ਜ਼ਬੂਰ 91

 

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ, “ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ,
ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ”

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ,
ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ;
ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਇੱਕ protectingਾਲ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਡਦਾ ਹੈ,
ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ,
ਨਾ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਪਤਾ.
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ;
ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ.

ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ.
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ.
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਏਸਪੀ ਅਤੇ ਸੱਪ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋ.
 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ;
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ.
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ;
ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ;
ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ.
ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰੋ.

 

 

 

 

 

ਨਾਲ ਨਿਹਿਲ ਓਬਸਟੈਟ

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ. ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਮੀ ਡਬਲਯੂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ “ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ” ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:


ਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

ਹੇਠਾਂ ਸੁਣੋ:


 

 
Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਗ , , , , .