L-Immakulata

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għad-19 u l-20 ta ’Diċembru, 2014
tat-Tielet Ġimgħa tal-Avvent

Testi Liturġiċi hawn

 

 

IL L-Immakulata Kunċizzjoni ta ’Marija hija waħda mill-isbaħ mirakli fl-istorja tas-salvazzjoni wara l-Inkarnazzjoni - tant, li l-Missirijiet tat-tradizzjoni tal-Lvant jiċċelebrawha bħala“ l-Qaddisa ”(panagia) min kien…

... ħieles minn kull tebgħa ta 'dnub, bħallikieku magħmul mill-Ispirtu s-Santu u ffurmat bħala kreatura ġdida. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 493

Imma jekk Marija hija “tip” tal-Knisja, allura dan ifisser li aħna wkoll aħna msejħin biex insiru l- Kunċizzjoni ukoll.

 

L-EWWEL KUNĊEPTI

Il-Knisja għandha dejjem għallem li Marija kienet imnissla mingħajr dnub. Ġie definit bħala dogma fl-1854—mhux ivvintat, imma definiti imbagħad. Għandu jkun faċli għall-Protestanti li jaċċettaw din il-verità fuq il-loġika biss. Pereżempju, Sansun kien tip tal- Messija li Alla bagħat biex ‘jeħles’ lill- Iżraelin. Isma 'l-esiġenzi li l-anġlu jagħmel lil ommu:

Għalkemm int għeri u ma kellekx tfal, xorta waħda se ttnissel u ttella’ iben. Issa, mela, oqgħod attent li ma tiħux inbid jew xarba qawwija u ma tiekol xejn mhux nadif. (l-ewwel qari tal-Ġimgħa)

F’kelma waħda, kellha tkun immakulata. Issa, Sansun tnisslet permezz ta’ relazzjonijiet naturali, imma Ġesù kellu jiġi mnissla mill-Ispirtu s-Santu. Jekk Alla talab li omm Sansun tkun safja biex tħejji għat-twelid tal-ħelsien tagħhom, kieku l-Ispirtu s-Santu jingħaqad ma’ wieħed li huwa mtebba bid-dnub? Il-Qaddis, Alla inkarnat, se jieħu l-laħam u d-demm Tiegħu minn wieħed li t-tempju tiegħu kien imniġġes bid-dnub oriġinali? Mhux ovvja li le. Għalhekk, Marija ngħatat l-“isplendor ta’ qdusija unika għal kollox... mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha”. [1]CCC, n. 492 Kif?

…bi grazzja singulari u privileġġ ta’ Alla li jista’ kollox u bis-saħħa tal-merti ta’ Ġesù Kristu. —PAPA PIUS IX, Ineffabilis Deus, DS 2803

Jiġifieri, Marija kienet “mifdija, b’mod aktar eżaltat” [2]CCC, n. 492 permezz tad-demm ta’ Kristu, li nieżel naħa waħda tal-Kalvarju sa Adam, u l-oħra lejn il-futur, fl-eternità. Tabilħaqq, Ġesù xi darba kien jitlob is-Salm tal-Ġimgħa:

Minnek niddependi mit-twelid; minn ġuf ommi int il-qawwa tiegħi. 

Marija kellha bżonn tiġi “salvata” l-ewwel. Mingħajr Ġesù, hi tkun mifruda għal dejjem mill-Missier ukoll—iżda miegħu, ingħatat grazzja singulari sabiex tkun mhux biss l-“omm tal-Mulej tiegħi” denja. [3]cf. Luqa 1:43 u omm denja tal-Knisja, [4]cf. Ġwanni 19:26 imma wkoll a jiffirmaw u, pjan ta’ x’inhi u se tkun il-Knisja.

Jekk xi ħadd minnkom għadu jiddubita minn dan il-miraklu kbir, l-arkanġlu Gabrijel għandu tweġiba sempliċi għalik fl-Evanġelju tal-lum:

… xejn mhu se jkun impossibbli għal Alla.

 

IT-TIENI KONĊEPTI

Le, l-Immakulata Kunċizzjoni ma tieqafx ma’ Marija. Jingħata wkoll lill-Knisja, għalkemm b’mod differenti. Fil-Magħmudija, it-tebgħa tad-dnub oriġinali “titneħħa” [5]cf. Ġwanni 1:29 u permezz tal-Ispirtu s-Santu, il-mgħammed isir “ħolqien ġdid”. [6]cf. 2 Kor 5:17

Marija hija s-sinjal, imma hawn hu l-pjan: li jien u int insiru kopji tal-Verġni Marija, nikonċepixxu lil Kristu f’qalbna u nagħtuh għal darb’oħra fid-dinja. Dan hu u se jkun it-Triumf tal-Qalb Bla Tebgħa, għax Kristu inkarnat ġie fid-dinja biex jeqred il-qawwa tal-mewt:

... billi ħassar il-prinċipati u l-poteri, huwa għamel spettaklu pubbliku tagħhom, u mexxiehom 'il ġewwa trijonf minnha. (Kol 2:15)

Filwaqt li din il-grazzja ingħatat lill-Knisja permezz tas-Sagramenti għal 2000 sena, ġiet riservata għal dawn l-“aħħar żminijiet” biex l-Omm Imqaddsa titlob grazzja speċjali biex tinżel fuq il-Knisja sabiex tagħma u tikkatina lid-“Dragun” . [7]cf. Rev 20: 2-3 Din il-grazzja speċjali hija “Pentekoste ġdida”, meta l-“Fjammi tal-Imħabba” tal-Qalb Bla Tebgħa tagħha (li hija l-Ispirtu ta’ Kristu), titferra’ fuq il-Knisja u d-dinja. Din il-grazzja, filwaqt li “tgħaffiġ” ras is-serp, se tingħata fost it-tbatijiet sabiex ukoll tqaddes u ħejji lill-Għarusa ta’ Kristu għall-aħħar taż-żmien meta Ġesù jiġi fil-glorja biex jeħodha għandu għalih innifsu għall-eternità...

... biex ikun jista 'jippreżenta lilu nnifsu l-knisja fl-isbaħ, mingħajr tebgħa jew tikmix jew xi ħaġa bħal din, biex tkun qaddisa u mingħajr tbajja'. (Ef 5:27)

Allura l-ewwel irridu nsiru dik l-Għarusa qaddisa kollha—essenzjalment kopja tal-Verġni Mqaddsa Marija:

L-Ispirtu s-Santu, li jsib lill-għażiż Konjuġi tiegħu preżenti mill-ġdid fl-erwieħ, jinżel fihom b'qawwa kbira. —St. Louis de Montfort, Devozzjoni Vera lejn il-Verġni Mbierka, n.217, Pubblikazzjonijiet Montfort

Min jista’ jitla’ fuq il-muntanja tal-Mulej? Min idejh bla dnub, li qalbu nadifa, li ma jixtieqx dak li hu vain. (Salm tal-lum) 

Dan hu għaliex Satana qed jattakka l- purità tal-Knisja f’dawn il-jiem bil-poteri kollha tal-infern. Għax hija proprju s-safa ta’ Marija li ġibdet…

…favur ma’ Alla. (Evanġelju tal-lum)

Id-dlam ta 'żminijietna huwa verament biss l-aħħar thrashings ta' anġlu waqa 'twerwer li diġà jara l-"kewkba ta' filgħodu" titla 'fil-qlub ta' fdal li se jfarrakh. [8]cf. 2 Pet 1: 19

U għalhekk, għeżież ħuti, illum niktebkom biex inħeġġiġkom tiġġieldu għax Alla għażel inti biex tirċievi din il-grazzja pentekostali biex issir il- Immakulata. Forsi int bħal Marija hekk kif taqra dan u tgħid, "Dan kif jista' jkun...?" [9]cf. L-Evanġelju tal-lum kif tipprevedi l-affarijiet minn perspettiva purament naturali (u forsi tħares lejn qalbek u ma tara xejn ħlief dgħjufija, dnub, u impurità.) It-tweġiba hija din: xejn mhu impossibbli ma Alla. Jekk int midneb, imbagħad għaġġel għall-Qrar fejn terġa’ ssir ħolqien ġdid! Jekk int dgħajjef, mela għaġġel lejn l-Ewkaristija Mqaddsa, Min issaħħaħkom kontra l-għerq tal-għadu! U jekk qed tbati, imbagħad agħmel tiegħek it-talb ta’ Marija għal darb’oħra:

Jalla jsirli skont kelmtek. (Evanġelju tal-lum)

… u nassigurakom:

Jiġi fuqek l-Ispirtu s-Santu, u l-qawwa ta’ l-Iktar Għoli tiddik. (Evanġelju tal-lum)

Tista’ terġa’ tisma’ l-kliem fl-Evanġelju ta’ Gabrijel tal-lum? Qed ikellimkom bħalissa: Tibżax!

Lejn l-aħħar tad-dinja ... Alla li Jista 'Kollox u Ommu Qaddisa għandhom iqajmu qaddisin kbar li jaqbżu fil-qdusija ħafna qaddisin oħra daqs iċ-ċedri tal-Libanu torri fuq arbuxxelli żgħar. —St. Louis de Montfort, Veru Devozzjoni lejn Marija, l-Artikolu 47

Uliedi, li għalihom jien għal darb'oħra naħdem sakemm Kristu jiġi ffurmat fik! (Gal 4:19)

 

QARI RELATATI

Magnificat tal-Mara-Knisja

It-Trijonf: Parti I, Parti II, u Parti III

L-Istilla filgħodu Rising

 

 

Grazzi għat-talb tiegħek u l-appoġġ għal dan
ministeru full-time. 

 


Ir-rumanz Kattoliku ġdid b’saħħtu li jaqra lill-qarrejja!

 

TREE3bkstk3D__87543.1409642831.1280.1280

IS-SIĠRA

by
Denise Mallett

 

Li ssejjaħ lil Denise Mallett bħala awtur ta 'talent inkredibbli hija sottostima! Is-Siġra huwa maqbud u miktub sew. Jien nibqa 'nistaqsi lili nnifsi, "Kif jista' xi ħadd jikteb xi ħaġa bħal din?" Mingħajr diskors.
—Ken Yasinski, Kelliem Kattoliku, awtur & fundatur tal-Ministri FacetoFace

Mill-ewwel kelma sal-aħħar ġejt maqbud, sospiż bejn l-għaġeb u l-istagħġib. Wieħed daqshekk żgħir kif kiteb linji komplikati bħal dawn, karattri kumplessi, djalogu daqshekk konvinċenti? Sempliċi żagħżugħ kif kien ħakem is-sengħa tal-kitba, mhux biss bil-profiċjenza, iżda bil-fond tas-sentiment? Kif tista ’tittratta temi profondi daqshekk ħila bl-inqas predikazzjoni? Għadni mistħi. Huwa ċar li l-id ta ’Alla tinsab f’dan ir-rigal. Hekk kif Hu tana kull grazzja s’issa, jalla Hu jkompli jmexxik fit-triq li għażel għalik mill-eternità kollha.
-Janet Klasson, awtriċi ta ' Il-Blog tal-Ġurnal Pelianito

 

ORDNAT IL-KOPJA TIEGĦEK ILLUM!

 

TREEbkfrnt3DNEWRLSBNR__03035.1409635614.1280.1280 

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 CCC, n. 492
2 CCC, n. 492
3 cf. Luqa 1:43
4 cf. Ġwanni 19:26
5 cf. Ġwanni 1:29
6 cf. 2 Kor 5:17
7 cf. Rev 20: 2-3
8 cf. 2 Pet 1: 19
9 cf. L-Evanġelju tal-lum
Posted fil HOME, Marija, QARI TAL-MASSA.