Ir-Renju tal-Iljun

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għas-17 ta 'Diċembru, 2014
tat-Tielet Ġimgħa tal-Avvent

Testi Liturġiċi hawn

 

KIF għandna nifhmu t-testi profetiċi tal-Iskrittura li jimplikaw li, bil-miġja tal-Messija, isaltnu l-ġustizzja u l-paċi, u Hu kien ifarrak lill-għedewwa tiegħu taħt saqajh? Għax ma jidhirx li 2000 sena wara, dawn il-profeziji fallew għal kollox?

Ġesù ġie jħabbar lid-dinja li Hu kien it-triq tal-ħruġ mid-dlam, billi jsegwi d-dawl tal-verità, li jwassal għall-ħajja.

L-inżul fl-infern iġib il-messaġġ tal-Evanġelju tas-salvazzjoni għat-twettiq sħiħ. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika (KDK), le. 634

Allura bil-mewt u l-Qawmien Tiegħu, Ġesù wettaq il-missjoni Tiegħu li jirrikonċilja l-umanità mal-Missier. Madankollu... a kbir madankollu:

L-att ta ’fidwa ta’ Kristu minnu nnifsu ma rrestawrax l-affarijiet kollha, sempliċement għamel ix-xogħol tal-fidwa possibbli, beda l-fidwa tagħna. Hekk kif l-irġiel kollha jieħdu sehem fid-diżubbidjenza ta ’Adam, hekk ukoll l-irġiel kollha għandhom jieħdu sehem fl-ubbidjenza ta’ Kristu għar-rieda tal-Missier. Il-fidwa tkun kompluta biss meta l-irġiel kollha jaqsmu l-ubbidjenza tiegħu. —Fr. Walter Ciszek, Huwa Jmexxini, pġ. 116-117; ikkwotat fi Il-Splendor tal-Ħolqien, Fr. Joseph Iannuzzi, pġ. 259

Din hija proprju l-profezija fl-ewwel qari tal-lum dwar l-Iljun ta’ Ġuda, wieħed mit-titli ta’ Kristu.

Ix-xettru qatt ma jitbiegħed minn Ġuda, jew il-mazz minn bejn saqajh, sakemm jiġilu ġieħ, u jirċievi l-ubbidjenza tal-poplu. (Ġen 49:10)

Il-fidwa “fil-milja taż-żmien” mhux se titwettaq sakemm l-Evanġelju jasal fit-truf tad-dinja "Bħala xhud għall-ġnus kollha, u allura jiġi t-tmiem." [1]cf. Matt 24: 14 Dan ma jfissirx li n-nies kollha, kullimkien se jkollhom fidi salvifika f’Ġesù. Imma jfisser li “xhieda” tingħata lid-dinja meta l-Knisja tidħol bis-sħiħ fl-ubbidjenza ta’ Kristu, u permezz tax-xhieda tagħha, il-ġnus iħabbtu x-xwabel tagħhom f’xrieden tal-moħriet u jiġu paċifikati mill-Evanġelju. [2]cf. CCC, n. 64

Kulma għamel, qal u sofra Ġesù kellu l-għan tiegħu li jerġa’ jġib lill-bniedem waqa’ għall-vokazzjoni oriġinali tiegħu... biex dak li konna tlifna f’Adam, jiġifieri li nkunu fix-xbieha u x-xebh ta’ Alla, nirkupraw fi Kristu Ġesù. -CCC, le. 518

Il-problema llum bl-eseġesi biblika tat-“tmiem taż-żminijiet” hija li tittraskura l-“misteru” ċentrali li Kristu ġie biex iwettaq li jmur ferm lil hinn minn “li tkun salvata.” Huwa l-pjan biex tinxtered is-Saltna t’Alla...

... sakemm ilkoll kemm aħna nilħqu l-għaqda tal-fidi u l-għarfien ta ’l-Iben ta’ Alla, biex nimmaturaw il-bniedem, sal-limitu ta ’l-istatura sħiħa ta’ Kristu ... (Ef 4:13)

Sal-Knisja “jibni fl-imħabba,” jgħid San Pawl. [3]cf. Ef 4:16 U Ġesù qal, “Jekk iżżommu l-kmandamenti tiegħi, tibqa’ fl-imħabba tiegħi, bħalma jien żammejt il-kmandamenti ta’ Missieri u nibqa’ fl-imħabba tiegħu.” [4]cf. Ġwanni 15:10 Jiġifieri, jekk irridu ‘ngħixu fih dak kollu li għex hu stess’… [5]cf. KDK, n. 521

…Irridu nkomplu nwettqu fina nfusna l-istadji tal-ħajja ta’ Ġesù u l-misteri tiegħu u spiss nitolbuh jipperfezzjonahom u jirrealizzahom fina u fil-Knisja kollha tiegħu. -CCC, n. 521

U l-aħħar stadju tal-ħajja ta’ Ġesù kien li jbattal lilu nnifsu “li ssir ubbidjenti sal-mewt.” [6]cf. Flp 2: 8 Mela tara, is-Saltna ta’ Alla, li hija l-Knisja diġà preżenti fuq l-art, isaltan sa truf l-art meta hi ssegwi lil Sidha fil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tagħha stess. [7]cf. Id-Dominju Ġej tal-Knisja il-Papa Piju XI, fost ħafna pontiffi, [8]cf. Il-Papiet u l-Era Dawning poġġi l-profeziji tal-qedem fil-perspettiva xierqa tagħhom: li r-renju tal-Messija ma jkunx estiż għal kollox mat-twelid f’Betlem jew saħansitra fil-Kalvarju, imma meta il-ġisem kollu ta’ Kristu twieled. [9]Cf. Rum 11:25

Hawnhekk huwa mbassar li s-saltna tiegħu mhi se jkollha l-ebda limitu, u se tkun mogħnija bil-ġustizzja u l-paċi: “fi żmienu tinbet il-ġustizzja, u sliem abbundanti... U jaħkem minn baħar għal baħar, u mix-xmara sax-xmara. truf l-art”... Meta l-bnedmin jagħrfu, kemm fil-ħajja privata kif ukoll fil-ħajja pubblika, li Kristu huwa Sultan, is-soċjetà fl-aħħar tirċievi l-barkiet kbar ta’ libertà reali, dixxiplina ordnata tajjeb, paċi u armonija... għax bit-tixrid u l-armonija. il-firxa universali tas-saltna ta’ Kristu l-bnedmin isiru aktar u aktar konxji tar-rabta li tgħaqqadhom flimkien, u b’hekk ħafna kunflitti jew jiġu evitati għal kollox jew għall-inqas l-imrar tagħhom titnaqqas... Il-Knisja Kattolika, li hija s-saltna ta’ Kristu fuq l-art, [huwa] destinat li jinfirex fost il-bnedmin kollha u l-ġnus kollha... —POP PIUS XI, Quas Primas, n. 8, 19, 12; 11 ta’ Diċembru, 1925

Huwa għalhekk li Apokalissi 12 jitkellem dwar Mara fil-ħlas li t-tifel tagħha huwa “destinat biex jaħkem il-ġnus kollha b’bastun tal-ħadid.” [10]cf. Apk 12: 5 Il-virga tal-ħadid hija l- rieda ta ’Alla , il-Kelma ta’ Alla immutabbli u li ma tinbidilx. Il-qerda tal-“bla liġi”, l-Antikrist, allura, mhix it-tmiem tad-dinja imma dak li kien tant mistenni twelid tal-legalità, poplu li jgħix id-Don tar-Rieda Divina f’għaqda mat-Trinità Qaddisa, li hija t-twettiq tal-imħabba. Huma se jġibu għat-tlestija “sa jum Ġesù Kristu” [11]cf. Flp 1: 6 il-ħidma tal-fidwa ta’ Kristu “bħala pjan għall-milja taż-żminijiet, biex tiġbor kollox fi Kristu, fis-sema u fuq l-art.” [12]cf. Ef 1:10 U se jsaltan miegħu “għal elf sena. [13]cf. Rev 20: 6

Behold, il-Jum tal-Mulej għandu jkun elf sena. —Missier tal-Knisja Bikrija, Ittra ta' Barnaba, Missirijiet tal-Knisja, Kap. 15

Se jsaltan sat-tmiem tal-“jum tal-Mulej” meta l-konsum ta’ kollox jiġi f’nofs ribelljoni finali, [14]cf. CCC, n. 677; Apk 20:7-10 u Ġesù jirritorna biex jilqa’ lill-Għarusa Tiegħu "Qaddis u bla tbajja." [15]cf. Ef 5:27 Għal ...

… hu għażilna fih, qabel it-twaqqif tad-dinja, biex inkunu qaddisin u bla tebgħa quddiemu. (Ef 1:4)

Il-ġenealoġija ta’ Kristu li naqraw fl-Evanġelju tal-lum għadha mhix miktuba għal kollox. Hu jistieden lilek u lili biex nidħlu fil-misteru Tiegħu biex meta jiġi biex jeqred is-saltna tal-ħażin tal-liġi, insaltnu miegħu taħt isem ġdid sal-aħħar tad-dinja, u lil hinn…

Ir-rebbieħ nagħmel kolonna fit-tempju ta’ Alla tiegħi, u qatt ma jerġa’ jħallih. Fuqu nikteb l-isem ta’ Alla tiegħi u l-isem tal-belt ta’ Alla tiegħi, Ġerusalemm il-ġdida, li tinżel mis-sema mingħand Alla tiegħi, kif ukoll isem il-ġdid tiegħi. (Apk 3:10)

Aħna diġà qegħdin fl-“aħħar siegħa.” “L-età finali tad-dinja diġà tinsab magħna, u t-tiġdid tad-dinja għaddej b’mod irrevokabbli; huwa saħansitra issa antiċipat b’ċertu mod reali, għax il-Knisja fuq l-art hija diġà mogħnija b’qdusija li hija reali imma imperfetta.” -CCC, le. 670

 

 

Ikklikkja fuq il-qoxra tal-album biex tisma 'jew tordna s-CD il-ġdid ta' Mark!

VULcvrNEWRELEASE8x8__64755.1407304496.1280.1280

 

Isma 'hawn taħt!

 

Dak li qed jgħidu n-nies ...

Smajt is-CD li għadni kif inxtrajt ta '"Vulnerabbli" għal darb'oħra u ma nistax inġib lili nnifsi biex inbiddel is-CD biex nisma' xi waħda mill-4 CDs l-oħra ta 'Mark li xtrajt fl-istess ħin. Kull Kanzunetta ta '"Vulnerabbli" tieħu n-Nifs tal-Qdusija biss! Niddubita li xi waħda mis-CDs l-oħra tista 'tmiss din l-aħħar kollezzjoni mingħand Mark, imma jekk huma saħansitra nofs tajbin
għadhom must have.

—Wayne Labelle

Ivvjaġġajt 'il bogħod ma' Vulnerabbli fis-CD player ... Bażikament hija l-Soundtrack tal-ħajja tal-familja tiegħi u żżomm il-Memorji Tajba ħajjin u għenet biex inwasslulna ftit spots mhux maħduma ħafna ...
Faħħru lil Alla għall-Ministeru ta ’Mark!

—Mary Therese Egizio

Mark Mallett huwa mbierek u midluk minn Alla bħala messaġġier għal żminijietna, uħud mill-messaġġi tiegħu huma offruti fil-forma ta ’kanzunetti li jidħlu u jidhru fi ħdan l-iktar ġewwieni tiegħi u f’qalbi ... Kif Mark Mallet mhuwiex vokalista magħruf mad-dinja kollha? ???
—Xerrel Moeller

Xtrajt din is-CD u sibtha assolutament fantastika. Il-vuċijiet imħallta, l-orkestrazzjoni hija biss sabiħa. Jgħollik u jwaqqgħek bil-mod f'idejn Alla. Jekk int fan ġdid ta 'Mark's, dan huwa wieħed mill-aqwa li pproduċa sal-lum.
—Ginger Supeck

Għandi s-CDs tal-Marks kollha u nħobbhom kollha iżda dan imissni b'ħafna modi speċjali. Il-fidi tiegħu hija riflessa f'kull kanzunetta u aktar minn kull ħaġa oħra li hemm bżonn illum.
—Tereża

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Matt 24: 14
2 cf. CCC, n. 64
3 cf. Ef 4:16
4 cf. Ġwanni 15:10
5 cf. KDK, n. 521
6 cf. Flp 2: 8
7 cf. Id-Dominju Ġej tal-Knisja
8 cf. Il-Papiet u l-Era Dawning
9 Cf. Rum 11:25
10 cf. Apk 12: 5
11 cf. Flp 1: 6
12 cf. Ef 1:10
13 cf. Rev 20: 6
14 cf. CCC, n. 677; Apk 20:7-10
15 cf. Ef 5:27
Posted fil HOME, QARI TAL-MASSA, L-ERA TAL-PAĊI u tagged , , , , , , , , .