ਐਸਪੇਰੇਂਜ਼ਾ


ਮਾਰੀਆ ਐਸਪਰਾਂਜ਼ਾ, 1928 - 2004

 

ਮਾਰੀਆ ਐਸਪੇਰੰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੈਨੋਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ 31 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ Ourਫ ਲੇਡੀ Ourਫ ਅੌਰਜ ਲੇਡੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਜਰੀਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ "ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ.

 

ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ:ਆਸ” ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਮੀਦ”.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼

 

ਇਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਭਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ. ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਲਈ - ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ - ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ:

ਪਿਤਾਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਖ਼ਤਰਾ. ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.  —ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI (ਕਾਰਡਿਨਲ ਰੈਟਜਿੰਗਰ), ਪਾਲੇਰਮੋ, 15 ਮਾਰਚ, 2000 

ਪੈਰਾ-ਲੇ-ਮੋਨੀਅਲ, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ, ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਜਾੜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪਲ, ਪਲ ਦਾ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਰਹੱਸਮਈ ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, [1]ਸੀ.ਐਫ. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ:

ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. (ਯੂਹੰਨਾ 14: 9)

ਇਹ ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਦਯਾ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੈ” ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਇਹ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ… ਇਹ ਖ਼ਾਸਕਰ [ਪਾਪੀ] ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ. ਇਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. - ਬਖਸੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਪੌਲ II, ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਗੋਤਾਖੋਰੀ, ਐਨ. 1

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਸੀ.ਐਫ. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ

ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰਾਨ


ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ, ਵਾਪਸੀ
ਟਿਸੋਟ ਜੈਕ ਜੋਸਫ਼, 1862 ਦੁਆਰਾ

 

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾ-ਲੇ-ਮੋਨੀਅਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ!

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਡੋਨਿਸਟਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਕ ਪੁਕਾਰ ਹੈ. ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਇਆ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ. ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੈਕਰਟ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸੇਂਟ ਮਾਰਗੁਰੀਟ-ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਬੈਨੇਡਿਕਟ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅੰਤ

ਪੋਪਪਲੇਨ.ਜੇਪੀਜੀ

 

 

 

ਇਹ 21 ਮਈ, 2011 ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ "ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ" ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹਿ-ਘਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਜੇ ਪਾਗਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ (ਲੇਖ ਦੇਖੋ ਇਥੇ ਅਤੇ ਇਥੇ. ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਆਫੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ). 

 ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2012 ਵਿਚ? ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ...

 

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

"ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ" ... ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? (ਭਾਗ II)


ਜੀਓਫ ਡੀਲਡਰਫੀਲਡ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

 

ਪੱਛਮੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਸਥਿਤ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਠ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਚਰਾਗਾਹ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵੈਬਕਾਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇਕ ਸ਼ਬਦਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਨਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ... ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਪਲ ਲਈ ਲਿਖਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.  

ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

 

ਮੈਂ ਸੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਮਾਸ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਗ I ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ. ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਗ I ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ...

 

ਸਮਾਂ ਗੁਆਓ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ 

ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ... ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। (ਖੁਲਾਸੇ 1: 1, 3)

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਉਮੀਦ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ

 

ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ.  ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ, ਦੇਖਣਾ, ਵਰਤ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਦੁਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਨਾ ਡਰੋ! ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰੋ, ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਯਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ. ਕਮਰ ਕੱਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸੋ. ਨਿਹਚਾ ਦੀ highਾਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਸਰੀ ਵਿਚ ਫੜੋ.

ਇਹ ਦਿਲਾਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ! ਉਮੀਦ ਲਈ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ…

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ


ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਡੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

 

ਬਾਅਦ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਪਤਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ womanਰਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ: ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ. (ਜਨਰਲ 3:15; ਡੂਏ-ਰਿਮਸ)

ਸਿਰਫ womanਰਤ-ਮਰਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ, -ਰਤ-ਚਰਚ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਹੈ, ਮਰਿਯਮ ਅਤੇ ਬਚੇ, ਜੋ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ.

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਆਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਨਾਮਿਬ-ਮਾਰੂਥਲ

 

 

ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ "ਚੁੱਪ" ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਠੰ areੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੀ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਹਟਣ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਕੋਰ ਦੀ ਵਾਦੀ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਲਾਉਡ ਬਾਈ ਡੇ, ਫਾਇਰ ਨਾਈਟ

 

AS ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਸਦੇ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ!) ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚੋਂ "ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ" ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ".

ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੱਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ. ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਗਿਆ. (ਕੂਚ 13: 21-22)

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

"ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ" ... ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)


ਸੇਂਟ ਫੂਸਟੀਨਾ 

ਬ੍ਰਹਮ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

 

ਪਹਿਲਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ...

 

ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੋਪ ਜੌਨ ਪੌਲ II ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਸ਼ਨ? ਕੀ ਕਮਿ Communਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ “ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ” ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ?

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ