Il-Faqar ta’ Dan il-Mument Preżenti

 

Jekk inti abbonat għal The Now Word, kun żgur li l-emails lilek huma "whitelisted" mill-fornitur tal-internet tiegħek billi tippermetti email minn "markmallett.com". Ukoll, iċċekkja l-folder tal-junk jew tal-ispam tiegħek jekk l-emails qed jispiċċaw hemm u kun żgur li timmarkahom bħala "mhux" junk jew spam. 

 

HEMM hija xi ħaġa li qed jiġri li rridu nagħtu kas għaliha, xi ħaġa li l-Mulej qed jagħmel, jew wieħed jista’ jgħid, jippermetti. U dak huwa t-tqaxxir tal-Għarusa Tiegħu, Omm Knisja, mill-ħwejjeġ tad-dinja u mtebbgħin tagħha, sakemm tibqa’ għarwiena quddiemu.

Il-profeta Hosegħa jikteb...

Akkuża lil ommok, akkuża! għax hi mhix marti, u jien mhux żewġha. Ħalliha tneħħi l-prostituzzjoni tagħha minn fuq wiċċha, l-adulterju tagħha minn bejn sidirha, jew inneħħiha għarwiena, u nħalliha bħal dakinhar tat-twelid tagħha... Għax qalet, “Immur wara maħbubin, li jagħtuni ħobż. u l-ilma tiegħi, is-suf u l-kittien, iż-żejt u x-xorb tiegħi.” Għalhekk, se nissalja fi triqtha bix-xewk u ntellaʼ ħajt kontriha, biex ma tkunx tista’ ssib mogħdijietha... Issa jiena niskopri l-mistħija tagħha fid-dawl sħiħ ta’ min iħobbha, u ħadd ma jista’ jeħlisha minn idi... Għalhekk, issa se nħajjarha; Jien se nmexxiha fid-deżert u nkellimha b’mod konvinċenti. Imbagħad nagħtiha l-għelieqi tad-dwieli li kellha, u l-wied ta’ Akor bħala bieb tat-tama. (Hos 2:4-17)

Il-Mulej, fl-imħabba ineffabbli Tiegħu lejha, ​​qed jiġbed lill-Għarusa Tiegħu fid-deżert biex titneħħa minn kull mħabba li m’għandhiex l-għeruq tiegħu. Għalhekk, dawn huma l-agħar u l-aħjar żminijiet li twelidna għalihom. Hemm xi tgħid li tgħid “Dawk li jagħżlu li jiżżewġu mal-ispirtu tad-dinja f’din l-età, se jiġu ddivorzjati fl-ieħor.” Għalhekk, il-Mulej qed jgħarbel lill-umanità bħall-qamħ miċ-ċinara biex iġib Poplu lejh, biex ikun safi, qaddis u bla tebgħa. Kif kiteb Ħosegħa, “Se jissejħu, ‘Ulied Alla l- ħaj.’” Ftakar Il-Profezija f'Ruma fejn Ġesù jgħid, 

Jien se nmexxik fid-deżert... se nneħħilek dak kollu li qed tiddependi fuqu issa, allura inti tiddependi biss fuqi... U meta ma jkollok xejn għajr Jien, ikollok kollox ... -mogħtija f’Ruma, Pjazza San Pietru, it-Tnejn ta’ Pentekoste ta’ Mejju, 1975 (minn Ralph Martin)

Hekk kif kont qed nikteb dan, waslet stedina fl-email tiegħi biex niġi Ohio biex nitkellem waqt konferenza. Imma weġibt li l-gvern tagħna jipprojbixxi lil dawk bħali, li rrifjutaw it-terapija tal-ġeni sperimentali (anke jekk kelli COVID, u jien immuni) milli jivvjaġġaw fuq xarabank, ferrovija jew ajruplan. Fil-fatt, lanqas m’iniex permess fil-gyms, ristoranti, ħwienet tax-xorb, teatri, eċċ. Ġejt ukoll ipprojbit jew imblukkat fuq diversi pjattaformi tal-midja soċjali talli sempliċement iddiskutejt ix-xjenza u d-dejta. Aktar traġiku, irċevejt bosta ittri minn tobba, infermiera, bdoti, suldati u professjonisti oħra, li tkeċċew jew tkeċċew għall-istess raġunijiet — nies b’familji, ipoteki, obbligi u ħolm... dawk kollha mfarrka issa mill-ispettru. ta’ tirannija globali ġdida li qed tavvanza f’isem “is-saħħa.” Qatt ma għandu l-faqar li jkun abbandunati inħassu b’mod tant qawwi madwar id-dinja hekk kif l-isqfijiet tagħna baqgħu kważi kompletament siekta jekk mhux kompliċi — ħallew il-merħla tagħhom f’idejn l-ilpup.[1]cf. Għeżież Rgħajja ... Fejn Int?, Ittra Miftuħa lill-Isqfijiet Kattoliċi 

Int ma ġibtx lura l-mitluf jew fittxet il-mitluf imma ħadthom bl-aħrax u brutali. Għalhekk inxterdu minħabba n-nuqqas ta’ ragħaj, u saru ikel għall-bhejjem selvaġġi kollha. ( Eżekjel 34:2-5 ) 

Issa naraw l-ikel jibda jisparixxi minn fuq l-ixkafef f'ħafna postijiet[2]foxnews.com, nbcnews.com kif pajjiżi oħra bil-kwiet jippożitaw l-idea li jipprojbixxu s-sjieda tal-karozzi privati.[3]express.co.uk Dan kollu huwa ppjanat bis-sħiħ bħala parti minn Ir-Irrisettja l-Kbirali m’hu xejn ħlief it-twaqqigħ intenzjonat tal-istat attwali tal-affarijiet sabiex “jinbena lura aħjar.”[4]cf. Ċinga għall-Impatt Mhijiex it-trobbija tal-foqra f’post ta’ dinjità imma t-twaqqigħ ta’ kulħadd fil-faqar. Huwa t-twettiq ta ' Il-Profezija ta ’Isaija dwar il-Komuniżmu Globali u l-kliem preszjenti ta’ Missier il-Knisja Lattanzju:

Dak se jkun iż-żmien li fih it-tjieba għandha tiġi mkeċċija, u l-innoċenza mibgħuda; li fih il-ħżiena għandhom jittellgħu fuq it-tajjeb bħala għedewwa; la l-liġi, la l-ordni, u lanqas id-dixxiplina militari ma għandhom jiġu ppreservati ... l-affarijiet kollha għandhom ikunu mħawwda u mħallta flimkien kontra d-dritt, u kontra l-liġijiet tan-natura. B'hekk l-art għandha tinħela, bħallikieku b'serqa waħda komuni. Meta dawn l-affarijiet jiġru hekk, allura l-ġusti u s-segwaċi tal-verità għandhom jinfirdu mill-ħżiena, u jaħarbu solitudes. —Lactantius, Missier tal-Knisja, L-Istituti Divini, Ktieb VII, Ch. 17

Fid-deżert.[5]cf. Ir-Refuġju ta ’Żminijietna

…il-mara ngħatat iż-żewġ ġwienaħ tal-ajkla l-kbira, biex tkun tista’ tittajjar lejn postha fid-deżert, fejn, ‘il bogħod mis-serp, ħadet ħsiebha għal sena, sentejn, u nofs sena. ( Apokalissi 12:14 )

Dan kollu biex ngħidu li l-Mulej qed iħalli lill-Knisja Tiegħu tidħol fil-Passjoni tagħha stess. Bħalma Ġesù tneħħa mill-ħwejjeġ u mid-dinjità tiegħu, hekk ukoll, il-glorja tal-Knisja qed titfa’ fit-trab, flimkien mal-idolatrija tagħha, sabiex tnaddaf u ssaffi ruħha. Fr. Ottavio Michelini kien saċerdot, mistiku, u membru tal-Qorti Papali tal-Papa San Pawl VI (wieħed mill-ogħla unuri mogħtija minn Papa lil persuna ħajja). Fil-15 ta’ Ġunju 1978, San Duminku Savio qallu:

U l-Knisja, imqiegħda fid-dinja bħala Għalliem u Gwida tal-ġnus? Oh, il-Knisja! Il-Knisja ta 'Ġesù, li ħarġet mill-ferita ta' ġenbu: hi wkoll ġiet ikkontaminata u infettata mill-velenu ta 'Satana u tal-leġjuni ħżiena tiegħu - iżda mhux se titħassar; fil-Knisja hemm preżenti l-Feddej Divin; ma tistax titħassar, imma trid tbati l-Passjoni tremenda tagħha, bħar-Ras inviżibbli tagħha. Wara, il-Knisja u l-umanità kollha jiġu mqajma mill-fdalijiet tagħha, biex jibdew triq ġdida ta’ ġustizzja u ta’ paċi li fiha s-Saltna ta’ Alla tgħammar tassew fil-qlub kollha — dik is-saltna interjuri li l-erwieħ retti talbu u talbu. għal tant etajiet [permezz tat-talba tal-Missierna: “Ejja s-Saltna Tiegħek, issir ir-rieda Tiegħek fl-art kif fis-Smewwiet”]. — cf. “Fr. Ottavio – Era Ġdida ta’ Paċi”

 

IL-FAQAR TAL-MUMENT PREŻENTI

Binti Denise, l-awtur, ċempelli llum. Kienet qed taħseb dwar il-“progress” tal-bniedem u kif l-arkitettura ta’ eras preċedenti kienet fil-fatt ferm superjuri minn dik tal-lum, mhux biss fil-kwalità imma s-sbuħija. Bdejna niddiskutu kif fil-fatt tant minn din il-ġenerazzjoni preżenti hija fqira ħafna meta mqabbla mal-passat u kif il- l-idea li “mxejna” hija falza. Ikkunsidra kif il-mużika tilfet tant mis-sbuħija u l-glorja ta’ eras preċedenti, ħafna drabi ridott għal dak banali u senswali. Kif l-ikel li nieklu mar minn ġonna organiċi mkabbra fid-dar b'ħafna nutrijenti għal ikel ipproċessat bil-massa ġenetikament modifikat imwaħħal b'kimiċi, preservattivi, u kimiċi agrikoli, bħall-glyphosate.[6]cf. L-Avvelenament il-Kbir Kif l-istat tal-paċi dinjija quddiem l-armi tal-qerda tal-massa li qed javvanzaw huwa fraġli aktar minn qatt qabel. Kif irħula u bliet sħaħ għadhom mingħajr ilma ħelu u provvisti bażiċi tal-ikel filwaqt li l-Punent jixtru ilma bbottiljat u jkollhom piż żejjed sproporzjonat. Kif il-ħiliet tal-komunikazzjoni bejn in-nies irrigressaw permezz tat-teknoloġija. Kif is-saħħa ġenerali qed tonqos hekk kif il-mard awto-immuni jibda jogħla. Kif il-familja domestika qed tiddeterjora malajr u d-diskors politiku jiddiżintegra. Kif il-libertà u d-demokrazija qed jonqsu, mhux progress.

Il-progress huwa verament kurva li tiknes dejjem ogħla? L-ippakkjar (jew il-produzzjoni tal-ġugarelli jew iċ-ċaqliq jew il-produzzjoni tal-inbid jew il-ħalib jew il-ġobon jew is-siment, għal dik il-kwistjoni) ta’ spiss ma kienx aħjar tliet mija jew seba’ mija jew dsatax-il mitt sena ilu? —Anthony Doerr, Erba' Staġuni f'Ruma, pġ. 107

Nista’ nisma’ lil Ġesù jippronunzja fuq il-Knisja u d-dinja:

Għax inti tgħidli, jien għani, għamilt ġid, u m’għandi bżonn xejn; ma tafx li inti miskin, ħasra, fqir, għomja u għarwien. Għalhekk nagħtikom parir biex tixtri mingħandi deheb raffinat bin-nar, biex tkunu għani, u ħwejjeġ bojod biex tilbsuk u biex ma tidhirx il-mistħija tal-għebija tiegħek, u ssalva biex jidlek għajnejk, biex tara. Dawk li nħobb, jien inċanfar u nċanfar; għalhekk kun żeluż u indem. (Apk 3:17-19)

L-aktar faqar essenzjali li nagħrfu f’dan il-mument preżenti huwa dak tal-ħajja interjuri tagħna stess. Għax jekk Alla ppermetta lill-bniedem iġib lilu nnifsu sal-punt li jinqered lilu nnifsu, huwa biss biex aħna nagħrfu l-bżonn assolut u li ma jinbidilx tagħna għalih. Huwa l-faqar li nirrealizza li jien bla sahha kontra l-marea ta’ dan il-Komuniżmu ġdid. Huwa l-faqar li nitlef il-libertà tiegħi. Huwa l-faqar li nħoss id-dgħufija tiegħi stess, l-inkapaċità tiegħi li nbiddel is-sitwazzjonijiet ta’ madwari. Huwa l-faqar li nara lili nnifsi kif jien tassew. Huwa l-faqar li taċċetta din jew dik il-marda jew il-marda. Huwa l-faqar li nikber u niffaċċja l-mortalità tiegħi, li nara lil uliedi jitilqu mid-dar għal dinja dejjem aktar ostili għall-Fidi u l-libertà. Huwa wkoll il-faqar li nara ġewwa fija dawk il-ħsarat u l-fraġilità li jkomplu jġegħluni nitfixkel u naqa’. 

Qiegħed hemm, madankollu, hemm f’dak il-mument preżenti ta’ Verità li nista’ nibda nħeles. Huwa f’dan il-mument preżenti li nsib ir-rieda moħbija ta’ Alla, fil-moħbi kollha ta’ dwejjaq tagħha, tħajjarni sabiex ikun jista’ jkellimni ma’ qalbi u jfejjaqha. Huwa hawnhekk, fil-faqar ta’ dan id-deżert tad-dgħufija li fil-fatt nista’ nibda li nħalli lil Alla missieri hekk kif jiena nabbanduna lili nnifsi lilu ngħid, “Mulej Ġesù Kristu, Bin David, ħenn minni.”[7]Luqa 18: 38 

Għandna bżonn għajnejn tal-qalb imdawwal biex jinfdu l-moħbi, biex ngħidu “iva, int Missieri” fil- issa. Hemm punt wieħed biss, biex ngħidu hekk, fejn Alla huwa għalina, u dak huwa l- issa. Kemm aħna faċilment naħarbu minn issa - għal dak li naħsbu li għandu jkun, għal dak li jista 'jkun, għal dak li kien, għal dak li ġej. Kemm naħlu enerġija u attenzjoni ninkwetaw fuq il-passat, inkunu ansjużi u dubjużi u mimlijin biża’ għall-futur. Huwa miegħi issa, bil-kwiet, bla tfixkil, titlobni biex nirċievih, biex nagħrfuh. issa, f’dan il-mument wieħed ftit ċirkoskritt, nista’ ngħid “iva, Missier.” Fqira daqshekk "iva"; l-ebda ċertezza grandjuża li jien qatt mhu se nerġa' nagħmel dan, qatt ma nerġa' nwettaq dik it-tort - l-ebda dreads u dispramenti li ma nistax inkun fidila. Ftit biss "iva" issa ... Jiġifieri li ngħix fil-faqar tiegħi billi nistrieħ biss fuqu biex narani, biex inkun nista’ ngħid “iva” — biex nagħmel dak li ma nistax — inkun fidil sal-mewt. —Sr. Ruth Burrows, OCD, soru Karmelitana, ippubblikata fi Magnificat, Jannar 2022, 10 ta’ Jannar

L-ironija hi li mhux meta tirbaħ ir-rieda tiegħi, imma Tiegħu, li nsib il-paċi li tant nixtieq.[8]cf. Il-Veru Mistrieħ tas-Sibt  Ġesù qal lill-Qaddej t’Alla Luisa Piccarreta:

Binti, inħoss il-bżonn li l-ħlejqa tistrieħ fija, u jien fiha. Imma taf meta l-ħlejqa tistrieħ fija, u jien fiha? Meta l-intelliġenza tagħha taħseb fija u tifhimni, tistrieħ fl-Intelliġenza tal-Ħallieq tagħha, u Dak tal-Ħallieq isib il-mistrieħ fil-moħħ maħluq. Meta r-rieda umana tingħaqad mar-Rieda Divina, iż-żewġ rieda jħaddnu u jistrieħu flimkien. Jekk l-imħabba tal-bniedem togħla fuq kull ħaġa maħluqa u tħobb biss lil Alla tagħha – x’mistrieħ sabiħ isibu Alla u l-kreatura reċiprokament! Min jagħti l-mistrieħ, isibha. Insir is-sodda tagħha u nżommha fl-irqad mill-aktar ħelu, magħquda f’diriegħi. Għalhekk, ejja u tistrieħ fi ġwimi. -14 volum, 18 ta 'Marzu, 1922

Kieku nistgħu naċċettaw biss li l-affarijiet kollha huma permessi mill-idejn ta’ Alla, anke l-aktar ħażen gravi, allura nistgħu nistrieħu nafu li Tiegħu rieda permissiva għandha triq aħjar minn dik li nipprevedi. Dan l-abbandun lejn Alla hu l-veru sors ta’ paċi għax xejn, allura, ma jista’ jmissli ruħi meta nkun qed nistrieħ fih.

Inti ma tirrikorrix lejni, anzi tridni naddatta l-ideat tiegħek. M'intix nies morda li titlob lit-tabib biex ifejjaq, iżda pjuttost nies morda li tgħid lit-tabib kif. Mela taġixxix b’dan il-mod, imma itlob kif għallimkom jien fil-Missierna: “Imqaddes Ismek,” jiġifieri, tkun igglorifikat fil-bżonn tiegħi. “Ejja s-saltna tiegħek,” jiġifieri ħalli dak kollu li hemm fina u fid-dinja jkun fi qbil mas-saltna tiegħek. “Tkun magħmula r-rieda tiegħek fid-Dinja kif inhi fis-Sema,” jiġifieri, fil-bżonn tagħna, iddeċiedu kif jidhrilhom xieraq għall-ħajja temporali u eterna tagħna. Jekk tgħidli tassew: “Sir Tiegħek”, li huwa l-istess bħal li tgħid: “Ħu ħsiebha”, jien nintervjeni bl-omnipotenza Tiegħi kollha, u nsolvi l-aktar sitwazzjonijiet diffiċli. —Ġesù lill-Qaddej ta’ Alla Fr. Dolindo Ruotolo (m. 1970); minn Novena tal-Abbandun

Huwa li tidħol fil-faqar ta’ dan il-mument preżenti, fejn Alla, u sempliċement ħallih iħobbok u jieħu ħsiebek kif jidhirlu li jkun xieraq it-Tabib il-Kbir — imbenġla, fqira, għarwien — imma maħbub. 

Ħares lejk, bin il-bniedem. Meta tara dan kollu mitfi, meta tara dak kollu li tneħħa li ġie meħud, u meta tkun lest li tgħix mingħajr dawn l-affarijiet, allura tkun taf dak li qed nagħmel lest. —profezija mogħtija lil Fr. Michael Scanlan fl-1976, countdowntothekingdom.com

Għall-jum tat-tieġ tal-Ħaruf wasal, l-għarusa tiegħu ħejjiet ruħha lesta. Hija tħalliet tilbes ilbies tal-għażel nadif u qawwi. (Rev 19: 7-8)

 

Qari Relatat

Is-Sagrament tal-Mument Preżenti

Id-Dmir tal-Mument

 

 

Appoġġa l-ministeru full-time ta’ Mark:

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email
Posted fil HOME, L-ISPIRITWALITÀ u tagged , , , , , , , .