Dwar Nirkupraw id-Dinjità Tagħna

 

Il-ħajja hija dejjem tajba.
Din hija perċezzjoni istintiva u fatt ta 'esperjenza,
u l-bniedem huwa msejjaħ biex jifhem ir-raġuni profonda għaliex dan hu hekk.
Għaliex il-ħajja hija tajba?
—POP ST. JOHN PAUL II,
Evangelium Vitae, 34

 

X'INHU jiġri f’moħħ in-nies meta l-kultura tagħhom — a kultura tal-mewt — jinfurmahom li l-ħajja tal-bniedem mhix biss li tintrema iżda apparentement hija ħażen eżistenzjali għall-pjaneta? X'jiġri mill-psike tat-tfal u l-adulti żgħażagħ li ripetutament jingħad li huma biss prodott sekondarju każwali tal-evoluzzjoni, li l-eżistenza tagħhom qed "tgħolli żżejjed" id-dinja, li "l-impronta tal-karbonju" tagħhom qed tħassar il-pjaneta? X'jiġri lill-anzjani jew lill-morda meta jgħidulhom li l-kwistjonijiet tas-saħħa tagħhom qed jiswew wisq lis-"sistema"? X'jiġri miż-żgħażagħ li huma mħeġġa jirrifjutaw is-sess bijoloġiku tagħhom? X'jiġri mill-immaġni tiegħu nnifsu meta l-valur tiegħu huwa definit, mhux mid-dinjità inerenti tiegħu iżda mill-produttività tagħhom? 

Jekk dak li qal il-Papa San Ġwanni Pawlu II huwa minnu, li qed ngħixu t-12-il kapitlu tal-Ktieb tal-Apokalissi (ara The Labour Pains: Depopolazzjoni?) — allura nemmen li San Pawl jipprovdi l- tweġibiet dwar x’jiġri min-nies li ġew hekk deumanizzati:

Ifhem dan: se jkun hemm żminijiet tal-biża’ fl-aħħar jiem. In-nies se jkunu ċċentrati fuqhom infushom u jħobbu l-flus, kburin, kburin, abbużivi, diżubbidjenti lejn il-ġenituri tagħhom, ingrati, irreliġjużi, callous, implacable, malafama, liċenzjużi, brutali, jobogħdu dak li hu tajjeb, tradituri, imprudenti, imsejħin, iħobbu l-pjaċir. aktar milli min iħobb Alla, peress li jagħmlu pretenzjoni tar-reliġjon imma jiċħdu l-qawwa tagħha. (2 Tim 3: 1-5)

In-nies jidhru daqshekk imdejqa għalija f’dawn il-jiem. Allura ftit iġorru lilhom infushom bi "xrara." Qisu d-dawl ta’ Alla ħareġ f’ħafna erwieħ (ara Ix-Xemgħa li tfaqqiegħ).

... f'żoni vasti tad-dinja l-fidi hija fil-periklu li tmut bħal fjamma li m'għadx għandha fjuwil. —Ittra tal-Qdusija Tiegħu PAPA BENEDETTU XVI lill-Isqfijiet Kollha tad-Dinja, 12 ta’ Marzu, 2009

U din m’għandha tkun l-ebda sorpriża, għax hekk kif il-kultura tal-mewt ixerred il-messaġġ żvalutant tagħha sa truf l-art, hekk ukoll is-sens ta’ valur u l-iskop tan-nies jonqos.

…minħabba ż-żieda tal-ħażen, l-imħabba ta’ ħafna se tibred. (Matt 24: 12)

Madankollu, huwa preċiżament f’dan id-dlam li aħna s-segwaċi ta’ Ġesù aħna msejħin biex niddi bħall-kwiekeb... [1]Phil 2: 14-16

 

Nirkupraw id-Dinjità Tagħna

Wara li tqiegħed a stampa profetika inkwetanti tat-trajettorja aħħarija tal-“kultura tal-mewt”, il-Papa San Ġwanni Pawlu II ta wkoll antidotu. Jibda billi jistaqsi l-mistoqsija: Għaliex il-ħajja hija tajba?

Din il-​mistoqsija tinstab kullimkien fil-​Bibbja, u mill-​ewwel paġni tirċievi tweġiba qawwija u tal-​għaġeb. Il-ħajja li Alla jagħti lill-bniedem hija pjuttost differenti mill-ħajja tal-ħlejjaq ħajjin l-oħra kollha, peress li l-bniedem, għalkemm iffurmat mit-trab tal-art (ara Ġen 2:7, 3:19; Ġob 34:15; Salm 103:14; 104:29), hija manifestazzjoni ta’ Alla fid-dinja, sinjal tal-preżenza tiegħu, traċċa tal-glorja tiegħu (ara Ġen 1:26-27; Sal 8:6). Dan huwa dak li ried jenfasizza Sant Irinew ta’ Lyon fid-definizzjoni ċċelebrata tiegħu: “Il-bniedem, bniedem ħaj, huwa l-glorja ta’ Alla”. —POP ST. JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, le. 34

Ħalli dan il-kliem jidħol fil-qalba tal-esseri tiegħek. M'intix "ugwali" ma' balel u xadini; m'intix prodott sekondarju tal-evoluzzjoni; inti m'intix tbajja' fuq wiċċ l-art... int il-pjan prinċipali u l-qofol tal-ħolqien ta’ Alla, “il-quċċata tal-attività kreattiva ta’ Alla, bħala l-kuruna tagħha,” qal il-Qaddis mibki.[2]Evangelium Vitae, le. 34 Ħares ’l fuq, ruħ għażiża, ħares lejn il-mera u ara l-verità li dak li ħalaq Alla huwa “tajjeb ħafna” (Ġenesi 1:31).

Biex tkun ċert, dnub għandha sfiguratna lkoll sa grad jew ieħor. Ix-​xjuħija, it-​tikmix, u xagħar griż huma biss tfakkiriet li “l-​aħħar għadu li jinqered hu l-​mewt.”[3]1 Cor 15: 26 Imma il-valur inerenti u d-dinjità tagħna qatt ma tixjieħ! Barra minn hekk, xi wħud setgħu wirtu ġeni difettużi jew ġew ivvelenati fil-ġuf permezz ta 'forzi esterni, jew imgħajjef permezz ta' inċident. Anki s-“seba’ dnubiet il-mewt” li konna konna (eż. Lust, gluttony, slott, eċċ.) Sfiguraw ġisimna. 

Imma li nkunu maħluqa fuq “xbieha ta’ Alla” tmur ferm lil hinn mit-tempji tagħna:

L-awtur bibliku jara bħala parti minn din ix-xbieha mhux biss il-ħakma tal-bniedem fuq id-dinja imma wkoll dawk il-fakultajiet spiritwali li huma distintivament umani, bħar-raġuni, id-dixxerniment bejn it-tajjeb u l-ħażin, u r-rieda ħielsa: “Imlihom bl-għarfien u l-fehim, u wriethom it-tajjeb u l-ħażin” (Sin 17:7). Il-ħila li tikseb il-verità u l-libertà huma prerogattivi umani peress li l-bniedem huwa maħluq fuq ix-xbieha tal-Ħallieq tiegħu, Alla li hu veru u ġust (ara Dt 32:4). Il-bniedem waħdu, fost il-ħlejjaq kollha viżibbli, huwa “kapaċi jagħraf u jħobb lill-Ħallieq tiegħu”. -Evangelium Vitae, 34

 

Li Erġa Maħbub

Jekk l-imħabba ta’ ħafna baqgħet kiesħa fid-dinja, huwa r-rwol tal-Insara li jġibu lura dik is-sħana fil-komunitajiet tagħna. Il-diżastrużi u lockdowns immorali tal-COVID-19 għamel ħsara sistemika lir-relazzjonijiet umani. Ħafna għadhom ma rkuprawx u jgħixu fil-biża’; id-diviżjonijiet twessgħu biss permezz tal-midja soċjali u skambji qarrieqa onlajn li splodew lill-familji sal-lum.

Ħuti, Ġesù qed iħares lejkom u jien biex infejqu dawn il-ksur, biex inkunu a fjamma tal-imħabba fost il-faħam tal-kultura tagħna. Irrikonoxxi l-preżenza ta’ ħaddieħor, issellimhom bi tbissima, ħareshom f’għajnejhom, “isma’ r-ruħ ta’ ħaddieħor biex teżisti,” kif qalet il-Qaddej t’Alla Catherine Doherty. L-ewwel pass tax-xandir tal-Evanġelju huwa l-istess li ħa Ġesù: Kien sempliċiment tippreżenta lil dawk ta’ madwaru (għal xi tletin sena) qabel ma beda t-tħabbira tal-Vanġelu. 

F’din il-kultura tal-mewt, li bidlitna f’barranin u anke għedewwa, nistgħu nitħajjarna nsiru morr lilna nfusna. Irridu nirreżistu dik it-tentazzjoni għaċ-ċiniżmu u nagħżlu t-triq tal-imħabba u l-maħfra. U dan mhuwiex "Mixja" ordinarju. Huwa a xrar divina li għandu l-potenzjal li jaħraq ruħ oħra.

Barrani m’għadux barrani għal min irid isir proxxmu ta’ xi ħadd fil-bżonn, sal-punt li jaċċetta r-responsabbiltà ta’ ħajtu, kif turi b’mod tant ċar il-parabbola tas-Samaritan it-Tajjeb. (ara Lq 10: 25-37). Anke ghadu ma jibqax ghadu ghal min hu obbligat ihobb (ara Mt 5-38; Lq 48-6), biex "tagħmel il-ġid" lilu (ara Lq 6:27, 33, 35) u li jwieġeb għall-bżonnijiet immedjati tiegħu fil-pront u mingħajr l-ebda aspettattiva ta’ ħlas lura (ara Lq 6:34-35). L-għoli ta’ din l-imħabba huwa li titlob għall-għadu tiegħu. B’hekk niksbu armonija mal-imħabba providenzjali ta’ Alla: “Imma ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li hu fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin u jibgħat ix-xita fuq il-ġust u fuq il-ġust” (Mt 5:44-45; ara Lq 6:28, 35). —Evangelium Vitae, le. 34

Irridu nimbuttaw lilna nfusna biex negħlbu l-biża’ personali tagħna ta’ ċaħda u persekuzzjoni, biżgħat li spiss jinġarru fil-feriti tagħna stess (li xorta waħda jista’ jkollhom bżonn il-fejqan — ara Irtir tal-fejqan.)

Dak li għandu jagħtina kuraġġ iżda, huwa li nagħrfu, jammettu jew le, dan kull persuna qed tixxennaq li tiltaqa’ ma’ Alla b’mod personali… biex tħoss nifs Tiegħu fuqha kif Adam l-ewwel ħass fil-Ġnien.

Il-Mulej Alla sawwar lill-bniedem mit-trab ta’ l-art u nefaħ f’imnieħer nifs tal-ħajja, u l-bniedem sar ħlejjaq ħaj. (Ġen 2:7)

L-oriġini divina ta’ dan l-ispirtu tal-ħajja tispjega n-nuqqas ta’ sodisfazzjon perenni li jħoss il-bniedem tul il-jiem tiegħu fuq l-art. Minħabba li hu magħmul minn Alla u jġorr fih impronta ta’ Alla li ma titħassarx, il-bniedem jinġibed lejn Alla b’mod naturali. Meta jagħti widen lill-aktar xewqat profondi tal-qalb, kull bniedem irid jagħmel tiegħu l-kliem tal-verità espressi minn Santu Wistin: “Int għamilna għalik innifsek, Mulej, u qlubna bla kwiet sakemm tistrieħ fik.” -Evangelium Vitae, le. 35

Kun dak in-nifs, wild ta’ Alla. Kun is-sħana ta’ tbissima sempliċi, tgħanniqa, att ta’ qalb tajba u ġenerożità, inkluż l-att ta’ maħfra. Ejja nħarsu f’għajnejhom lill-oħrajn illum u nħalluhom iħossu d-dinjità li hija tagħhom għax sempliċiment inħolqu fix-xbieha ta’ Alla. Din ir-realtà għandha tirrivoluzzjona l-konversazzjonijiet tagħna, ir-reazzjonijiet tagħna, ir-reazzjonijiet tagħna għall-ieħor. Dan huwa verament il- kontro-rivoluzzjoni li d-dinja tagħna tant trid tittrasformaha mill-ġdid f’post ta’ verità, sbuħija, u tjubija — f’“kultura tal-ħajja.”

Imsaħħaħ mill-Ispirtu, u billi tibbaża fuq il-viżjoni rikka tal-fidi, ġenerazzjoni ġdida ta ’Kristjani qed tissejjaħ biex tgħin tibni dinja li fiha d-don tal-ħajja ta’ Alla jintlaqa ’, jiġi rrispettat u maħbub ... Żmien ġdid li fih it-tama teħlisna mill-baxx, apatija, u l-assorbiment ta 'lilek innifsek li jeħilsulna erwieħna u velenu r-relazzjonijiet tagħna. Għeżież ħbieb żgħażagħ, il-Mulej qed jitlobkom biex tkunu profeti ta 'din l-era l-ġdida ... — BENEDITT TAL-PAPA XVI, Omelija, Jum Dinji taż-Żgħażagħ, Sydney, l-Awstralja, 20 ta 'Lulju, 2008

Ejjew inkunu dawk il-profeti!

 

 

Grata għall-ġenerożità tiegħek
biex tgħinni nkompli dan ix-xogħol
fl-2024 ...

 

ma Nihil Obstat

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Phil 2: 14-16
2 Evangelium Vitae, le. 34
3 1 Cor 15: 26
Posted fil HOME, PARALIZZATI MILL-BIŻA ', IL-PROVI KBIRA.