Għaliex Ikkwotajt Medjugorje?

Viżjonarja ta 'Medjugorje, Mirjana Soldo, Ritratt kortesija LaPresse

 

“GĦALIEX ikkwotajt dik ir-rivelazzjoni privata mhux approvata? "

Hija mistoqsija li nistaqsiha okkażjonalment. Barra minn hekk, rarament nara risposta adegwata għaliha, anke fost l-aqwa apoloġisti tal-Knisja. Il-mistoqsija nnifisha tittradixxi defiċit serju fil-katekeżi fost il-Kattoliċi medji fejn tidħol mistiċiżmu u rivelazzjoni privata. Għaliex aħna tant nibżgħu li nisimgħu?

 

ASSUNJONIJIET ĦŻINA

Hemm suppożizzjoni stramba li hija wisq komuni fid-dinja Kattolika llum, u hija din: jekk dik li tissejjaħ “rivelazzjoni privata” għadha ma ġietx approvata minn isqof, din tkun daqs li tkun. diżapprovat. Iżda din il-premessa hija bla dubju żbaljata għal żewġ raġunijiet: tikkontradixxi l-Iskrittura u t-tagħlim kostanti tal-Knisja.

Il-kelma li San Pawl juża biex jirreferi għar-rivelazzjoni privata hija “profezija.” U l-ebda fejn fl-Iskrittura ma tagħmel San Pawl qatt jagħti struzzjonijiet li l-Ġisem ta’ Kristu għandu jagħti każ biss tal-profezija “approvata”. Anzi, jgħid,

Taqtax l-Ispirtu. Tiddisprezzax kliem profetiku. Ittestja kollox; żomm dak li hu tajjeb. (1 Tess 5: 19-21)

Ovvjament, jekk irridu nittestjaw kollox, allura Pawlu jfisser li għandna nagħrfu kollha pretensjonijiet profetiċi fi ħdan il-Ġisem. Jekk nagħmlu hekk, bla dubju se niskopru xi kliem għal mhux tkun profezija awtentika, biex ma tkunx “tajba”; jew li jkunu fabbrikazzjonijiet tal-immaġinazzjoni, perċezzjonijiet tal-moħħ, jew agħar minn hekk, qerq minn spirtu ħażin. Imma dan ma jidhirx li jfixkel l-inqas lil San Pawl. Għaliex? Għax hu diġà poġġa għall-Knisja l-pedamenti għad-dixxerniment tal-verità:

… żommu sod mat-tradizzjonijiet, bħalma tajthom lilek... żommu sod mal-kelma li ppriedkajtkom... żommu sod u żommu sod mat-tradizzjonijiet li ġejt mgħallma, jew b’dikjarazzjoni orali jew b’ittra tagħna … ejjew inżommu sod mal-qrar tagħna. (1 Kor 11:2; 1 Kor 15:2; 2 Tess 2:15; Lhud 4:14)

Bħala Kattoliċi, għandna d-don inkredibbli tat-Tradizzjoni Sagra—it-tagħlim mhux mibdul tal-Fidi kif imgħoddi lilna minn Kristu u l-Appostli 2000 sena ilu. It-tradizzjoni hija l-għodda aħħarija biex tiffiltra dak li hu, u dak li mhuwiex ta’ Alla. 

 

IL-VERITÀ HI VERITÀ

Huwa għalhekk li ma nibżax naqra rivelazzjoni privata “mhux approvata” jew saħansitra nikkwotaha meta m’hemm xejn oġġezzjonabbli dwar kwistjonijiet tal-fidi, u meta l-Knisja ma tkunx “ikkundannat” lill-viżjonarju. Ir-Rivelazzjoni Pubblika ta’ Ġesù Kristu hija l-pedament tiegħi, il-Katekiżmu huwa l-filtru tiegħi, il-Maġisteru huwa l-gwida tiegħi. Għalhekk, jien mhux 
jibżgħu li isma ’. (Nota: filwaqt li l-Isqof tal-Mostar kien sfavorevoli għad-dehriet f’Medjugorje, il-Vatikan għamel l-intervent straordinarju li relega d-deċiżjoni tiegħu biex tkun biss “l-opinjoni personali tiegħu,” [1]ittra mill-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi mis-Segretarju ta’ dak iż-żmien l-Arċisqof Tarcisio Bertone, 26 ta’ Mejju, 1998 u tittrasferixxi d-deċiżjoni awtorevoli dwar id-dehriet lis-Santa Sede.) 

Lanqas nibża’ nilqa’ kwalunkwe il-verità, kemm jekk tkun minn fomm ateu jew minn qaddis—jekk hu tassew veru. Għax il-verità hija dejjem rifrazzjoni tad-dawl minn Hu li hu l-Verità stess. San Pawl ikkwota fil-miftuħ lill-filosfi Griegi; u Ġesù faħħar uffiċjal Ruman u mara pagana għall-fidi u l-għerf tagħhom! [2]cf. Matt 15: 21-28

Waħda mill-isbaħ littanji u elokwenti lill-Omm Santissima li qatt smajt ġiet traskritta minn fomm xitan waqt xi eżorċiżmu. Is-sors fallibbli ma biddilx il-verità infallibbli li ngħad. Dan ifisser li l-verità għandha sbuħija u qawwa kollha waħedha li titraxxendi kull limitazzjoni u ħtija. Kien għalhekk li l-Knisja qatt ma stenniet perfezzjoni fil-viżjonarji u d-dehra tagħha, jew saħansitra predispożizzjoni għall-qdusija. 

... l-għaqda ma 'Alla bil-karità mhix meħtieġa sabiex ikollok id-don tal-profezija, u għalhekk xi drabi ngħatat anke lill-midinbin ... — IL-BENEDITT TAL-POPA XIV, Virtù Erojika, Vol. III, p. 160

 

JISMIGĦ LIL IEĦOR

Ftit tas-snin ilu, mort għal mixja wara nofsinhar mal-isqof tiegħi. Huwa kien konfuż daqs jien dwar għaliex żewġ isqfijiet Kanadiżi ma kinux iħalluni nmexxi l-ministeru tiegħi fid-djoċesijiet tagħhom sempliċiment għax ikkwotajt “rivelazzjoni privata” fuq il-websajt tiegħi minn żmien għal żmien. [3]cf. Fuq il-Ministeru Tiegħi Huwa afferma li jien ma għamilt xejn ħażin u li dak li kkwotajt ma kienx mhux ortodoss. “Fil-fatt,” kompla, “ma jkolli l-ebda problema, pereżempju, li nikkwota lil Vassula Ryden jekk dak li qalet kien konsistenti mat-tagħlim Kattoliku, u t-tieni, li ma kinitx ikkundannata mill-Maġisteru.” [4]Nota: kuntrarju għall-gossip Kattoliku, l-istatus ta’ Vassula mal-Knisja mhuwiex kundanna, imma kawtela: ara Il-Mistoqsijiet Tiegħek dwar l-Era tal-Paċi

Fil-fatt, ma jkolli l-ebda problema li nikkwota lil Konfuċju jew lil Ghandi fil-kuntest xieraq, jekk dak li huma qal kien Verità. L-għerq tal-inkapaċità tagħna li jisimgħu u, jagħrfu fl-aħħar mill-aħħar hija biża—biża’ li niġu mqarrqa, biża’ minn dak li mhux magħruf, biża’ minn dawk li huma differenti, eċċ. Madankollu, lil hinn mid-differenzi tagħna, lil hinn mill-ideoloġiji tagħna u kif jinfluwenzaw il-ħsieb u l-imġieba tagħna... dak li għandek fil-materja prima hija sempliċement bniedem ieħor magħmul fuq ix-xbieha ta’ Alla bil-kapaċità u l-potenzjal kollu li jkun qaddis. Nibżgħu mill-oħrajn għax tlifna l-kapaċità li nipperċepixxu din id-dinjità intrinsika, li naraw lil Kristu fl-ieħor. 

Il-kapaċità għal “djalogu” hija msejsa fin-natura tal-persuna u d-dinjità tagħha. —ST. ĠWANNI PAWLU II, Ut Unum Sint, n. 28; vatikan.va

M’għandniex nibżgħu nimpenjaw lil ħaddieħor, huma min huma jew ikunu fejn ikunu, bħalma Ġesù qatt ma beża’ jinvolvi ruħu lir- Rumani, is- Samaritan jew il- Kangħanin. Jew m’għandniex ngħix ġewwa fina l-Ispirtu tal-Verità biex idawwalna, jgħinna u jmexxina?

L-Avukat, l-Ispirtu s-Santu li l-Missier jibgħat f’ismi—jgħallimkom kollox u jfakkarkom f’dak kollu li għedtilkom. Il-paċi nħallikom; il-paċi tiegħi nagħtikom. Mhux kif tagħti d-dinja jiena nagħtih lilek. Tħallux qlubkom ikunu mnikkta jew jibżgħu. (Ġwanni 14:26-27)

Isma’, tagħraf, żomm dak li hu tajjeb. U dan japplika, ovvjament, għall-profezija. 

 

JISMI LIL ALLA

Il-problema reali fi żminijietna hija li n-nies—nies tal-knisja—waqfu jitolbu u jikkomunikaw ma’ Alla fil-livell ta’ smigħ għall-vuċi Tiegħu. Il-“fidi tinsab fil-periklu li tmut bħal fjamma li m’għadx għandha karburant,” wissa l-Papa Benedittu lill-isqfijiet tad-dinja. [5]Ittra tal-Qdusija Tiegħu PAPA BENEDETTU XVI lill-Isqfijiet Kollha tad-Dinja, 12 ta’ Marzu 2009; www.vatican.va Nistgħu mmexxu l-kliem tal-Quddiesa jew it-talb li nafu bl-amazzjoni... imma jekk ma nibqgħux nemmnu jew nipperċepixxu li Alla jkellimna fil-qalb, allura żgur li se nsiru ċiniċi għall-idea li Hu kien se jkellimna permezz tal-profeti tal-lum. Hija “perspettiva spiritwali barranija għall-attitudnijiet tal-lum, ħafna drabi mċappsa bir-razzjonaliżmu.” [6]Il-Kardinal Tarcisio Bertone minn Il-Messaġġ ta 'Fatima; ara Ir-Razzjonaliżmu, u l-Mewt ta’ Misteru

Għall-kuntrarju, Ġesù afferma li tabilħaqq kien se jkompli jkellem lill-Knisja Tiegħu wara t-tlugħ tiegħu:

Jiena r-ragħaj it-tajjeb, u jien naf tiegħi u tiegħi jafuni… u jisimgħu leħni, u jkun hemm merħla waħda, ragħaj wieħed. (Ġwanni 10:14, 16)

Il-Mulej ikellimna primarjament b’żewġ modi: permezz ta’ rivelazzjoni Pubblika u “privata”. Jkellimna fit-Tradizzjoni Mqaddsa—ir-Rivelazzjoni definittiva ta’ Ġesù Kristu jew “depożitu tal-fidi”—permezz tas-suċċessuri tal-Appostli li lilhom Hu qal:

Min jismagħkom jismagħni. Min jiċħad lilek jirrifjuta lili. ( Luqa 10:16 )

Madankollu ...

... anke jekk l-Apokalissi hija diġà kompluta, ma saritx kompletament espliċita; jibqa 'għall-fidi Nisranija gradwalment biex taqbad is-sinifikat sħiħ tagħha matul is-sekli. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n. 66

Alla jkompli jiżvolġi r-Rivelazzjoni Pubblika tal-Knisja maż-żmien, u jagħti fehim aktar u aktar profond tal-misteri Tiegħu. [7]cf. L-Isplendor tal-Verità li Tiżvolġi Dan huwa l-għan primarju tat-teoloġija—mhux li tivvinta "rivelazzjonijiet" ġodda, iżda li tirkupra u tiżvela dak li diġà ġie żvelat.

It-tieni, Alla jkellimna permezz profezija sabiex tgħinna ngħixu aħjar dawn il-misteri f’kull stadju tal-istorja tal-bniedem. 

Dwar dan il-punt, wieħed għandu jżomm f'moħħu li l-profezija fis-sens bibliku ma tfissirx li tbassar il-futur iżda li tispjega r-rieda ta 'Alla għall-preżent, u għalhekk turi t-triq it-tajba li trid tieħu għall-futur. —Kardinal Ratzinger (IL-PAPA BENEDIKTU XVI), "Messaġġ ta 'Fatima", Kummentarju Teoloġiku, www.vatican.va

Għalhekk, Alla jista’ jkellimna b’mod profetiku permezz ta’ numru kbir ta’ strumenti, inkluż u b’mod speċjali l-qlub tagħna stess. It-teologu Hans Urs von Balthasar iżid:

Wieħed jista 'għalhekk sempliċement jistaqsi għalfejn Alla jipprovdi [rivelazzjonijiet] kontinwament [fl-ewwel lok jekk] bilkemm ikollhom bżonn li jinstemgħu mill-Knisja. -Mistika oġġettiva, le. 35

Tabilħaqq, kif jistaʼ xi ħaġa li jgħid Alla ma tkunx importanti? 

Hu lil min hija proposta u mħabbra dik ir-rivelazzjoni privata, għandu jemmen u jobdi l-kmand jew il-messaġġ ta 'Alla, jekk jiġi propost lilu fuq evidenza suffiċjenti ... Għax Alla jitkellem miegħu, għall-inqas permezz ta' ieħor, u għalhekk jitlob minnu temmen; għalhekk huwa marbut li jemmen f'Alla, Min jirrikjedi li jagħmel hekk. — IL-BENEDITT TAL-POPA XIV, Virtù Erojika, Vol III, p. 394

 

DISCERNANT MEDJUGORJE

Kieku l-Papa Franġisku kellu jħabbar illum li Medjugorje hija pranka diżgustanti u li għandha tiġi injorata mill-fidili kollha, nagħmel żewġ affarijiet. L-ewwel, nagħti ħajr lil Alla għall-miljuni ta’ konverżjonijiet, appostolati bla għadd, mijiet jekk mhux eluf ta’ vokazzjonijiet saċerdotali, mijiet ta’ mirakli dokumentati medikament, u grazzji ta’ kuljum li l-Mulej ferra’ fuq id-dinja permezz ta’ dan ir-raħal muntanjuż fil-Bożnja-Ħerzegovina (ara Fuq Medjugorje). It-tieni, kont nobdi.

Sa dakinhar, se nkompli nikkwota lil Medjugorje minn żmien għal żmien, u hawn għaliex. Il-Papa Ġwanni Pawlu II għamel talba speċifika lilna ż-żgħażagħ fl-2002 fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ f’Toronto:

Iż-żgħażagħ urew li huma għal Ruma u, għall-Knisja rigal speċjali tal-Ispirtu ta ’Alla ... Ma kontx lura milli nitlobhom jagħmlu għażla radikali ta’ fidi u ħajja u jippreżentawlhom biċċa xogħol stupenda: li jsiru “għassiesa ta’ filgħodu ”fil-bidu tal-millennju l-ġdid. —ST. ĠWANNI PAWLU II, Novo Millennio Inuente, n.9

Li tkun “għal Ruma” u “għall-Knisja” tfisser li tkun fidil lejn il kollu korp ta’ tagħlim Kattoliku. Ifisser, bħala għassiesa, li tinterpreta s-“sinjali taż-żminijiet” kontinwament mil-lenti tat-Tradizzjoni Sagra. Ifisser, allura, li wieħed jagħraf ukoll l-isplużjoni vera ta’ dehriet Marjani fl-aħħar żewġ sekli għax, kif qal il-Kardinal Ratzinger, ‘hemm rabta bejn il-kariżma tal-profezija u l-kategorija tas-“sinjali taż-żminijiet”.' [8]cf. Messaġġ ta 'Fatima, "Kummentarju Teoloġiku"; vatikan.va

Mhuwiex ir-rwol [ta’ rivelazzjonijiet privati] li jtejjeb jew tlesti r-Rivelazzjoni definittiva ta’ Kristu, imma li jgħin biex ngħixu b’mod aktar sħiħ biha f’ċertu perjodu tal-istorja. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 67

F'dan ir-rigward, kif stajt ninjora lil Medjugorje? It-tagħlim preeminenti dwar id-dixxerniment minn Ġesù Kristu huwa pjuttost sempliċi: 

Jew iddikjara s-siġra tajba u l-frott tagħha huwa tajjeb, jew iddikjara s-siġra immuffata u l-frott tagħha huwa immuffat, għax siġra hija magħrufa mill-frott tagħha. ( Mattew 12:33 )

Kif innotajt f ' Fuq Medjugorjem'hemm l-ebda frott komparabbli ma' dan l-allegat sit tad-dehriet imkien fid-dinja. 

Dawn il-frott huma tanġibbli, evidenti. U fid-djoċesi tagħna u f’ħafna postijiet oħra, nosserva grazzji ta ’konverżjoni, grazzji ta’ ħajja ta ’fidi sopranaturali, ta’ vokazzjonijiet, ta ’fejqan, ta’ skoperta mill-ġdid tas-sagramenti, tal-qrar. Dawn huma kollha affarijiet li ma jiżgwidawx. Din hija r-raġuni għaliex nista 'ngħid biss li huma dawn il-frott li jippermettuli, bħala isqof, ngħaddi ġudizzju morali. U jekk kif qal Ġesù, irridu niġġudikaw is-siġra bil-frott tagħha, jien obbligat ngħid li s-siġra hija tajba. —Kardinal Schönborn; Medjugorje Gebetsakion, # 50; Stella maris, # 343, pp. 19, 20

Bl-istess mod, il-Papa Franġisku jirrikonoxxi l-konverżjonijiet bla għadd li ġew minn Medjugorje:

Għal dan, m'hemm l-ebda bastun maġiku; dan il-fatt spiritwali-pastorali ma jistax jiġi miċħud. —catholic.org, 18 ta’ Mejju, 2017

Barra minn hekk, għalija personalment, il-messaġġi ta’ Medjugorje jikkonfermaw dak li nħoss li l-Ispirtu s-Santu jgħallimni internament u jwassalni biex nikteb għal dan l-appostolat: il-ħtieġa għall-konverżjoni, it-talb, il-parteċipazzjoni frekwenti fis-Sagramenti, it-tiswija, u l-aderenza mal-Kelma ta’ Alla. Din hija l-qalba tal-Fidi Kattolika tagħna u l-qalba tal-Vanġelu. Għaliex ma nikkwotax lil Ommna meta tafferma t-tagħlim ta’ Kristu?

Ovvjament, ħafna jiċħdu l-messaġġi tal-Madonna ta’ Medjugorje bħala banali jew “dgħajfa u idemmgħu”. Nissottometti li huwa għaliex ma jagħrfux l-aktar rispons meħtieġ meħtieġ f'din is-siegħa għas-sinjali ta ' iż-żminijiet, li mhix biex tibni bunkers tas-siment, iżda biex tibni ħajja interna solida.

Hemm bżonn ta 'ħaġa waħda biss. Marija għażlet il-parti l-aħjar u mhux se tittieħed minnha. ( Luqa 10:42 )

Għalhekk, l-allegati messaġġi ripetutament isejħu lill-fidili għat-talb, il-konverżjoni, u l-għajxien awtentiku tal-Evanġelju. Sfortunatament, in-nies iridu jisimgħu xi ħaġa aktar sħaħ, aktar provokattiva, aktar apokalittika... iżda l-kariżma ta' Medjugorje mhix dwar il-futur daqstant dwar il-mument preżenti. Bħal omm tajba, il-Madonna tkompli ċċaqlaq il-platt tal-ħaxix lejna filwaqt li wliedha kontinwament itellgħuh lura għad-“deżerta”.  

Barra minn hekk, xi wħud ma jistgħux jaċċettaw il-possibbiltà li l-Madonna tibqa’ tagħti messaġġi ta’ kull xahar għal aktar minn tliet deċennji issa u għaddejjin. Imma meta nħares lejn id-dinja tagħna fil-nofs ta 'waqgħa ħielsa morali, ma nistax nemmen li hi ma tkunx.

U għalhekk, ma nibżax inkompli nikkwota lil Medjugorje jew lil dehra u viżjonarji kredibbli oħra madwar id-dinja—uħud li għandhom approvazzjoni u oħrajn li għadhom taħt dixxerniment—sakemm il-messaġġ tagħhom ikun konformi mat-tagħlim Kattoliku, u speċjalment, meta jkunu konsistenti. bil-“kunsens profetiku” mal-Knisja kollha.

Għax ma rċevejtx spirtu ta’ jasar biex terġa’ taqa’ fil-biża’… (Rum 8:15)

Dak kollu li qal, xi ħadd bagħatli lista żgħira ta' oġġezzjonijiet għal Medjugorje li tinkludi allegati ereżiji. Jien indirizzajthom fi Medjugorje, u l-Armi tat-tipjip

 

QARI RELATATI

Fuq Medjugorje

Medjugorje: "Il-Fatti Just, Sinjura"

Profezija Mifhum sewwa

Dwar Apokalissi Privat

Fuq Seers u Viżjonarji

Ixgħel il-Fanali ta ’quddiem

Meta l-Ġebel Jgħajjat

Tħaġġir tal-Profeti

Profezija, Papiet, u Piccarreta

 

 

Jekk tixtieq tappoġġja l-bżonnijiet tal-familja tagħna,
sempliċement ikklikkja l-buttuna hawn taħt u inkludi l-kliem
"Għall-familja" fit-taqsima tal-kummenti. 
Bierek u grazzi!

Biex tivvjaġġa ma 'Mark fil - il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 ittra mill-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi mis-Segretarju ta’ dak iż-żmien l-Arċisqof Tarcisio Bertone, 26 ta’ Mejju, 1998
2 cf. Matt 15: 21-28
3 cf. Fuq il-Ministeru Tiegħi
4 Nota: kuntrarju għall-gossip Kattoliku, l-istatus ta’ Vassula mal-Knisja mhuwiex kundanna, imma kawtela: ara Il-Mistoqsijiet Tiegħek dwar l-Era tal-Paċi
5 Ittra tal-Qdusija Tiegħu PAPA BENEDETTU XVI lill-Isqfijiet Kollha tad-Dinja, 12 ta’ Marzu 2009; www.vatican.va
6 Il-Kardinal Tarcisio Bertone minn Il-Messaġġ ta 'Fatima; ara Ir-Razzjonaliżmu, u l-Mewt ta’ Misteru
7 cf. L-Isplendor tal-Verità li Tiżvolġi
8 cf. Messaġġ ta 'Fatima, "Kummentarju Teoloġiku"; vatikan.va
Posted fil HOME, FIDI U MORALI, Marija.