ਦਿਨ 11: ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਨਿਰਣੇ.

ਆਓ ਆਪਣੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਹੀਲਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ: ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ।

ਆਉ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਪਾਪ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ।" [1]ਸੀ.ਐਫ. ਯੂਹੰਨਾ 16:8 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਹ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਣੇ ਨੇ ਜੜ੍ਹ ਫੜੀ ਹੈ. ਝੂਠਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਚਮਕਣ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆਓ ਜੋ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਓ. ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ.

ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ "ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ" ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ: ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 4:8)… ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ।

ਸੈਂਕਟਸ

ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਚ ਹੋਸਨਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਚ ਹੋਸਨਾ

ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਚ ਹੋਸਨਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਚ ਹੋਸਨਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਚ ਹੋਸਨਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਚ ਹੋਸਨਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਚ ਹੋਸਨਾ

ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ

-ਮਾਰਕ ਮੈਲੇਟ, ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, 2013©

ਸਪਲਿੰਟਰ

ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਰੀਟਰੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,

ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, 'ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੇ,' ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸ਼ਤੀਰ ਹੈ? ਹੇ ਪਖੰਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸ਼ਤੀਰ ਕੱਢੋ; ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਿਲਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। (ਮੱਤੀ 7:1-5)

ਨਿਰਣਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਟੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ - ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਣੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਇੰਨੇ ਯਕੀਨਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਰਥ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਚੀਕਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, "ਉਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ?” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਵਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਜਦੋਂ ਨਿਰਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ - ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ, ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ “ਛਿੜਕ” ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ! ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨ੍ਹਾ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਨਿਰਣੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਣੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਨਿਰਣੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ: "ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ!"

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਸੀਹ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

The ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੈਟੀਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

ਮਸੀਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ... ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। —ਸੀਸੀਸੀਐਨ. 679

ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ (ਦੇਖੋ ਦਿਵਸ 10) ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ:

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। (ਗਲਾ 6:2)      

“ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ” ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਛੋਹ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਿਆਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. 

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ 10 ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ - ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਆਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਨਿਰਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਤਾਂ,

…ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। (ਗਲਾ 5:13)

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਲਈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੌੜੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾ ਉੱਗ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣ... (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:15)

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੁਖੀ ਹੈ,[2]ਸੀ.ਐਫ. ਈਪੀ 5:23 ਪਿਆਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ:

ਮਸੀਹ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:21)

ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ” ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[3]ਲੂਕਾ 6: 27 ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ। ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਵਾਲੇ Catechism ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ:

ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- ਦਾ ਧੱਫੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ, ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂ neighborੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਨੁਕਸ;

- ਦਾ ਰੋਕ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ;

- ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਿਓ. ਜੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। -ਸੀਸੀਸੀ, 2477-2478

ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੂਠ ਆਦਿ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਟੁੱਟੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ...

ਰਾਹ ਵਿੱਚ

ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ... 

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ

ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ
ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ

ਓਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸੱਚਾਈ
ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਹੈ
ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ
ਓਹ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ

-ਮਾਰਕ ਮੈਲੇਟ, ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, 2002©

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ. ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਮੀ ਡਬਲਯੂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ “ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ” ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:


ਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

ਹੇਠਾਂ ਸੁਣੋ:


 

 

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਸੀ.ਐਫ. ਯੂਹੰਨਾ 16:8
2 ਸੀ.ਐਫ. ਈਪੀ 5:23
3 ਲੂਕਾ 6: 27
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਹੀਲਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ.