Il-Prova tas-Seba 'Sena - Parti VIII


"Ġesù huwa kkundannat għall-mewt minn Pilatu", minn Michael D. O'Brien
 

  

Tabilħaqq, il-Mulej ALLA ma jagħmel xejn mingħajr ma jiżvela l-pjan tiegħu lill-qaddejja tiegħu, il-profeti. (Amos 3: 7)

 

TWISSIJA PROFETIKA

Il-Mulej jibgħat liż-Żewġ Xhieda fid-dinja biex isejħulhom għall-indiema. Permezz ta ’dan l-att ta’ ħniena, nerġgħu naraw li Alla hu mħabba, bil-mod għar-rabja, u għani fil-ħniena.

Tassew nieħu xi pjaċir mill-mewt tal-ħżiena? jgħid il-Mulej Alla. Mhux pjuttost nifraħ meta jdur mit-triq il-ħażina tiegħu biex jgħix? (Eżek 18:23) 

Ara, jien nibgħatlek Elija, il-profeta, qabel jasal il-jum tal-Mulej, il-jum il-kbir u tal-biża’, biex iddawwar il-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom, u l-qlub tal-ulied lejn missirijiethom, biex ma niġix u jolqot l-art bid-dannu. (Mal 3:24-25)

Elija u Ħenok se jwissu li ħażen terribbli se jinħeles fuq dinja li ma tindem: il- Il-Ħames Tromba... għax il-paga tad-dnub hija l-mewt (Rum 6:23).

 

IL-ĦAMES TROMBETTA

Imbagħad il-ħames anġlu daqq it-tromba tiegħu, u rajt kewkba li kienet waqgħet mis-sema lejn l-art. Ingħata ċ-ċavetta għall-passaġġ għall-abbiss. Fetaħ il-passaġġ għall-abbiss, u ħareġ duħħan mill-passaġġ bħal duħħan minn forn enormi. Ix-xemx u l-arja kienu mdallma bid-duħħan mill-passaġġ. Il-ħarrub ħarġu mid-duħħan fuq l-art, u ngħataw l-istess qawwa bħall-iskorpjuni tal-art. (Apk 9:1-3)

F’din is-silta, naqraw li “kewkba li kienet waqgħet” ingħatat iċ-ċavetta tal-abbiss. Ftakar li huwa fuq l-art li Satana jitfa’ minn Mikiel u l-anġli tiegħu (Apk 12:7-9). U allura dan is-​“sultan taʼ l-​abbiss ” jistaʼ jkun Satana, jew forsi dak li fih jimmanifesta Satana—Antikrist. Jew il-​“kewkba” hija referenza għal apostat reliġjuż? Santa Ildegarda, pereżempju, sostniet li l-Antikrist se jitwieled mill-Knisja, u tipprova parodija l-ġrajjiet kbar fl-aħħar tal-ħajja ta’ Kristu, bħall-mewt tiegħu, il-Qawmien, u t-Tlugħ fis-sema.

Huma kellhom bħala sultan tagħhom l-anġlu tal-abbiss, li ismu bl-Ebrajk huwa Abaddon u bil-Grieg Apollyon. (Apk 9:11)

Abaddon (jiġifieri “Qerer”; ara Ġwanni 10:10) iħalli pjaga ta’ “ħarrub” tingiż diaboliċi li għandhom is-setgħa, mhux li joqtlu, imma li jtorment lil dawk kollha li m’għandhomx is-siġill ta’ Alla fuq rashom. Fuq livell spiritwali, din tinstema ħafna bħall-“qawwa li tqarraq” li Alla jippermetti li jqarraq lil dawk li rrifjutaw li jemmnu l-verità (ara 2 Tess 11-12). Huwa qerq permess li n-nies iħallu jsegwu qalbhom mudlama, li jaħsdu dak li żergħu: li jsegwu u saħansitra jqimu lill-Antikrist li jippersonifika dan il-qerq. Madankollu, issa jsegwu biża.

Fuq livell naturali, il-ħarrub jingħataw deskrizzjoni minn San Ġwann komparabbli ma’ dik ta’ armata ta’ ħelikopters—timijiet swat?

Il-ħoss ta’ ġwienaħhom kien bħall-ħoss ta’ ħafna karrijiet miġbudin miż-żwiemel jiġru fil-battalja. (Apk 9:9)

Il-ħażen li wissew dwaru ż-Żewġ Xhieda kien renju ta’ biża’: Totalitarjaniżmu globali u assolut immexxi minn Antikrist, u infurzat mill-Profeta Falz tiegħu.

 

IL-PROFETA FALZ 

San Ġwann jikteb li, apparti l-qawmien tal-Antikrist, ġej ukoll wieħed li aktar tard jiddeskrivih bħala “l-profeta falz”.

Imbagħad rajt kruha oħra toħroġ mill-art; kellha żewġ qrun bħal tal-ħaruf imma titkellem bħal dragun. Hija eżerċitat l-awtorità kollha ta 'l-ewwel bhima fil-vista tagħha u għamel l-art u l-abitanti tagħha jqimu l-ewwel kruha, li l-ferita mortali tagħha kienet fieqet. Għamel sinjali kbar, u saħansitra ġabet in-nar jinżel mis-sema għall-art f’għajnejn kulħadd. Hija qarraq bl-abitanti tad-dinja bis-sinjali li tħalla tagħmel... (Apk 13:11-14)

Din il-​bhima għandha d-​dehra taʼ xi ħadd reliġjuż, imma li jitkellem “bħal Dragun.” Jidher bħall-"qassis il-kbir" tal-Ordni Dinjija l-Ġdida li r-rwol tiegħu huwa li jinfurzaw qima tal-Antikrist permezz ta’ reliġjon dinjija waħda u sistema ekonomika li torbot miegħu kull raġel, mara u tifel. Huwa possibbli li dan il-Profeta Falz jidher tul il-Prova tas-Seba 'Snin kollha, u għandu rwol kbir x'jaqdi fl-Apostasija, billi jaġixxi bħallikieku, bħala "denb" tad-Dragun. F’dan ir-​rigward, hu wkoll “Ġuda,” antikrist. (Ara l- Epilogue rigward l-identità tal-Profeta Falz u l-possibbiltà ta’ antikrist ieħor wara l-Era tal-Paċi).

Fejn jidħol l-antikrist, rajna li fit-Testment il-Ġdid hu dejjem jassumi l-prinċipji ta 'l-istorja kontemporanja. Ma jistax ikun ristrett għal ebda individwu wieħed. Waħda u l-istess huwa jilbes ħafna maskri f’kull ġenerazzjoni. —Ratzinger Kardinal (IL-BENEDITT TAL-PAPA XVI), Teoloġija Dommatika, Eskatoloġija 9, Johann Auer u Joseph Ratzinger, 1988, p. 199-200; ara (1 Ġw 2:18; 4:3)

Preżumibbilment, il-Profeta Falz jikkontesta wkoll il-mirakli prodotti miż-Żewġ Xhieda:

Għamel sinjali kbar, u saħansitra ġabet in-nar jinżel mis-sema għall-art f’għajnejn kulħadd. (Apk 13:13)

Ir-​ritwali sataniċi tiegħu, u dawk li jipprattikawha miegħu, jgħinu biex iġibu din il-​qawwa qarrieqa fuq l-​art bħal pesta tal-​“ħarrub.”

Ħafna profeti foloz se jqumu u jqarrqu ħafna; u minħabba ż-żieda tal-ħażen, l-imħabba ta 'ħafna se tikber kiesaħ. (Mt 24:1-12)

In-nuqqas ta’ mħabba mhux l-agħar turment? Huwa l- Eklissi tal-Iben, l-eklissi ta Imħabba. Jekk l-imħabba perfetta tkeċċi kull biża—biża perfetta ikeċċi kull imħabba. Tabilħaqq, dawk li ġew ittimbrati bix- “xbieha taʼ l- isem tal- bhima” kienu sfurzata jagħmlu dan, irrispettivament mill-grad tagħhom: “żgħar u kbar, sinjuri u fqar, ħielsa u lsir” (Ap 13:16). Forsi dan jgħinna nifhmu aħjar il-Ħames Tromba (imsejħa wkoll “l-ewwel gwaj”) li talludi għal ħażen djaboliku li fl-aħħar mill-aħħar jimmanifesta fil-forma ta’ irġiel u nisa ħżiena li jinfurzaw il-ħakma ta’ l-Antikrist permezz tal-biża’, l-istess kif kienu sħabi. li wettaq l-intenzjonijiet ħżiena ta’ Hitler. 

 

IL-KUNDANA TAL-KNISJA

Imbagħad Ġuda l-Iskarjota, wieħed mit-Tnax, mar għand il-qassisin il-kbar biex jagħtih f’idejhom. (Mk 14:10)

Skond xi wħud mill-Missier il-Knisja, iż-Żewġ Xhieda eventwalment se jikkonfrontaw Antikrist li se jagħtihom għall-mewt.

Meta jkunu spiċċaw ix-xhieda tagħhom, il-kruha li titla’ mill-abbiss tiġġieled kontrihom u tirbaħhom u toqtolhom. (Apk 11:7) 

U b’hekk se tiżvolġi l-​aħħar nofs tal-​ġimgħa taʼ Danjel, “renju taʼ 42 xahar” li fih l-​Antikrist jibda ‘jħerba lid-​dinja.” It-tradiment tal-Antikrist se jwassal biex il-Kristjaneżmu nnifsu jitressaq quddiem il-qrati tad-dinja (Lq 21:12), simbolizzat minn Ponzju Pilatu. Imma l-​ewwel, il-​fdal se jiġi pproċessat fil-​“qorti tal-​opinjoni” fost il-​membri tal-​Knisja li apostasjaw. Il-Fidi nnifisha se tiġi ġġudikata, u fost il-fidili se jkun hemm għadd ta’ nies iġġudikati u kkundannati b’mod falz: Il-qassisin il-kbar, ix-xjuħ, u l-kittieba—membri sħabu ta’ Kristu fit-Tempju—imbeżżqu u beżqu fuq Ġesù, u jqajmu kull tip ta’ akkużi foloz kontra Lilu. Imbagħad staqsewh:

Inti l-Messija iben il-Imbierek? (Mk 14:61) 

Hekk ukoll, il-Ġisem ta’ Kristu se jiġi kkundannat talli ma aċċettax l-Ordni Dinjija l-Ġdida u l-prinċipji “reliġjużi” tiegħu li huma kontra l-ordni morali ta’ Alla. Il-profeta Russu, Vladimir Solovev, li l-kitbiet tiegħu faħħar il-Papa Ġwanni Pawlu II, qal li “Antikrist huwa impostur reliġjuż” li se jimponi “spiritwalità” vaga. Talli ċaħduha, is- segwaċi veri taʼ Ġesù se jiġu mocked u beżqu fuq u esklużi bħalma kien Kristu Kap tagħhom. L-ilħna taʼ l-akkuża se jistaqsuhom b’mockingja jekk humiex tal-Messija, għat-tagħlim morali Tiegħu dwar l-abort u ż-żwieġ u kull ħaġa oħra. It-tweġiba tan-Nisrani hija dak li se joħroġ ir-rabja u l-kundanna ta’ dawk li ċaħdu l-Fidi:

X’għandna aktar bżonn ta’ xhieda? Int smajt id-dagħa. (Mk 14:63-64) 

Imbagħad Ġesù ġie mgħotti. Laqtuh u għajtu: 

Ipprofetizza! (Mk 14:65) 

Tabilħaqq, iż-​Żewġ Xhieda se jdoqqu l-​aħħar tromba. L-eklissi tal-verità u l-imħabba tħejji t-triq għat-“tieni gwaj,” il- Is-Sitt Tromba

 

IS-SITT TROMBETTA

Ġesù qal lil dawk id-dixxipli li Hu bagħat tnejn tnejn:

Min ma jilqagħkomx jew jismaʼ kliemek—oħroġ barra dik id- dar jew il- belt u ħawwad it- trab minn saqajk. ( Mt 10:14 )

Iż-Żewġ Xhieda, meta jaraw li d-dinja qed issegwi l-Profeta Falz u l-Bhima, u b’hekk irriżulta f’anarkija bla paragun, ħawwad it-trab minn saqajhom u jdoqq l-aħħar tromba tagħhom qabel ma jinqatlu martri. Hija t-twissija profetika li gwerra huwa frott a kultura tal-mewt u l-biża’ u l-mibegħda li ħakmu l-art.

Il-frott tal-abort huwa l-gwerra nukleari. -Beata Madre Tereża ta ’Kalkutta 

Is-Sitt Tromba tintefaħ, u teħles lill-erba’ anġli li huma marbuta max-xatt tax-xmara Ewfrat. 

Għalhekk inħelsu l-erba’ anġli, li kienu ppreparati għal din is-siegħa, jum, xahar u sena biex joqtlu terz tar-razza umana. In-numru ta’ truppi tal-kavallerija kien mitejn miljun; Smajt in-numru tagħhom... B’dawn it-tliet kastigi ta’ nar, duħħan, u kubrit li ħarġu minn ħalqhom, inqatlet terz tar-razza umana. (Apk 9:15-16)

Forsi dawn it-​truppi jinħelsu biex iwettqu l-​pjanijiet brutali taʼ Antikrist biex “inaqqsu” il-​popolazzjoni tad-​dinja u b’hekk “isalvaw l-​ambjent.” Hu x’inhu l-iskop tagħhom, jidher li huwa parzjalment permezz taʼ armi taʼ qerda tal-massa: “nar, duħħan, u kubrit.” Ċertament, huma se jiġu kkummissjonati biex ifittxu u jeqirdu l-fdal tas-segwaċi ta’ Kristu, ibda miż-Żewġ Xhieda:

Meta jkunu spiċċaw ix-xhieda tagħhom, il-kruha li titla’ mill-abbiss tiġġieled kontrihom u tirbaħhom u toqtolhom. (Apk 11:7)

Imbagħad is-Seba’ Tromba tintefaħ biex tindika li l-pjan misterjuż ta’ Alla ġie implimentat bis-sħiħ (11:15). Il-pjan tiegħu ta’ ħniena u ġustizzja qed jilħaq il-quċċata tiegħu, għax lanqas il-kastigi s’issa ma wasslux għall-indiema fil-ġnus:

Il-bqija tar-razza umana, li ma nqatlux minn dawn il-pjagi, ma ndemx mill-għemejjel ta’ idejhom… Lanqas ma ndem mill-qtil tagħhom, mill-potions maġiċi tagħhom, mill-unchastity tagħhom, jew mis-serq tagħhom. (9:20-21)

Il-ġustizzja ta’ Alla issa trid titferra’ b’mod sħiħ permezz tas-Seba’ Skutelli li huma xbihat mera tas-Seba’ Trombi. Fil-fatt, is-Seba’ Trombi fihom fihom is-Seba’ Siġilli li min-naħa tagħhom huma xbihat mera ta’ ‘l-uġigħ tal-ħlas’ li tkellem dwarhom Ġesù. Hekk naraw l-“spirali” tal-Iskrittura tiżvolġi fuq livelli aktar u aktar profondi permezz tas-Siġilli, Trombi, u Skutelli sakemm l-ispirali tilħaq il-qofol tagħha: l-Era tal-Paċi segwita mit-taqlib finali u ritorn ta’ Ġesù fil-glorja. Huwa interessanti li wara din it-tromba, naqraw wara d-dehra tal-“arka tal-patt Tiegħu” fit-tempju, il-“mara liebes ix-xemx... fl-uġigħ hekk kif ħadmet biex twelled.” Erġajna rċiklajna għal dan il-punt, forsi bħala sinjal divin li t-twelid tal-Lhud fil-Knisja jinsab fil-qrib.

 Is-Seba' Skutelli jġibu l-pjan t'Alla fl-aħħar stadji tiegħu... 

 

Stampa Friendly, PDF & Email
Posted fil HOME, PROVA TA 'SEBA' SENA.