L-Ispirtu tal-Fiduċja

 

SO intqal ħafna din il - ġimgħa li għaddiet fuq spirtu tal-biża ' li ilha tgħarraq ħafna erwieħ. Ġejt imbierek li tant minnkom afdali l-vulnerabbiltà tiegħek stess hekk kif kont qed tipprova tgħarbel il-konfużjoni li saret staple taż-żminijiet. Imma biex nassumu li dak li jissejjaħ konfużjoni huwa immedjatament, għalhekk, "mill-ħażen" ma jkunx korrett. Għax fil-ħajja ta ’Ġesù, nafu li tant spiss is-segwaċi tiegħu, l-għalliema tal-liġi, l-Appostli, u anke Marija tħallew konfużi dwar it-tifsira u l-azzjonijiet tal-Mulej.

U minn dawn is-segwaċi kollha, jispikkaw żewġ tweġibiet li huma simili żewġ pilastri jogħla fuq il-baħar tat-taqlib. Jekk nibdew nimitaw dawn l-eżempji, nistgħu nwaħħlu ma 'dawn iż-żewġ pilastri, u ninġibdu fil-kalma interna li hija frott tal-Ispirtu s-Santu.

Hija t-talba tiegħi li l-fidi tiegħek f'Ġesù tiġġedded f'din il-meditazzjoni ...

 

IL-PILASTRU TAL-PROFESSJONI u PONDERING

Professjoni

Meta Ġesù għallem il-verità profonda li Ġismu u Demmu kellhom jiġu litteralment ikkunsmati sabiex jirċievu “ħajja ta’ dejjem”, ħafna mis-segwaċi Tiegħu telquh. Imma San Pietru ddikjara,

Mgħallem, għand min se mmorru? Għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem...

F’dak il-baħar ta’ konfużjoni u taħwid, ta’ akkużi u disprezz li qed jinfirex mal-folol għal kliem Ġesù, il-professjoni ta’ fidi ta’ Pietru titla’ bħal pilastru—a blat. Madankollu, Pietru ma qalx, “Jien nifhem bis-sħiħ il-messaġġ tiegħek,” jew “Nifhem bis-sħiħ l-azzjonijiet tiegħek, Mulej.” Dak li moħħu ma setax jifhem, l-ispirtu tiegħu għamel:

… Aħna sirna nemmnu u konvinti li inti l-Qaddis ta’ Alla. (Ġwanni 6:68-69)

Minkejja l-​kontradizzjonijiet kollha li l-​moħħ, il-​laħam, u x-​xitan ippreżentaw bħala kontroargumenti “raġonevoli”, Pietru emmen sempliċement għax Ġesù kien il-​Qaddis t’Alla. Kelma tiegħu kienet l- Kelma.

Ħsieb

Filwaqt li ħafna affarijiet li Ġesù għallem huma misteri, dan ma jfissirx li ma jistgħux jinftehmu u jinftiehmu, anki jekk mhux bis-sħiħ. Meta kien tifel, meta nieqes għal tlett ijiem, Ġesù sempliċement spjega lil ommu li jrid “kunu f’dar Missieri.”

U ma fehmux il-kliem li qalilhom… u ommu żammet dawn l-affarijiet kollha f’qalbha. (Luqa 2:50-51)

Hawn allura ż-żewġ eżempji tagħna ta’ kif nirrispondu meta nkunu ffaċċjati bil-misteri ta’ Kristu, li b’estensjoni, huma misteri ukoll tal-Knisja, peress li l-Knisja hija l-“ġisem ta’ Kristu”. Irridu nistqarru l-fidi tagħna f’Ġesù, u mbagħad nisimgħu b’attenzjoni leħnu fis-skiet ta’ qalbna biex il-kelma Tiegħu tibda tikber, idawwal, issaħħaħna u tittrasformana.

 

F'DIN IL-KONFUŻJONI PREŻENTI

Hemm xi ħaġa profonda li Ġesù jgħid immedjatament wara li n-nies ċaħdu t-tagħlim Tiegħu dwar l-Ewkaristija, u dan jitkellem direttament għal żminijietna. Għax Ġesù jagħti ħjiel għal an saħansitra akbar sfida li jaslu għall-fidi tagħhom milli l-Ewkaristija! Hu qal:

“Ma għażiltx jien tnax? Iżda wieħed minnkom mhux xitan?” Kien qed jirreferi għal Ġuda, bin Xmun l-Iskarjota; kien hu li kien se jittradih, wieħed mit-Tnax. (Ġwanni 6:70-71)

Fl-Evanġelju tal-lum, naraw li Ġesù qatta’ “qattgħu l-lejl fit-talb lil Alla.” U mbagħad, “Meta wasal il-jum, sejjaħ lid-dixxipli tiegħu lejh, u minnhom għażel Tnax, li semmihom ukoll appostlu… [inkluż] Ġuda l-Iskarjota, li sar traditur.” [1]cf. Luqa 6: 12-13 Kif seta’ Ġesù, l-Iben ta’ Alla, wara lejl ta’ talb f’komunjoni mal-Missier, għażel lil Ġuda?

Qed nisma' mistoqsija simili mill-qarrejja. “Kif seta’ l-Papa Franġisku poġġa lill-Kardinal Kasper, eċċ. f’pożizzjonijiet ta’ awtorità?” Iżda il-mistoqsija m'għandhiex tispiċċa hemm. Kif ħatar qaddis, Ġwanni Pawlu II, isqfijiet li għandhom l-ewwel xejra progressiva u modernista? Għal dawn il-mistoqsijiet u oħrajn, it-tweġiba hija li itlob aktar, u, titkellem inqas. Biex taħseb fuq dawn il-misteri fil-qalb, nisimgħu leħen Alla. U t-tweġibiet, ħuti, se jiġu.

Nista 'noffri wieħed biss? Il-parabbola ta’ Kristu tal-ħaxix ħażin fost il-qamħ...

‘Mgħallem, ma żragħtx żerriegħa tajba fl-għalqa tiegħek? Minn fejn ġej il-ħaxix ħażin? ' Huwa wieġeb, 'Għadu għamel dan. ' L- ilsiera tiegħu qalulu, 'Tridna mmorru niġbduhom? ' Huwa wieġeb, 'Le, jekk tiġbed il-ħaxix ħażin tista' tneħħi l-qamħ flimkien magħhom. Ħallihom jikbru flimkien sal-ħsad; imbagħad fi żmien il-ħsad ngħid lil dawk li jaħsdu, “L-ewwel iġbru l-ħaxix ħażin u orbothom f’qatet għall-ħruq; imma iġbor il-qamħ fil-barn tiegħi.”’ (Mt 13:27-30)

Iva, ħafna Kattoliċi jemmnu fl-Ewkaristija—imma ma jistgħux jemmnu fi Knisja li waqgħet isqfijiet, qassisin imperfetti, u kjeriċi kompromessi. Il-fidi ta’ ħafna tħawwdet [2]cf. "Qabel it-tieni miġja ta 'Kristu l-Knisja trid tgħaddi minn prova finali li tħawwad il-fidi ta' ħafna twemmin." -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n. 675 meta tara tant Ġuda jqumu fil-Knisja f’dawn l-aħħar ħamsin sena. Hija pproduċiet konfużjoni u tfixkil, akkużi u disprezz...

Bħala riżultat taʼ dan, ħafna mid- dixxipli tiegħu reġgħu lura għall- mod taʼ ħajja taʼ qabel u ma baqgħux jakkumpanjawh. (Ġwanni 6:66)

It-tweġiba t-tajba, pjuttost, hija li wieħed jistqarr il-fidi tiegħu fi Kristu, minkejja, u mbagħad aħseb fuq dawn il-misteri fil-qalb billi jisimgħu leħen ir-Ragħaj min jista’ waħdu jista’ jwassalna mill-wied tad-dell tal-mewt.

 

L-ISPIRTU TAL-FIDUJA

Ħa nikkonkludi mela bi ftit Iskrittura li se tagħtina l-opportunità llum kemm nistqarru kif ukoll naħsbu fuq il-fidi tagħna.

Ħafna ġew imtaqqbin mill-vleġeġ tan-nar ta 'l-ispirtu ta' Suspett fl-aħħar jiem. Huwa, parzjalment, għaliex huma, fil-fatt, ma żammewx il-professjoni tal-fidi tagħhom. B’dan irrid ngħid, kull jum fil-Quddiesa, nitolbu l-Kredu tal-Appostlu, li jinkludi l-kliem: “Aħna nemmnu fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u appostolika”. Iva, aħna mhux biss nemmnu fit-Trinità, imma fil-Knisja! Imma ressaqt ħafna ittri li jiżvelaw tkaxkir sottili lejn is-suġġettiviżmu tal-Protestantiżmu hekk kif jgħidu, “Ejja... il-fidi tiegħi hi f’Ġesù. Hu l-blata tiegħi, mhux Pietru.” Imma tara, dan qed jdawwal il-kliem ta’ Sidna stess:

Int Pietru, u fuq din il-blata nibni l-knisja tiegħi, u l-bibien tal-infern ma għandhomx jipprevalu kontriha. (Matt 16:18)

Aħna nemmnu fil-Knisja, għax Ġesù stabbilixxaha. Aħna nemmnu fir-rwol intrinsiku ta’ Pietru, għax Kristu poġġieh hemmhekk. Aħna nemmnu li din il-blata u din il-Knisja, li huma entità waħda u ma jistgħux jiġu mifruda minn oħra, se jibqgħu, għax Kristu wiegħed li hekk.

Fejn Pietru, hemm il-Knisja. U fejn hemm il-Knisja, m’hemm l-ebda mewt, imma ħajja ta’ dejjem. —St. Ambroġju ta’ Milan (AD 389), Kummentarju fuq Tnax-il Salm ta’ David 40:30

U għalhekk, meta titlob il-Kredu tal-Appostlu, ftakar li qed tgħid ukoll li temmen fil-Knisja, il-Knisja “appostolika”. Imma qed tiġi attakkat b’dubji dwar dan mill-għadu? Imbagħad…

... żomm il-fidi bħala tarka, biex ittaffi l-vleġeġ kollha fjammi tal-ħażen. (Ef 6:16)

Agħmlu hekk billi tistqarr dik il-fidi... u mbagħad taħseb fuq il-Kelma ta’ Alla, bħal dik ta’ hawn fuq, fejn nagħrfu li hu Ġesù li qed jibni l-Knisja, mhux Pietru.

Isma’ wkoll l-ewwel qari tal-lum fejn Pawlu jitkellem dwar il-Knisja li hija...

…mibnija fuq il-pedament tal-appostli u l-profeti, bi Kristu Ġesù nnifsu bħala l-ġebla ta’ fuq. Permezz tiegħu l-istruttura kollha tinżamm flimkien u jikber f’tempju sagru fil-Mulej. (Ef 2:20-21)

Minflok ma tqatta’ sigħat taqra artikli ta’ kif il-Papa Franġisku suppost se jeqred il-Knisja, aħseb fuq dak li għadek qrajt: Permezz ta’ Ġesù l-Knisja kollha tinżamm flimkien u tikber f’tempju fil-Mulej. Tara, huwa Ġesù—mhux il-Papa—li hu finali locus ta' għaqda. Kif kiteb San Pawl band’oħra:

…fih kollox iżomm flimkien. Hu r-ras tal-ġisem, il-knisja… (Kol 1:17-18)

U dan il-misteru sabiħ tal-intimità ta’ Kristu u l-pussess sħiħ tal-Knisja huwa spjegat aktar minn San Pawl. Li anke għalkemm jista’ jkollha l-ħaxix ħażin u d-dgħufija tagħha (għalkemm tista’ tissaporti apostasija), aħna ċerti li din il-Knisja, il-ġisem ta’ Kristu, se tikber...

…sakemm ilkoll nilħqu l-għaqda tal-fidi u l-għarfien ta’ l-Iben ta’ Alla, għall-maturazzjoni ta’ bniedem, sal-livell ta’ l-istatura sħiħa ta’ Kristu, biex ma nibqgħux trabi, miġbura mill-mewġ u miġbura minn kull riħ. tat-tagħlim li ġej mill-qerq tal-bniedem, mill-għerq tagħhom fl-interessi ta’ skemi qarrieqa. (Ef 4:13-14)

Ħares ħuti! Minkejja l-irjieħ ta’ ereżija u persekuzzjoni li ppruvaw iġarrbu l-Barka ta’ Pietru matul is-sekli, din il-kelma ta’ San Pawl hija għal kollox vera—u tibqa’ vera sakemm nilħqu l-istatura sħiħa ta’ Kristu.

Għalhekk, hawn frażi żgħira sempliċi li ilha tkanta f’qalbi fl-aħħar jiem li tista’ sservi, forsi, bħala tarka żgħira kontra l-ispirtu ta’ Suspett:

Isma lill-Papa
Emmnu l-Knisja
Afda f’Ġesù

Ġesù qal, “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni; Jien nafhom, u huma jimxu warajja.” [3]John 10: 27 U nisimgħu l-“kelma” Tiegħu l-ewwel nett fl-Iskrittura Mqaddsa, u fil-kwiet ta’ qalbna permezz tat-talb. It-tieni, Ġesù jkellimna permezz tal-Knisja, għax qal lit-Tnax:

Min jisma 'lilek jismagħni. Min jirrifjuta lilek jirrifjuta lili. (Luqa 10:16)

U fl-aħħar, nisimgħu lill-Papa b’attenzjoni partikolari, għax kien lil Pietru biss li Ġesù ordna tliet darbiet, “Irma n-nagħaġ tiegħi,” u għalhekk, nafu li Ġesù mhu se jitma lilna xejn li jeqred is-​salvazzjoni.

Itlob aktar, tkellem inqas... fiduċja. Filwaqt li ħafna qed jistqarru l-fidi tagħhom illum, inqas qed jaħsbu dwar it-tliet modi li bihom Ġesù qed ikellimna. Xi wħud jirrifjutaw li jisimgħu lill-Papa għal kollox, u jitfgħu kull kelma suspett hekk kif jieqfu jisimgħu għal-leħen tar-Ragħaj it-Tajjeb, u minflok, għall-għajta tal-lupu. Li hija ħasra, għax mhux biss id-diskors tal-għeluq ta’ Franġisku fis-Sinodu kien affermazzjoni qawwija tal-“Knisja appostolika”, iżda t-talb tal-bidu tiegħu kien dritt. qabel is-Sinodu ta struzzjonijiet lill-fidili kif li jersaq lejn dawk il-ġimagħtejn.

Dawk li kienu jisimgħuh, kienu jisimgħu leħen Kristu...

…jekk verament biħsiebna nimxu fost l-isfidi kontemporanji, il-kundizzjoni deċiżiva hija li nżommu ħarsa fissa fuq Ġesù Kristu – Lumen Gentium – li nieqaf fil-kontemplazzjoni u fl-adorazzjoni ta’ Wiċċu. Barra minn hekk smigħ, ninvokaw ftuħ lejn diskussjoni sinċiera, miftuħa u fraterna, li twassalna biex inġorru b’responsabbiltà pastorali l-mistoqsijiet li ġġib magħha din il-bidla fl-epoka. Inħalluha tgħaddi lura fi qlubna, mingħajr qatt ma titlef il-paċi, iżda ma ' fiduċja trankwilla li fi ]mienu il-Mulej mhux se jonqos milli jġib fl-għaqda... - PAPA FRANĠISKU, Velja ta ’Talb, Radju tal-Vatikan, 5 ta’ Ottubru, 2014; fireofthylove.com

Il-Knisja trid tgħaddi mill-passjoni tagħha stess: ħaxix ħażin, dgħjufija, u Ġuda bl-istess mod. Huwa għalhekk li rridu nibdew issa li timxi fi spirtu ta’ fiduċja. Nagħti l-aħħar kelma lill-qarrej:

Kont qed inħoss il-biża’ u l-konfużjoni jiena stess ftit ġimgħat ilu. Tlabt lil Alla kjarifika dwar x’inhu għaddej mal-Knisja. L-Ispirtu s-Santu sempliċement dawwal moħħi bil-kliem “Ma nħalli lil ħadd jieħu l-Knisja mingħandi.”

Billi emmnu u afdaw f’Alla, il-biża’ u l-konfużjoni nħelsu biss.

 

** Jekk jogħġbok innota, żidna aktar modi biex ngħinuk taqsam dawn il-meditazzjonijiet mal-ħbieb tiegħek! Iskrollja biss sal-qiegħ ta' kull kitba u ssib diversi għażliet għal Facebook, Twitter, u siti oħra ta' netwerking soċjali.

 

QARI RELATATI

Ara l-filmat:

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Luqa 6: 12-13
2 cf. "Qabel it-tieni miġja ta 'Kristu l-Knisja trid tgħaddi minn prova finali li tħawwad il-fidi ta' ħafna twemmin." -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n. 675
3 John 10: 27
Posted fil HOME, L-ISPIRITWALITÀ.

Kummenti huma magħluqa.