Nifhmu s-Salib

 

TIFKIRA TAL-MADONNA TAD-DOLOR

 

"OFFERTA it up. " Hija l-iktar tweġiba Kattolika komuni li nagħtu lil oħrajn li qed ibatu. Hemm verità u raġuni għaliex ngħiduha, imma aħna verament nifhmu x'nifhmu? Nafu tassew il-qawwa tat-tbatija in Kristu? Verament "niksbu" s-Salib?

Ħafna minna huma Jibżgħu mis-Sejħajibżgħu minn Nidħlu fil-Fond għax inħossu li l-Kristjaneżmu fl-aħħar mill-aħħar huwa spiritwalità masokistika fejn nirrinunzjaw għal kwalunkwe pjaċir tal-ħajja, u sempliċiment, inbatu. Imma l-verità hi, kemm jekk inti Kristjan jew le, int se tbati f’din il-ħajja. Mard, sfortuna, diżappunt, mewt... jasal għal kulħadd. Imma dak li fil-fatt jagħmel Ġesù, permezz tas-Salib, hu li jbiddel dan kollu f’rebħa glorjuża. 

Fis-salib tinsab ir-rebħa tal-Imħabba ... Fiha, fl-aħħar, tinsab il-verità sħiħa dwar il-bniedem, l-istatura vera tal-bniedem, il-miżerja tiegħu u l-kobor tiegħu, il-valur tiegħu u l-prezz imħallas għalih. —Kardinal Karol Wojtyla (ST. JOHN PAUL II) minn Sinjal ta 'Kontradizzjoni, 1979 p. ?

Ippermettuli, mela, inkisser dik is-sentenza sabiex nittamaw nifhmu l-valur u l-qawwa vera meta nħaddnu t-tbatija tagħna. 

 

IL-VERITÀ SĦIĦA DWAR IL-BNIEDEM

I. "l-istatura vera tal-bniedem... il-valur tiegħu"

L-ewwel u l-aktar verità essenzjali tas-Salib hija dik int maħbub. Xi ħadd fil-fatt miet għall-imħabba tiegħek, personalment. 

Proprju billi jikkontempla d-demm prezzjuż ta’ Kristu, is-sinjal tal-imħabba tiegħu li tagħti lilu nnifsu (ara Ġw 13:1), min jemmen jitgħallem jagħraf u japprezza d-dinjità kważi divina ta’ kull bniedem u jista’ jgħid b’għaġeb dejjem imġedded u grat: ‘Kemm għandu jkun prezzjuż il-bniedem f’għajnejn il-Ħallieq, jekk kiseb Feddej daqshekk kbir’. u jekk Alla ‘ta lil Ibnu l-waħdieni’ biex dak il-bniedem ‘ma jitħassarx imma jkollu l-ħajja ta’ dejjem’!” —ST. PAPA ĠWANNI PAWLU II, Evangelium Vitaele. 25

Is-​siwi tagħna jinsab fil-​verità li aħna magħmula fuq ix-​xbieha taʼ Alla. Kull wieħed minna, ġisem, ruħ u spirtu, huwa rifless tal-Ħallieq innifsu. Din id-“dinjità divina” hija dik li mhux biss qanqlet l-għira u l-mibegħda taʼ Satana lejn ir-razza umana, iżda li fl-aħħar mill-aħħar wassal lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu biex jikkonfoffa għal att daqshekk kbir ta’ mħabba għall-umanità waqgħet. Kif qal Ġesù lil Santa Fawstina, 

Jekk il-mewt Tiegħi ma kkonvinċitekx bl-imħabba Tiegħi, x’se?  —Jesus lil Santa Fawstina, Ħniena Divina fir-Ruħ Tiegħi, Djarju, n. 580

 

II. "il-ħerqa tiegħu... u l-prezz imħallas għalih"

Is-Salib jiżvela mhux biss il-valur tal-bniedem, imma kemm il-kumdità tiegħu, jiġifieri l- serjetà tad-dnub. Id-dnub kellu żewġ effetti waqfien. L-ewwel hija li qerdet is-safa ta’ erwieħna b’tali mod li mill-ewwel kissret il-kapaċità ta’ komunjoni spiritwali ma’ Alla, li hu kollox qaddis. It-tieni, id-dnub—li huwa tfixkil tal-ordni u l-liġijiet li jirregolaw ir-ruħ u l-univers—introduċa l-mewt u l-kaos fil-ħolqien. Għidli: liema raġel jew mara, sal-lum stess, jistgħu jirrestawraw l-istat ta’ qdusija ta’ ruħu jew tagħha waħedhom? Iktar minn hekk, min jistaʼ jwaqqaf il-​mixja tal-​mewt u t-​tħassir li l-​bniedem ħareġ fuqu nnifsu u fuq l-​univers? Il-grazzja biss tista’ tagħmel dan, il-qawwa ta’ Alla biss. 

Għax bil-grazzja ġejtu salvati permezz tal-fidi, u dan mhux mingħandkom; hija d-don ta’ Alla... (Ef 2:8)

Għalhekk, meta nħarsu lejn is-Salib, mhux biss naraw l-imħabba ta’ Alla għalina, imma l- ispiża tar-ribelljoni tagħna. L-ispiża hija preċiżament għaliex, jekk aħna maħluqa b'"dinjità divina", allura biss il Divina jista’ jerġa’ jġib dik id-dinjità li waqa’. 

Għax jekk bit-trasgressjoni ta’ dik il-persuna waħda mietu l-ħafna, kemm aktar il-grazzja ta’ Alla u d-don grazzjuż ta’ persuna waħda Ġesù Kristu fawru għall-ħafna. (Rum 5:15)

 

III. "il-kobor tiegħu"

U issa naslu għall-aktar aspett tal-għaġeb tas-sagrifiċċju ta’ Kristu fuq is-Salib: ma kienx biss don biex isalvana, imma stedina biex nieħdu sehem fis-salvazzjoni tal-oħrajn. Din hi l-kobor ta’ wlied Alla. 

Il-verità hi li biss fil-misteru tal-Kelma inkarnata jieħu d-dawl il-misteru tal-bniedem... Kristu... juri bis-sħiħ il-bniedem lill-bniedem innifsu u jagħmel ċara s-sejħa suprema tiegħu. -Gaudium et SpesVatikan II, n. 22

Hawnhekk tinsab il-fehim “kattoliku” tat-tbatija: Ġesù ma eliminahiex permezz tas-Salib, imma wera kemm hu uman. it-tbatija ssir triq għall-ħajja ta’ dejjem u l-espressjoni aħħarija tal-imħabba. Madankollu, 

Kristu kiseb il-Fidwa għal kollox u sal-limiti stess imma fl-istess ħin ma ġibhiex fi tmiemha... jidher li huwa parti mill-essenza stess tat-tbatija fidwa ta’ Kristu li din it-tbatija teħtieġ li titlesta bla waqfien. —ST. PAPA ĠWANNI PAWLU II, Salvifici Doloros, n. 3, vatikan.va

Imma kif jista’ jitlesta jekk Hu diġà tela’ s-Sema? San Pawl iwieġeb:

Nifraħ bit-tbatijiet tiegħi minħabba tagħkom, u f’ġismi qed nimla dak li hu jonqos fit-tbatija ta’ Kristu f’isem ġismu, li hu l-knisja… (Kol 1:24)

Għall-misteri ta 'Ġesù għadhom mhumiex kompletament perfetti u sodisfatti. Huma kompluti, tabilħaqq, fil-persuna ta ’Ġesù, imma mhux fina, li huma l-membri tiegħu, u lanqas fil-Knisja, li hija l-ġisem mistiku tiegħu. —St. John Eudes, trattat "Dwar ir-Renju ta 'Ġesù", Liturġija tas-Sigħat, Vol IV, p 559

Dak Ġesù waħdu setgħet tagħmel hu mertu għall-bnedmin kollha l-grazzji u l-maħfra li jagħmluna kapaċi għall-ħajja ta’ dejjem. Imma ingħata lil Tiegħu ġisem mistiku biex, l-ewwel, nirċievu dawn il-merti permezz tal-fidi, u mbagħad, tqassam dawn il-grazzji lill- dinja, u b’hekk isir “sagrament” fih innifsu. Dan għandu jbiddel għalina t-tifsira ta’ “Knisja”.

Il-ġisem ta’ Kristu mhuwiex sempliċiment ġabra ta’ Nsara. Hija strument ħaj tal-fidwa—estensjoni ta’ Ġesù Kristu matul iż-żmien u l-ispazju. Hu jkompli l-ħidma salvifika Tiegħu permezz ta’ kull membru tal-ġisem Tiegħu. Meta bniedem jifhem dan, jara li l-idea li “noffriha” mhix biss tweġiba teoloġika għall-mistoqsija dwar it-tbatija umana, iżda pjuttost sejħa biex tipparteċipa fis-salvazzjoni tad-dinja. —Jason Evert, awtur, San Ġwann Pawlu l-Kbir, Ħames Imħabba Tiegħu; p. 177

Bħala sagrament, il-Knisja hija l-istrument ta’ Kristu. “Hija hija meħuda minnu wkoll bħala l-istrument għas-salvazzjoni ta’ kulħadd,” “is-sagrament universali tas-salvazzjoni,” li bih Kristu “qed juri u jwettaq mill-ewwel il-misteru ta’ l-imħabba ta’ Alla għall-bnedmin.” -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 776

Mela tara, għalhekk Satana jbeżżagħna biex naħarbu mill-Ġnien tal-Ġetsemani u anke mis-sempliċi dell tas-Salib... mit-tbatija. Għax hu jaf “il-verità sħiħa dwar il-bniedem”: li aħna (potenzjalment) mhux biss sempliċi osservaturi tal-Passjoni, imma parteċipanti reali, safejn naċċettaw u ngħaqqdu t-tbatijiet tagħna ma’ Ġesù Kristu bħala membri tal-ġisem mistiku Tiegħu. Għalhekk, Satana jitwerwer mir-raġel jew mara li jifhem, u mbagħad jgħix din ir-realtà! Għal…

…id-dgħufijiet tat-tbatijiet kollha tal-bniedem jistgħu jiġu mdaħħla bl-istess qawwa ta’ Alla manifestata fis-Salib ta’ Kristu… sabiex kull forma ta’ tbatija, mogħtija ħajja ġdida bil-qawwa ta’ dan is-Salib, ma ssirx aktar id-dgħufija tal-bniedem imma d-dgħufija tal-bniedem qawwa ta’ Alla. —ST. ĠWANNI PAWLU II, Salvifici Doloros, n. 23, 26

Aħna mnikktin b’kull mod… nġorru fil-ġisem il-mewt ta’ Ġesù, sabiex il-ħajja ta’ Ġesù tkun manifestata wkoll f’ġisimna. (2 Kor 4:8, 10)

 

IL-XAVA B'DOPPJA TIFFA

It-tbatija, mela, għandha żewġ aspetti. Waħda hija li nġibu l-merti tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien ta’ Kristu f’ħajjitna stess permezz ta’ abbandun għar-rieda ta’ Alla, u t-tieni, li niġbdu dawn il-merti fuq oħrajn. Minn naħa, li nqaddsu r-ruħ tagħna stess, u t-tieni, li niġbdu l-grazzji għas-salvazzjoni tal-oħrajn. 

Hija t-tbatija, aktar minn kull ħaġa oħra, li tnaddaf it-triq għall-grazzja li tittrasforma l-erwieħ tal-bnedmin. —ST. ĠWANNI PAWLU II, Salvifici Doloros, n. 27

If “bil-grazzja ġejt salvat bil-fidi,” [1]Ef 2: 8 allura l-fidi fl-azzjoni qed tħaddan is-slaleb tagħkom ta’ kuljum (li tissejjaħ “imħabba ta’ Alla u tal-proxxmu”). Dawn kuljum is-slaleb jikkostitwixxu l-mezz li bih il-“jien il-qadim” jinqatel bit-tarf tax-xabla tar-rinunzja sabiex il-“jien il-ġdid”, dik ix-xbieha vera ta’ Alla li aħna maħluqin fih, tiġi rrestawrata. Kif qal Pietru, “Imwiet fil-ġisem, ingħata l-ħajja fl-ispirtu.” ( 1 Pt 3:18 ) Għalhekk, dak huwa l- mudell għalina wkoll. 

Mejju, mela, il-partijiet minnkom li huma ta’ l-art: l-immoralità, l-impurità, il-passjoni, ix-xewqa ħażina, u r-regħba li hija l-idolatrija... Ieqfu gidbu lil xulxin, peress li neżnu l-awto l-qadim bil-prattiċi tiegħu u qajtu. fuq l-awto l-ġdid, li qed jiġġedded, għall-għarfien, fix-xbieha tal-ħallieq tiegħu. (Kol 3:5-10)

Għalhekk, peress li Kristu bata fil-ġisem, armaw infuskom ukoll bl-istess attitudni... (1 Pt 3:1)

It-tarf l-ieħor tax-xabla huwa li, meta nagħżlu t-triq tal-imħabba aktar milli l-gwerra mal-oħrajn, it-triq tal-virtù aktar milli l-viċi, il-kunsens għall-mard u l-isfortuni aktar milli d-dissens mir-rieda permissiva ta’ Alla... nistgħu “noffru” jew iħaddnu għal ħaddieħor il sagrifiċċju u wġigħ li jġibu dawn it-tbatijiet. Għalhekk, li taċċetta l-mard, teżerċita l-paċenzja, tiċħad l-indulġenza, tiċħad it-tentazzjoni, tissaporti n-nixfa, iżżomm ilsienu, taċċetta d-dgħufija, titlob maħfra, tħaddan l-umiljazzjoni, u fuq kollox, taqdi lill-oħrajn qabel innifsu... huma s-slaleb ta’ kuljum li jservu biex “imla dak li hu nieqes fit-tbatijiet ta’ Kristu.” B’dan il-mod, mhux biss il-ħabba tal-qamħ—il-“jien”—tmut, sabiex tagħti l-frott tal-qdusija, imma “tista’ tikseb ħafna mingħand Ġesù Kristu għal dawk li forsi ma jkollhomx bżonn l-għajnuna fiżika, imma li spiss ikunu fi bżonn terribbli taʼ għajnuna spiritwali.” [2]Il-Kardinal Karol Wojtyla, kif iċċitat fi San Ġwann Pawlu l-Kbir, Ħames Imħabba Tiegħu minn Jason Evert; p. 177

It-tbatija “offruta” tgħin ukoll lil dawk li inkella jistgħu ma jfittxux il-grazzja. 

 

FERH TAS-SALIB

Fl-aħħar, diskussjoni dwar is-Salib tonqos għal kollox jekk ma tinkludix il-verità li dejjem twassal għaliha Qawmien, jiġifieri għall-ferħ. Dak hu l-paradoss tas-Salib. 

Minħabba l-ferħ li kien hemm quddiemu hu ġarrab is-salib, disprezza l-mistħija tiegħu, u ħa bilqiegħda fuq il-lemin tat-tron ta’ Alla... F’dak iż-żmien, kull dixxiplina tidher kawża mhux ta’ ferħ imma ta’ wġigħ, iżda wara ġġib il-frott paċifiku tal-ġustizzja lil dawk li huma mħarrġa minnha. (Lhud 12:2, 11)

Dan hu s- “sigriet” tal- ħajja Kristjana li Satana jrid jaħbi jew joskura mis- segwaċi taʼ Kristu. Hija l-gidba li t-tbatija hija inġustizzja li twassal biss għaċ-ċaħda tal-ferħ. Anzi, it-tbatija mħaddna għandha l-effett ta’ purifikazzjoni il-qalb u tagħmilha kapaċi li tirċievi ferħ. Għalhekk, meta Ġesù jgħid "imxi warajja", Hu fl-aħħar mill-aħħar ifisser li jobdi l-kmandamenti Tiegħu, li jinvolvi mewta vera għal ruħek sabiex timxi warajh lejn u permezz tal-Kalvarju, sabiex tiegħek “il-ferħ jista’ jkun sħiħ.” [3]cf. Ġwanni 15:11

Osservanza tal-kmandamenti.... tfisser ir-rebħ tad-dnub, il-ħażen morali fid-diversi tipi tiegħu. U dan iwassal għal purifikazzjoni interna gradwali... Bil-mogħdija taż-żmien, jekk nipperseveraw biex nimxu wara Kristu Mgħallem tagħna, inħossuna inqas u inqas imtaqqlin bil-ġlieda kontra d-dnub, u ngawdu dejjem aktar mid-dawl divin li jgħaqqad il-ħolqien kollu. —ST. ĠWANNI PAWLU II, Memorja u Identità, pp. 28-29

"It-triq" għall-ferħ tal-ħajja eterna, li tibda anke hawn fuq l-art, hija it-triq tas-Salib. 

Int turini t-triq għall-ħajja, ferħ kbir fil-preżenza tiegħek... (Salm 16:11)

Fuq din it-Tifkira tal-Madonna tad-Duluri, ejjew nduru lejn dik li hi “x-xbieha tal-Knisja li ġejja”. [4]IL-PAPA BENEDITTU XVI, Spe Salvi,n.50 Kien hemm, fid-dell tas-Salib, li xabla nifset qalbha. U minn dik il-qalb “mimli grazzja” li minn rajha għaqqad it-tbatijiet tagħha ma’ ta’ Binha, saret fiha nfisha l-medjatriċi tal-grazzja. [5]cf. “Din il-maternità ta’ Marija fl-ordni tal-grazzja tkompli bla waqfien mill-kunsens li hija tat lealment fil-Lunzjata u li sostniet mingħajr ma tħawwad taħt is-salib, sat-twettiq ta’ dejjem tal-magħżulin kollha. Imtellgħa s-sema ma warrbetx dan il-kariga ta’ salvazzjoni imma bl-interċessjoni multipli tagħha tkompli ġġibna d-doni tas-salvazzjoni ta’ dejjem. . . . Għalhekk il-Verġni Mbierka tiġi invokata fil-Knisja taħt it-titli ta’ Avukat, Għajnuna, Benefattriċi, u Medjatriċi.” (CCC, n. 969 n)   Hi saret, bil-kmand ta’ Kristu, Omm il-popli kollha. Issa aħna bil-magħmudija tagħna, li ngħatajna “kull barka spiritwali fis-smewwiet,” [6]Ef 1: 3 huma msejħin biex inħallu s-sejf tat-tbatija jinfed qalbna biex bħal Omm Marija, aħna wkoll insiru parteċipanti fil-fidwa tal-umanità ma’ Kristu Sidna. Għal…

Hija din it-tbatija li taħraq u tikkonsma l-ħażen bil- fjamma tal-imħabba u jiġbed anke mid-dnub fjoritura kbira tal-ġid. It-tbatija kollha tal-bniedem, kull uġigħ, kull infermità fiha fiha nfisha wegħda ta’ salvazzjoni, wegħda ta’ ferħ: “Issa qed nifraħ bit-tbatija tiegħi minħabba fikom,” jikteb San Pawl (Kol 1:24).—ST. ĠWANNI PAWLU II, Memorja u Identità, pp. 167-168

 

QARI RELATATI

Għaliex il-Fidi?

Il-Ferħ Sigriet

 

Bierek u grazzi ta '
tappoġġja dan il-ministeru.

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark fil - il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Ef 2: 8
2 Il-Kardinal Karol Wojtyla, kif iċċitat fi San Ġwann Pawlu l-Kbir, Ħames Imħabba Tiegħu minn Jason Evert; p. 177
3 cf. Ġwanni 15:11
4 IL-PAPA BENEDITTU XVI, Spe Salvi,n.50
5 cf. “Din il-maternità ta’ Marija fl-ordni tal-grazzja tkompli bla waqfien mill-kunsens li hija tat lealment fil-Lunzjata u li sostniet mingħajr ma tħawwad taħt is-salib, sat-twettiq ta’ dejjem tal-magħżulin kollha. Imtellgħa s-sema ma warrbetx dan il-kariga ta’ salvazzjoni imma bl-interċessjoni multipli tagħha tkompli ġġibna d-doni tas-salvazzjoni ta’ dejjem. . . . Għalhekk il-Verġni Mbierka tiġi invokata fil-Knisja taħt it-titli ta’ Avukat, Għajnuna, Benefattriċi, u Medjatriċi.” (CCC, n. 969 n)
6 Ef 1: 3
Posted fil HOME, FIDI U MORALI.