Żomm il-Kors

 

Ġesù Kristu huwa l-istess
ilbieraħ, illum, u għal dejjem.
(Lhud 13: 8)

 

MOGĦTIJA li issa qed nidħol fit-tmintax-il sena tiegħi f’dan l-appostolat tal-Kelma Issa, jien inġorr ċerta perspettiva. U dan huwa li l-affarijiet huma mhux jittrattienu kif jistqarru xi wħud, jew dik il-profezija hija mhux qed jitwettaq, kif jgħidu oħrajn. Għall-kuntrarju, ma nistax ilaħħqu ma' dak kollu li ġej - ħafna minnu, dak li ktibt matul dawn is-snin. Filwaqt li ma kontx naf id-dettalji ta’ kif eżattament l-affarijiet kienu se jseħħu, pereżempju, kif il-Komuniżmu kien se jerġa’ lura (kif allegatament wissiet il-Madonna lis-sewer ta’ Garabandal — ara Meta jirritorna l-Komuniżmu), issa narawha tirritorna bl-aktar mod tal-għaġeb, għaqlija u kullimkien.[1]cf. Ir-Rivoluzzjoni Finali Huwa tant sottili, fil-fatt, li ħafna xorta tirrealizzax x’qed iseħħ madwarhom. “Min għandu widnejn għandu jisma’.”[2]cf. Mattew 13:9

U madankollu, xorta trid tisma?  Ngħid dan, għax ħafna qed jgħejju u jorqdu f’din is-siegħa tard – hekk kif bassar Sidna.[3]cf. Ir-Rivoluzzjoni Finali Huwa għalhekk li jien u int, għeżież qarrej, aħna msejħin biex inqumu: inkunu fidili u veri, konsistenti u bla għeja, talb u għassa, sobri u attenti fil-ħajja spiritwali tagħna. Għall-armata tal-Madonna, il Gideon Ġdid, li qed tifforma bħalissa, hija tassew żgħira ħafna.

Żgħir huwa n-numru ta 'dawk li jifhmuni u jsegwuni ... —Il-Madonna tagħna lil Mirjana, it-2 ta ’Mejju, 2014

Imma dan rable ftit is kruċjali fit-twettiq tal-pjanijiet ta’ Alla u t-Trijonf tal-Qalb Bla Tebgħa. 

Huwa għalhekk li ħafna minna qegħdin taħt attakk frontali sħiħ mill-għadu. Kull xquq fil-ħajja spiritwali tagħna, kull qasma fl-armatura, dejjem dgħjufija fil-laħam sfruttat mix-xitan. Qed jagħmel dak kollu li jista’ biex jeħodna billi jeqred iż-żwiġijiet tagħna, il-familji, l-ekwilibriju tagħna, il-paċi interjuri tagħna, u jekk possibbli, ir-relazzjoni tagħna ma’ Alla. Satana jridna nitilfu l-fiduċja fl-awtorità tal-Knisja; fl-effikaċja tas-Sagramenti; u l-fidi fil-Kelma ta’ Alla. Hu jridna nsiru ċiniċi dwar il-profezija — anzi, inwarrbuha għal kollox. Iridna maqsumin bitter. Għalhekk, ix-xitan qed jitfa’ s-sink tal-kċina lejn l-Għarusa ta’ Kristu — u jħabbat lil ħafna mill-Barka ta’ Pietru waqt li jkun hemm.

Imma Alla jippermetti dan kollu. Għaliex? Bħala mezz ieħor biex jippurifikana, biex tagħmilna konxji bis-sħiħ tad-dgħufija tagħna u d-dipendenza sħiħa fuqu. 

Għalhekk, min jaħseb li qiegħed fis-sigurtà għandu joqgħod attent li ma jaqax. L-ebda prova ma waslet għandek imma dak li hu uman. Alla hu fidil u mhux se jħallik tiġi ppruvat lil hinn minn saħħa tiegħek; imma bil-prova hu jipprovdi wkoll triq ta’ ħruġ, sabiex tkunu tistgħu ġġorrha…. għax tafu li l-prova tal-fidi tagħkom tipproduċi l-perseveranza. U ħalli l-perseveranza tkun perfetta, sabiex tkunu perfetti u kompluti, nieqes minn xejn. (1 Kor 10:12-13, Ġakbu 1:3-4)

Is-sejħa preżenti hija biex perseveranza, għal żomm il-kors. Li ma tħalli xejn jiġi bejnek u Ġesù. Xejn. Lanqas “dnubiet żgħar.” Mela jekk għandek bżonn "korrezzjoni tal-kors", x'qed tistenna? Fis-Sagrament tal-Qrar, Alla l-Missier jagħmel kollox sewwa permezz tad-Demm Prezzjuż ta’ Ibnu, Ġesù. Jiġborkom f’idejh; Reġa’ jaħslek; Hu jpoġġi fuqek libsa ġdida, sandlijiet friski, u ċurkett fuq subgħajk.[4]cf. Luqa 15:22 Hu jagħmel kollox ġdid hekk kif jibgħatlek lura fid-dinja, Skużat u fil-ħbiberija Tiegħu - anki jekk id-dnub tiegħek kien mortali. 

Kieku ruħ bħal katavru li jitmermer sabiex mil-lat tal-bniedem, ma jkun hemm l-ebda [tama ta ’] restawr u kollox ikun diġà mitluf, m’huwiex hekk f’Alla. Il-miraklu tal-Ħniena Divina jirrestawra dik ir-ruħ b’mod sħiħ. Oh, kemm huma miżerabbli dawk li ma japprofittawx mill-miraklu tal-ħniena ta 'Alla! —Jesus lil Santa Fawstina, Ħniena Divina f'Rwieħ Tiegħi, Djarju, n. 1448

"... dawk li jmorru għall-Qrar spiss, u jagħmlu dan bix-xewqa li jagħmlu progress" jindunaw bil-passi li jagħmlu fil-ħajja spiritwali tagħhom. "Ikun illużjoni li tfittex il-qdusija, skond il-vokazzjoni li wieħed irċieva mingħand Alla, mingħajr ma tieħu sehem ta 'spiss f'dan is-sagrament ta' konverżjoni u rikonċiljazzjoni." —PAPA ST. ĠWANNI PAWL II, konferenza tal-Penitenzjarja Appostolika, 27 ta’ Marzu, 2004; catholicculture.org

Filwaqt li dejjem kont estremament leary dwar tbassir profetiku pubbliku speċifiku ħafna - l-aktar minħabba li kważi dejjem ifallu [5]cf. Stqarrija dwar Fr. Michel — Sibt li t-twiddib kostanti u mħabba tal-Madonna għall-qdusija huma tassew edifikanti u ta’ sfida, għaqlija u ta’ għajnuna — dawl veru fid-dlam fi żmien meta kważi l-ġerarkija kollha kibret siekta b’mod evidenti.[6]cf. Ixgħel il-Headlights Kliem tagħha huwa sinjal żgur li r-Ragħaj it-Tajjeb ma abbandunax il-merħla, anke jekk xi rgħajja għamlu. Bħal kull rivelazzjoni privata awtentika, m'hemm xejn "ġdid" per se; imma li terġa’ tismagħha b’widnejn ġodda hija dejjem grazzja.

Araw, tfal, ġejt biex nurikom it-triq, it-triq li twassal għall-Mulej, l-uniku Mod Veru... umli l-ego tiegħek u tfaħħar lil Alla. Meta titolbu, tfal, tintilfux f’elf kelma vojta: itolbu b’qalbkom, itolbu bl-imħabba. Uliedi, tgħallmu nieqaf quddiem Sagrament Imqaddes ta’ l-Artal: hemmhekk jistenniekom Ibni, ħaj u veru, uliedi. -Madonna lil Simona, 26 ta’ Diċembru, 2022

Jekk jogħġbok tidinbux aktar. Jien ilni hawn fostkom u nistedinkom għall-konverżjoni, nistedinkom għat-talb, imma mhux ilkoll tisimgħu. Alas, qalbi titqatta’ bl-uġigħ meta nara tant indifferenza, nara tant ħażen. Din id-dinja qiegħda dejjem aktar fil-ħakma tal-ħażen u xorta int toqgħod u tara? Jien hawn bil-ħniena infinita ta’ Alla, jien hawn biex inħejji u niġbor l-armata ċkejkna tiegħi. Jekk jogħġbok tfal, ma jinqabdux mhux ippreparati. Il-provi li jridu jingħelbu se jkunu ħafna, imma mhux ilkoll intom lesti tissaportuhom. Għeżież tfal, jekk jogħġbok erġgħu lura għand Alla. Poġġi lil Alla l-ewwel f’ħajjitkom u għid l-“iva” tiegħek. Tfal, "iva" qal mill-qalb. -tagħna Sinjura lil Angela, 26 ta 'Diċembru, 2022
U madankollu, il-Madonna qed twissi li anke hi qed jispiċċa bla kliem...
Uliedi, iż-żminijiet li lejhom sejrin se jkunu diffiċli, u għalhekk nitlobkom iżidu t-talba tagħkom u speċjalment it-talba tar-Rużarju Mqaddes, arma qawwija kontra l-ħażen. Uliedi, issa aktar minn qabel se tkunu fil-bżonn ta’ protezzjoni... tħallix il-ħażen jaħkmuk... Nitlob għal talb għall-Knisja u l-irġiel korrotti fi ħdanha - issa tilfu t-triq tagħhom. Ħafna qassisin, isqfijiet u kardinali jinsabu f’konfużjoni…. Uliedi, irrid insalvakom u m’għandix aktar kliem; jekk jogħġbok għinni, it-tfal l-iżjed ħelwin tiegħi.  -Madonna lil Gisella Cardia, 3 ta ’Jannar, 2022
Tara kemm hi prattika l-Madonna?
 
• itolbu mill-qalb, mhux mir-ras biss;
• ieqaf quddiem Ġesù fis-Sagrament Imqaddes u tagħrafu u tħobbu;
• tidinbux aktar;
• tkun indifferenti għall-ħażen (jiġifieri ma tkunx kodard! Uża leħnek, it-tastiera tiegħek, il-preżenza tiegħek);
• poġġi lil Alla l-ewwel, u ħalli l-“iva” tiegħek tkun “iva” (ara Mt 6:33);
• itlob ir-Rużarju Mqaddes (għall-protezzjoni tiegħek!);
• itolbu għar-rgħajja
 
Dawk huma biss 3 messaġġi minn din il-ġimgħa li għaddiet li ppubblikajt fuqhom Countdown. Dawk it-tliet messaġġi biss fihom kważi dak kollu li għandek bżonn biex tgħaddi minn dawn iż-żminijiet. U x’inhuma ħlief affermazzjoni mill-ġdid tar-Rivelazzjoni Pubblika ta’ Ġesù Kristu mgħoddija lilna 2000 sena ilu! 
 
Għalija, il-profeziji u t-tbassir sensazzjonali mhumiex dak li hu kruċjali (u ħafna minnhom jaqgħu ċatt, kif turina l-esperjenza). Anke jekk ko-fundajt Countdown to the Kingdom, jiena ferm aktar retiċenti dwar tali allegati “kliem” milli ħafna nies jistgħu jirrealizzaw. Tabilħaqq, jien biss nippreżentahom fil-kategorija “Aħna Naraw” għaliex, tassew, x’jista’ jagħmel aktar dwarhom – ħlief, ovvjament, nitolbu għall-ħniena t’Alla fuq id-dinja? U anke allura, jekk il-profeti jfallu, Alla ma jagħmilx hekk. It-tama tagħna hi fil-Mulej. Anke Meta jaqgħu Ċedri (jiġifieri r-rgħajja tagħna),[7]cf. Meta l-Istilel jaqgħu m'għandux iħawwad il-fidi tagħna - inkella, il-fidi tagħna ma kinitx f'postha għall-bidu.
 
Allura meta ngħid żomm il-kors, ħuti, ngħid ejja nerġgħu lura għall-affarijiet bażiċi; lura biex tkun fidila; lura għat-talb; lura għall spiritwali tfisser li diġa għandna fuq ponot subgħajna, speċjalment is-Sagramenti, is-sawm, ir-Rużarju, noveni, eċċ. U jekk tagħmlu, if u, meta l-aktar profeziji drammatiċi jiġu madwar, inti tkun ippreparat. Imma ħafna minna huma mhux ippreparat, kif twissi l-Madonna. U dan huwa ħsieb li jqajjem ħafna ħafna, speċjalment meta wieħed iqis kemm mill-"fidili" diġà qed jinqasmu fi Żewġ Kampijiet. Ejja ħadd minna nassumu li aħna lil hinn mill-waqgħa fiċ-ċaħda, bħal Pietru, u wisq inqas tradiment - bħal Ġuda.

Hekk kif nibdew din is-sena l-ġdida, ejjew inkunu sinċieri u perseveranti billi timxi wara Ġesù bħala dixxiplu veru, mhux minħabba biża’, imma gratitudni li “dan għadu żmien ta’ grazzja”, kif qalet il-Madonna lil Angela. Fl-aħħar nett, nixtieq li nista’ ngħid, “imitani”, kif jagħmel San Pawl lill-qarrejja tiegħu.[8]cf. 1 Kor 4:16 Imma jien għassies għajjien li għandu bżonn il-grazzja u l-ħniena daqs kulħadd... 

Bin il-bniedem, għamiltlek għassies għad-dar ta ’Iżrael. Innota li raġel li s-Sinjuri jibagħtu bħala predikatur jissejjaħ għassies. Għassies dejjem joqgħod fuq għoli sabiex ikun jista ’jara minn bogħod dak li ġej. Kull min jinħatar bħala għassies għan-nies għandu joqgħod fuq għoli għal ħajtu kollha biex jgħinhom bil-previżjoni tiegħu. Kemm hu diffiċli għalija li ngħid dan, għax b’dan il-kliem stess niddenunzja lili nnifsi. Ma nistax nippriedka bl-ebda kompetenza, u madankollu safejn nirnexxi, xorta jien stess ma ngħixx ħajti skont il-predikazzjoni tiegħi stess. Ma niċħadx ir-responsabbiltà tiegħi; Nirrikonoxxi li jien skur u negliġenti, imma forsi r-rikonoxximent tat-tort tiegħi jirbaħli maħfra mill-imħallef ġust tiegħi. —St. Girgor il-Kbir, omelija, Liturġija tas-Sigħat, Vol. IV, p. 1365-66
 
 

 

 

ma Nihil Obstat

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Ir-Rivoluzzjoni Finali
2 cf. Mattew 13:9
3 cf. Ir-Rivoluzzjoni Finali
4 cf. Luqa 15:22
5 cf. Stqarrija dwar Fr. Michel
6 cf. Ixgħel il-Headlights
7 cf. Meta l-Istilel jaqgħu
8 cf. 1 Kor 4:16
Posted fil HOME, IL-PROVI KBIRA.