Isikktu l-Profeti

jesus_tomb270309_01_Fotor

 

B’tifkira tax-xhieda profetika
tal-martri Nsara tal-2015

 

HEMM hija sħaba stramba fuq il-Knisja, speċjalment fid-dinja tal-Punent - waħda li qed tħassar il-ħajja u l-frott tal-Ġisem ta ’Kristu. U huwa dan: l-inkapaċità li tisma ', tagħraf, jew tiddixxerni l- profetiku leħen l-Ispirtu s-Santu. Bħala tali, ħafna qed isallbu u jissiġillaw il- "kelma ta 'Alla" fil-qabar mill-ġdid.

Inħoss bil-qawwa li jeħtieġ li jingħad dan li ġej, għax nemmen li l-Mulej se jitkellem b’mod aktar profetiku lill-Knisja fil-jiem li ġejjin. Imma se nkunu qed nisimgħu?

 

PROFEZIJA VERA

Ħafna mill-Knisja tilfet minn għajnejha x’inhi l-profezija vera jew il-“profetiku”. In-​nies illum għandhom it-​tendenza li jittimbraw ‘profeti’ bħala dawk li jew jeżerċitaw tip taʼ xorti divinizzata, jew dawk li jgħajtu lill-​awtoritajiet—tip taʼ djalett taʼ “Ġwanni l-​Battista’ tar-​razza tal-​viperi”. [1]cf. Matt 3: 7

Imma l-ebda wieħed minn dawn ma jifhem il-qalba ta’ x’inhi l-profezija vera: biex twassal il-“kelma t’Alla” ħajja fil-mument preżenti. U din il-“kelma” mhix ħaġa żgħira. Jiġifieri, jista’ xi ħaġa li Alla jgħid tkun żgħira?

Tabilħaqq, il-kelma ta ’Alla hija ħajja u effettiva, iktar qawwija minn kwalunkwe xabla b’żewġt ixfar, tippenetra anke bejn ir-ruħ u l-ispirtu, il-ġogi u l-mudullun, u kapaċi tagħraf riflessjonijiet u ħsibijiet tal-qalb. (Lhud 4:12)

Hemmhekk għandek spjegazzjoni qawwija għaliex il-Knisja llum bżonnijiet li tkun attenta għall-kelma ta Alla fil-profezija: għax jippenetra bejn ir-ruħ u u l-ispirtu fil- qalb. Tara, hija ħaġa waħda li tiddikjara l-liġi, li tirrepeti t-tagħlim tal-Fidi. Huwa ieħor li titkellimhom taħt id-dilka tal-Ispirtu s-Santu. L-ewwel huwa bħallikieku "mejjet"; din tal-aħħar qed tgħix għax qed toħroġ mill-vuċi profetika tal-Mulej. Għalhekk, l-eżerċizzju tal-profezija huwa essenzjali għall-ħajja tal-Knisja, u għalhekk, ukoll oġġett ta’ attakk.

 

IL-PROFEZIJA MA TMIEMX

Qabel ma nibqgħu sejrin, wieħed irid jindirizza l-kunċett kontemporanju li l-profezija fil-Knisja spiċċat ma’ Ġwanni l-Battista, u li minnu ’l hawn, ma hemmx aktar profeti. Qari mhux kwalifikat tal-Katekiżmu jwassal biex wieħed jemmen hekk:

Ġwanni jaqbeż lill-profeti kollha, li minnhom hu l-aħħar... Fih, l-Ispirtu s-Santu jikkonkludi t-taħdit tiegħu permezz tal-profeti. Ġwanni itemm iċ-ċiklu tal-profeti mibdi minn Elija. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika (KDK), n. 523, 719

Hemm kuntest hawnhekk li huwa essenzjali biex wieħed jifhem x'inhu Il-Maġisteru qed jgħallem. Inkella, il-Katekiżmu, kif se nuri, ikun f’kontradizzjoni sħiħa mal-Iskrittura Mqaddsa. Il-kuntest huwa l- It-Testment il-Qadim perjodu ta’ storja ta’ salvazzjoni. Il-kliem ewlieni fit-test ta’ hawn fuq huma li “Ġwanni jlesti ċ-ċiklu tal-profeti mibdi minn Elija.” Jiġifieri, minn Elija sa Ġwanni, Alla kien qed jiżvela Rivelazzjoni. Wara l-Inkarnazzjoni tal-Kelma, tlestiet ir-Rivelazzjoni ta’ Alla nnifsu lill-umanità:

Fl-imgħoddi, Alla tkellem b’modi parzjali u varji lill-antenati tagħna permezz tal-profeti; f’dawn l-aħħar jiem, hu kellimna permezz ta’ Iben… (Lhud 1:1-2)

L-Iben huwa l-Kelma definittiva ta ’Missieru; allura mhux se jkun hemm iktar Rivelazzjoni warajh. -CCC, n. 73

Madankollu, dan ma jfissirx li Alla waqaf jirrivela akbar fond ta’ fehim tar-Rivelazzjoni Pubblika Tiegħu, il-pjan universali u l-attributi divini Tiegħu. Jiġifieri, nemmnu tassew li nafu dak kollu li hemm x’nkun nafu dwar Alla issa? Ħadd ma kien jgħid xi ħaġa bħal din. Għalhekk, Alla jkompli jkellem lil uliedu biex jikxef profondità akbar tal-misteru Tiegħu u iwassalna fihom. Kien Sidna nnifsu li qal:

Għandi nagħaġ oħra li ma jappartjenux għal din it-tinja. Dawn ukoll irrid immexxihom, u jisimgħu leħni, u jkun hemm merħla waħda, ragħaj wieħed. (Ġwanni 10:16)

Hemm għadd ta’ modi kif Kristu jitkellem mal-merħla Tiegħu, u fosthom profezija jew dik li kultant tissejjaħ rivelazzjoni “privata”. Madankollu,

Mhuwiex rwol [rivelazzjonijiet “privati”] li ttejjeb jew tlesti r-Rivelazzjoni definittiva ta’ Kristu, imma li tgħin tgħix iktar bis-sħiħ bih f’ċertu perjodu ta’ storja... Il-fidi Nisranija ma tistax taċċetta “rivelazzjonijiet” li jsostnu li jaqbżu jew jikkoreġu r-Rivelazzjoni li Kristu huwa t-twettiq tagħha. -CCC, n. 67

Il-profezija ma spiċċatx, u lanqas il-kariżma tal-“profeta”. Imma il natura tal-profezija nbidlet, u għalhekk, in-natura tal-profeta. B’hekk beda ċiklu ġdid ta’ profeti, kif qal b’mod ċar San Pawl:

U d-doni [ta’ Kristu] kienu li xi wħud ikunu appostli, xi wħud profeti, uħud evanġelisti, uħud pasturi u għalliema, biex jgħammru lill-qaddisin għax-xogħol tal-ministeru, biex jibnu l-ġisem ta’ Kristu, sakemm ilkoll nilħqu l-għaqda tal- il-fidi u l-għarfien tal-Iben ta’ Alla, għall-bniedem matur, sal-qies tal-istatura tal-milja ta’ Kristu… (Ef 4:11-13)

 

L-GĦAN ĠDID

Fid-diskors tiegħu dwar ir-rivelazzjonijiet ta’ Fatima, il-Papa Benedittu qal:

... profezija fis-sens bibliku ma tfissirx li tbassar il-futur imma li tispjega r-rieda ta 'Alla għall-preżent, u għalhekk turi t-triq it-tajba li trid tieħu għall-futur. —Ratzinger Kardinal (IL-BENEDITT TAL-PAPA XVI), Messaġġ ta 'Fatima, Kummentarju Teoloġiku, www.vatican.va

F’dan ir-rigward, anke dawk il-profeziji li jittrattaw ġrajjiet futuri jerġgħu jsibu l-kuntest tagħhom fil-preżent; jiġifieri, ġeneralment jgħallmuna kif nirrispondu fil-“issa” sabiex inħejju għall-futur. Għalina ma jistax jinjora l-fatt li l-profezija fit-Testment il-Qadim u l-Ġdid ħafna drabi tinvolvi aspetti tal-futur. Li dan ma jitqiesx, fil-fatt, huwa perikoluż.

Ħu pereżempju l-messaġġ profetiku ta’ Fatima. Istruzzjonijiet speċifiċi ngħataw mill-Omm Alla li kienu mhux mwettqa mill-Knisja.

Peress li aħna ma smajnax dan l-appell tal-Messaġġ, naraw li ġie sodisfatt, ir-Russja invadiet id-dinja bl-iżbalji tagħha. U jekk għadna ma rajnax it-twettiq sħiħ tal-aħħar parti ta ’din il-profezija, aħna sejrin lejha ftit ftit b’pass kbir. —Veduta Fatima, Sr Lucia, Messaġġ ta ’Fatima, www.vatican.va

Kif jista’ l-injorar tal-istruzzjonijiet tal-Mulej minħabba li huma l-hekk imsejħa “rivelazzjoni privata” possibbilment iħalli l-frott? Ma jistax. It-tixrid ta’ dawn l-“iżbalji” (Komuniżmu, Marxiżmu, ateiżmu, materjaliżmu, razzjonaliżmu, eċċ.) huwa riżultat dirett tan-nuqqas ta’ ħila tagħna li nagħrfu jew nirrispondu għall-vuċi tal-Ispirtu s-Santu, personalment u kollettivament.

U hawn naslu għal eżami aktar profond tar-rwol tal-profezija fi żminijiet tat-Testment il-Ġdid: li ngħinu biex il-Knisja tressaq. "biex timmatura l-irġiel."

Agħmel l-imħabba l-għan tiegħek, u xtaq bil-ħerqa d-doni spiritwali, speċjalment biex tipprofetizza... min jipprofetizza jkellem lill-bnedmin għall-bini tagħhom u l-inkoraġġiment u l-konsolazzjoni tagħhom... Min jitkellem bil-ilsien jedifika lilu nnifsu, imma min jipprofetizza jedifika l-knisja. Issa rrid li inti lkoll titkellmu bl-ilsna, imma aktar u aktar tipprofetizzaw. (1 Kor 14:1-5)

San Pawl qed jipponta lejn a rigal maħsub biex jibni, iħeġġeġ u jikkonsla lill-Knisja. Allura kemm mill-parroċċi Kattoliċi tagħna llum jagħmlu spazju għal dan ir-rigal? Kważi xejn. U madankollu, Pawlu huwa espliċitu kif u, fejn dan għandu jseħħ:

… il-profezija mhix għal dawk li ma jemmnux imma għal dawk li jemmnu. Mela jekk il-knisja kollha tiltaqa’ f’post wieħed u... kulħadd qed jipprofetizza, u għandu jidħol xi ħadd li ma jemminx jew li ma jkunx mgħallem, ikun konvint minn kulħadd. u iġġudikat minn kulħadd, u s-sigrieti ta’ qalbu jiġu żvelati, u għalhekk jinżel u jqimu lil Alla, u jiddikjara, “Alla tassew qiegħed f’nofskom.” (1 Kor 14:23-25)

Innota li “is-sigrieti taʼ qalbu jiġu żvelati.” Għaliex? Minħabba li l- kelma ħajja, ix- “xabla b’żewġ truf” qed tiġi kkomunikata b’mod profetiku. U dan iktar u iktar konvinċenti meta jiġi minn ruħ li qed tgħix b’mod awtentiku dak li qed jipprietka:

Xhud ta ’Ġesù huwa l-ispirtu tal-profezija. (Rev 19:10)

Barra minn hekk, dawn il-profeziji kienu jingħadu fejn iltaqgħet “il-knisja kollha”, preżumibbilment il-Quddiesa. Tabilħaqq, fil-Knisja tal-bidu, il-profezija fost l-assemblea ta’ dawk li jemmnu kienet normattiva. San Ġwann Krisostmu (c. 347-407) xehed li:

…min tgħammed mill-ewwel tkellem bl-ilsna, u mhux biss bl-ilsna, imma ħafna ipprofetizzaw; xi wħud għamlu ħafna xogħlijiet oħra mill-isbaħ... —Fl-1 Korintin 29; Patrologia Graeca, 61:239; iċċitata fi Iffannja l-Fjamma,Kilian McDonnell & George T. Montague, p. 18

Kull knisja kellha ħafna li pprofetizzaw. —Fl-1 Korintin 32; Ibid.

Kienet daqshekk normali, fil-fatt, li San Pawl ta struzzjonijiet speċifiċi sabiex jiżgura li d-don tal-profezija jingħata widen u jiġi utilizzat bir-reqqa:

Żewġ jew tliet profeti għandhom jitkellmu, u l-oħrajn jagħrfu. Imma jekk tingħata rivelazzjoni lil persuna oħra bilqiegħda hemm, l-ewwel waħda għandha tkun sieket. Għax intom ilkoll tistgħu tipprofetizzaw waħda waħda, biex kulħadd jitgħallem u kulħadd jitħeġġeġ. Tabilħaqq, l-ispirti tal-profeti huma taħt il-kontroll tal-profeti, peress li hu mhux Alla tad-diżordni imma tal-paċi. (1 Kor 14:29-33)

San Pawl jenfasizza li dak li qed jgħallem jiġi direttament mill-Mulej:

Jekk xi ħadd jaħseb li hu profeta jew persuna spiritwali, għandu jagħraf dan dak li qed niktebilkom hu kmandament tal-Mulej. Jekk xi ħadd ma jirrikonoxxix dan, ma jiġix rikonoxxut. Mela, ħuti, istinkaw bil-ħerqa biex tipprofetizzaw, u tipprojbixxux li titkellem bl-ilsna, imma kollox irid isir sew u fl-ordni. (1 Kor 14:37-39)

 

PROFEZIJA ISSA

Dan mhux il-post għal diskors twil għaliex il-profezija tilfet il-prominenza tagħha fil-qasam pragmatiku tal-ħajja ta’ kuljum fil-Knisja Kattolika. Wara kollox, San Pawl ipoġġi lill-“profeti” biss it-tieni wara “l-Appostli” fil-lista ta’ rigali tiegħu. Allura fejn huma l-profeti tagħna?

Mhux li ma jkunux fostna—huwa li ħafna drabi ma jiġux milqugħa jew mifhuma. F'dak ir-rigward, xejn ma nbidel eluf ta’ snin: għadna nħaġġru lil dawk li jġorru l-messaġġi, l-aktar meta jġorru kelma ta’ twissija jew eżortazzjoni qawwija. Huma akkużati bi “doom u gloom”, bħallikieku d-dnub u l-konsegwenzi tiegħu m’għadhomx jeżistu fid-dinja moderna tagħna. Il-Papa Benedittu, wieħed mill-aktar irġiel profetiċi fi żminijietna, darba kien mistoqsi meta kien Kardinal għaliex kien daqshekk pessimist, u wieġeb, “Jien realista.” Ir-realiżmu huwa raġġ ta’ verità. Imma dejjem, dejjem, ħierġa mix-Xemx tat-Tama. Imma mhux tama falza. Mhux stampa falza. Il-profeti foloz fit-Testment il-Qadim kienu, fil-fatt, dawk li jippretendu li kollox kien tajjeb.

Wieħed mill-frott letali tal-moderniżmu li infetta ħafna seminarji huwa ż-żarmar tal-mistiku. Jekk id-divinità ta’ Kristu tiġi mistoqsija, kemm aktar l-affermazzjoni li wieħed jista’ jopera fid-doni mistiċi Tiegħu! Huwa dan ir-razzjonaliżmu ċiniku li nfirex kullimkien fil-Knisja u wassal għall-kriżi attwali tal-għama spiritwali, li timmanifesta fil-qasam profetiku bħala dixxerniment li ma jiffunzjonax.

Apparti l-vojt tal-eseġesi fid-doni profetiċi, ħafna drabi jkun hemm assunzjoni kważi mhux mitkellma fost xi kjeriċi li Alla jitkellem biss permezz tal-Maġisteru u forsi, l-iktar, permezz ta’ dawk li għandhom għall-inqas grad teoloġiku. Filwaqt li l-fidili lajċi huma spiss ikkonfrontati b’din l-attitudni fuq livell lokali, fortunatament mhuwiex it-tagħlim tal-Knisja fuq livell universali:

Il-fidili, li bil-Magħmudija huma inkorporati fi Kristu u integrati fil-Poplu ta’ Alla, isiru jaqsmu bil-mod partikolari tagħhom fl-uffiċċju saċerdotali, profetiku u regali ta’ Kristu… [Hu] jaqdi dan l-uffiċċju profetiku, mhux biss mill-ġerarkija... imma wkoll mil-lajċi. -CCC, n. 897, 904

U hekk, il-Papa Benedittu jgħid:

F’kull epoka l-Knisja rċeviet il-kariżma tal-profezija, li trid tiġi skrutinizzata imma mhux scorned. —Kardinal Ratzinger (BENEDITT XVI), Messaġġ ta 'Fatima, Kummentarju Teoloġiku,www.vatican.va

Iżda għal darb'oħra, hawnhekk tinsab il-kriżi: nuqqas ta' rieda li saħansitra tiskrutinizza l-profezija. U l-lajċi xi drabi għandhom tort f’dan ir-rigward, għax ħafna drabi wieħed jisma’: “Sakemm il-Vatikan ma japprovahx, allura ma nismagħhiex. U anke allura, jekk hija "rivelazzjoni privata", jien ma nagħmilx jkollhom biex tismagħha.” Diġà indikajna hawn fuq għaliex din l-attitudni tista’ tkun sleight of hand biex tevita li tikkonfronta l-vuċi skomda tal-Ispirtu. Huwa teknikament tajjeb, iva. Imma kif qal it-teologu Hans Urs von Balthasar:

Wieħed jista 'għalhekk sempliċement jistaqsi għalfejn Alla jipprovdi [rivelazzjonijiet] kontinwament [fl-ewwel lok jekk] bilkemm ikollhom bżonn li jinstemgħu mill-Knisja. -Mistika oġġettiva, n. 35; iċċitata fi Profezija Nisranija minn Niels Christian Hvidt, p. 24

 

DIXXERNIMENT

Min-naħa l-oħra, naraw ukoll li fejn fil-Knisja hemm rieda li tiskrutinizza l-profezija, ħafna drabi din tinbidel f’investigazzjoni li taqbeż dak li anke l-qrati sekulari jintrabtu li jistabbilixxu l-fatti. vatican1v2_FotorU saż-żmien li joħroġ dixxerniment, xi drabi għexieren ta’ snin wara, tintilef l-imminenza tal-kelma profetika. Hemm għerf, ovvjament, fil-prova bil-paċenzja ta’ kelma profetika, imma anki din tista’ ssir strument li jidfen il-vuċi tal-Mulej.

Taqtax l-Ispirtu. Tiddisprezzax kliem profetiku. Ittestja kollox; żomm dak li hu tajjeb. (1 Tess 5: 19-21)

Politics, aħwa. Dan ukoll jeżisti fil-Knisja tagħna u jimmanifesta ruħu b’ħafna modi diqa u sfortunati, iva, anke diaboliku modi. Għax profezija—il- kelma ħajja ta' Alla—ħafna drabi huwa disprezzat ħafna, l-Ispirtu spiss jitkebbes, u b’mod xokkanti, anke t-tajjeb ħafna drabi jiġi miċħud. Skont xi standards episkopali, San Pawl kien ikun imwaqqaf milli jitkellem f’xi djoċesijiet moderni tagħna minħabba t-talba tiegħu li rċieva “rivelazzjoni privata.” Tabilħaqq, ħafna mill-​ittri tiegħu kienu se jkunu “ipprojbiti” għax kienu rivelazzjonijiet li waslu għalih permezz taʼ viżjonijiet f’estasi. Ir-Rużarju wkoll jitwarrab minn xi prelati għax ġie permezz ta’ “rivelazzjoni privata” lil San Duminiku. U wieħed ikollu jistaqsi jekk il-kliem meraviljuż u l-għerf tal-Missirijiet tad-Deżert li ġew rivelati lilhom fis-solitudni tat-talb kinux jitwarrbu għax kienu “rivelazzjonijiet privati”?

Medjugorje huwa forsi wieħed mill-eżempji l-aktar evidenti tal-inkapaċità tagħna li nimxu fuq l-istruzzjoni sempliċi ta’ San Pawl. Kif ktibt fi Fuq Medjugorje, il-frott ta’ dan is-santwarju Marjan “mhux uffiċjali” huwa xokkanti u forsi bla qies mill-Atti tal-Appostli f’termini ta’ konverżjonijiet, vokazzjonijiet, u appostolati ġodda. Għal aktar minn 30 sena, messaġġ qed ikompli jidwi minn dan il-post bħala li ġej allegatament25-anniversarju-dehriet-Madonna_Fotor
mis-Sema. Il-kontenuti tiegħu huma miġbura fil-qosor hekk: sejħa għat-talb, konverżjoni, sawm, is-Sagramenti, u meditazzjoni fuq il-Kelma ta’ Alla. Kif ktibt fi It-Trijonf - Parti III, dan huwa dritt mit-tagħlim tal-Knisja. Kull meta l-allegati "seer" ta' Medjugorje jitkellmu pubblikament, dan huwa l-messaġġ konsistenti tagħhom. Allura dak li qed nitkellmu hawn mhu xejn ġdid, biss enfasi partikolari fuq l-ispiritwalità Kattolika awtentika.

X’kien jgħid San Pawl? Meta japplika l-Iskrittura tiegħu fuq id-dixxerniment, forsi kien jgħid, “Tajjeb, ma nafx ċert li dan huwa direttament mill-Madonna kif isostnu l-viżuri, imma ttestjajt dak li jgħidu kontra r-Rivelazzjoni Pubblika tal-Knisja, u dan. stands. Barra minn hekk, wara l-kmand ta’ Sidna biex “għasses u nitolbu” u jagħtu kas tas-sinjali taż-żminijiet, din is-sejħa għall-konverżjoni tħossha vera. Għalhekk, nista’ nżomm dak li hu tajjeb, jiġifieri dik is-sejħa urġenti għall-essenzjali tal-Fidi.” Tabilħaqq, hekk kif neżaminaw il-kollass tad-dinja Kattolika fil-Punent, jidher ovvju li rivelazzjonijiet bħal dawn—sewx direttament minn messaġġier tas-sema jew sempliċi bnedmin—jistgħu...

... għinna nifhmu s-sinjali taż-żminijiet u nirrispondu għalihom bir-raġun bil-fidi. —Kardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDITTU XVI), Messaġġ ta’ Fatima, “Kummentarju Teoloġiku”, www.vatican.va

Hu lil min hija proposta u mħabbra dik ir-rivelazzjoni privata, għandu jemmen u jobdi l-kmand jew il-messaġġ ta 'Alla, jekk jiġi propost lilu fuq evidenza suffiċjenti ... Għax Alla jitkellem miegħu, għall-inqas permezz ta' ieħor, u għalhekk jitlob minnu temmen; għalhekk huwa marbut li jemmen f'Alla, Min jirrikjedi li jagħmel hekk. — IL-BENEDITT TAL-POPA XIV, Virtù Erojika, Vol III, p. 394

 

MILL-ĦALQ TA' BABES

Ovvjament, mhux qed nissuġġerixxi li l-profezija hija biss il-qasam tal-mistiċi u l-viżjonarji. Kif intqal hawn fuq, il-Knisja tgħallem dan kollha is-​sehem mgħammdin fl-​“uffiċċju profetiku” taʼ Kristu. Nirċievi ittri minn qarrejja li joperaw f’dan l-uffiċċju, kultant mingħajr ma jindunaw. Huma wkoll qed jitkellmu l-“kelma issa” t’Alla fil-mument. Jeħtieġ li nerġgħu lura għal dan is-smigħ attent lil xulxin, biex nisimgħu leħen il-Mulej ikellem lill-Knisja tiegħu, mhux biss permezz ta’ stqarrijiet maġisterjali, imma permezz tal- anawim, il-baxxi, il-“poustiniks”—dawk li joħorġu mis-solitudni tat-talb b’“kelma” għall-Knisja. Min-naħa tagħna, irridu nittestjaw kliemhom, l-ewwel nett, billi nassiguraw li huma konformi mal-Fidi Kattolika tagħna. U jekk iva, jibnu, jibnu, jinkoraġġixxu, jew jikkonslaw? U jekk iva, allura rċevihom għar-rigal li huma.

Lanqas m’għandna nistennew li l-isqof jidħol u jagħraf kull “kelma” waħda li toħroġ fi grupp jew mod ieħor. Ma kienx ikollu ħin għal xi ħaġa oħra! Ċertament, hemm żminijiet meta r-rivelazzjonijiet huma aktar pubbliċi fin-natura, u huwa xieraq li l-ordinarju lokali jkun involut direttament (speċjalment meta l-fenomeni huma mitluba).

Dawk li għandhom il-kariga fuq il-Knisja għandhom jiġġudikaw il-ġenwinità u l-użu xieraq ta ’dawn ir-rigali, permezz tal-kariga tagħhom mhux tassew biex jitfu l-Ispirtu, imma biex jittestjaw l-affarijiet kollha u jżommu sod dak li hu tajjeb. —It-Tieni Kunsill tal-Vatikan, Lumen Gentium, n. 12

Imma meta l-isqof ma jkunx involut, jew meta l-proċess ikun twil u miġbud, l-istruzzjonijiet ta’ San Pawl huma gwida sempliċi għad-dixxerniment fi ħdan il-Ġisem. Barra minn hekk, m'hemm l-ebda Rivelazzjoni ġdida li toħroġ, u dak li ġejna mogħtija fid-depożitu tal-fidi huwa tabilħaqq adegwat biżżejjed għas-salvazzjoni. Il-bqija huwa grazzja u rigal.

 

JITGĦALLEM JISMEMA LEĦU

Inħoss li l-Mulej isejjaħ lill-Knisja tiegħu fil- solitudni tad-deżert fejn se jkellem lill-Għarusa Tiegħu b’mod aktar dirett. Imma jekk aħna daqshekk paranojdi, daqshekk ċiniċi, daqshekk nibżgħu nisimgħu l-ilħna profetiċi ta’ ħutna, nirriskjaw li nitilfu dawk il-grazzji maħsuba biex jibnu, jibnu, jinkuraġġixxu u jikkonslaw lill-Knisja f’din is-siegħa.

Alla tana profeti għal dawn iż-żminijiet. Dawn il-vuċijiet profetiċi huma simili fanali ta’ quddiem fuq karozza. Il-karozza hija Public Revelation u l-headlights dawk ir-rivelazzjonijiet li joħorġu mill-Qalb ta 'Alla. Ninsabu f’perjodu ta’ dlam, u huwa l-ispirtu tal-profezija li qed jurina t-triq ‘il quddiem, kif spiss għamel fil-passat.

Imma aħna, kleru u lajċi bl-istess mod, qed nisimgħu? Kienu l-awtoritajiet reliġjużi li ppruvaw isikktu lil Ġesù, biex isikket il-“Kelma magħmula laħam.” Jalla l-Ispirtu ta’ Alla jiġi għall-għajnuna tagħna u jgħinna nisimgħu leħen il-Mulej għal darb’oħra fi uliedu kollha...

Dawk li waqgħu f'din id-dinja kollha jħarsu 'l fuq u' l bogħod, jirrifjutaw il-profezija ta 'ħuthom ... —PAPA FRANĠISKU, Evangelii Gaudium, n. 97

…jeħtieġ nerġgħu nisimgħu leħen il-profeti li jgħajtu u jħassru l-kuxjenza tagħna. —PAPA FRANĊISKU, Messaġġ tar-Randan, 27 ta’ Jannar, 2015; vatikan.va

…minn fomm it-trabi u t-trabi, Int waqqaft mura kontra l-għedewwa tiegħek, biex isikket l-għadu u l-vendikatur. (Salm 8:3)

 

 

QARI RELATATI

Dwar Apokalissi Privat

Profezija Mifhum sewwa

Seers u Visionarji

  

 

Grazzi talli appoġġajt dan il-ministeru full-time.

Abbona

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Matt 3: 7
Posted fil HOME, FIDI U MORALI.

Kummenti huma magħluqa.