ਦਿਨ 9: ਡੂੰਘੀ ਸਫਾਈ

ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ: ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ।

ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। (ਰੋਮੀਆਂ 8:6)

ਆਉ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਰਿਫਾਇਨਰ ਦੀ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ. ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੂੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ: ਪਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਗਾਵ, ਪਾਪ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਆਓ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਬਚਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਲਈ. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ.

ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ - ਪਾਪ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ...

ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ'
ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖੋ
ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖੋ
ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ
ਮੋਟੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ
ਇਸ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ

ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ

ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ'
ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਕਰੋ
ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ
ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

—ਜਾਨ ਮਾਈਕਲ ਟੈਲਬੋਟ, © 1983 ਬਰਡਵਿੰਗ ਸੰਗੀਤ/ਚੈਰੀ ਲੇਨ ਸੰਗੀਤ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇੰਕ.

ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਿਸੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਕੋਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਰੰਗੀ ਵਾਂਗ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਟਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਧਰੰਗੀ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ”… ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, 'ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,' ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ, 'ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਚੱਲ'? ਪਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ”- ਉਸਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ।” (ਮਰਕੁਸ 2:4-5)

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਤ ਦੁਆਰਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ… ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕੋ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ… ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ - ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ

ਇਹ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੋ. (ਗਲਾਤੀਆਂ 5: 1)

ਪਾਪ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਕ “ਕਾਨੂੰਨੀ” ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਕਰਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

[ਯਿਸੂ] ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ; ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ; ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜਨਤਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ. (ਕੁਲ 2: 13-15)

ਸਾਡਾ ਪਾਪ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ "ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ)। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ (ਭਾਗ II)।

ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ. (ਯੂਹੰਨਾ 8:34)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਪੁਜਾਰੀ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਬੂਲਨਾਮਾ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦਗਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ... ਇੱਕ ਆਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵੈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ -ਗਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; - ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਡੀ ਸੇਲਜ਼, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਚੌਧਰੀ. 6

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ — ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਚੁਣੋ), ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂ ਮੋਰਟਾਰ) ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਰਪਾ. ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ:

ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ. ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ .ੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਿਰਫ਼ “ਮਨ੍ਹਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ” ਹੈ। ਆਇਰਿਸ਼ ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ; ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2006

ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ...

ਭਾਗ I

ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ

ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ।

ਕੀ ਮੈਂ…

 • ਰੱਬ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖੀ?
 • ਰੱਬ ਜਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ?
 • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
  ਚਰਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
 • ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ?
 • ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ?
 • ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ?
 • ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ?
 • ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਈਸਾਈ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ
  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ?
 • ਕੈਥੋਲਿਕ (ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਆਦਿ) ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ?
 • ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ?
 • ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮੰਨੀ? (ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨਾ
  ਮਾਫੀ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ
  ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ।)
 • ਕੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਕਿਸਮਤ, ਪੈਸਾ, ਕੈਰੀਅਰ, ਅਨੰਦ, ਆਦਿ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
 • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਿਓ?
 • ਜਾਦੂਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? (ਸੈਂਸਸ, ਓਈਜਾ ਬੋਰਡ,
  ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਿਸਮਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ, ਵਿਕਾ, ਦ ਨਿਊ ਏਜ, ਰੇਕੀ, ਯੋਗਾ,[1]ਕਈ ਕੈਥੋਲਿਕ exorcists ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਈਸਾਈ, ਜੇਨ ਨਿਜ਼ਾ, ਜੋ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: “ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ 'ਯੋਗ' ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ' ਜਾਂ 'ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ'। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ... ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ” (ਵੇਖੋ "ਯੋਗਾ 'ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ' ਲਈ 'ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ' ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ,' ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਨਸਿਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ", christianpost.comਵਿਗਿਆਨ, ਜੋਤਿਸ਼, ਕੁੰਡਲੀਆਂ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ)
 • ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ?
 • ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ?
ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ

ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।

ਕੀ ਮੈਂ…

 • ਕੀ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
 • ਸਹੁੰਆਂ, ਵਾਅਦੇ, ਜਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
  ਰੱਬ? [ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ; ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
  ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹਨ
  ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ]
 • ਕੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲੀਬ, ਮਾਲਾ) ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਬਿਸ਼ਪ, ਪੁਜਾਰੀ, ਡੇਕਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਔਰਤਾਂ) ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ (ਚਰਚ ਵਿੱਚ) ਲਈ ਨਿਰਾਦਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ,
  ਚਰਚ, ਸੰਤਾਂ, ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ?
 • ਅਸ਼ਲੀਲ, ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?
 • ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
 • ਚਰਚ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ (ਜਿਵੇਂ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ
  ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ)?
 • ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
 • ਵਚਨਬੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ? (ਸਹੁੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਸਹੁੰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ।)
 • ਮੇਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਲੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ? 
 • ਕੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਈਸਟਰ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? 
 • ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਤੀਜਾ ਹੁਕਮ

ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਕੀ ਮੈਂ…

 • ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮਾਸ (ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸ ਦੁਆਰਾ
  ਕਾਰਨ)?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
 • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
 • ਧੰਨ ਸੰਸਕਾਰ (ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
  ਦੂਰ; ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਇਆ; ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਆਦਿ)?
 • ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?
 • ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ?
 • ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ
  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ?
 • ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ?
 • ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
 • ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਜਿਤ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ (ਜਾਂ ਵਰਤ 'ਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
  ਦਿਨ)?
 • ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ (ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
  ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ)?
ਚੌਥਾ ਹੁਕਮ

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਂ…

 • (ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ
  ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ? 
 • ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ, ਵਿਵਹਾਰ, ਮੂਡ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?
 • ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਈ
  ਮੰਗਾਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤਾ?
 • ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ
  ਲੋੜ ਹੈ?
 • ਸ਼ਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ?
 • (ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ) ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ?
 • ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ?
 • (ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ) ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ,
  ਕਪੜੇ, ਆਸਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ (ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ)?
 • ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
  ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ?
 • ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ?
 • ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ?
 • (ਹਰੇਕ ਲਈ) ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ
  ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ?
 • ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ?
 • ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ
  ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ?
 • ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ… ਗਰੀਬ
  ਪੁਰੀਗੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ…

 • ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਤਲ (ਕਤਲ)?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਦਾ
  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਤ?
 • ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ,
  ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਹੂਲਤ)?
 • ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ?
 • ਸਹਾਇਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ
  ਰਹਿਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ (ਇਉਥੇਨੇਸੀਆ)?
 • ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ?
 • ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ?
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? 
 • ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ?
 • ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
 • ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? 
 • ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? 
 • ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ? 
 • ਕੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ?
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ?
 • ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਕੌਮੀਅਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ?
 • ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ?
 • ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ?
 • ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
  ਕਾਰਵਾਈਆਂ?
 • ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ?
 • ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
 • ਗੈਰ-ਉਪਚਾਰਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
 • ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ?
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ?
 • ਕਲੰਕ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ?
 • (ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ) ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
  ਕਿਤੇ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ)?
 • ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ?
 • ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
 • ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ?
 • ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਸੀ
  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ?
 • ਬਦਲਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ?
 • ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ?
ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਂ…

 • ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ?
 • ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? (ਜਿਨਸੀ ਅਨੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
  ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ.)
 • ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਨਿਕਾਸੀ ਸਮੇਤ)?
 • ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? (Catechism,
  2368)
 • ਅਨੈਤਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਟਰੋ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਵਿੱਚ or
  ਨਕਲੀ ਗਰਭਪਾਤ?
 • ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਜੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
 • ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ?
 • ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
 • ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਮ ਜਿਨਸੀ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰਦ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ?
 • ਹੱਥਰਸੀ ਕੀਤੀ? (ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਤੇਜਨਾ
  ਵਿਆਹੁਤਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨਸੀ ਅਨੰਦ।) (Catechism, 2366)
 • ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ?
 • ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? (ਰਸਾਲੇ, ਵੀਡੀਓ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਚੈਟ ਰੂਮ, ਹੌਟਲਾਈਨ, ਆਦਿ)
 • ਕੀ ਮੈਂ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਥਾਨਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ) ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋਣ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣਗੇ? 
 • ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ
  ਨਗਨਤਾ?
 • ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਚੁਟਕਲੇ, ਜਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ?
 • ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਅਨੈਤਿਕ ਹਨ?
 • ਵਚਨਬੱਧ ਵਿਭਚਾਰ? (ਵਿਵਾਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ,
  ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ।)
 • ਵਚਨਬੱਧ incest? (ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
  ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ।)
 • ਵਚਨਬੱਧ ਵਿਭਚਾਰ? (ਵਿਪਰੀਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
  ਸੈਕਸ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।)
 • ਸਮਲਿੰਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ? (ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ
  ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ)
 • ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ?
 • ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਜਿਨਸੀ ਫੋਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ? (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, "ਪੈਟਿੰਗ", ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਹਣਾ)
 • ਮੇਰੇ ਜਿਨਸੀ ਅਨੰਦ (ਪੀਡੋਫਿਲਿਆ) ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ?
 • ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ (ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
  ਜਿਨਸੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ)
 • ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਵੇਸਵਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ?
 • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ?
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਨਸੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ?
 • ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ?
ਸੱਤਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਹੁਕਮ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਂ…

 • ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ? 
 • ਕੀ ਮੈਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
 • ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? 
 • ਇੰਜੀਲ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਣਗੌਲਿਆ?
 • ਲੋੜਵੰਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ?
 • ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ
  ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ?
 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ (ਖਰੀਦੋ, ਖਰੀਦੋ
  ਖਰੀਦੋ, ਸੁੱਟੋ, ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ, ਖਰਚ ਕਰੋ, ਖਰਚ ਕਰੋ, ਖਰਚ ਕਰੋ?)
 • ਦਇਆ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ?
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ?
 • ਇੱਕ ਟੈਸਟ, ਟੈਕਸ, ਖੇਡਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
 • ਜਬਰਦਸਤੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ?
 • ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
 • ਮੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
  ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ?
 • ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ?
 • ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ?
 • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਵਰਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ
  ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ?
 • ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ?
ਅੱਠਵਾਂ ਹੁਕਮ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੀ ਮੈਂ…

 • ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ?
 • ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ?
 • ਸਹੁੰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠਾ?
 • ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ? (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ।)
 • ਵਚਨਬੱਧ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ? (ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ
  ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ।)
 • ਵਚਨਬੱਧ ਬਦਨਾਮੀ? (ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਲਿਖਣਾ
  ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ. ਬਦਨਾਮੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
  ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ "ਜੀਵਨ" ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
 • ਕਾਹਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਾ
  ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।)
 • ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਝੂਠ ਲਈ, ਜਾਂ a ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
  ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ?
 • ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਚਰਚ, ਜਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
  ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ?
 • ਬੋਲਣ, ਕੰਮ, ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?

ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ...

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ; ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 41:4)

ਦੋਸ਼ੀ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ (ਦੁਹਰਾਓ)

ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਾਂ
ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ
ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ (ਦੁਹਰਾਓ)

ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਾਂ
ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ
ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ

ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਾਂ
ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ
ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ

-ਮਾਰਕ ਮੈਲੇਟ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, 1999©

ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ; ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। [ਜੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਾਪ ਹੈ,[2]'ਪਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: "ਮਰਨਲ ਪਾਪ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ." (ਸੀਸੀਸੀ, 1857) ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ।]

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੇਂਟ ਫੌਸਟੀਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ:

ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਹੈ… ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ… ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। Esਜੇਸੁਸ ਤੋਂ ਸੇਂਟ ਫਾਸੀਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ, ਡਾਇਰੀ, ਐਨ. 1486, 699,

ਹੁਣ, ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਅਤੇ ਭਾਗ II 'ਤੇ ਜਾਓ...

ਭਾਗ II

ਬਪਤਿਸਮਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। (ਲੂਕਾ 10:19)

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ[3]nb. ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪੁਜਾਰੀ “ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਨਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ (ਸੀਸੀਸੀ), ਐਨ. 783) ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ "ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ" ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ "ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ" ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸ.[4]ਐਫ ਐਕਸ ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ)) ਜੋ "ਘਰੇਲੂ ਚਰਚ" ਹੈ,[5]ਸੀ ਸੀ ਸੀ, ਐੱਨ. 2685 ਪਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬਿਸ਼ਪ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਡਾਇਓਸਿਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚਰਚ” ਹੈ।[6]ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ

ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ: 

I. ਤੋਬਾ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ (ਜ਼ੁਲਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ. ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ, ਮਾਫ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹ (ਜਨੂੰਨ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ (ਕਬਜੇ) ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਹੈ - ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਸੌ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।" ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੇ "ਬੰਧਨ" ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ...

II. ਤਿਆਗ

ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਿਆਗ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ, ਨੇਕ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਤੀਤੁਸ 2: 11-12)

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਆਦਿ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਗ ਸਾਡੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, "ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ", ਜਾਂ "ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ [ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਰੀ, ਸ਼ੈਤਾਨਵਾਦ, ਆਦਿ] ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ," ਜਾਂ "ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਸਨਾ," ਜਾਂ "ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ", ਜਾਂ "ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ", ਜਾਂ "ਮੈਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ," ਜਾਂ "ਮੈਂ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ", ਜਾਂ "ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ," ਆਦਿ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ…

III. ਝਿੜਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਝਿੜਕਣ (ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:[7]ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸੋਰਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮੈਂ _________ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ.

ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: “ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ”, “ਵਾਸਨਾ”, “ਕ੍ਰੋਧ”, “ਸ਼ਰਾਬ”, “ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ”, “ਹਿੰਸਾ”, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ:

ਨਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮੈਂ _________ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ _________ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ [ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ] ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਾਇੰਗ, ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ, ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ਼, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (ਵਾਂ) ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ “ਜਾਜਕ, ਨਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ” ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ...

ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਭਰਨਾ

ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ.' ਪਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੇ, ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ. ਤਦ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹੋਰ ਆਤਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ. (ਮੱਤੀ 12: 43-45)

ਬਚਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਜਾਜਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

“ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੋ. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ. ”

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ:

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਜਿਨਸੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ (ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਾਤ "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਸੀ।" ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨਾਂ, ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਕੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ)।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ...

ਵਾਪਸੀ / ਉਜਾੜੂ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਜਾੜੂ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ... 

ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੇਠ
ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੇਠ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੇਠ

ਮੈਂ ਉਜਾੜੂ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਲਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ... 

ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੇਠ
ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੇਠ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੇਠ

ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ

ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੇਠ
ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੇਠ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ
ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਸਰਾ ਵਿੱਚ, ਆਸਰਾ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੇਠ

-ਮਾਰਕ ਮੈਲੇਟ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, 1999©

 

 

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ. ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਮੀ ਡਬਲਯੂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ “ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ” ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:


ਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

ਹੇਠਾਂ ਸੁਣੋ:


 

 

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਕਈ ਕੈਥੋਲਿਕ exorcists ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਈਸਾਈ, ਜੇਨ ਨਿਜ਼ਾ, ਜੋ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: “ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ 'ਯੋਗ' ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ' ਜਾਂ 'ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ'। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ... ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ” (ਵੇਖੋ "ਯੋਗਾ 'ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ' ਲਈ 'ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ' ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ,' ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਨਸਿਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ", christianpost.com
2 'ਪਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: "ਮਰਨਲ ਪਾਪ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ." (ਸੀਸੀਸੀ, 1857)
3 nb. ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪੁਜਾਰੀ “ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਨਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ (ਸੀਸੀਸੀ), ਐਨ. 783)
4 ਐਫ ਐਕਸ ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
5 ਸੀ ਸੀ ਸੀ, ਐੱਨ. 2685
6 ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
7 ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸੋਰਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਹੀਲਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ.