Meta Niddubitaw

 

SHE ħares lejja bħallikieku miġnun. Kif tkellimt f'konferenza reċenti dwar il-missjoni tal-Knisja li tevanġelizza u l-qawwa tal-Vanġelu, mara bilqiegħda ħdejn id-dahar kellha ħarsa mgħawġa fuq wiċċha. Kultant kienet tispiċċa tiddiskuti mockingly lil oħtha bilqiegħda ħdejha u mbagħad terġa 'lura għandi b'ħarsa storduta. Kien diffiċli li ma nindunax. Iżda mbagħad, kien diffiċli li ma tinnotax l-espressjoni ta 'oħtha, li kienet ferm differenti; għajnejha tkellmu dwar ruħ li tfittex, tipproċessa, u madankollu, mhux ċert.

Żgur biżżejjed, wara nofsinhar Mistoqsija u Tweġiba perjodu, l-oħt tfittxija għolliet idejha. “X’nagħmlu jekk ikollna dubji dwar Alla, dwar jekk Hu jeżistix u jekk dawn l-affarijiet humiex reali?” Dawn li ġejjin huma xi wħud mill-affarijiet li qsamt magħha...

 

IL-FERITA ORIGINALI

Huwa normali li tiddubita, ovvjament (sa fejn din hija l-lott komuni tan-natura umana falluta). Anke l-Appostli li taw xhieda, imxew u ħadmu ma’ Ġesù ddubjaw il-Kelma Tiegħu; meta n-nisa xehdu li l-qabar kien vojt, iddubitaw; meta Tumas qallu li Ġesù deher lill-Appostli l-oħra, hu ddubita (ara il-Vanġelu tal-lum). Sakemm poġġa subgħajh fil-ġrieħi ta’ Kristu ma emmen ukoll Tumas. 

Għalhekk, staqsejtha, “Għaliex Ġesù ma jerġax jidher biss fuq l-art biex kulħadd ikun jista’ jarah? Imbagħad ilkoll nistgħu nemmnu, hux? It-tweġiba hija għaliex Hu diġà għamel dan. Mexa fostna, fejjaq lill-morda, fetaħ għajnejn l-għomja, widnejn it-torox, ikkalma l-maltempati tagħhom, immultiplika l-ikel tagħhom, u qajjem lill-mejtin—u mbagħad sallbuh. U kieku Ġesù kellu jimxi fostna llum, nerġgħu nsallbuh mill-ġdid. Għaliex? Minħabba l-ferita ta dnub oriġinali fil-qalb tal-bniedem. L-ewwel dnub ma kienx tiekol frott minn siġra; le, qabel dan, kien id-dnub ta nuqqas ta’ fiduċja. Li wara dak kollu li għamel Alla, Adam u Eva ma fdawx fil-Kelma Tiegħu u emmnu l-gidba li forsi, huma wkoll, setgħu jkunu allat.”

“Mela,” komplejt, “għalhekk aħna salvati ‘permezz tal-fidi’ (Ef 2:8). Biss fidi jista’ jerġa’ jġibna Alla, u dan ukoll huwa rigal tal-grazzja u l-imħabba Tiegħu. Jekk trid tkun taf kemm hi profonda l-ferita tad-dnub oriġinali fil-qalb tal-bniedem, ħares lejn is-Salib. Hemmhekk tara li Alla nnifsu kellu jbati u jmut sabiex isewwi din il-ferita eżistenzjali u jirrikonċiljana miegħu nnifsu. Fi kliem ieħor, dan l-istat ta’ nuqqas ta’ fiduċja f’qalbna, din il-ferita, hija ħaġa pjuttost kbira.”

 

HIENU, LI MA ARA

Iva, minn żmien għal żmien, Alla juri lilu nnifsu lill-oħrajn, bħalma għamel lil San Tumas, biex ikunu jemmnu. U dawn is-“sinjali u l-għeġubijiet” isiru wkoll sinjali għalina. Waqt li kien il-ħabs, Ġwanni l-Battista bagħat messaġġ lil Ġesù u jistaqsi: “Int dak li għandu jiġi, jew għandna nfittxu ieħor?” Ġesù qal fi tweġiba:

Mur għid lil Ġwanni dak li tisma’ u tara: l-għomja jerġgħu jaraw, iż-zopop jimxu, il-lebbrużi jitnaddfu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, u l-foqra jitħabbru l-Bxara t-tajba. U mbierek dak li ma jiħux offiża miegħi. (Mt 11:3-6)

Dawn huma kliem tant insightful. Għax ħafna nies illum tabilħaqq joffendu għall-kunċett tal-mirakoluż? Anke l-Kattoliċi, xurbana kif kienet minn a spirtu ta 'razzjonalizmu, jissieltu biex jaċċettaw il-kotra ta’ “sinjali u għeġubijiet” li jappartjenu għall-wirt Kattoliku tagħna. Dawn jingħataw biex ifakkruna li Alla jeżisti. “Per eżempju,” għedtilha, “il-ħafna mirakli Ewkaristiċi madwar id-dinja, li ma tistax tiġi spjegata. Huma evidenza ċara li Ġesù ried ifisser dak li qal: 'Jien il-ħobż tal-ħajja... ġismi huwa ikel veru u d-demm huwa xorb veru. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa fija u jien fih.' [1]Ġwanni 6:48, 55-56

“Ħu pereżempju l- miraklu Arġentin fejn l- Ospitanti f’daqqa waħda nbidel f’laħam. Meta studjati minn tliet xjenzati, wieħed li kien ateu, skoprew li kien qalb tessut—il-ventrikolu tax-xellug, biex inkunu preċiżi—il-parti tal-qalb li tippompja d-demm lejn il-bqija tal-ġisem biex tagħtiha l-ħajja. It-tieni, il-forensika tagħhom iddeterminat li l-individwu kien raġel li għadda minn tortura u asfissija estrema (li huwa r-riżultat komuni ta 'tislib). Fl-aħħar, sabu li t-tip tad-demm (AB) qabbel mirakli Ewkaristiċi oħra li seħħew sekli qabel u li, fil-fatt, iċ-ċelluli tad-demm kienu għadhom ħajjin b’mod inspjegabbli meta ttieħed il-kampjun.”[2]cf. www.therealpresence.org

“Imbagħad,” żiedet, “hemm l-iġsma ta’ qaddisin inkorruttibbli madwar l-Ewropa kollha. Xi wħud minnhom jidhru bħallikieku għadhom kif raqdu. Imma jekk tħalli ħalib jew hamburger fuq il-bank għal ftit jiem, x’jiġri?” Daħka qamet mill-folla. “Wieħed, biex inkun onest, l-atei Komunisti kellhom l-'inkorruttibbli' tagħhom ukoll: Stalin. Kienu jġorruh f’tebut tal-ħġieġ sabiex il-mases ikunu jistgħu jqimu ġismu fi Pjazza Moska. Iżda, ovvjament, ikollhom jerġgħu jdaħħluh lura wara perjodu qasir ta’ żmien għax il-laħam tiegħu jibda jinħall minkejja l-preservattivi u l-kimiċi ppumpjati fih. Il-qaddisin Kattoliċi inkorruttibbli, mill-banda l-oħra—bħal Santa Bernadette—mhumiex preservati artifiċjalment. Huwa sempliċiment miraklu li x-xjenza m'għandha l-ebda spjegazzjoni... u madankollu, għadna ma nemmnux?”

Ħares lejja b’attenzjoni.

 

JILTAQGĦU ĠESÙ

“Madankollu,” żidt jien, “Ġesù qal li, wara t-tlugħ Tiegħu fis-Sema, ma narawhx iktar.[3]cf. Ġwanni 20:17; Atti 1:9 Għalhekk, l-Alla li nqimu, l-ewwel nett, jgħidilna li mhux se naraw lilu kif naraw lil xulxin fil-kors ordinarju tal-ħajja. Iżda, Hu ma għidilna kif nistgħu nafuh. U dan huwa tant importanti. Għax jekk irridu nkunu nafu li Alla jeżisti, jekk irridu nesperjenzaw il-preżenza u l-imħabba Tiegħu, allura rridu nersqu lejh fuq termini Tiegħu, mhux tagħna. Hu Alla, wara kollox, u aħna m’aħniex. U x’inhuma t-termini Tiegħu? Dawwar għall-ktieb tal-Għerf:

…fittxuh fl-integrità tal-qalb; għax jinstab minn dawk li ma jittestjawhx, u juri lilu nnifsu lil dawk li ma jemmnuhx. (Għerf ta’ Salamun 1:1-2)

“Alla juri lilu nnifsu lil dawk li jiġu lejh fil-fidi. U jien qiegħed quddiemkom bħala xhud li huwa veru; li anke fl-iktar żminijiet mudlama f’ħajti, meta ħsibt li Alla kien miljun mil bogħod, att żgħir ta’ fidi, mozzjoni lejh... fetaħ il-
triq għal laqgħat qawwija u mhux mistennija tal-preżenza Tiegħu.” Tabilħaqq, Ġesù x’jgħid minn dawk li jemmnu fih mingħajr ma fil-fatt jarawh?

Henjin dawk li ma rawx u emmnu. (Ġwanni 20:29)

“Imma m’għandniex nittestjawh, jiġifieri, naġixxu bi kburija. 'Sakemm ma ddurx u ssir bħat-tfal,' Ġesù qal, 'ma tidħolx fis-saltna tas-smewwiet.' [4]18 Matt: 3 Anzi, is-Salm jgħid, 'qalb ikkonflitta, umiljata, O Alla, ma tisprezzax.' [5]Salm 51: 19 Li titlob lil Alla biex jirriproduċi lilu nnifsu bħal batterja f’dixx petri, jew jgħajjatlu biex juri lilu nnifsu bħal fantażma li jistaħbew wara siġra qed jitlob lilu jaġixxi b’karattru. Jekk trid prova ta 'Alla tal-Bibbja, allura ma titlobx prova ta' Alla li mhux fil-Bibbja. Imma ejja lejh b’fiduċja u tgħid, “Tajjeb Alla, se nsegwi kelmtek fidi, avolja ma nħoss xejn...” Dak hu l-ewwel pass lejn Laqgħa Miegħu. Is-sentimenti se jiġu, l-esperjenzi se jiġu—dejjem jagħmlu, u għandhom għal mijiet ta’ miljuni ta’ nies—imma fi żmien Alla u bil-mod Tiegħu, kif jidhirlu hu xieraq.” 

“Sadattant, nistgħu nużaw ir- raġuni tagħna biex niddeduċu li l- oriġini tal- univers kellha tiġi minn Xi ħadd barra minnu; li hemm sinjali straordinarji, bħal mirakli u qaddisin li ma jistgħux jitħassru, li jisfidaw kull spjegazzjoni; u li dawk li jgħixu skond dak li għallem Ġesù huma, statistikament, l-aktar nies ferħanin fuq l-art.” Madankollu, dawn iġibuna għal fidi; ma jissostitwixxuhx. 

B’hekk, ħaristha f’għajnejha, ​​li issa kienu ferm aktar artab, u għedt, “Fuq kollox, tiddubitax li int maħbub".

 

My tfal,
dnubietek kollha ma weġġgħu lil Qalbi daqshekk bl-uġigħ
kif tagħmel in-nuqqas ta' fiduċja preżenti tiegħek,
li wara tant sforzi tal-imħabba u l-ħniena Tiegħi,
xorta għandek tiddubita mit-tjubija Tiegħi.
 

—Jesus lil Santa Fawstina, Ħniena Divina fir-Ruħ Tiegħi, Djarju, n. 1486

 

 

Il-Kelma Issa hija ministeru full-time li
tkompli bl-appoġġ tiegħek.
Bierek, u grazzi. 

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Ġwanni 6:48, 55-56
2 cf. www.therealpresence.org
3 cf. Ġwanni 20:17; Atti 1:9
4 18 Matt: 3
5 Salm 51: 19
Posted fil HOME, PARALIZZATI MILL-BIŻA '.