Politieke correctheid en de grote afval

 

Grote verwarring zal zich verspreiden en velen zullen wandelen als de blinden die de blinden leiden.
Blijf bij Jezus. Het gif van valse leerstellingen zal veel van mijn arme kinderen besmetten ...

-
Onze-Lieve-Vrouw naar Pedro Regis, 24 september 2019

 

Voor het eerst gepubliceerd op 28 februari 2017 ...

 

POLITIEKE correctheid is zo diepgeworteld geraakt, zo overheersend, zo wijdverbreid in onze tijd dat mannen en vrouwen niet langer in staat lijken om voor zichzelf te denken. Wanneer er zaken als goed en kwaad worden voorgelegd, weegt het verlangen om "niet te beledigen" zo zwaar op dat van waarheid, gerechtigheid en gezond verstand, dat zelfs de sterkste wil instort onder de angst om buitengesloten of bespot te worden. Politieke correctheid is als een mist waar een schip doorheen vaart en zelfs het kompas onbruikbaar maakt temidden van gevaarlijke rotsen en ondiepten. Het is als een bewolkte hemel die de zon zo bedekt dat de reiziger op klaarlichte dag elk richtingsgevoel verliest. Het is als een stormloop van wilde dieren die naar de rand van een klif rennen en zichzelf onbewust vernietigen.

Politieke correctheid is de voedingsbodem van afvalligheid​ En als het zo volkomen wijdverspreid is, is het de vruchtbare grond van de Grote afval.

 

DE WARE MISSIE

Paus Paulus VI zei beroemd:

… De rook van Satan sijpelt door de scheuren in de muren de Kerk van God binnen. —POPE PAULUS VI, eerst Preek tijdens de mis voor Sts. Peter en Paul, Juni 29, 1972

Dwaling en ketterij, dat wil zeggen, modernisme, gezaaid in de voedingsbodem van 'religieuze' politieke correctheid in de afgelopen eeuw, bloeit vandaag op in de vorm van een valse genade. En deze valse barmhartigheid is nu overal in de Kerk doorgesijpeld, zelfs tot op het hoogtepunt.

De staart van de duivel functioneert in het uiteenvallen van de katholieke wereld. De duisternis van Satan is binnengedrongen en heeft zich door de katholieke kerk verspreid, zelfs tot aan haar top. Afvalligheid, het verlies van het geloof, verspreidt zich over de hele wereld en naar de hoogste niveaus binnen de kerk. —POPE PAULUS VI, toespraak over de zestigste verjaardag van de verschijningen in Fatima, 13 oktober 1977; gerapporteerd in de Italiaanse krant 'Corriere della Sera', op pagina 7 van 14 oktober 1977

Het "verlies van geloof" hier is niet noodzakelijk een verlies van geloof in de historische Christus, of zelfs een verlies van geloof dat Hij nog steeds bestaat. Het is eerder een verlies van geloof in de zijne missie , duidelijk verwoord in de Schrift en de heilige traditie:

Je moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk van hun zonden redden. (Matt 1:21)

Het doel van Jezus 'prediking, wonderen, hartstocht, dood en opstanding was om de mensheid te bevrijden van de macht van zonde en dood. Vanaf het begin maakte Hij echter duidelijk dat deze bevrijding een individueel keuze, een keuze die elke man, vrouw en kind van de ouderdom van de rede wordt uitgenodigd om persoonlijk te maken in een gratis antwoord.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. (Johannes 3:36)

Volgens Matteüs was het allereerste woord dat Jezus predikte:Bekeert u." [1]cf. Mat 3: 2 Hij verweet inderdaad die steden waar Hij liefhad, onderwees en wonderen verrichtte "sinds dat ze had niet bekeerd. " (Matt 11:20) Zijn onvoorwaardelijke liefde altijd verzekerde de zondaar van zijn genade: "Ik veroordeel u ook niet," Hij vertelde een overspelige vrouw. Maar Zijn genade verzekerde de zondaar ook dat Liefde hun vrijheid zocht: "Ga, en zondig vanaf nu niet meer" [2]cf. Johannes 8:11 voor "Iedereen die zonde begaat, is een slaaf van de zonde." [3]cf. Johannes 8:34 Het is dus duidelijk dat Jezus niet kwam om het ego van de mensheid te herstellen, maar om het imago van: het beeld van God waarin we zijn geschapen. En dit impliceerde - nee eiste in gerechtigheid en waarheid - dat onze acties dat beeld weerspiegelen: 'Als je mijn geboden onderhoudt, blijf je in mijn liefde." [4]cf. Johannes 15:10 Want als 'God liefde is', en we worden hersteld naar Zijn beeld - dat is 'liefde' - dan de onze gemeenschap met Hem, nu en na de dood, hangt ervan af of we werkelijk liefhebben: "Dit is mijn gebod: heb elkaar lief zoals ik jullie liefheb." [5]John 15: 12 Gemeenschap, dat wil zeggen vriendschap met God - en uiteindelijk dus onze redding - is hier volkomen van afhankelijk.

U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem jullie niet langer slaven ... (Johannes 15: 14-15)

Paulus zei dus: "Hoe kunnen wij die voor de zonde stierven er toch in leven?" [6]Rome 6: 2

Voor vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; Sta dus vast en onderwerp u niet opnieuw aan het juk van de slavernij. (Gal 5: 1)

Dus moedwillig in zonde blijven, leerde Johannes, is een bewuste keuze om te blijven buiten van de aanraking van genade en stil binnen de greep van gerechtigheid.

U weet dat hij werd geopenbaard om zonden weg te nemen ... De persoon die in gerechtigheid handelt, is rechtvaardig, net zoals hij rechtvaardig is. Wie zondigt, behoort de duivel toe, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. Inderdaad, de Zoon van God werd geopenbaard om de werken van de duivel te vernietigen. Niemand die door God is verwekt, begaat zonde ... Op deze manier worden de kinderen van God en de kinderen van de duivel duidelijk gemaakt; niemand die nalaat in gerechtigheid te handelen, behoort God toe, noch iemand die zijn broeder niet liefheeft. (1 Johannes 3: 5-10)

Er is daarom een ​​intrinsiek verband tussen bekering en redding, tussen geloof en werken, tussen waarheid en eeuwig leven. Jezus werd geopenbaard om de werken van de duivel in elke ziel te vernietigen - werken die, als ze geen berouw hebben, die persoon van het eeuwige leven zullen uitsluiten.

Nu zijn de werken van het vlees duidelijk: immoraliteit, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, tovenarij, haat, rivaliteit, jaloezie, uitbarstingen van woede, daden van egoïsme, onenigheden, facties, gelegenheden van afgunst, drinkpartijen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u, zoals ik u al eerder heb gewaarschuwd, dat degenen die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. (Gal 5: 19-21)

En daarom waarschuwde Jezus de kerken na Pinksteren in het boek Openbaring "Wees daarom oprecht en bekeer u ... blijf getrouw tot de dood, en ik zal u de kroon des levens geven." [7]Openbaring 3:19, 2:10

 

EEN VALSE GENADE

Maar a valse genade is tot bloei gekomen in dit uur, een die het ego van de zondaar streelt met openingen tot Gods liefde en goedheid, maar zonder de zondaar aan te sporen tot de vrijheid die voor hen werd gekocht door het bloed van Christus. Dat wil zeggen, het is een genade zonder genade.

Paus Franciscus heeft de boodschap van Christus 'barmhartigheid zo ver mogelijk doorgevoerd, wetende dat we in een "tijd van barmhartigheid" leven dat wil vervallen binnenkort. [8]cf. De deuren van barmhartigheid wijd openen Ik heb een driedelige serie geschreven met de titel: "De dunne lijn tussen barmhartigheid en ketterij" dat verklaart de vaak verkeerd geïnterpreteerde benadering van Jezus die Franciscus ook heeft geprobeerd toe te passen (en de geschiedenis zal zijn succes beoordelen). Maar Franciscus waarschuwde op de controversiële synode over het gezin, niet alleen tegen de overdreven ijverige en "starre" hoeders van de wet, maar hij waarschuwde ook voor ...

De verleiding tot een vernietigende neiging tot goedheid, die in naam van een bedrieglijke genade de wonden bindt zonder ze eerst te genezen en te behandelen; dat de symptomen behandelt en niet de oorzaken en de wortels. Het is de verleiding van de "weldoeners", van de angstigen, en ook van de zogenaamde "progressieven en liberalen". -Catholic News Agency, 18 oktober 2014

Met andere woorden, een vrome politieke correctheid, gepromoot door wolven in schaapskleren, die niet langer dansen op de melodie van de Goddelijke Wil, maar eerder op de klaagzang van dood. Want Jezus zei dat "Het loon van de zonde is de dood." En toch horen we vandaag de dag priesters en bisschoppen verschijnen die het idee promoten dat Jezus 'woorden nog steeds openstaan ​​voor interpretatie; dat de kerk geen absolute waarheden onderwijst, maar die kunnen veranderen als ze 'leerstellingen ontwikkelt'.[9]cf. LifeSiteNews De drogredenen van deze leugen zijn zo subtiel glad, dat om het te weerstaan ​​star, dogmatisch en afgesloten voor de Heilige Geest lijkt. Maar in zijn "eed tegen het modernisme" weerlegde paus St. Pius X dergelijke casuïstiek.

Ik verwerp volledig de ketterse verkeerde voorstelling van zaken dat dogma's evolueren en veranderen van de ene betekenis naar de andere die verschilt van de betekenis die de kerk eerder had. —1 september 1910; papalencyclicals.net

Het is het ketterse idee dat 'goddelijke openbaring onvolmaakt is en daarom onderhevig aan voortdurende en onbepaalde vooruitgang, overeenkomstig de vooruitgang van de menselijke rede'. [10]Paus Pius IX, Pascendi Dominici Gregis, zn. 28; vaticaan.va Het is bijvoorbeeld het idee dat iemand willens en wetens in een staat van doodzonde kan verkeren, zonder de intentie om zich te bekeren, en toch de eucharistie ontvangt. Het is een roman suggestie die noch voortkomt uit de Schrift en de heilige traditie, noch uit “leerstellige ontwikkeling”.

In een voetnoot in Amoris Laetitia, waarvan paus Franciscus zich niet herinnert te zijn toegevoegd, [11]cf. interview aan boord, Catholic News Agency, April 16, 2016 het zegt:

... de eucharistie "is geen prijs voor de volmaakten, maar een krachtig medicijn en voedsel voor de zwakken." -Amoris Laetitia, voetnoot # 351; vaticaan.va

Op zichzelf genomen is deze bewering waar. Men kan in een "staat van genade" verkeren en toch onvolmaakt zijn, aangezien zelfs de dagelijkse zonde "het verbond met God niet verbreekt ... de zondaar niet berooft van heiligende genade, vriendschap met God, naastenliefde en bijgevolg eeuwig geluk." [12]Catechismus van de katholieke kerk, n. 1863 Maar genomen in een context waarin men willens en wetens kan volharden in een staat van doodzonde - dwz. niet in staat van genade zijn - en toch de eucharistie ontvangen, is precies waar Paulus voor waarschuwde:

Voor iedereen die eet en drinkt zonder het lichaam te onderscheiden, eet en drinkt een oordeel over zichzelf. Dat is de reden waarom velen onder u ziek en zwak zijn, en een aanzienlijk aantal sterft. (1 Kor 11: 29-30)

Hoe kan iemand de communie ontvangen als hij of zij dat is? niet in gemeenschap met God, maar in openlijke rebellie? Dus het "charisma van de waarheid" dat de Kerk heeft gekregen door de Heilige Geest, en bewaard in de Apostolische Traditie, verwerpt het idee dat ...

… Dogma's kunnen worden aangepast aan wat beter en geschikter lijkt voor de cultuur van elk tijdperk; veeleer, dat de absolute en onveranderlijke waarheid die vanaf het begin door de apostelen werd gepredikt, nooit als anders mag worden beschouwd, en nooit op een andere manier mag worden begrepen. —PAUS PIUS X, De eed tegen het modernisme, 1 september 1910; papalencyclicals.net

 

DE VERDELINGSLIJN

En zo komen we bij De grote divisie in onze tijd was de climax van de grote afval die St. Pius X zei al een eeuw geleden aanwakkerde, [13]cf. E Supremi, Encycliek over het herstel van alle dingen in Christus, n. 3, 5; 4 oktober 1903; zien Waarom schreeuwen de pausen niet? en dat paus Franciscus in wezen beschrijft als "overspel" - een huwelijkse schending van de gemeenschap en het verbond dat elke gelovige aangaat bij de doop. Het is een "wereldsgezindheid" dat ...

… Kan ons ertoe brengen onze tradities op te geven en te onderhandelen over onze loyaliteit aan God die altijd trouw is. Dit heet afvalligheid, dat ... een vorm van "overspel" is die plaatsvindt wanneer we onderhandelen over de essentie van ons wezen: loyaliteit aan de Heer. —POPE FRANCIS van een preek, Radio Vaticaan, 18 november 2013

Het is dit huidige klimaat van politieke correctheid dat is het tot volle bloei brengen van de stinkende vrucht van het modernisme: individualisme, dat is de suprematie van het geweten over goddelijke openbaring en autoriteit. Het is alsof je zegt: “Ik geloof in jou Jezus, maar niet in jouw kerk; Ik geloof in u Jezus, maar niet de uitlegging van uw Woord; Ik geloof in jou Jezus, maar niet in jouw regels; Ik geloof in jou Jezus, maar ik geloof meer in mezelf. "

Paus Pius X geeft een huiveringwekkend nauwkeurige uitsplitsing van het politiek correcte ego van de 21ste eeuw:

Laat het gezag hen zo vaak berispen als het wil - ze hebben hun eigen geweten aan hun zijde en een intieme ervaring die hen met zekerheid vertelt dat wat ze verdienen niet de schuld is, maar lof. Dan bedenken ze dat er tenslotte geen vooruitgang is zonder een strijd en geen strijd zonder het slachtoffer ervan, en de slachtoffers zijn ze bereid te zijn zoals de profeten en Christus Zelf ... En dus gaan ze hun gang, ondanks berispingen en veroordelingen, ongelooflijke brutaliteit onder een schijn van nederigheid. —PAUS PIUS X, Pascendi Dominici Gregis, 8 september 1907; n. 28; vaticaan.va

Is dit niet volledig zichtbaar in Amerika, waar, tenminste voor een moment, het vernisje van politieke correctheid is verbrijzeld, en de diepte van verdorvenheid blootlegt die heeft bestaan ​​"onder een schijn van nederigheid"? Die schijn is snel afgebrokkeld in woede, haat, onverdraagzaamheid, trots en wat Francis noemt "een geest van progressivisme van adolescenten". [14]cf. Zenit.org

Want iedereen die slechte dingen doet, haat het licht en komt niet naar het licht toe, zodat zijn werken niet aan het licht komen. (Johannes 3:20)

Als dit hard klinkt, komt dat omdat de ontbinding van het huwelijk, het gezin en de waardigheid van de menselijke persoon niet klein is. Ze zijn in feite het belangrijkste slagveld in deze "eindtijd":

... de laatste strijd tussen de Heer en de regering van Satan zal gaan over het huwelijk en het gezin ... iedereen die handelt voor de heiligheid van het huwelijk en het gezin zal altijd op alle mogelijke manieren worden bekritiseerd en tegengewerkt, omdat dit de doorslaggevende kwestie is, Onze Lieve Vrouw heeft echter al zijn hoofd verpletterd​ —Sr. Lucia, ziener van Fatima, in een interview met kardinaal Carlo Caffara, aartsbisschop van Bologna, uit het tijdschrift Voce di Pater Pio, Maart 2008; cf. rorate-caeli.blogspot.com

Deze strijd loopt parallel met het apocalyptische gevecht dat wordt beschreven in [Op 11: 19-12: 1-6, 10 over de strijd tussen "de vrouw bekleed met de zon" en de "draak"]. Doodsgevechten tegen het leven: een 'cultuur van de dood' probeert zich op te dringen aan ons verlangen om te leven en ten volle te leven ... Grote delen van de samenleving zijn in de war over wat goed en fout is, en zijn overgeleverd aan degenen met de kracht om een ​​mening te “creëren” en deze op te leggen aan anderen. -PAUS JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homilie, Denver, Colorado, 1993

Het is precies dit individualistische relativisme dat St. Paulus beschrijft als "wetteloosheid" dat, wanneer het universeel wordt, een voorbode is van de "wetteloze", de Antichrist ...

… Die zich verzet en zichzelf verheft boven elke zogenaamde god en voorwerp van aanbidding, om zo plaats te nemen in de tempel van God, bewerend dat hij een god is. (2 Thess 2: 4)

Iedereen die zonde begaat, begaat wetteloosheid, want zonde is wetteloosheid. (1 Johannes 3: 4)

De staat van wetteloosheid is dus niet noodzakelijkerwijs uiterlijke chaos, maar dat is wel de noodzakelijke conclusie. Het is eerder een innerlijke staat van rebellie waarin het 'ik' boven het 'wij' verheven wordt. En door de "sterke waanvoorstelling" [15]cf. 2 Thess 2: 11 van politieke correctheid gaat de verheerlijking van het 'ik' verder: opleggen dat het het beste is voor het 'wij'.

Broeders en zusters, we moeten moedig zijn "Bid en vecht tegen [dit] materialisme, modernisme en egoïsme." [16]Onze Lieve Vrouw van Medjugorje, 25 januari 2017, naar verluidt aan Marija En we moeten vechten tegen het antisacrament van valse barmhartigheid, dat absolveert zonder genezing en "bindt de wonden zonder ze eerst te genezen". Laten we liever allemaal apostelen van goddelijke barmhartigheid worden die zelfs de grootste zondaars liefhebben en begeleiden - maar helemaal naar ware vrijheid.

U moet tot de wereld spreken over zijn grote barmhartigheid en de wereld voorbereiden op de wederkomst van Hem die zal komen, niet als een barmhartige Heiland, maar als een rechtvaardige Rechter. Oh, hoe vreselijk is die dag! Bepaald is de dag van gerechtigheid, de dag van goddelijke toorn. De engelen beven ervoor. Spreek met zielen over deze grote genade terwijl het nog de tijd is om genade [te schenken]. - Maagd Maria spreekt tot St. Faustina, Dagboek van St. Faustina, N. 635

 

 

 GERELATEERDE LEZING

De anti-barmhartigheid

The Great Refuge en Safe Harbor

Aan degenen in doodzonde ...

Het uur van wetteloosheid

Antichrist in onze tijd

Compromis: The Great Apostasy

Het grote tegengif

The Black Ship Sails - Deel I en Part II

De valse eenheid - Deel I en Part II

Stortvloed van valse profeten - Deel I en Part II

Meer over valse profeten

 

  
Zegen u en dank u voor uw aalmoezen.

 

Om met Mark in de De Nu Word,
klik op onderstaande banner om abonneren.
Uw e-mail wordt met niemand gedeeld.

  

 

Print Friendly, PDF & Email

voetnoten

voetnoten
1 cf. Mat 3: 2
2 cf. Johannes 8:11
3 cf. Johannes 8:34
4 cf. Johannes 15:10
5 John 15: 12
6 Rome 6: 2
7 Openbaring 3:19, 2:10
8 cf. De deuren van barmhartigheid wijd openen
9 cf. LifeSiteNews
10 Paus Pius IX, Pascendi Dominici Gregis, zn. 28; vaticaan.va
11 cf. interview aan boord, Catholic News Agency, April 16, 2016
12 Catechismus van de katholieke kerk, n. 1863
13 cf. E Supremi, Encycliek over het herstel van alle dingen in Christus, n. 3, 5; 4 oktober 1903; zien Waarom schreeuwen de pausen niet?
14 cf. Zenit.org
15 cf. 2 Thess 2: 11
16 Onze Lieve Vrouw van Medjugorje, 25 januari 2017, naar verluidt aan Marija
Geplaatst in HOME, DE GEWELDIGE PROEVEN.