Hemm Barka Waħda biss

 

…bħala l-uniku maġisteru indiviżibbli tal-Knisja,
il-papa u l-isqfijiet f’għaqda miegħu,
twettaq
 l-aktar responsabbiltà gravi li l-ebda sinjal ambigwu
jew tagħlim mhux ċar ġej minnhom,
iħawdu l-fidili jew jaqbduhom
f’sens falz ta’ sigurtà. 
—Kardinal Gerhard Müller,

eks prefett tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi
L-ewwel affarijietApril 20th, 2018

Mhijiex kwistjoni li tkun ‘pro-’ Papa Franġisku jew ‘kontra-’ Papa Franġisku.
Hija kwistjoni li niddefendu l-fidi Kattolika,
u dan ifisser tiddefendi l-Uffiċċju ta’ Pietru
li rnexxielu l-Papa. 
—Il-Kardinal Raymond Burke, Ir-Rapport tad-Dinja Kattolika,
Jannar 22, 2018

 

QABEL miet, kważi sena ilu sal-ġurnata tal-bidu nett tal-pandemija, il-predikatur kbir Dun John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) kitebli ittra ta’ inkoraġġiment. Fiha, huwa inkluda messaġġ urġenti għall-qarrejja kollha tiegħi:

Li tobdi l-Evanġelju jimplika li tagħti kas il-kliem ta’ Ġesù — għax in-nagħaġ tiegħu jisimgħu leħnu (John 10: 27) — u wkoll il-vuċi tal-Knisja tiegħu, għall “min jisma’ lilek jisma’ lili” (Luqa 10: 16). Għal dawk li jiċħdu l-Knisja l-akkuża tiegħu hija rigoruża: “Dawk li jirrifjutaw li jisimgħu anki lill-Knisja, ittrattawhom bħal pagan” ( Mt. 18:17 )... Il-bastiment msawwta t’Alla qed jelenka b’mod selvaġġ issa, bħalma spiss jagħmel fis-sekli li għaddew, imma Ġesù jwiegħed li dejjem se ‘jibqa’ fil-wiċċ’— "sa l-aħħar taż-żmien" ( Mt. 28:20 ). Jekk jogħġbok, għall-imħabba ta 'Alla, taqbeżx vapur! Int ser jiddispjaċih — il-biċċa l-kbira tad-“dgħajjes tas-salvataġġ” m’għandhomx imqadef!

Dak iż-żmien, Fr. Ġwanni ma kienx jaf li dalwaqt il-ġerarkija kienet se tagħlaq il-bibien tal-knejjes tagħhom u ċċaħħad lill-fidili mis-Sagramenti; ma kienx jaf bl-appoġġ bl-ingrossa tal-Papa u l-isqfijiet ta’ vaċċini sperimentali żviluppati b’ċelluli tal-fetu abortiti; ma kienx jaf bis-skiet tal-Knisja quddiem mandati ta’ vaċċini li qed ifarrku komunitajiet u nazzjonijiet; ma kienx ikun jaf li xi isqfijiet saħansitra kienu se jipprojbixxu lil dawk “mhux imlaqqma” mill-Ewkaristija Mqaddsa.[1]eż. stjosephsparishgander.ca U ma kienx jaf b'diversi kontroversji oħra, inklużi dikjarazzjonijiet papali reċenti li jappoġġjaw l-unjonijiet ċivili,[2]Ara stqarrija reċenti li tappoġġja l-unjonijiet ċivili: euronews.com ; Il-Papa japprova dokumentarju fejn stqarrija tappoġġja l-unjonijiet ċivili: cruxnow.com; ara Il-Korp Tkissir il-flip-flop kontroversjali fuq il-Quddiesa bil-Latin,[3]cf. George Weigel, firstthings.com il-ħatriet riċenti tal-Vatikan ta’ avukati favur l-abort[4]aleteia.org u l-impriża konġunta ta’ Ruma ma’ Umanità 2.0, moviment transumanista.[5]cf. hawn, hawn, hawn, u hawn

U madankollu, anke jekk Fr. Ġwanni ppreveda dawn l-affarijiet kollha, naf li llum kien jgħidilna l-istess ħaġa: Taqbeżx vapur. U hawn għaliex... 

 
Il-Barka tal-Listing

Naf li ħafna minnkom qed iweġġgħu u qed iħossuhom ingannati mis-silenzju jew il-kompliċità tar-rgħajja tagħkom mat-teknokrazija tas-saħħa globali li qed tikber, hekk kif il-libertajiet qed jisparixxu u l-etika medika u morali bażika qed tiġi mġarrfa. Issa wasalna f’punt f’din il-pandemija fejn, oġġettivament, l-approvazzjoni tal-Knisja tax-xjenza quddiem id-dejta kollha, hija sempliċement insostenibbli. Se nindirizza din is-sitwazzjoni gravi f’webcast il-ġimgħa d-dieħla; għax mal-bidu tal-injezzjoni sperimentali tal-massa ta’ tfal ta’ 5 – 11-il sena, qed nidħlu f’fażi li hija oġġettivament ħażina. Ikkunsidra din l-analiżi reċenti: “Se noqtlu 117-il tifel u tifla biex insalvaw tifel wieħed milli jmut mill-COVID fil-medda ta’ etajiet bejn 5 u 11-il sena."[6]Dr Toby Rogers, PhD; ara ukoll tobyrogers.substack.com; sciendirect.com U n-nollijiet globali tal-mewt u l-korrimenti li qed jiżdiedu madwar id-dinja fost il-bqija tal-popolazzjoni ma jistgħux jiġu injorati: ara It-Taxxi.

Għalhekk, il-konfużjoni, ir-rabja, u l-frustrazzjoni huma palpabbli fost il-lajċi u anke xi qassisin, li permezz tagħhom il-vot ta' ubbidjenza ħafna drabi jsibu ruħhom ma jistgħux jitkellmu l-verità mingħajr ma jeħlu ċanfira qawwija - mhux b'differenza minn partit politiku fejn wieħed irid "irmonka l-linja tal-partit". U dak hu mudell tad-dinja li infetta lill-Knisja bl-effett somma li jsekkel ir-rgħajja u jħalli l-merħla f’idejn l-ilpup. Bl-istess mod, huwa wkoll żball gravi li l-lajċi jirrispondu għat-tmexxija tagħhom b’mod dinji-politiku li ħafna drabi jkun tossiku u diviżiv.  

Jeħtieġ li nirrepeti għal darb'oħra, li l-fidili huma mhux marbuta li jaqblu mar-rgħajja tagħhom fuq kwistjonijiet barra tal-fidi u l-morali, speċjalment meta l-gravità tal-imsemmija pożizzjonijiet tirriskja korriment gravi u skandlu għall-merħla u l-bqija tad-dinja. 

…huwa importanti li wieħed jinnota li l-kompetenza ta’ dawn il-mexxejja tgħix fi kwistjonijiet li jappartjenu għal “fidi, morali u dixxiplina tal-Knisja”, u mhux fl-oqsma tal-mediċina, l-immunoloġija jew it-tilqim. Safejn l-erba' kriterji hawn fuq imsemmija[7]1) il-vaċċin ma jkollux jippreżenta oġġezzjonijiet etiċi fl-iżvilupp tiegħu; 2) ikollu jkun ċert fl-effettività tiegħu; 3) ikollu jkun sigur mingħajr dubju; 4) ma jridx ikun hemm għażliet oħra biex jipproteġu lilu nnifsu u lill-oħrajn kontra l-virus. ma ntlaħqux, id-dikjarazzjonijiet ekkleżjali dwar il-vaċċini ma jikkostitwixxux tagħlim tal-Knisja u ma jorbtux moralment lill-fidili Kristjani; anzi, jikkostitwixxu “rakkomandazzjonijiet”, “suġġerimenti”, jew “opinjonijiet”, peress li huma lil hinn mill-kompetenza tal-ekkleżjali. —Rev. Joseph Iannuzzi, STL, S. Th.D., Newsletter, Fall 2021

Barra minn hekk, 

… l-intervisti papali lanqas jeħtieġu l-kunsens tal-fidi li jingħata ex cathedra dikjarazzjonijiet jew dik is-sottomissjoni interna tal-moħħ u r-rieda li tingħata lil dawk id-dikjarazzjonijiet li huma parti mill-maġisteru mhux infallibbli iżda awtentiku tiegħu. —Fr. Tim Finigan, tutur fit-Teoloġija Sagramentali fis-Seminarju ta ’San Ġwann, Wonersh; minn L-Ermenewtika tal-Komunità, "Kunsens u Maġisteru Papali", 6 ta 'Ottubru, 2013;http://the-hermeneutic-of-continuity.blogspot.co.uk

Il-Papa Franġisku stess stqarr fl-ittra enċiklika Laudato si ', “il-Knisja ma tippreżumix li ssolvi kwistjonijiet xjentifiċi jew li tieħu post il-politika. Imma ninsab imħasseb li nħeġġeġ dibattitu onest u miftuħ biex interessi jew ideoloġiji partikolari ma jippreġudikawx il-ġid komuni.”[8]n. 188, vatikan.va

 
Fejn hemm Pietru, hemm il-Knisja

Madankollu, fuq kwistjonijiet ta’ fidi u morali, anki mingħajr “wasla għal definizzjoni infallibbli u mingħajr ma jippronunzjaw b’“mod definittiv,” il-fidili huma mitluba jobdu l-Maġisteru ordinarju tal-Papa, u dawk l-isqfijiet f’komunjoni miegħu. 

Għal dan it-tagħlim ordinarju l-fidili “għandhom jaderixxu miegħu b’kunsens reliġjuż”... -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 892 

Meta Ġesù ddikjara lil Pietru bħala l-“blata” tal-Knisja Tiegħu, Hu wera l-għaqda indissolubbli tal-kariga ta’ Pietru mal-Ġisem kollu ta’ Kristu. 

U ngħidlek, int Pietru, u fuq din il-blata nibni l-knisja tiegħi, u s-setgħat tal-mewt ma jirbħux fuqha. ( Mt 16:18 )

Għalhekk, matul is-sekli, il-qaddisin u l-midinbin bl-istess mod fehmu premessa bażika u perpetwa - Ubi Petrus Ibi Ecclesia:

Fejn Pietru, hemm il-Knisja! —St. Ambroġju ta’ Milan

Hawnhekk mhux qed nitkellmu minn Papa bħala r-rifless dirett tal-qdusija intrinsika tal-Knisja, u lanqas tal- intelliġenza, għerf, għarfien, ħiliet ta 'tmexxija, eċċ ta' pontiffu, bħallikieku huwa imperatur divin mingħajr difett. Anzi, Ambroġ jafferma r-rabta indissolubbli tal-kariga ta’ Pietru mal-Ġisem kollu ta’ Kristu. 

Huma, għalhekk, jimxu fit-triq tal-iżball perikoluż li jemmnu li jistgħu jaċċettaw lil Kristu bħala l-Kap tal-Knisja, filwaqt li ma jżommux lealment mal-Vigarju Tiegħu fuq l-art. Huma neħħew ir-ras viżibbli, kissru r-rabtiet viżibbli tal-għaqda u ħallew il-Ġisem Mistiku tar-Redentur tant oskurat u tant immankat, li dawk li qed ifittxu l-kenn tas-salvazzjoni eterna la jistgħu jarawha u lanqas isibuha. -IL-PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (Fuq il-Ġisem Mistiku ta 'Kristu), 29 ta' Ġunju, 1943; n. 41; vatikan.va

Ħuti, nittama li huwa ovvju għaliex qed nikteb dan. Għax jekk it-trajettorja attwali tal-affarijiet umani u politiċi tpoġġi lill-umanità f'riskji fiżiċi gravi għas-saħħa, l-awtonomija u l-libertà, hemm riskju spiritwali ugwalment perikoluż li potenzjalment jipperikola s-salvazzjoni tal-erwieħ, li hija ferm aktar importanti - it-tentazzjoni li tidħol fi schiżma. .

…xiżma huwa r-rifjut ta 'sottomissjoni lill-Pontifiki Ruman jew ta' komunjoni mal-membri tal-Knisja suġġett għalih. -Kateki tal-Knisja Kattolika, le. 2089

Għal darb'oħra, din hija kwistjoni ta 'sottomissjoni lill-maġisteru awtentiku tagħhom - mhux obbligu morali li jaqblu mal-opinjoni tagħhom dwar l-isports, il-politika, it-temp, interventi mediċi, jew suġġerimenti dwar kif tiġi ffissata "bidla fil-klima".[9]cf. Konfużjoni Klimatika 

Jien mhux konxju li jien sempliċi lajk mingħajr gradi u titli teoloġiċi. Jien, madankollu, imwieżen bir-responsabbiltà tal-appostolat tiegħi, u bis-saħħa tal-magħmudija tiegħi, biex nistqarr b’mod ċar: M’għandix sehem f’rivoluzzjoni li tirrifjuta l-awtorità leġittima tar-rgħajja tagħna. Ġesù ma wiegħedx li l-Barka ta’ Pietru kienet se tbaħħar bla xkiel; Ma wiegħedx li r-rgħajja tagħna jkunu qaddisin; Hu ma ggarantix li l-Knisja kienet se tkun ħielsa mid-dnub, mill-iskandlu u mid-dwejjaq... Huwa sempliċiment wiegħed li, minkejja kollox, Hu se jkun magħna sal-aħħar taż-żmien,[10]cf. Matt 28: 20 u li l-Ispirtu tal-verità se jwassalna fil-verità kollha.[11]cf. Ġwanni 16:13 

IHu fuq [Pietru] li jibni l-Knisja, u lilu li jafda n-nagħaġ biex jitimgħu. U għalkemm jassenja s-setgħa lill-appostli kollha, madankollu waqqaf siġġu wieħed, u b’hekk stabbilixxa bl-awtorità tiegħu stess il-għajn u l-marka tal-għaqda tal-Knejjes... tingħata primat lil Pietru u b’hekk jidher ċar li hemm biss wieħed. Knisja u siġġu wieħed... Jekk bniedem ma jżommx sod ma’ din l-unità ta’ Pietru, jimmaġina li għadu jżomm il-fidi? Jekk jabbanduna s-Siġġu ta’ Pietru li fuqu nbniet il-Knisja, għad għandu fiduċja li qiegħed fil-Knisja? - San Ċiprijanu, isqof ta ’Kartaġni,“ Fuq l-Unità tal-Knisja Kattolika ”, n. 4;  Il-Fidi tal-Missirijiet Bikrin, Vol. 1, pp. 220-221

Fl-istess ħin, ma nsegwix lill-Papa Franġisku per se, Jien insegwi lil Ġesù; Jien mhux dixxiplu tal-bniedem, imma ta’ Ġesù Kristu. Imma li tkun dixxiplu ta’ Ġesù huwa li tisma’ leħnu li jitkellem permezz dawk inkarigati biex jgħallmu, jgħammdu, u jagħmlu dixxipli tal-ġnus.[12]cf. Matt 28: 19-20 Ikkunsidra dak li qal Ġesù lill-Appostli Tiegħu u lis-suċċessuri tagħhom, u lilek u jien:

Min jisma 'lilek jismagħni. Min jirrifjuta lilek jirrifjuta lili. U kull min jiċħadni jirrifjuta lil dak li bagħatni. (Luqa 10:16)

Għalhekk, ir-rgħajja tagħna, min-naħa tagħhom, għandhom obbligu serju:

... dan il-Maġisteru mhux superjuri għall-Kelma ta 'Alla, iżda huwa l-qaddej tagħha. Jgħallem biss dak li ġie mgħoddi lilu. Fuq il-kmand divin u bl-għajnuna ta 'l-Ispirtu s-Santu, jisma' dan devotament, iħaresha b'dedikazzjoni u jesponiha fedelment. Dak kollu li jipproponi għat-twemmin bħala żvelat divinament huwa meħud minn dan id-depożitu waħdieni tal-fidi. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 86

 
Fidi f’Ġesù – Mhux Bniedem

Waħda mill-iktar “kliem issa” konsistenti tul dan l-appostolat li mifruxa fuq tliet pontifikati hija li tisma’ lir-rgħajja tagħkom, speċjalment leħen Kristu fil-Vigarju ta’ Kristu. Wara li twarrab l-intervisti kontroversjali u ta’ ħsara tul dan il-pontifikat li l-uffiċċju tal-istampa tal-Vatikan ftit li xejn għamel biex isewwi, ġabejt firxa wiesgħa ta’ tagħlim maġisterjali minn Franġisku.[13]cf. Papa Franġisku Fuq ... Huma juru li, minkejja l-konfużjoni preżenti, il-wegħdiet Petrini ta 'Kristu baqgħu veri - it-tagħlim tal-Knisja Kattolika ma nbidilx sal-lum - ĠESÙ KRISTU HU FDAJD.

U naħseb, tassew, li dan huwa l-inqas li l-fidili jistgħu jittamaw għalih mill-Uffiċċju ta’ Pietru. L-aktar ikun li l-papiet huma wkoll qaddisin kbar li jgħixu dak it-tagħlim bħala xhieda qawwija, u ċertament, dan ġara tul l-istorja tagħna. Imma Benedittu XVI kellu raġun li jerġa’ jikkalibra ftit mill-istennija falza tal-fidili li kull kelma li tingħad u kull azzjoni mwettqa minn Papa tkun impekkabbli. 

Il-Pietru ta 'wara Pentekoste ... huwa dak l-istess Pietru li, minħabba l-biża' tal-Lhud, ċaħad il-libertà Nisranija tiegħu (Galatin 2 11-14); huwa fl-istess ħin blat u xkiel. U ma kienx hekk matul l-istorja tal-Knisja li l-Papa, is-suċċessur ta ’Pietru, kien f’daqqa Petra u, Skandalon—Kemm il-blat ta ’Alla u xkiel? —PAPA BENEDIKT XIV, minn Das neue Volk Gottes, p. 80ff

Dan il-weekend, nitlobkom tingħaqdu miegħi fit-talb għall-isqfijiet tagħna u s-Santu Missier. Warrab kull sarkasmu u ġudizzju waqt li titlob, talb bħal, “Nitlob li l-Papa tagħna jqum” jew “ħawwad lill-isqfijiet tagħna”. Anzi, itlob lill-Mulej jagħtihom l-Għerf Divin, il-protezzjoni u l-grazzja li jmexxina skont ir-Rieda Mqaddsa Tiegħu. B’dan il-mod, tissalvagwardjakom fl-umiltà, trawwem il-karità bejniethom u bejnkom, u żżomm l-għaqda tal-Ġisem ta’ Kristu li jinsab taħt attakk qawwi minn Satana — l-għadu veru.

U jekk jogħġbok itlob għalija... għax ma nistax nibqa’ sieket quddiem l-inġustizzji li qed jeqirdu s-saħħa, l-għajxien, u r-relazzjonijiet tal-merħla ta’ Kristu; Ma nistax noqgħod bil-għaqal waqt li r-rgħajja tagħna jgħidu u ma jagħmlu prattikament xejn hekk kif il-merħliet tagħhom huma mħarrka mill-ilpup. Nitlob li, mill-istazzjon żgħir tiegħi fuq il inkiser Ħajt tal-għassies, nista’ nkun ta’ għajnuna lill-Knisja f’dan iż-żmien ta’ propaganda u gideb, u nsaħħaħ — mhux tiċrita — fin-nisġa tal-għaqda tagħha. Għax hemm Knisja waħda biss. Hemm Barque wieħed biss. U jekk tieħu l-ilma, nieħduh flimkien. Jekk tiltaqa’ ma’ shoals tal-blat, nawfraġjaw flimkien. Jekk niġu invaditi minn barbari u ilpup b’libsa tan-nagħaġ, niġu ppersegwitati flimkien. U jekk aħna għomja, midinbin u injoranti, allura nibqgħu ngħinu lil xulxin naraw, jindmu, u naslu għal dik il-verità li tista’ teħlisna. Anke jekk tiswielna ħajjitna.[14]cf. Għadd tal-Ispiża 

Fl-istess ħin, meta l-Barka ta’ Pietru tkun oġġettivament barra, irridu nitkellmu bil-verità kollha, bil-qlubija, u bil-karità. Kieku ninjora l-kuxjenza tiegħi, il-“Vigarju aboriġinali ta’ Kristu”,[15]KDK, n. 1778 Inkun qed nonqoskom, infalli lir-rgħajja tiegħi, u nfalli lil Sidni Ġesù.

Fil-fond fil-kuxjenza tiegħu l-bniedem jiskopri liġi li ma poġġiex fuqu nnifsu imma li jrid jobdi. Il-vuċi tagħha, li dejjem issejjaħlu biex iħobb u jagħmel it-tajjeb u jevita l-ħażen, jinstema’ f’qalbu fil-mument it-tajjeb... Għax il-bniedem għandu f’qalbu liġi mniżżla minn Alla... Il-kuxjenza tiegħu hija l-aktar qalba sigrieta tal-bniedem u s-santwarju tiegħu. Hemm hu waħdu ma’ Alla li leħnu jdur fil-fond tiegħu.Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 1776

Qiegħed issa nagħmel favur mal-bnedmin jew lil Alla? Jew qed infittex li nogħġob lin-nies? Kieku kont għadni nipprova nogħġob lin-nies, ma nkunx ilsir ta’ Kristu. (Galatin 1:10)

 

Qari Relatat

Franġisku u n-Nawfraġju l-Kbir

Ċinga għall-Impatt

L-Għadu jinsab Ġol-Bibien

Ittra Miftuħa lill-Isqfijiet Kattoliċi

Għeżież Rgħajja ... Fejn Int?

Fuq il-Passi ta ’San Ġwann

 

Isma 'dan li ġej:


 

 

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:


Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 eż. stjosephsparishgander.ca
2 Ara stqarrija reċenti li tappoġġja l-unjonijiet ċivili: euronews.com ; Il-Papa japprova dokumentarju fejn stqarrija tappoġġja l-unjonijiet ċivili: cruxnow.com; ara Il-Korp Tkissir
3 cf. George Weigel, firstthings.com
4 aleteia.org
5 cf. hawn, hawn, hawn, u hawn
6 Dr Toby Rogers, PhD; ara ukoll tobyrogers.substack.com; sciendirect.com
7 1) il-vaċċin ma jkollux jippreżenta oġġezzjonijiet etiċi fl-iżvilupp tiegħu; 2) ikollu jkun ċert fl-effettività tiegħu; 3) ikollu jkun sigur mingħajr dubju; 4) ma jridx ikun hemm għażliet oħra biex jipproteġu lilu nnifsu u lill-oħrajn kontra l-virus.
8 n. 188, vatikan.va
9 cf. Konfużjoni Klimatika
10 cf. Matt 28: 20
11 cf. Ġwanni 16:13
12 cf. Matt 28: 19-20
13 cf. Papa Franġisku Fuq ...
14 cf. Għadd tal-Ispiża
15 KDK, n. 1778
Posted fil HOME, FIDI U MORALI, IL-VERITÀ Iebsa u tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .