Il-Mara fid-deżert

 

Jalla Alla jagħti lil kull wieħed minnkom u lill-familji tagħkom ir-Randan imbierek...

 

KIF il-Mulej se jissalvagwardja lill-poplu Tiegħu, il-Barka tal-Knisja Tiegħu, mill-ilmijiet imqaxxra ta’ quddiem? Kif — jekk id-dinja kollha qed tiġi sfurzata fis-sistema globali bla Alla ta kontroll — il-Knisja possibbilment se tibqa’ ħaj?

 

Il-Mara Liebsa fix-Xemx

Mhux jien, mhux Kattoliċi, mhux xi invenzjoni medjevali – imma L-Iskrittura Mqaddsa nfisha li jinkwadra l-“konfrontazzjoni finali” ma’ Antikrist f’a Dimensjoni Marjana. Tibda bil-profezija f’Ġenesi 3:15 li n-nisel tal-“mara” kienet se tfarrak ras is-serp (realizzat fl-Omm Imbierka permezz ta’ Binha, Ġesù Kristu, u s-segwaċi Tiegħu).[1]Xi verżjonijiet u dokumenti awtorevoli jaqraw: "hi se tfarrak" rasha. Imma kif jindika San Ġwanni Pawlu II, “...din il-verżjoni [bil-Latin] ma taqbilx mat-test Ebrajk, li fih mhix il-mara imma nisel tagħha, id-dixxendent tagħha, li tbenġlu ras is-serp. Dan it-test imbagħad ma jattribwixxix ir-rebħa fuq Satana lil Marija imma lil Binha. Madankollu, peress li l-kunċett bibliku jistabbilixxi solidarjetà profonda bejn il-ġenitur u n-nisel, ir-rappreżentazzjoni tal-Immakulata tfarrak is-serp, mhux bil-qawwa tagħha imma bil-grazzja ta’ Binha, hija konsistenti mat-tifsira oriġinali tas-silta.” (“L-Emnità ta’ Marija lejn Satana kienet Assoluta”; Udjenza Ġenerali, 29 ta’ Mejju, 1996; ewtn.com) Tispiċċa b’Apokalissi Kapitlu 12 u l-“mara liebsa fix-xemx” u “n-nisel” tagħha (Ap 12:17) għal darb’oħra f’konfront mad-“dragun”. B’mod ċar, Satana jsib ruħu f’battalja deċiżiva li tinvolvi lill-Verġni Mqaddsa Marija u lil uliedha – il-Madonna u l-Knisja, bi Kristu bħala l-ewwel imwieled.[2]cf. Kol 1:15

Kulħadd jaf li din il-mara kienet tfisser il-Verġni Marija, dik li ma jissaddadx li ġabet ir-Ras tagħna. L-Appostlu jkompli: “U, meta kienet it-tqala, bkiet waqt it-twelid, u kellha tbatija biex titwieled” (Apok. xii., 2). Ġwanni għalhekk ra lill-Omm Qaddisa ta’ Alla diġà fil-ferħ ta’ dejjem, iżda tbatija fi twelid misterjuż. Liema kien it-twelid? Żgur li kien it-twelid tagħna li, għadna fl-eżilju, għad iridu jiġu ġġenerati għall-karità perfetta ta’ Alla, u għall-hena ta’ dejjem. U l-uġigħ tat-twelid juru l-imħabba u x-xewqa li bihom il-Verġni mis-sema ta’ fuq tgħasses fuqna, u tistinka b’talb bla għafsa biex iġġib it-twettiq tan-numru tal-magħżulin. —PAPA PIUX X, Ad Diem Illum Laetissimum, n. 24; vatikan.va

U madankollu, naqraw li din il-​“mara liebsa fix-​xemx” tittieħed fid-​“deżert” fejn Alla jieħu ħsiebha għal 1260 jum, jew tliet snin u nofs matul ir-​renju tal-​“bhima.” Peress li l-Madonna, nnifisha, diġà tinsab fil-Ġenna, l-identità ta’ din il-Mara fl-Apokalissi hija ovvjament ħafna usa’:

Fiċ-ċentru tal-viżjoni li tippreżenta l-Apokalissi hemm l-immaġni estremament sinifikanti tal-Mara, li twelled Tifel raġel, u l-viżjoni kumplimentari tad-Dragun, li niżel mis-smewwiet, iżda għadu qawwi ħafna. Din il-Mara tirrappreżenta lil Marija, Omm il-Feddej, imma hi tirrappreżenta fl-istess ħin lill-Knisja kollha, il-Poplu ta’ Alla ta’ kull żmien, il-Knisja li f’kull ħin, b’uġigħ kbir, terġa’ twelled lil Kristu. U hi dejjem mhedda mill-qawwa tad-Dragun. Hija tidher bla difiża, dgħajfa. Iżda, filwaqt li hija mhedda, segwita mid-Dragun, hija wkoll protetta mill-konsolazzjoni ta’ Alla. U din il-Mara, fl-aħħar, hija rebbieħa. Id-Dragun ma jirbaħx. —PAPA BENEDITTU XVI, Castel Gandolfo, l-Italja, 23 ta’ Awwissu, 2006; Zenit; cf. catholic.org

Dan huwa konformi mal-Missirijiet tal-Knisja tal-bidu, bħal Ippolito ta’ Ruma (c. 170 – c. 235), li kkummentaw dwar is-silta ta’ San Ġwann:

Bil-mara ta’ dak iż-żmien liebsa bix-xemx, ried b’mod l-aktar ċar il-Knisja, mgħottija bil-kelma tal-Missier, li d-dija tagħha hija 'l fuq mix-xemx. — “Kristu u l-Antikrist”, n. 61, newadvent.org

Indikazzjonijiet oħra li l-“mara” hija referenza għall-Knisja huma, pereżempju, li l-mara tinsab “f’diqa” hekk kif taħdem biex twelled. Skond kemm l-Iskrittura[3]“Qabel ma kienet fil-ħlas hi welldet; qabel ma ġie fuqha l-uġigħ tagħha hi nħelset minn iben. Min sema’ xi ħaġa bħal din? Min ra affarijiet bħal dawn?” (Isaija 66:22) u Tradizzjoni,[4]“Minn Eva nitwieldu wlied ir-rabja; mingħand Marija rċevejna lil Ġesù Kristu, u permezz tiegħu huma riġenerati ulied tal-grazzja. Lil Eva intqal: Fin-niket tnissel it-tfal. Marija kienet eżenti minn din il-liġi, talli żammet l-integrità verġinali tagħha bla vjola, ġabet lil Ġesù l-Iben ta’ Alla mingħajr ma esperjenzat, kif diġà għedna, xi sens ta’ wġigħ.” (Konċilju ta’ Trento, Artikolu III) huwa komunement meqjus li l-Verġni Mqaddsa Marija kienet eżentata mis-saħta ta’ Eva: “bl-uġigħ tnisslet it-tfal”.[5]Ġen 3: 16  

U bħalma l-Madonna hija mill-ewwel parti mill-Knisja u Omm il-Knisja, hekk ukoll, il-Mara — u t-“tarbija maskili” li twelledha f’Apokalissi 12:5 — jistgħu jitqiesu kemm bħala Knisja Omm u mgħammdin tagħha frieħ.

Ġwanni, għalhekk, ra lill-Omm Qaddisa t’Alla diġà fil-ferħ ta’ dejjem, iżda tbatija fi twelid misterjuż. Liema kien it-twelid? Żgur kien it-twelid tagħna li, għadhom fl-eżilju, għad iridu jiġu ġġenerati għall-karità perfetta ta’ Alla, u għall-hena ta’ dejjem. U l-uġigħ tat-twelid juri l-imħabba u x-xewqa li biha l-Verġni mis-sema ta’ fuq tgħasses fuqna, u tistinka b’talb bla għajjien biex iġġib it-twettiq tan-numru tal-magħżulin. —PAPA PIJU X, Ad Diem Illum Laetissimum, n. 24

L-aħħar osservazzjoni. It-“tifel maskili” hu “destinat biex jaħkem il-ġnus kollha b’bastun tal-ħadid” (Apk 12:5). Filwaqt li ċertament iwettaq fi Kristu, Ġesù nnifsu jwiegħed li, lil dak li jkun rebbieħ, jaqsam l-awtorità tiegħu:

Lir-rebbieħ, li jżomm fi triqat tiegħi sal-aħħar, jiena nagħti s-setgħa fuq il-ġnus. Hu se jaħkemhom b’virga tal-ħadid. (Apk 2:26-27)

Għalhekk, b’mod ċar, il-Mara f’Apokalissi 12 tirrappreżenta b’mod figurattiv kemm lill-Madonna u il-Knisja.

 
Il-Wilderness

… il-mara ngħatat iż-żewġ ġwienaħ ta’ l-ajkla l-kbira biex tittajjar mis-serp fid-deżert, fil-post fejn għandha titmandi għal żmien, u żminijiet, u nofs żmien [ie. 3.5 snin]. (Apk 12:14, RSV)

Fl-aħħar għexieren ta’ snin ħareġ il-kunċett ta’ “rifuġji” li ġejjin — postijiet taʼ protezzjoni sopranaturali għall-poplu t’Alla. Fl-Apokalissi ta’ San Ġwann, dan ikun imqabbel mad-“deżert” jew dak li Duttur tal-Knisja, San Franġisk de Sales, isejjaħ “deżerti” jew “solitudni”. Meta jitkellem dwar l-apostasija (ir-riwwixta) u t-tribulations li magħha, hu jikteb:

Ir-rewwixta [rivoluzzjoni] u s-separazzjoni għandhom jiġu ... is-Sagrifiċċju għandu jieqaf u ... Bin il-Bniedem bilkemm isib il-fidi fuq l-art ... Dawn is-siltiet kollha huma mifhuma dwar it-tbatija li l-Antikrist għandu jikkawża fil-Knisja ... Iżda l-Knisja ... m'għandhiex tfalli , u għandha tiġi mitmugħa u ppreservata f'nofs id-deżerti u s-solitudnijiet li għalihom għandha tirtira, kif tgħid l-Iskrittura, (Apoc. Ch. 12). —St. Francis de Sales, Duttur tal-Knisja, minn Il-Kontroversja Kattolika: Difiża tal-Fidi, Vol III (Ħruq u Ħafur, 1886), Ch X.5

Missier il-Knisja Lattanzju rrefera wkoll għal dawn il-postijiet apparenti ta’ kenn bħala “solitudnijiet” li kienu jiġu pprovduti matul perjodu li jinstema’ ħafna bħall-Komuniżmu globali:

Kemm għandhom Jemmnu lilu u jingħaqdu miegħu, għandhom ikunu mmarkati minnu bħala nagħaġ; imma dawk li jirrifjutaw il-marka tiegħu jew jaħarbu lejn il-muntanji, jew, meta jinqabdu, jinqatlu b’torturi studjati... kollox għandu jitħawwad u jitħallat flimkien kontra d-dritt, u kontra l-liġijiet tan-natura. Għalhekk l-art għandha tinħela, bħallikieku minn serqa waħda komuni. [6]cf. Il-Profezija ta ’Isaija dwar il-Komuniżmu Globali Meta dawn l-affarijiet jiġru hekk, allura l-ġusti u s-segwaċi tal-verità għandhom jinfirdu mill-ħżiena, u jaħarbu solitudes. —Lattanzju, L-Istituti Divini, Ktieb VII, Ch. 17

Filwaqt li l-Mara tar-Rivelazzjoni hija tabilħaqq rebbieħa fl-aħħar, huwa ċar ukoll li l-"kruha" hija permessa li trażżan il-Knisja sa ċertu punt bħala strument tal-passjoni tagħha stess, il-mewt u, fl-aħħar mill-aħħar, qawmien.[7]cf. Il-Qawmien tal-Knisja 

Kien permess li ssir gwerra fuq il-qaddisin u li jirbħuhom. ( Apokalissi 13:7 )

Madankollu, hemm żewġ affarijiet li jillimitaw il-firxa tal-persekuzzjoni tal-Antikrist. L-ewwel, kif diġà ntqal, hu li Alla se jkenn lil fdal “fid-deżert” minn dan sataniku. Maltempata. Minn lat purament razzjonali, il fiżika il-preservazzjoni tal-Knisja hija ċerta: “is-setgħat tal-mewt m’għandhomx jipprevalu kontriha,” Qal Ġesù,[8]cf. Matt 16:18, RSV; Douay-Rheims: "il-bibien tal-infern m'għandhomx jipprevalu kontrih." “u s-saltna tiegħu ma jkunx hemm tmiem.” [9]Luqa 1: 33

Il-Knisja "hija r-Renju ta 'Kristu diġà preżenti fil-misteru." -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n. 763

Kieku l-Knisja tiġi eradikata, il-wegħda ta’ Kristu kienet tkun vojta u Satana jirbaħ. Għalhekk,

Huwa meħtieġ li qatgħa żgħira teżisti, tkun kemm tkun żgħira. —POP PAWLU VI, Is-Sigriet Pawlu VI, Jean Guitton, p. 152-153, Referenza (7), p. ix.

Fl-aħħarnett, Kristu se jippreserva l-Knisja Tiegħu billi sempliċement jillimita l-qawwa tal-Antikrist:

Anki d-demonji huma kkontrollati minn anġli tajbin ħalli ma jagħmlux ħsara daqskemm jagħmlu. Bl-istess mod, Antichrist mhux se jagħmel daqshekk ħsara kif kien jixtieq. —St. Tumas ta’ Akwinu, Summa Theologica, Parti I, Q.113, Art. 4

 
Fiżika u Rifuġju Spiritwali

L-aktar aspett kruċjali tal-Providenza Divina mhuwiex il-preservazzjoni fiżika imma spiritwali tal-Għarusa ta’ Kristu. Tkellimt fit-tul dwar dan fi Ir-Refuġju għal Żminijietna. Kif qal Sidna stess:

Min ifittex li jippreserva ħajtu jitlefha, imma min jitlef isalvaha. (Luqa 17:33)

Għalhekk, l-insara huma msejħin biex jiddi fid-dlam, anke għall-ispiża ta’ ħajjithom - ma titfix id-Dawl ta’ Kristu taħt il-basket ta’ l-awtopreservazzjoni. [10]cf. Is-Siegħa li Tiddi U madankollu, jinnota Peter Bannister MT., MPhil., l-ispiritwali u protezzjoni fiżika tal-Knisja mhumiex f’kontradizzjoni ma’ xulxin.

...hemm preċedenti Bibliċi biżżejjed biex jindikaw dimensjoni fiżika għall-kunċett ta 'kenn.[11]cf. Ir-Refuġju għal Żminijietna Naturalment għandu jiġi enfasizzat li l-preparazzjoni fiżika hija, ovvjament, ta’ ftit jew xejn valur jekk ma tkunx akkumpanjata minn att ta’ fiduċja radikali u kontinwa fil-Providenza Divina; imma dan bl- ebda mod ma jimplika li t- twissijiet profetiċi tas- sema ma jistgħux jinsistu wkoll fuq azzjoni prattika fil- qasam materjali. Jista’ jiġi argumentat li biex tara dan bħala b’xi mod inerenti “mhux spiritwali” huwa li titwaqqaf dikotomija falza bejn l-ispiritwali u l-materjal li f’ċerti aspetti hija eqreb lejn l-Gnosticism milli lejn il-fidi inkarnata tat-Tradizzjoni Nisranija. Jew inkella, biex ngħiduha b’mod iktar ħafif, ninsew li aħna bnedmin ta’ laħam u demm aktar milli anġli! — cf. Hemm Rifuġji Fiżiċi?

Fit-tradizzjoni mistika Kattolika, l-idea li l-magħżulin ikunu protetti fi a post ta’ kenn matul żmien kemm ta’ persekuzzjoni kif ukoll ta’ kastig Divin jistgħu, pereżempju, jidhru fil-viżjonijiet tal-Beata Elisabetta Canori Mora li l-ġurnal spiritwali tiegħu ġie ppubblikat dan l-aħħar mid-dar tal-pubblikazzjoni tal-Vatikan stess, Libreria Editrice Vaticana.

F’dak il-mument rajt erba’ siġar ħodor jidhru, miksija bi fjuri u frott prezzjużi ħafna. Is-siġar misterjużi kienu f’forma ta’ salib; kienu mdawrin b’dawl li jisplendenti ħafna, li […] mar jiftaħ il-bibien kollha tal-monasteri tas-sorijiet u r-reliġjużi. Permezz ta’ sentiment interjuri fhimt li l-appostlu qaddis [Pietru] kien stabbilixxa dawk l-erba’ siġar misterjużi sabiex jagħti post ta’ kenn għall-merħla ċkejkna ta’ Ġesù Kristu, biex jeħles lill-insara tajbin mill-kastig terribbli li jdawwar id-dinja kollha. ta 'taħt fuq. —Beata Elisabetta Canori Mora (1774-1825)

“Filwaqt li l-lingwaġġ hawnhekk huwa evidentement allegoriku,” jinnota Bannister, “nistgħu wkoll nirrimarkaw lejn mistiċi li għalihom dan il-kunċett ta’ protezzjoni Divina jieħu karattru konkret. ġeografiċi aspett.”[12]cf. Dwar Rifuġji - Parti II Ħu lil Marie-Julie Jahenny (1850-1941) li dak iż-żmien kien żvelat li r-reġjun kollu tal-Brittanja kien se jkun protett.

Wasalt f'din l-art tal-Brittanja għax insib qlub ġenerużi hemmhekk [...] Ir-refuġju tiegħi se jkun ukoll għal dawk ta 'uliedi li nħobb u li ma jgħixux kollha fuq il-ħamrija tagħha. Se jkun kenn ta 'paċi f'nofs il-pesti, kenn qawwi ħafna u qawwi li xejn ma jkun jista' jeqred. L-għasafar li jaħarbu mill-maltempata se jistkennu fi Brittanja. L-art tal-Brittanja hija fi ħdan il-poter tiegħi. Ibni qalli: "Ommi, jiena nagħtik setgħa sħiħa fuq il-Brittanja." Dan ir-rifuġju jappartjeni għalija u wkoll għal omm it-tajba tiegħi Sant Anna.  —Il-Madonna lil Marie-Julie, 25 ta’ Marzu, 1878; (sit prominenti ta' pellegrinaġġ Franċiż, St. Anne d'Auray, jinsab fil-Brittanja)

Imbagħad hemm is-sejra Amerikana, Jennifer, li ġiet imħeġġa biex ixxerred il-messaġġi tagħha minn figuri prominenti fi ħdan il-Vatikan wara t-traduzzjoni u l-preżentazzjoni sussegwenti tal-lokuzzjonijiet tagħha lill-Papa Ġwanni Pawlu II permezz tal-mibki Fr. Seraphim Michalenko (viċi-postulatur għall-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Santa Fawstina). Il-messaġġi tagħha jitkellmu kemm dwar l-aspetti fiżiċi kif ukoll spiritwali “kenn”:

It-tifel tiegħi, Kun ippreparat! Kun ippreparat! Kun ippreparat! Oqgħod attent għal kliem Tiegħi, għax hekk kif iż-żmien jibda jagħlaq, l-attakki li se jinfetħu minn Satana se jkunu fi proporzjonijiet bla preċedent. Il-mard se joħroġ u jilħaq il-qofol tiegħu lill-poplu Tiegħi, u djarkom se jkunu kenn sakemm l-anġli Tiegħi jiggwidawkom lejn il-post ta’ kenn tiegħek. Il-jiem tal-bliet msewda qed joħorġu. Int, It-tifel Tiegħi, ingħatajt missjoni kbira... għax il-boxcars se joħorġu: Maltempata wara l-oħra; tisfaq il-gwerra, u ħafna se joħorġu quddiemi. Din id-dinja se tinġieb għarkupptejha f’ħakka t’għajn. Issa oħorġu għax jien Ġesù, u kun fis-sliem, għax kollox isir skont ir-rieda Tiegħi. —Frar 23rd, 2007

It-tifel tiegħi, nistaqsi lil uliedi, fejn hu l-kenn tagħkom? Huwa l-kenn tiegħek fil-pjaċiri tad-dinja jew fil-Qalb l-Iktar Mqaddsa Tiegħi? —L-1 ta’ Jannar, 2011; ara Jennifer - Fuq Refuġjati

B’eku tar-rivelazzjonijiet f’Fatima, il-Madonna tkellmet dwar il-Maltempata l-Kbira jew “Tempesta” [13]cf. Ktieb Blu le. 154 li permezz tagħha tkun meħtieġa kemm protezzjoni fiżika kif ukoll spiritwali:

IF'dawn iż - żminijiet, intom ilkoll trid tgħaġġel biex tieħu kenn fil - refuġju ta 'Im tiegħimakulata Qalb, għax theddidiet gravi tal-ħażen huma mdendlin fuqek. Dawn huma l-ewwelnett ħażen ta 'ordni spiritwali, li jista' jagħmel ħsara lill-ħajja sopranaturali ta 'erwieħek ... Hemm ħażen ta' ordni fiżika, bħal infermità, diżastri, inċidenti, nixfiet, terremoti, u mard inkurabbli li qed jinfirxu madwar ... Hemm huma ħażen ta 'ordni soċjali ... Biex tkun protett minn kollha dawn il-ħażen, nistedinkom biex tqiegħdu lilkom infuskom fil-kenn sikur tal-Qalb Immakulata tiegħi. -Il-Madonna lil Fr. Stefano Gobbi, 7 ta’ Ġunju, 1986, n. 326 tal- Ktieb Blu ma Imprimatur

Dan huwa affermat fil-messaġġi lil Luz de Maria Bonnila, li tgawdi l-approvazzjoni ekkleżjastika:[14]ara www.countdowntothekingdom.com/why-luz-de-maria-de-bonilla/

Ibqa ’fil-kenn tal-Qlub Imqaddsa tar-Re u l-Mulej tagħna Ġesù Kristu u tar-Reġina u l-Omm tagħna. Wara int tkun iggwidat mil-leġjuni tiegħi għax-xelters ippreparati għall-protezzjoni tiegħek. Djar tassew iddedikati għall-Qlub Imqaddsa diġà huma rifuġji. Qatt ma titlaq minn idejn Alla. —St. Mikiel l-Arkanġlu, Frar 22nd, 2021

Messaġġi oħra li jikkonfermaw dan il-kunsens profetiku:

Ipprepara refuges siguri, ipprepara d-djar tiegħek bħal knejjes ftit u jien se nkun miegħek. Revolta hija qrib, kemm ġewwa kif ukoll barra l-Knisja. —L-Madonna tagħna Gisella Cardia, Mejju 19, 2020

Bidla fil-ħajja hija meħtieġa sabiex tkunu mmexxijin mill-anġli Tiegħi lejn ir-refuġji fiżiċi li jinsabu madwar id-Dinja, fejn ikollok tgħix fi fraternità totali. —Ġesù lil Luz de Maria Bonnila, Settembru 15, 2022

Afda fija u r-rieda Tiegħi għalikom, għax madwar din id-dinja qed jitħejjew ħafna postijiet għall-fidili Tiegħi biex jieħdu kenn fihom. L-anġli Tiegħi se jdawru dan il-post bi protezzjoni kbira, imma huwa importanti li huma mbierka u kkonsagrati lill-Aktar Tiegħi. Qalb Imqaddsa. —Ġesu lil Jennifer, Ġunju 15, 2004

 

Iż-Żewġ Arki

Dawn mhumiex żminijiet normali. Huma, skont il-Madonna u l-kunsens tal-papiet,[15]cf. Għaliex il-Papiet mhumiex qed jgħajtu? it-“tmiem iż-żminijiet”, għalkemm mhux it-tmiem tad-dinja. Fi kliem ieħor, qed ngħixu “bħal fi żmien Noè.”[16]cf. Matt 24: 34 Bħala tali, Alla essenzjalment ipprovda "Arka" għall-Poplu Tiegħu li hija multidimensjonali: il-Mara-Marija u l-Mara-Knisja. Kif qal il-Beatu Iżakk ta’ Stella:

Meta titkellem dwar jew [Marija jew il-Knisja], it-tifsira tista ’tinftiehem tat-tnejn, kważi mingħajr kwalifika. -Liturġija tas-Sigħat, Vol. I, pġ. 252

Kif għadek taqra, il-Qalb tal-Madonna ngħatat lil uliedha spiritwali biex ommhom, jipproteġuhom u jiggwidawhom lejn Ġesù.

Il-Qalb Immakulata tiegħi se tkun il-kenn tiegħek u l-mod li jwasslek lejn Alla. —Il-Madonna ta ’Fatima, 13 ta’ Ġunju, 1917, Ir-Rivelazzjoni taż-Żewġ Qlub fi Żminijiet Moderni, www.ewtn.com

Ommi hija l-Arka ta ’Noè ... —Jesus lil Elizabeth Kindelmann, Il-Fjamma tal-Imħabba, p. 109; Imprimatur mill-Arċisqof Charles Chaput

L-Arka hija wkoll il-Knisja Kattolika, li minkejja d-dnubiet tal-membri tagħha, tibqa’ bastiment sopranaturali li bih il-Poplu ta’ Alla jiġi mħares f’ Verità u grazzja sal-aħħar taż-żmien. 

Il-Knisja hija "d-dinja rikonċiljata." Hi dik il-qoxra li "fil-qlugħ sħiħ tas-salib tal-Mulej, bin-nifs ta 'l-Ispirtu s-Santu, tinnaviga bla periklu f'din id-dinja." Skond immaġni oħra għażiża għall-Missirijiet tal-Knisja, hija pprefigurata mill-arka ta ’Noè, li waħedha ssalva mill-għargħar. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n. 845

Il-Knisja hija t-tama tiegħek, il-Knisja hija s-salvazzjoni tiegħek, il-Knisja hija l-kenn tiegħek. —St. Ġwanni Krisostmu, Hom. de capto Euthropio, n. 6 .; cf. E Supremi, n. 9, vatikan.va

Għalhekk, kif innutajt dan l-aħħar, il-kap antidotu għall-Antikrist hu li:

Żomm sod u żomm sod mat-tradizzjonijiet li ġejt mgħallem, jew b’dikjarazzjoni orali jew b’ittra tagħna. (2 Tess 2:13, 15; ara. Antidoti għall-Antikrist)

Jiġifieri, jibqgħu fil-Barka ta’ Pietru, iżżomm sod mat-Tradizzjoni Sagra u d-depożitu tal-fidi — tkun kemm issir selvaġġa l-Maltempata. 

Fl-aħħar, ikkonsagra lilek innifsek lill-Madonna u lill-qalb Immakulata tagħha. Għal…

Jidher ċar li mill-ewwel żminijiet, il-Verġni Mbierka hija onorata taħt it-titlu ta’ Omm Alla, li taħt il-protezzjoni tagħha l-fidili ħadu kenn fil-perikli u l-bżonnijiet kollha tagħhom (sub tuum praesidium: “Taħt il-protezzjoni tiegħek”). -Lumen Gentium, n. 66, Vatikan II

Il-kelma ikkonsagra tfisser li “jwarrab” jew “jagħmel sagru.” Fi kliem ieħor, li tikkonsagra lilek innifsek lil Ommna Marija hija li tkun imwarrba mid-dinja u tħalli lil ommha int bil-mod kif omm lil Ġesù. Anke Martin Luther kellu dik il-parti dritt:

Marija hija Omm Ġesù u Ommna lkoll għalkemm kien Kristu waħdu li qagħad fuq irkopptejha ... Jekk hu tagħna, aħna għandna nkunu fis-sitwazzjoni tiegħu; hemm fejn hu, aħna wkoll għandna nkunu u dak kollu li għandu għandu jkun tagħna, u ommu hija wkoll ommna. —Predika tal-Milied, 1529

Aħna nikkonsagraw ruħna lilha b’imitazzjoni ta’ San Ġwann:

Meta Ġesù ra lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb hemmhekk, qal lil ommu: “Mara, ara ibnek.” Imbagħad qal lid-dixxiplu: “Ara, ommok.” U minn dik is-siegħa id-dixxiplu ħaduha f’daru. (Ġwanni 19:26-27)

Tista’ “teħodha f’darek” kif għamel San Ġwann sempliċement billi titlob:

Sinjura tiegħi, nistedinkom tidħol f’dari,
li ngħix f’qalbi flimkien ma’ Ibnek, Ġesù Mulej tiegħi.
Kif qajjtuh, qajjemni biex inkun tifel fidil t’Alla.
Jien nikkonsagra lili nnifsi lilek sabiex inkun
imwarrba biex tgħix fir-Rieda Divina.
Nagħti l-"iva" sħiħa tiegħi u fiat lil Alla.
Jien kulma jien, u kulma jien mhux,
l-oġġetti kollha tiegħi,
kemm spiritwali kif ukoll fiżika,
Inpoġġi f’idejk maħbubin, għażiża Omm -
bħalma l-Missier tas-Smewwiet poġġa lil Ġesù ġo tiegħek.
Jiena totalment tiegħek issa sabiex inkun totalment ta’ Ġesù. Amen.
[17]għal talb estiż ta’ konsagrazzjoni minn San Louis de Montfort, ara L-Imbierka Helpers; ara consagration.org għal aktar riżorsi

Il-funzjoni ta’ Marija bħala omm l-irġiel bl-ebda mod ma toskura jew tonqos
din il-medjazzjoni unika ta’ Kristu, imma pjuttost
juri l-qawwa tiegħu.
 
-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 970

Ħuti, kemm jekk int jew jien ngħixu lil hinn mill-lejla, kemm jekk imutu minn kawżi naturali għada, kemm jekk niġu martirizzati s-sena d-dieħla, jew jekk se nkunu ppreservati għall-“Era tal-Paċi”, ma nafux. Li hu ċert hu li, għal dawk li huma fidili lejn Kristu, Hu se jippreservahom mill-mewt ta’ dejjem. Bħala l-kbir Salm tal-“kenn” wegħdiet:

Għax hu jeħel miegħi jien inħelsu;
għax jaf ismi npoġġih fil-għoli.
Huwa se jsejjaħni u nirrispondi;
Se nkun miegħu fil-periklu;
Jien se nħelsu u nagħtih unur. (Salm 91)

Allura, waħħal għajnejk fuq il-Ġenna; waħħal għajnejk fuq Ġesù u ħallilu t-tħassib temporali f’idejh. Hu se jipprovdi “l-​ħobż taʼ kuljum” tagħna fi kwalunkwe forma għall-​akbar ġid tagħna. U għalhekk…

…jekk ngħixu, ngħixu għall-Mulej, u jekk imutu, imutu għall-Mulej; mela, kemm jekk ngħixu jew imutu, aħna tal-Mulej. (Rum 14:8)

Int maħbub.

 

 
Qari Relatat

Nirbħu l-Ispirtu tal-Biża '

Il-Ftuħ tal-Lvant tal-Lvant?

Ir-Refuġju għal Żminijietna

Hemm Rifuġji Fiżiċi?

 

 

 

Appoġġa l-ministeru full-time ta’ Mark:

 

ma Nihil Obstat

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Xi verżjonijiet u dokumenti awtorevoli jaqraw: "hi se tfarrak" rasha. Imma kif jindika San Ġwanni Pawlu II, “...din il-verżjoni [bil-Latin] ma taqbilx mat-test Ebrajk, li fih mhix il-mara imma nisel tagħha, id-dixxendent tagħha, li tbenġlu ras is-serp. Dan it-test imbagħad ma jattribwixxix ir-rebħa fuq Satana lil Marija imma lil Binha. Madankollu, peress li l-kunċett bibliku jistabbilixxi solidarjetà profonda bejn il-ġenitur u n-nisel, ir-rappreżentazzjoni tal-Immakulata tfarrak is-serp, mhux bil-qawwa tagħha imma bil-grazzja ta’ Binha, hija konsistenti mat-tifsira oriġinali tas-silta.” (“L-Emnità ta’ Marija lejn Satana kienet Assoluta”; Udjenza Ġenerali, 29 ta’ Mejju, 1996; ewtn.com)
2 cf. Kol 1:15
3 “Qabel ma kienet fil-ħlas hi welldet; qabel ma ġie fuqha l-uġigħ tagħha hi nħelset minn iben. Min sema’ xi ħaġa bħal din? Min ra affarijiet bħal dawn?” (Isaija 66:22)
4 “Minn Eva nitwieldu wlied ir-rabja; mingħand Marija rċevejna lil Ġesù Kristu, u permezz tiegħu huma riġenerati ulied tal-grazzja. Lil Eva intqal: Fin-niket tnissel it-tfal. Marija kienet eżenti minn din il-liġi, talli żammet l-integrità verġinali tagħha bla vjola, ġabet lil Ġesù l-Iben ta’ Alla mingħajr ma esperjenzat, kif diġà għedna, xi sens ta’ wġigħ.” (Konċilju ta’ Trento, Artikolu III)
5 Ġen 3: 16
6 cf. Il-Profezija ta ’Isaija dwar il-Komuniżmu Globali
7 cf. Il-Qawmien tal-Knisja
8 cf. Matt 16:18, RSV; Douay-Rheims: "il-bibien tal-infern m'għandhomx jipprevalu kontrih."
9 Luqa 1: 33
10 cf. Is-Siegħa li Tiddi
11 cf. Ir-Refuġju għal Żminijietna
12 cf. Dwar Rifuġji - Parti II
13 cf. Ktieb Blu le. 154
14 ara www.countdowntothekingdom.com/why-luz-de-maria-de-bonilla/
15 cf. Għaliex il-Papiet mhumiex qed jgħajtu?
16 cf. Matt 24: 34
17 għal talb estiż ta’ konsagrazzjoni minn San Louis de Montfort, ara L-Imbierka Helpers; ara consagration.org għal aktar riżorsi
Posted fil HOME, IL-PROVI KBIRA u tagged , , , .