Schism, You Tgħid?

 

XI ĦADD staqsieni l-ġurnata l-oħra, “Mhux qed titlaq lill-Missier qaddis jew lill-maġisteru veru, hux?” Bqajt sorpriż bil-mistoqsija. “Le! x'tagħlek dik l-impressjoni ?? Qal li ma kienx ċert. Għalhekk serraħtlu li x-xiżma hi mhux fuq il-mejda. Perjodu.

 
Il-Kelma ta’ Alla

Il-mistoqsija tiegħu waslet fi żmien meta nar ilu jaħraq fir-ruħ tiegħi għall- Kelma ta ’Alla. Semmejt dan lid-direttur spiritwali tiegħi, u anke hu kien qed jesperjenza dan il-ġuħ intern. Forsi inti wkoll... Kważi bħallikieku l-kontroversji fil-Knisja, il-politika, il-ċokon, il-logħob tal-kliem, l-ambigwità, l-approvazzjoni tal-aġendi globali, eċċ. sewqan lura fil-Kelma ta’ Alla mhux ipproċessata u mhux dilwita. Irrid jikkunsmaw dan.[1]U nagħmel fil- Ewkaristija Mqaddsa, għax Ġesù hu l-‘Kelma magħmula laħam’ (Ġwanni 1:14) L-Iskrittura qatt ma tiġi eżawrita għax hekk għixien, dejjem jgħallem, dejjem irawwem, dejjem idawwal il-qalb.

Tabilħaqq, il-kelma ta ’Alla hija ħajja u effettiva, iktar qawwija minn kwalunkwe xabla b’żewġt ixfar, tippenetra anke bejn ir-ruħ u l-ispirtu, il-ġogi u l-mudullun, u kapaċi tagħraf riflessjonijiet u ħsibijiet tal-qalb. (Lhud 4: 12)

U madankollu, aħna nafu bħala Kattoliċi li l-interpretazzjoni suġġettiva tal-Iskrittura għandha limiti. Li t-tifsira aħħarija tal-kliem ta’ Kristu kienet mifhuma mill-Appostli u fdata f’idejhom, u li t-tagħlim tagħhom ġie mgħoddi lilna matul is-sekli f’suċċessjoni appostolika.[2]ara Il-Problema Fundamentali Għalhekk, lil dawk li Kristu inkariga biex jgħallimna,[3]cf. Luqa 10:16 u Matt 28:19-20 nduru għal dik it-Tradizzjoni Sagra li ma tinbidel u infallibbli[4]ara L-Isplendor tal-Verità li Tiżvolġi — inkella, ikun hemm kaos duttrinali.

Fl-istess ħin, il-Papa u l-isqfijiet f’komunjoni miegħu huma biss qaddejja tal-Kelma ta’ Alla. Bħala tali aħna lkoll dixxipli ta’ dik il-Kelma, dixxipli ta’ Ġesù (ara Jiena Dixxiplu ta’ Ġesù Kristu). Għalhekk….

… il-Knisja Kattolika mhix il-Knisja tal-Papa u l-Kattoliċi għalhekk mhumiex papisti imma Insara. Kristu huwa l-kap tal-Knisja u mingħandu l-grazzja u l-verità kollha divina jgħaddu għand il-membri tal-ġisem Tiegħu, li huwa l-Knisja... Il-Kattoliċi mhumiex is-suġġetti tas-superjuri ekkleżjastiċi, li lilhom għandhom l-ubbidjenza kadukali għama bħal f’sistema politika totalitarja. . Bħala persuni fil-kuxjenza u fit-talb tagħhom, imorru direttament lejn Alla fi Kristu u fl-Ispirtu s-Santu. L-att ta’ fidi huwa dirett lejn Alla, filwaqt li l-maġisteru tal-isqfijiet għandu biss il-kompitu li jippreserva b’fedeltà u kompletament il-kontenut tar-rivelazzjoni (mogħti fl-Iskrittura Mqaddsa u t-Tradizzjoni Appostolika) u jippreżentah lill-Knisja kif rivelat minn Alla.   —Kardinal Gerhard Müller, eks Prefett tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi, Jannar 18, 2024, Rivista tal-Kriżi

Din id-definizzjoni bażika hija xaft ta’ dawl f’waqtu perfettament fiċ-ċpar ta’ konfużjoni li qasmet lill-Kattoliċi f’dawn l-aħħar ġimgħat. Il-provi riċenti huma dovuti fil-biċċa l-kbira għal fehim esaġerat tal-infallibilità papali u anke aspettattivi foloz tar-raġel li jokkupa l-kariga. Kif jinnota l-Kardinal Müller fl-istess intervista, “F’termini ta’ profondità teoloġika u preċiżjoni tal-espressjoni, il-Papa Benedittu kien eċċezzjoni aktar milli n-norma fl-istorja mimlija avvenimenti tal-papiet.” Tabilħaqq, ħadna pjaċir bl-istruzzjoni verġni, anke fil-kummentarju mhux maġisterjali tal-papiet tagħna dan is-seklu li għadda. Anke jien kont wasalt sal-punt li nieħu for granted il-faċilità li biha stajt nikkwotahom...

 

Jirkupraw Perspettiva

Imma l-ponti Arġentin huwa storja oħra u tfakkira li ta’ Papa infallibilità huwa limitat għall-okkażjonijiet rari li hu “jikkonferma lil ħutu fil-fidi [u] jipproklama b’att definittiv duttrina li għandha x’taqsam mal-fidi jew mal-morali.”[5]Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 891 Għalhekk, il-korrezzjoni fraterna mhix lil hinn minn Papa - "l-aktar magħrufa hija l-kwistjoni tal-ereżija u l-iskomunikazzjoni tal-Papa Onorju I," jinnota l-Kardinal Müller.[6]ara Il-Qasam il-Kbir

Barque of Peter/Ritratt ta' James Day

Għalhekk, nemmen li l-Ispirtu s-Santu qed juża din il-kriżi preżenti biex ineħħi l-Knisja minnha papolarja — l-idea erranti li l-papiet tagħna huma “sovran assolut, li l-ħsibijiet u x-xewqat tiegħu huma l-liġi.”[7]PAPA BENEDITTU XVI, Omelija tat-8 ta’ Mejju, 2005; San Diego Union-Tribune Filwaqt li jagħti d-dehra li żżomm sod mal-għaqda, dan it-twemmin falz fil-fatt jikkawża diviżjoni bla Alla:

Kull meta xi ħadd jgħid, “Jien taʼ Pawlu,” u ieħor, “Jien taʼ Apollo,” m’intix sempliċement bniedem?... għax ħadd ma jistaʼ jpoġġi sisien ħlief dak li hemm, jiġifieri Ġesù Kristu. (1 Korintin 3: 4, 11)

Fl-istess ħin, it-Tradizzjoni nnifisha tafferma l-primat ta’ Pietru — u l-impossibbiltà ta’ skism bħala triq għall-merħla:

Jekk raġel ma jżommx sod ma 'din l-għaqda ta' Pietru, jimmaġina li għad għandu l-fidi? Jekk iddeżerta s-Sedja ta ’Pietru li fuqha nbniet il-Knisja, għad għandu fiduċja li qiegħed fil-Knisja? - San Ċiprijanu, isqof ta ’Kartaġni,“ Fuq l-Unità tal-Knisja Kattolika ”, n. 4;  Il-Fidi tal-Missirijiet Bikrin, Vol. 1, pp. 220-221

Huma għalhekk jimxu fit-triq tal-iżball perikoluż li jemmnu li jistgħu jaċċettaw lil Kristu bħala l-Kap tal-Knisja, filwaqt li ma jżommux lealment mal-Vigarju Tiegħu fuq l-art. Neħħew ir-ras viżibbli, kissru r-rabtiet viżibbli ta’ l-għaqda u ħallew il-Ġisem Mistiku tar-Redentur tant mgħotti u mgħaqqad, li dawk li qed ifittxu l-kenn tas-salvazzjoni ta’ dejjem la jistgħu jarawha u lanqas isibuha. —PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (Fuq il-Ġisem Mistiku ta 'Kristu), 29 ta' Ġunju, 1943; n. 41; vatikan.va

Dik il-lealtà lejn il-Papa mhijiex assoluta, madankollu. Huwa dovut meta jkun qed jeżerċita l-"maġisteru awtentiku" tiegħu[8]Lumen Gentium, n. 25, vatikan.va — jesprimu tagħlim jew dikjarazzjonijiet "li, madankollu, għandha tkun espliċitament jew impliċitament miżmuma fir-rivelazzjoni," iżid il-Kardinal Müller.[9]“Tingħata wkoll għajnuna divina lis-suċċessuri tal-appostli, jgħallem f’komunjoni mas-suċċessur ta’ Pietru, u, b’mod partikolari, lill-isqof ta’ Ruma, ragħaj tal-Knisja kollha, meta, mingħajr ma jaslu għal definizzjoni infallibbli u mingħajr ma jippronunzjaw b’“mod definittiv,” huma jipproponu fl-eżerċizzju tal-Maġisteru ordinarju tagħlim li jwassal għal għarfien aħjar tar-Rivelazzjoni fi kwistjonijiet ta’ fidi u morali. Għal dan it-​tagħlim ordinarju l-​fidili “għandhom jaderixxu miegħu b’kunsens reliġjuż” li, għalkemm distint mill-​kunsens tal-​fidi, huwa madankollu estensjoni tiegħu.” —KDK, 892 Dan hu li jagħmel it-​tagħlim tas-​suċċessur taʼ Pietru “awtentiku” u essenzjalment “kattoliku.” Għalhekk, l-aħħar korrezzjoni fraterna tal-isqfijiet mhix żlealtà jew ċaħda tal-Papa, imma appoġġ tal-kariga tiegħu. 

Mhix kwistjoni li tkun 'pro-' Papa Franġisku jew 'kontra-' Papa Franġisku. Hija kwistjoni li tiddefendi l-fidi Kattolika, u dan ifisser li tiddefendi l-Uffiċċju ta ’Pietru li għalih irnexxa l-Papa. —Il-Kardinal Raymond Burke, Ir-Rapport tad-Dinja Kattolika, Jannar 22, 2018

Allura m'għandekx għalfejn tagħżel naħat - agħżel Tradizzjoni Sagra peress li, fl-aħħar mill-aħħar, Il-Papat Mhux Papa Wieħed. X’traġedja kbira hija għad-dinja li tħares lejha meta l-Kattoliċi jikkawżaw skandlu, jew billi jaqgħu fi schiżma, jew billi jippromwovu kult tal-personalità madwar il-Papa, aktar milli Ġesù.

 

Ħin tal-Banju!

X’inhi l-“kelma issa” illum? Inħoss li huwa l-Ispirtu li jsejjaħ lill-Knisja, minn fuq għal isfel, biex taqa’ għarkupptejna u nerġgħu nimxu fil-Kelma ta’ Alla li ġiet mogħtija lilna fil-Qaddis. Iskrittura. Kif ktibt fi Novembru, Sidna Ġesù qed iħejji għalih innifsu Għarusa bla tebgħa jew tbajja. F’dik l-istess silta f’Efesin, jgħidilna San Pawl kif:

Kristu ħabb lill-knisja u ta lilu nnifsu għaliha biex iqaddisha, inaddafha bil-banju tal-ilma bil-Kelma... (Ef 5: 25-26)

Iva, dik hija l-“kelma issa” għal-lum: Ejjew niġbru l-bibbji tagħna, għeżież ħutna, u nħallu lil Ġesù jgħajmna bil-Kelma Tiegħu — il-Bibbja f’id waħda, il-Katekiżmu fl-oħra.

Fir-rigward ta’ dawk li flirt bix-xiżma, ftakar biss... l-uniku ħoss li tisma’ jekk taqbeż mill-Barka ta’ Pietru huwa “splash”. U dan mhuwiex banju li jqaddes!

 

Qari Relatat

Aqra kif kważi tlaqt mill-Knisja Kattolika għexieren ta’ snin ilu... Ibqa' u Kun Dawl!

Hemm Barka Waħda

 


Grazzi lil kull min għafas dik il-buttuna Agħti taħt din il-ġimgħa.
Għandna triq twila x’nimxu biex insostnu l-ispejjeż ta’ dan il-ministeru...
Grazzi lilkom ilkoll ta’ dan is-sagrifiċċju u tat-talb tagħkom!

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 U nagħmel fil- Ewkaristija Mqaddsa, għax Ġesù hu l-‘Kelma magħmula laħam’ (Ġwanni 1:14)
2 ara Il-Problema Fundamentali
3 cf. Luqa 10:16 u Matt 28:19-20
4 ara L-Isplendor tal-Verità li Tiżvolġi
5 Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 891
6 ara Il-Qasam il-Kbir
7 PAPA BENEDITTU XVI, Omelija tat-8 ta’ Mejju, 2005; San Diego Union-Tribune
8 Lumen Gentium, n. 25, vatikan.va
9 “Tingħata wkoll għajnuna divina lis-suċċessuri tal-appostli, jgħallem f’komunjoni mas-suċċessur ta’ Pietru, u, b’mod partikolari, lill-isqof ta’ Ruma, ragħaj tal-Knisja kollha, meta, mingħajr ma jaslu għal definizzjoni infallibbli u mingħajr ma jippronunzjaw b’“mod definittiv,” huma jipproponu fl-eżerċizzju tal-Maġisteru ordinarju tagħlim li jwassal għal għarfien aħjar tar-Rivelazzjoni fi kwistjonijiet ta’ fidi u morali. Għal dan it-​tagħlim ordinarju l-​fidili “għandhom jaderixxu miegħu b’kunsens reliġjuż” li, għalkemm distint mill-​kunsens tal-​fidi, huwa madankollu estensjoni tiegħu.” —KDK, 892
Posted fil HOME, FIDI U MORALI, L-ISPIRITWALITÀ u tagged , , .