ਇੰਜੀਲ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ?

 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਤੰਬਰ 13, 2006…

 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ: 

ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਜੀਲ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਕੀ ਹੈ - ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ - ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ?

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕੋ, "ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।" ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ?

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦੌਸ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ?

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਦਾ ਇਹ ਧੁਰਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ?

“ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ।”

ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਕੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?

ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ! ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੰਜੀਲ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ!

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਤਲਾਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ?

ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ, ਬਿਮਾਰੀ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ. ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜੀਵਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ! ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਦਿਲ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਫਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ. ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਣਜੰਮੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਸੂਮਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਗਰੀਬਾਂ, ਯੁੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ - ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟਣ, ਨਫ਼ਰਤ, ਵੰਡ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਦੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਵਰਗ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ। Feti sile! ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਮੇਰੇ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ! ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ! ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਮੇਰੇ ਲੋਕ ... ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ!

 

ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ,
ਦਰਸ਼ਣ ਲਿਖੋ;
ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਦਾ ਬਣਾਓ,
ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਵਾਹ ਹੈ,
ਅੰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ; ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ,
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਹੱਬਕੂਕ 3:2-3)

 

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ. ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਮੀ ਡਬਲਯੂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ “ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ” ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:


ਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

ਹੇਠਾਂ ਸੁਣੋ:


 

 
Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਸੰਕੇਤ.