ਦਿਨ 15: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਅੰਤ - ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਤ. ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ. ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ "ਨਵੇਂ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟ" ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 14: ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ, ਨਿਰਣੇ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ “ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ।” ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 13: ਉਸਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਟਚ ਅਤੇ ਵਾਇਸ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ. ਬਸ ਕੁਝ ਵਾਕ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਿਆਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

WE ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ... ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 12: ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ

IN ਦਿਨ 3, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ... ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 11: ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਨਿਰਣੇ. ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 10: ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

IT ਪਹਿਲੇ ਜੌਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ. (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:19)

ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 8: ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

WE ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਜਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ; ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ, ਸੰਤ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿਆਗ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?"[1]ਜ਼ਬੂਰ 139: 7 ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ: “ਮੈਂ ਜੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।”[2]ਮੈਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਜ਼ਬੂਰ 139: 7
2 ਮੈਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ

ਦਿਨ 6: ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਫੀ

ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ।

ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦਾਂ, ਕੁੜੱਤਣ, ਅਤੇ ਮਾਫੀਯੋਗਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ; ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ