ਛੁਟਕਾਰਾ 'ਤੇ

 

ਇਕ "ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ" ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਖਰੀ ਕਾਲ"ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ "ਤਰਾਰਾਂ" ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾੜ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਚੇਤਾਵਨੀ The ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ. ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਏ ਦਾਤ [1]ਇਬ 12:5-7: 'ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ” ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ" ਵਜੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰੋ; ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ “ਪੁੱਤਰ” ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?' ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁਗ-ਕਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ - ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਇਬ 12:5-7: 'ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ” ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ" ਵਜੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰੋ; ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ “ਪੁੱਤਰ” ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?'