ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ

 

 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ;
ਉਹ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗਾ।
(ਮੱਲ 3: 23-24)

 

ਮਾਪੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਰੋਹੀ prodੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ "ਘਰ ਆਵੇ" ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭੇ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਉਹ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ - ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ - ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੂਫਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਤਦ ਸਲੀਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਖੰਭੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ. -ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਫਾਸੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ, ਡਾਇਰੀ, ਐਨ. 83 XNUMX

ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂਹ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ… -ਜੇਸੁਸ ਤੋਂ ਏਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਕਿੰਡਲਮੈਨ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਟ, ਪੀ. 109; ਇੰਪ੍ਰੀਮੇਟੂਰ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਚਾਰਲਸ ਚੌਪਟ

ਮੈਂ “ਅੰਤਮ ਦਿਨ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ (ਜਿੰਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਚੌਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪਰੰਪਰਾ, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ) ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ “ਨਿਜੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ” ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ? ਚਰਚ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?). 

 

ਮਹਾਨ ਤੂਫਾਨ

ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਪਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ: “ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ, ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਵਰਗਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ.” ਇਹ ਇਕ ਵਾਕ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਪੂਰਾ “ਟੈਂਪਲੇਟ” ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰੰਪਰਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਪਿਉ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. 

ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ 6 ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ. ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ “ਮੋਹਰ ਤੋੜ ”:

ਪਹਿਲੀ ਸੀਲ:

ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਸੀ. ਉਸਨੂੰ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ. (6: 1-2)

ਇਹ ਰਾਈਡਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਦ ਸੁਆਮੀ ਹੈ.

ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ. ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ [ਸੈਂਟ ਯੂਹੰਨਾ] ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਪ, ਯੁੱਧ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ; ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ.OPਪੋਪ ਪੀਯੂਸ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ, ਪਤਾ, 15 ਨਵੰਬਰ, 1946; ਦੇ ਫੁਟਨੋਟ ਨਵਾਰਾ ਬਾਈਬਲ, “ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ”, ਪੀ.70

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ “ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਮਾਂ” ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਤਿਮਾ ਵਿਖੇ 1917 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ. ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ seeਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; [1]ਸੀ.ਐਫ. ਮੇਦਜੁਗੋਰਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ,[2]ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੈਟਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਫਲ,[3]ਸੀ.ਐਫ. ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ,[4]ਸੀ.ਐਫ. ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਵੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਦਰ ਐਂਜੀਲੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਈ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਐਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ,[5]ਸੀ.ਐਫ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਯੂਹੰਨਾ ਪੌਲੁਸ II ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਂਟੀਫੇਟ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, “ਸਰੀਰ ਦੀ ਥੀਓਲਾਜੀ” ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ[6]ਸੀ.ਐਫ. ਸੰਤ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਚਰਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ,[7]ਸੀ.ਐਫ. ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੀ ਸਰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ “ਨਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ” ਦੀਆਂ ਮੁਕੁਲ ਠੀਕ .ੰਗ ਨਾਲ ਡੱਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, [ਸੈਂਟ. ਜੌਨ] ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਸੀ ... ਉਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਭੇਜਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ, ਕਿ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਵਿਕਟੋਰੀਨਸ, ਅਪਲੋਕਮੇਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ, ਚੌਧਰੀ 6: 1-2

ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ: ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ, ਸੇਂਟ ਜੋਹਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਟਾਓ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।” [8]ਰੇਵ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਦੇਖੋ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. 

ਤੀਜੀ ਸੀਲ: "ਕਣਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ..." [9]6:6 ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਆਰਥਿਕ collapseਹਿ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਕ ਮਾਰੀਆ ਐਸਪਰਾਂਜ਼ਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “[ਰੱਬ ਦਾ] ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।” [10]ਬ੍ਰਿਜ ਟੂ ਸਵਰਗ: ਬੇਟੀਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰੀਆ ਐਸਪਰਾਂਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿsਆਂ, ਮਾਈਕਲ ਐਚ ਬਰਾ Brownਨ, ਪੀ. 73, 171 ਕੀ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਮ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ: The ਗਲੋਬਲ ਇਨਕਲਾਬ ਯੁੱਧ, ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ “ਤਲਵਾਰ, ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ।” ਇਸ ਐਂਟੀ-ਬਾਇਓਟਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਸ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਬੋਲਾ, ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ, ਬਲੈਕ ਪਲੇਗ, ਜਾਂ “ਸੁਪਰਬੱਗਸ” ਹਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ.

ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ: ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਨੇ “ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ।[11]6:9 ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ “ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ” ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਰ,[12]ਸੀ.ਐਫ. ਓਪੇਨਡਰਸ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਪੱਧਰ ਤੱਕ [13]ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 3 ਮਈ, 2019

ਹੁਣ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅੱਖ? ” ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ:

ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ: ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ — ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਭੁਚਾਲ, ਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਬਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ, ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਿਆ:

ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੁਕੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੋਂ ਲੇਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਪ੍ਰਕਾ. 6: 15-17)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਧਿਆਇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਲੇ ਬਾਰੇ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਾਓਗੇ:

ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ... (Rev 5: 6)

ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਫਿਰ ਸਲੀਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ... -ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਫਾਸੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ, ਡਾਇਰੀ, ਐਨ. 83 XNUMX

ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋਣ. ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਚੌਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ… ਇਹ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅੱਖ.

 

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇਹ ਅਗਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਚਰਚ ਦਾ ਸਰਵਜਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇਂਟ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਸ਼ਕ, ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ - ਜੋਨ ਪਾਲ ਪੌਲ II ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਾਜ ਨੇ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ. ”[14]ਮੋਨਸਾਈਨੌਰ ਪਵੇਲ ਪੈਟਸਨਿਕ

ਅਸਮਾਨ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਰਜ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ,ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ” ਮੈਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ” ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਾਪੀ waysੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ” ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ. ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਨ. ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ coversੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ." ਸੀ www.wordsfromjesus.com, ਸਤੰਬਰ 12, 2003

ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੇਂਟ ਐਡਮੰਡ ਕੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ:

ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ... ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀਆਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ. -ਕੋਬੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿs, ਵਾਲੀਅਮ. ਆਈ, ਪੀ. 1063

ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਰੱਬ ਮਾਰੀਆ ਐਸਪਰਾਂਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹੇਗਾ:

ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ shaੰਗ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 'ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ' ... ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ... ਇਹ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. -ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਟਾਈਮਜ਼, ਫਰ. ਜੋਸਫ ਇਯਾਨੂਜ਼ੀ, ਪੀ. 37 (ਖੰਡ 15-ਐਨ .2, www.sign.org ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ)

ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅੱਖਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਕਣਾ; ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ. ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ -ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਮੋਹਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ...

ਸੱਤਵੀਂ ਸੀਲ:

… ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। (ਪ੍ਰਕਾ. 8: 1)

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾ whatੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ: ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ:

ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱ willਣਗੇ… (ਹੋਸ਼ੇਆ 8: 7)

ਪਰ ਹੁਣ, ਰੱਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ. ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੈਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ:

ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, “ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ. ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ. ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7: 2)

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਜੈਨੀਫਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੋ ਰਹੇ ਵੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ. ਕਰਾਸ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਅੱਤਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਯਿਸੂ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. -wordsfromjesus.com

ਇਹ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਘੰਟੇ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ, ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਘਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹਿਨਣ. ਸੈਂਟ ਫਾਸਟਿਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ "ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼" ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ:

ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ. ਕਿੰਨਾ ਪਲ! ਕੌਣ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਿੰਨਾਂ-ਪਵਿੱਤਰ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ! -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਫੌਸਟਿਨਾ; ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ, ਡਾਇਰੀ, ਐਨ .36

 

ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਧ

ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇੰਪ੍ਰੀਮੇਟਰ, ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਸਵ. ਸਟੈਫਨੋ ਗੋਬੀ:

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪਿਆਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ. ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ. ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇਗਾ. ਇਹ ਸੂਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਵੇਗਾ. -ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ Ladਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ, 22 ਮਈ, 1988

ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ ਦੇ "ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ" ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ "ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਸਲੇ" ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਤਮ ਤੀਰ ਹਰ ਆਦਮੀ, womanਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦਾ ਯੁੱਗ. ਇਹ “ਚਾਨਣ” ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ: ਪਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ। ਨਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. (ਯੂਹੰਨਾ 16: 8-11)

ਜਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਕਿੰਡਲਮੈਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਟ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦਾ.[15]"ਮਹਾਨ ਚਮਤਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ. ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ."-ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਟ (ਪੰਨਾ) 94) ਕਿੰਡਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ tsਰਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਰੋਸ਼ਨੀ” ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੇਂਟ ਫੌਸਟਿਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਬਰੀਕਤਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ... ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਰ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਸੀ www.flameoflove.org

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਸ਼ਕ, ਬਾਰਬਰਾ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਟੀਲੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਡਾਇਓਸੀਅਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧੀਨ ਹਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੀ:

ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜਣੀ ਪਏਗੀ. ਪਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ. ਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਨਵੰਬਰ 15, 1996; ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਡਾ. ਥੌਮਸ ਡਬਲਯੂ. ਪੈਟਰਿਸਕੋ ਦੁਆਰਾ, ਪੀ. 53

 ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਥਿ K ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ:

ਮੇਰੀ ਅਨੰਤ ਰਹਿਮਤ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵੇਖੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗਾ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋਣਗੇ…. ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ... ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ. ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਡਾ ਥਾਮਸ ਡਬਲਯੂ. ਪੈਟ੍ਰਿਸਕੋ ਦੁਆਰਾ, ਪੀ .96-97

ਤਦ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ “ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਚਾਨਣ” ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ. ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ; ਦੇਵੇਗੀ; ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਟ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ; ਇਹ “ਅਜਗਰ” ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ.

ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ is ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ… ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ... ਫਿਰ ਅਜਗਰ theਰਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ spਲਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ... [ਜਾਨਵਰ] ਨੂੰ, ਅਜਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿੱਤਾ. (ਪ੍ਰਕਾ. 12: 10-13: 2)

ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ; ਪੱਖ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ; ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ “ਅੰਤਮ ਟਕਰਾਅ” ਆਇਆ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਧ।

 … ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਟ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. Ur ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਐਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਕਿੰਡਲਮੈਨ, ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਟ: ਰੂਹਾਨੀ ਡਾਇਰੀ, ਕਿੰਡਲ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਥਾਨ 2998-3000. ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ, ਬੂਡਪੇਸ੍ਟ ਦੇ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਏਪੀਸਕੋਪਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਰਡਿਨਲ ਪੀਟਰ ਏਰਡੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪ੍ਰੀਮੇਟੂਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ. 

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਟਕਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ; ਇਹ ਇਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਰਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਇਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਅਰਥ ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ 2,000 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੈ. Ardਕਾਰਡੀਨਲ ਕਰੋਲ ਵੋਜਟੀਲਾ (ਜੌਹਨ ਪੌਲ II), ਯੂਕਾਰਿਸਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਲਡੇਲ੍ਫਿਯਾ ਵਿਖੇ, ਪੀ.ਏ. ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ; ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ “ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੈਕਨ ਕੀਥ ਫੌਰਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੀ.ਐਫ. ਕੈਥੋਲਿਕ; 13 ਅਗਸਤ, 1976

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ “ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ” ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ. ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਬੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ:

ਭਰਾ ਜਾਜਕਾਂ, ਇਹ [ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਲਸ ਦਾ ਰਾਜ], ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ [ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ] ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ... ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੇਂਸਟਕੋਸਟ. -http://www.mmp-usa.net/arc_triumph.html

ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਸਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕਾਵਾਂਗਾ. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ. ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.Esਜੈਸਟਰ ਨੂੰ ਜੈਨੀਫਰ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ; ਅਪ੍ਰੈਲ 25, 2005; wordsfromjesus.com

ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪੋਪਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੇਖੋ ਪੋਪਸ ਅਤੇ ਡਵਿੰਗ ਏਰਾ

ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਵੇਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. -ਪੋਪ ਐਸ.ਟੀ. ਜੋਹਨ ਪੌਲ II, ਜਨਰਲ ਸਰੋਤਿਆਂ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2003

 

ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ: ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕਾਲ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ, ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਘੰਟਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੈਂਟੀਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੇਂਟ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ:

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ. Bਬੀਡ., 16 ਫਰਵਰੀ, 1998 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੇਂਟ ਮਾਈਕਲ ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਨ ਦੇ ਸੀਰ ਲੂਜ਼ ਡੀ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ (ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸ਼ਪ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ). ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਹਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਨਘੜਤ ਪਲ ਹੈ ... ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਓ! ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤਰਾ ਆਇਆ ਹੈ: ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.  -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. 30 ਮਈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2019, ਲੂਜ਼ ਡੀ ਮਾਰੀਆ ਤੋਂ ਮਾਈਕੁਅਲ ਦੂਤ

ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ “ਰਾਤ ਦੇ ਚੋਰ ਵਾਂਗ” ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: [16]ਸੀ.ਐਫ. ਜਦੋਂ ਸਿਤਾਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ

… ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਟੋਕਰੇ ਵਾਂਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਚੰਨ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਤੋਂ looseਿੱਲੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੰਜੀਰ। (Rev 6: 12-12)

ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਖਕ ਡੈਨੀਅਲ ਓਕਨੋਰ 2022 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਥੇ. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ “ਰਹਿਮ ਦੇ ਸਮੇਂ” ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ. ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਜਾਰੀ ਫਰ. ਬੋਸੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:

… ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ! ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ! ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ burnੰਗ ਨਾਲ ਸੜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ! ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜਲਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਡੀਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ. ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਸਾੜ ਜਾਵੇਗਾ ... ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾੜੋ ... ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ... ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ. " -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ, ਕੁਕੀਅਰਸਕੀ ਪਰਿਵਾਰ, 5 ਮਈ, 2019

ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ "ਸ਼ਬਦ" ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਚ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਲਈ:

ਛੋਟੇਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਬਚੇ ਹੋਏ, ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ. ਬਲਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਭ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਭ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਦ .ੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ. ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਨਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ. ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਡੀਕ ਕਰੋ. ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

 

ਸਬੰਧਿਤ ਰੀਡਿੰਗ

ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੋਹਰਾਂ

ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅੱਖ

ਆਉਣ ਵਾਲਾ “ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ” ਪਲ

ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ

ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ

ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਡਰੈਗਨ ਦੀ Exorcism

ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ

ਕੀ ਪੂਰਬੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

 

 

ਮਾਰਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਵਰਮਾਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਸੰਤ 2019 ਵਿੱਚ!

ਦੇਖੋ ਇਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ.

 

ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. 

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਸੀ.ਐਫ. ਮੇਦਜੁਗੋਰਜੇ ਤੇ
2 ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ?
3 ਸੀ.ਐਫ. ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ
4 ਸੀ.ਐਫ. ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
5 ਸੀ.ਐਫ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
6 ਸੀ.ਐਫ. ਸੰਤ ਅਤੇ ਪਿਤਾ
7 ਸੀ.ਐਫ. ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੀ ਸਰਦੀ
8 ਰੇਵ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ
9 6:6
10 ਬ੍ਰਿਜ ਟੂ ਸਵਰਗ: ਬੇਟੀਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰੀਆ ਐਸਪਰਾਂਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿsਆਂ, ਮਾਈਕਲ ਐਚ ਬਰਾ Brownਨ, ਪੀ. 73, 171
11 6:9
12 ਸੀ.ਐਫ. ਓਪੇਨਡਰਸ
13 ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 3 ਮਈ, 2019
14 ਮੋਨਸਾਈਨੌਰ ਪਵੇਲ ਪੈਟਸਨਿਕ
15 "ਮਹਾਨ ਚਮਤਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ. ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ."-ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਟ (ਪੰਨਾ) 94) ਕਿੰਡਲ ਐਡੀਸ਼ਨ
16 ਸੀ.ਐਫ. ਜਦੋਂ ਸਿਤਾਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ.