ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ

The ਮਾਸਕ, ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੁਆਰਾ

 

ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ, 8, 2010.

 

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 2 ਥੱਸਲ 2: 11-13 ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਖੌਤੀ "ਰੋਸ਼ਨੀ" ਜਾਂ "ਚੇਤਾਵਨੀ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਸ ਧੋਖੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ... ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ;ਣਗੇ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। (ਆਮੋਸ 3: 7; ਯੂਹੰਨਾ 16: 1-4)

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਲ ਬਣੋ. (ਮੱਤੀ 10:16)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਾਦਰੀ ਇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਘਿਆੜ ਬਘਿਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ... ਇੱਕ ਮਜਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਘਿਆੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ. (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:29; ਯੂਹੰਨਾ 10:12))

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਣ ਸੀ ... ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਦਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੱਕ, ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਇਆ. ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ... ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋਣ.  Lessedਬੈਲੀਸ ਐਨ ਕੈਥਰੀਨ ਐਮਮਰਿਚ (1774–1824); ਐਨ ਕੈਥਰੀਨ ਐਮਮਰਿਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ; ਸੰਦੇਸ਼ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1820

ਸੰਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ; ਕੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ; ਕੀ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ; ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ. ਪਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ, ਸੱਚ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. —ਬਿਸ਼ਪ ਫੁਲਟਨ ਜਾਨ ਸ਼ੀਨ, ਡੀਡੀ (1895-1979), ਸਰੋਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: "ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ." ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿ livingਣ ਦੇ modeੰਗ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਲਦੀ. ਪਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋਗੇ: ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਸ

 

ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ

ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ:

ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁਣ.

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਤਿੰਨ "ਆਰਡਰ" ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਗਦੇ ਵੇਖਿਆ:

ਆਰਥਿਕਤਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਮ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਏ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਡਰ. ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਵੈਟੀਕਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

 

ਵੈਟੀਕਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਹਨ. ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਚਰਚ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ.

ਵੈਟੀਕਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀਵਸ ਮਸੀਹ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ. ਇਸ ਦਾ ਮੁ functionਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ. ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ... ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ.

ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. (2 ਥੱਸਲ 2: 11-13)

ਸਮਝੋ ... ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਯਿਸੂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ “ਚੇਤਾਵਨੀ” ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ... ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹਾਂ. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਦਯਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. St.ਡੈਂਟਰੀ ਆਫ ਫਾਸਟਿਨਾ, ਐੱਨ. 83, 1146

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਰੱਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ”(ਯੂਹੰਨਾ 3:36).

 

ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਨਕਾਬ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੋ 16 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਣੀ “ਗਿਆਨਵਾਦ” ਅਵਧੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ / ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: "ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ".

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿ Age ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਈਸਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨਵੇਂ ਅਜਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ “ਕੁੰਭਕਰਣ ਦੀ ਉਮਰ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ; ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ, ਪੇਗਾਸੁਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਪਰਸੀਅਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ. ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਮੀਰ ਲਈ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ “ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ”। ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਜਗਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਪੁਨਰ ਜਨਮ” ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ “ਏਕਤਾ” ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ:

... ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ... ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਣ. ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. (ਯੂਹੰਨਾ 17: 21-23)

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ “ਸੰਪੂਰਨਤਾ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ “ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ” ਨੂੰ ਗੁਪਤ “ਲੁਕਵੇਂ ਗਿਆਨ” ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ:

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਿਚ, 'ਰਹੱਸ' ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਗੁਪਤ ਸੋਸਾਇਟੀs ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੰਪੂਰਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. -ਵਾਈਨਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਐਕਸਪੋਸੀਟਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਡਬਲਯੂਈ ਵਾਈਨ, ਮੈਰਿਲ ਐੱਫ. ਉੰਗਰ, ਵਿਲੀਅਮ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਜੂਨੀਅਰ, ਪੀ. 424 XNUMX

ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ toਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ "ਨਵੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ" 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ "ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ" ਉੱਠੇਗਾ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ "ਰਹੱਸਾਂ" ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਗਲਤ ਫ਼ਲਸਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਵਾਦ.) ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੋਂ:

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ a ਗਲੋਬਲ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈਤਿਕ frameworkਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ. -ਜੀਵਸ ਮਸੀਹ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਐਨ. 2.3.1, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਪੌਂਟੀਫਿਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਮੇਰਾ ਇਟਾਲਿਕਸ)

ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਵੈੱਕਯੁਮ, ਇਹ “ਗਲੋਬਲ ਸਰਕਾਰ” ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਕਾਰ. ਅਜਗਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੀਚਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤੂਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ (Rev 13: 4, 8):

[ਦਿ] ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏ ਦੀ ਕਾ to ਕੱ .ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਗਲੋਬਲ ਨੈਤਿਕ. -ਜੀਵਸ ਮਸੀਹ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਐਨ. 2.5 , ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਪੌਂਟੀਫਿਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ

ਇਹ “ਗਲੋਬਲ ਐਥਿਕ” ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ "ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਧਰਮ" ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ. ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਨ "ਪਰਮ ਆਪ" ਹੈ -ਮੈਂ, ਖੁਦ ਅਤੇ ਮੈਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਏ ਝੂਠੀ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ: ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇੱਕ "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੇਤਨਾ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਮਦਰ ਅਰਥ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ "ਕੰਬਣੀ" ਜਾਂ "”ਰਜਾ". ਅਸੀਂ ਇਸ “ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਿਫਟ” ਅਤੇ “ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ” ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਅਨੌਖੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ.

"ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ" ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਪ ਜੌਨ ਪੌਲ ਨੇ ਇਸ ਛਲ ਆਤਮਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਲਾਮੀ - ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ:

ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਏਵਿਲ. ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ "structਾਂਚਾਗਤ" ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇ, "ਨਿਜੀ" ਪਾਪ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਰਥ ਵਿਚ ਪਾਪ ਤੋਂ “ਮੁਕਤ” ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. OPਪੋਪ ਜੋਨ ਪੌਲ II, ਅਪੋਸਟੋਲਿਕ ਪੱਤਰ, ਦਿਲੇਕਟ ਐਮੀਸੀ, ਟੂ ਦਿ ਯੂਥ ਆਫ ਦਿ ਵਰਲਡ, ਐਨ. 15

ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ਿਤ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ.

The ਨਿਊ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਣ, ਐਂਡਰੋਜੀਨਸ ਜੀਵ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ.  -ਜੀਵਸ ਮਸੀਹ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਐਨ. 4, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਪੌਂਟੀਫਿਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ

ਇਹ ਸ਼ਬਦ androgynous ਮਤਲਬ “ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੈਕਸ” ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦੋ-ਲਿੰਗੀ, ਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ “ਵਿਕਲਪਾਂ” ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਡਰ… ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ-ਵਿਰੋਧੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ. 

 

ਝੂਠ, ਸੰਕੇਤ, ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਬ

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ “ਝੂਠੇ ਨਬੀ” ਖ਼ੁਦ (Rev 13:11; 20:10), ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਯੁਗ ਦਾ “ਆਖਰੀ ਸੱਦਾ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ” ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੰਭਕਰਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸਤੰਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ: ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ “ਬਾਹਰ ਉਥੇ” ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ: ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਹੈ. -ਜੀਵਸ ਮਸੀਹ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਐਨ. 3.5 , ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਪੌਂਟੀਫਿਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ “ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਘਟਨਾ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੇਤਨਾ" ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੈਰਾਡੈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਬਣਾਉਣ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ.

“ਮਸੀਹ” ਇਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ “ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਗੁਰੂ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. -ਜੀਵਸ ਮਸੀਹ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਐਨ. 2.3.4.2 , ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਪੌਂਟੀਫਿਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ

ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੈਰਾਮਾਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. 

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਲਿਆਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਉਹ ਚੁੱਪ ਜੋ ਚੁੱਪ, ਮਨਨ, ਕਮਿ communityਨਿਟੀ, ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦ ਅਤੇ "ਤਰਕ" ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਘਾਟ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਵੇਖੋ) ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਿਗਾਨ - ਭਾਗ V). “ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?”ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ...

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 'ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ,' ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ... ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ, "ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ!"

ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਅਤੇ ਹੁਣ!) ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਨਕਲੀ ਸੱਚੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਪੂਜਾ ਹੈ.

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਕੌਮਾਂ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ, ਹੇ ਕਲੀਸਿਯਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ. ਹੇ ਧਰਤੀ, ਸੁਣੋ! ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ; ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 6:14, 17-19)

The ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਮਹਾਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. 

 

ਰੱਬ-ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ "ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ" ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ (2 ਥੱਸਲ 2: 9) ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕੇ. ਅਸਲ ਅਲੌਕਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰੀਅਨ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਬੀਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ "ਸ਼ਕਤੀਆਂ" ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਯੂਐਸ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵੇਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ...

ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਚਮਕਦਾਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ… ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ XNUMX ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ [ਉਥੇ] ਸਨ। Ah ਯਾਹੂ ਨਿ Newsਜ਼, 9 ਮਈ, 2008

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੋਣਗੇ

… ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. (ਪ੍ਰਕਾ. 11: 6)

ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਲੌਕਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਕਰਨਗੇ ਨਕਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜ ਭੂਤ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ. ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰੌਹ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ… 

 

ਸਿਤਾਰਾ ਫੈਸਲਾ? 

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਸੁਣੋ. ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ “ਯੂ.ਐੱਫ.ਓ.” ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ “ਜਨਮਿਆ” ਸੀ. ਪਰਦੇਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ. ਇਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ “ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ” ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਘੰਟੇ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਨ ਧੋਖੇ, ਪਰ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ. ਇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”, ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ “ਬਚੇ” ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੂਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਧਕ ਦੀ ਮਹਿਕ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਐਫਓ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਭੂਤਵਾਦੀ ਤੱਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੱਖੋ. “ਗਰੈਵਿਟੀ ਵਿਰੋਧੀ” ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਫਓ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਹਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਉੱਨਤ ਧਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰੰਤੂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾ “ਾਂ “ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ” ਜਾਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ "UFO ਹਮਲੇ" ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ... ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ.

ਸ਼ਤਾਨਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰੀ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ. ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਯੂ.ਐੱਫ.ਓ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ “ਪਰਦੇਸੀ” ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ?

ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ... ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜੀਬ, ਡ੍ਰੋਨਿੰਗ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ. ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ (ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਸੀ!) ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਯੂ.ਐੱਫ.ਓ. ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ), ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਉਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੌਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ...? [ਨੋਟ: ਉਸ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ “ਡਰੋਨ” ਭਰੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ.]

ਯੂ.ਐੱਫ.ਓ. ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਏਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਐੱਫ.ਓ. ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

 

ਸਕੈਂਡਲ

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ (ਪੜ੍ਹੋ ਸਕੈਂਡਲ). ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ? ਚਰਚ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿ theਟ ਕਰਨਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਪਰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੀ ਨਿਹਚਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. - ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਲਾਈਟ ਆਫ਼ ਦਿ ਵਰਲਡ, ਪੋਪ, ਚਰਚ, ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਪੀਟਰ ਸੀਵਾਲਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਪੀ. 23-25

ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ; ਤਦ, ਸ਼ਾਇਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ-ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ, ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਉਹ [ਦੁਸ਼ਮਣ] ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤਦ ਅਚਾਨਕ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ Eneਵਿਸ਼ਯ ਜੋਨ ਹੈਨਰੀ ਨਿmanਮਨ, ਉਪਦੇਸ਼ IV: ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ

 

ਡਿਵਾਈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 

ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹਾ - ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ-ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ. ਪਵਿੱਤਰ ਯੁਕਰਿਸਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ.

ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ.

ਝੂਠੇ ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ. ਚੌਕਸ ਰਹੋ! ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. (ਮਰਕੁਸ 13: 22-23)

ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣ ਲਈ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣ ਕਿ “…ਅਖੌਤੀ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੁਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਰ ਗਈ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. " Attਮੱਥੇ ਅਰਨੋਲਡ, ਸਾਬਕਾ ਨਵਾਂ ਏਜਰ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਨਵਰਟ

ਗਲੋਬਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰ. “ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿ New ਏਜ ਗੁਪਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਾਟੋ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਮੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ…” -ਜੀਵਸ ਮਸੀਹ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਐਨ. 2.3.4.3 , ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਪੌਂਟੀਫਿਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ

 

ਸੰਬੰਧਿਤ:

  • “ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਚਾਨਣ” ਤੇ ਮਾਰਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਰੋਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ - ਭਾਗ VI
  • ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧੋਖੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਾਨ ਵੈੱਕਯੁਮ
  • ਵਾਚ ਐਂਟੀਚਰਚ ਦਾ ਉਠ

 

ਹੇਠਾਂ ਸੁਣੋ:


 

 

ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ "ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ" ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:


ਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:


ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

 
Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਮਹਾਨ ਪਰਖ ਅਤੇ ਟੈਗ , , , , , , , , , , , , , .