ਗਲਤ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਬਾਰਾਕ ਕਰਨਾ

 

HE ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਹਨ। ਜੇ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਗਲਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ”

ਮੈਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਕ ਤਾਂ, ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ “ਮੇਰਾ ਝੁੰਡ” ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ (ਤੁਸੀਂ) ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। (ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪਾਠ; ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 34:11-12)

ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁੱਪ, ਡਰਪੋਕ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚਰਵਾਹੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਿਆਗ. ਅਤੇ ਪੋਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ:

ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕੌਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲੋਂ, ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੇ ਸਮਝਦਾਰ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ—ਤਿਆਗ ਰੱਬ ਤੋਂ… OPਪੋਪ ST. ਪਿਯੂਸ ਐਕਸ, ਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮੀ, ਐਨਸਾਈਕਲੀਕਲ ਆਨ ਆਨ ਰੀਸਟੋਰ ਆਫ਼ ਰਾਇਸਟੌਸ ਆਫ਼ ਦ ਹਰ ਚੀਜ, ਐਨ. 3, 5; ਅਕਤੂਬਰ 4, 1903

ਧਰਮ-ਤਿਆਗ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. OPਪੋਪ ਪੌਲ VI, ਫਾਤਿਮਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਠਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰ on ਤੇ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 1977 ਨੂੰ ਪਤਾ

ਤੀਜੇ ਪੋਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਧਰਮ-ਤਿਆਗ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ (ਜੋ ਸਿਰਫ 2 ਥੱਸ 2:3 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਧਰਮ-ਤਿਆਗ" ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸੀ: 

… ਦੁਨਿਆਵੀਤਾ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ... ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿਆਗ, ਜੋ ਕਿ “ਵਿਭਚਾਰ” ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ.. Omਪੂਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ, ਵੈਟੀਕਨ ਰੈਡੀਓ, 18 ਨਵੰਬਰ, 2013

ਪੱਛਮ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਏਜੰਡਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਿੱਚ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਅਮੋਰਿਸ ਲੈਟੀਟੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਇਆ-ਵਿਰੋਧੀਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਕਾਰਡੀਨਲ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਰਧ-ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਅ 'ਤੇ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ। 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਧੋਖੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਇਹ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। - ਧੰਨ ਹੈ ਜਾਨ ਹੈਨਰੀ ਨਿmanਮਨ, ਉਪਦੇਸ਼ IV: ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ

ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਾਂ" ਦੁਆਰਾ ਬਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ" ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਡੀਨਲ ਮੂਲਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਟ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਇੱਥੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੋਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ…. ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਬਦਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਨਾ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹੌਲੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. -ਕੈਰੀਅਰ ਡੇਲਾ ਸੇਰਾ, 26 ਨਵੰਬਰ, 2017; ਮੋਨੀਹਾਨ ​​ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, # 64, ਨਵੰਬਰ 27, 2017

 

ਸਕਿਸਮੈਟਿਕਸ

ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੋ "ਸੇਵਕਵਾਦੀਆਂ" ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਸੀ (ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ)। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਪ ਸੇਂਟ ਪੀਅਸ ਐਕਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਪੋਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਧਰਮ" ਅਤੇ "ਗਲਤੀਆਂ" ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੈਟੀਕਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਮੋੜ; ਦਾਗ਼ੀ ਤਰਕ; ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ” ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

... ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ: ਚਰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. -ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਲਿਜ਼ਬਨ, ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿ interview; ਲਾਈਫਸਾਈਟ ਨਿwsਜ਼, 12 ਮਈ, 2010

ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ "ਰੂੜੀਵਾਦੀ" ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਪਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। 

ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਹੈ: ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਏ ਵੈਧ ਪੋਪਸੀ. 

 

ਦੁਬੀਆ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦਾ ਪੋਨਟੀਫਿਕੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਂਟਿਫ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਗਲਤ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ "ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਹਰਮੇਨੇਟਿਕ" ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਸਟੋਰਲ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਡੀਨਲ ਮੂਲਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੀ "ਕੈਸਿਸਟਰੀ" ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਕੇਰਿਸਟ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ "ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ" ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।  

...ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਸ਼ਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮੋਰੀਸ ਲੈੇਟਿਟੀਆ ਪੋਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ accordingੰਗ ਅਨੁਸਾਰ. ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ... ਇਹ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. - ਕਾਰਡੀਨਲ ਮੁਲਰ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈਰਲਡ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2017; ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਰਲਡ ਰਿਪੋਰਟ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2017

ਇਸ "ਸੰਕਟ" ਨੇ ਚਾਰ ਕਾਰਡੀਨਲ (ਦੋ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੁਬੀਆ (ਸ਼ੰਕੇ) ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸਿਨੋਡਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਨੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ, ਅਮੋਰੀਸ ਲੈੇਟਿਟੀਆ. As
ਪਾਦਰੀ, ਉਹ "ਪੀਟਰ" ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੰਤਾਕਿਯਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ:

ਜਦੋਂ ਕੇਫ਼ਾਸ ਅੰਤਾਕਿਯਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ [ਪੌਲੁਸ] ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। (ਗਲਾ 2:11); ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡੀਨਲਜ਼ ਨੇ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਡੀਨਲ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੁਬੀਆ ਹਨ ਨਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ।

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। - ਕਾਰਡੀਨਲ ਰੇਮੰਡ ਬੁਰਕੇ, ਲਾਈਫ ਸੀਟ ਨਿਊਜ਼, 22 ਅਗਸਤ, 2016

ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। 

… ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਪੋਪ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. - ਕਾਰਡੀਨਲ ਮੁਲਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਡੇਲਾ ਸੇਰਾ, 26 ਨਵੰਬਰ, 2017; ਮੋਨੀਹਾਨ ​​ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, # 64, ਨਵੰਬਰ 27, 2017

 

ਗਲਤ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣਾ

ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਪੋਪਸੀ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਕੈਥੋਲਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਡੁਬੀਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਜੀਬਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਇਜਾਜ਼ਤ" ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ " ਲਈ ਸਮਰਥਨਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ” ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ। "ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਪਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, ਅਚਾਨਕ, ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ - ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਡੀਨਲ ਗੌਡਫ੍ਰਾਈਡ ਡੇਨੀਲਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੋ "ਸੈਂਟ. ਗੈਲੇਨ ਦਾ ਮਾਫੀਆ” ਪੋਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਰਡੀਨਲ ਜੋਸੇਫ ਰੈਟਜ਼ਿੰਗਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰਗ ਮਾਰੀਓ ਬਰਗੋਗਲੀਓ-ਹੁਣ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਗੁੱਟ ਕਰੀਬ 7-8 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ: ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਡੀਨਲ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਰੇਮੰਡ ਬਰਕ ਜਾਂ ਦਲੇਰ ਅਫਰੀਕਨ ਕਾਰਡੀਨਲ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ... ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਐਂਟੀਪੋਪ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ "ਕੈਰੀਅਰ" ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਅਵੈਧ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਲੇਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਹੈ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜੋ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ "ਮਾਫੀਆ" ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਸੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇਤੂ ਉਭਰਿਆ ਹੋਵੇ)। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਡਿਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਂਟਿਫ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਪਾਂਟੀਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਗੋਗਲੀਓ ਇੱਕ ਐਂਟੀਪੋਪ, ਪਾਖੰਡੀ, ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ।  

ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਪੈਟਰਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਨ… [ਮੇਰਾ] ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਕੰਮ [ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ '] ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ. —ਪੋਪ ਇਮੇਰਿਟਸ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ, 26 ਫਰਵਰੀ, 2014; Zenit.org

ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ, ਪੋਪ ਇੰਟਰਵਿer ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਟਰ ਸੀਵਾਲਡ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰੋਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬਿਸ਼ਪ 'ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ.

ਇਹ ਸਭ ਸੰਪੂਰਨ ਬਕਵਾਸ ਹੈ. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ-ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ... ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਲ ਦਾ — ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ had ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ. ਇੱਕ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. -ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਨੇਮ, ਪੀਟਰ ਸੀਵਾਲਡ ਦੇ ਨਾਲ; ਪੀ. 24 (ਬਲੂਮਜ਼ਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ)

ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆ ਹੈ the ਵੈਟੀਕਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਦੀ. ਇਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਓਹਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ. ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੁੱ agedਾ ਪੋਪ ਇਮੇਰਿਟਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀਪੋਪ ਬਣਨ ਲਈ. ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਆਮ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ:

ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਪੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ. - ਫਰਵਰੀ 27, 2013; ਵੈਟੀਕਨ.ਵਾ 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ:

ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 'ਕੱਟੜ' ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹਨ; ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਟੀਲੀਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਲੇਫੇਬਵਰੀਅਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਰਿਚਰਡ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ। - ਫਰਵਰੀ 28, 2021; ਵੈਟੀਕਨ ਨਿnewsਜ਼.ਵਾ

ਪਰ ਐਸੀਸੀ ਦੇ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? 

…ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਈਸਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪਾਂਟੀਫ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦਾਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਪੌਂਟੀਫੀਕੇਟ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। -ਸਰਾਫਿਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਰ. ਵਾਸ਼ਬੋਰਨ ਦੁਆਰਾ (1882), ਪੀ. 250

ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ - ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਲ... ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ "ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੱਤੀ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ! ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਚਰਚ ਦਾ ਉਭਾਰ-a ਝੂਠਾ ਚਰਚ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਪੋਪ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ... [1]ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ - ਭਾਗ I ਅਤੇ II

ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ! 

 

ਪੀਟਰ ਦ "ਰੌਕ" ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ

ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਬੂਰ 18 ਵਿੱਚ, ਡੇਵਿਡ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ:

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਮੇਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਚੱਟਾਨ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ! (ਜ਼ਬੂ 18:3)

ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਕ ਖੁਦ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਤਰਸ ਉਹ "ਚਟਾਨ" ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਰਸ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ. (ਮੱਤੀ 16:18)

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਰੀਰ, ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ। 

... ਸਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ.-ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ (ਸੀਸੀਸੀ) ਦਾ ਕੈਚਿਜ਼ਮ, ਐਨ. 846

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਏ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਫਿਰ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਪਿੰਗ ਨੂਹ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ "ਕਿਸਮ" ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ:

ਚਰਚ “ਸੰਸਾਰ ਮਿਲਾਪ ਹੈ।” ਉਹ ਉਹ ਸੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ “ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ navੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ.” ਚਰਚ ਫਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ. -ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ., ਐਨ. 845

ਚਰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਚਰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ. -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਜੌਹਨ ਕ੍ਰਿਸੋਸਟੋਮ, ਹੋਮ ਡੀ ਕੈਪਟੋ ਯੂਥਰੋਪਿਓ, ਐਨ. 6 ;; ਸੀ.ਐਫ. ਈ ਸੁਪਰੀਮੀ, ਐਨ. 9, ਵੈਟੀਕਨ.ਵਾ

ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਪੋਪਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਉਸਦੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ।

ਉਹ, ਇਸ ਲਈ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ. -ਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ, ਮਾਇਸਟਿੀ ਕੋਰਪੋਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ (ਮਾਈਸਟੀਕਲ ਬਾਡੀ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ), 29 ਜੂਨ, 1943; ਐਨ. 41; ਵੈਟੀਕਨ.ਵਾ

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ. ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੱਟਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂਫਾਨ, ਪਰ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ. 

ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੱਟਾਨ 'ਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਪੋਪ ਦਮਾਸਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜੇਰੋਮ, ਅੱਖਰ, 15: 2

ਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਲੲੀ. ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਪ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡੀਨਲ ਮੂਲਰ ਨੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੋਪ ਦੇ 'ਦੋਸਤ' ਜਾਂ 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।" [2]ਕਾਰਡੀਨਲ ਮੂਲਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਡੇਲਾ ਸੇਰਾ, 26 ਨਵੰਬਰ, 2017; ਮੋਨੀਹਾਨ ​​ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, # 64, ਨਵੰਬਰ 27, 2017

ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪੀਟਰਜ਼ ਬਾਰਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ:

...ਚਰਚ ਦਾ ਬਾਰਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ [ਮਸੀਹ ਦਾ] ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. -ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਆਖਰੀ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ, 27 ਫਰਵਰੀ, 2013; ਵੈਟੀਕਨ.ਵਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੀਟਰ ਦੇ ਬਾਰਕ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ:

ਸਪਲੈਸ਼!

 

ਸਬੰਧਿਤ ਰੀਡਿੰਗ

ਪੋਪਸੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਪੋਪ ਹੈ

ਚੱਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ

ਰੱਬ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ

ਯਿਸੂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ

ਸਮਝੌਤਾ: ਮਹਾਨ ਅਧਰਮੀ

ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ - ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ

ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ - ਭਾਗ II

ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਨਾਮੀ

ਸ਼ੀਜ਼ਮ? ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਬਸ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ "ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ". 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ!

 

ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ - ਭਾਗ I ਅਤੇ II
2 ਕਾਰਡੀਨਲ ਮੂਲਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਡੇਲਾ ਸੇਰਾ, 26 ਨਵੰਬਰ, 2017; ਮੋਨੀਹਾਨ ​​ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, # 64, ਨਵੰਬਰ 27, 2017
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ.