ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਲ, ਸੈਂਟਾ ਮਾਰੀਆ ਅਸੁੰਟਾ ਦਾ ਗਿਰਜਾਘਰ; ਆਰ. ਮੁਲਤਾ (20 ਵੀਂ ਸਦੀ) 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲੋ. ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ...

 

ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ "ਬੇਕਨ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ", "ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ" ਅਤੇ "ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ" ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ.

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੇਤ ਦੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹੋ, 'ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ?' ਜਾਂ 'ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ?' ਜਾਂ 'ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ?' ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਮੱਤੀ 6:30-33)

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਯਿਸੂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਫੈਨੀ 'ਤੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।

ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਦਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ... ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਹੈ ਰੂਹ.

 

ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ

ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਬਲਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 6250 ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਓਹ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ? ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।

ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ, ਸੇਂਟ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ, ਐਨ. 350

 

ਕਿਵੇਂ?

ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ? ਜਵਾਬ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸੜਦੇ ਹਨ - ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀਵਤ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13:5)

ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਲੀ ਮਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। -ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਇਆ, ਸੇਂਟ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ, ਐਨ. 1142

ਦਇਆ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਓਹ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! -ਜੀਸਸ ਟੂ ਸੇਂਟ ਫੌਸਟੀਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ, ਐਨ. 1047

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ - ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਯੂਕੇਰਿਸਟ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ; ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਝਾੜਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲੇ ​​ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੀਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਵ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ... ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!"

ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਦਇਆ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਖਰਚਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ... ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ. -ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ, ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਸੇਂਟ ਫੌਸਟੀਨਾ, n.50, 186

ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਕਾਤਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ: ਸਾਹ, ਦਿਲ, ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੋ… ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ: ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ (2 ਕੁਰਿੰ 4:11). -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਜੌਨ ਯੂਡਸ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਭਾਗ ਚੌਥਾ, ਪੀ. 1331

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ: ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ. ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਂ।

 

ਆਓ ਅਮਲੀ ਬਣੀਏ!

ਹਾਂ, ਆਓ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਬਣੀਏ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ... ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਮੱਤੀ 25:34-36, 40)

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਕਸਰ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਖੁਆਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਆਉਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਖਾਲੀ ਹਨ, "ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ" ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। [1]ਮੱਤੀ 28: 19 ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13:3)

ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਜਾਂ ਪਲੰਬਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਸਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੰਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। [2]cf ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:2 ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਈਸਾਈਅਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਚਾਲੂ" ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ... ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ।

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਲ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ—ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਦਾ ਦਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ.

ਹੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੈ! ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ! -ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ, ਸੇਂਟ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ, ਐਨ .304

ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ... ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। (ਮੱਤੀ 6:19-21, 24)

 

ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ, 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ. 

 

 

ਸਬੰਧਿਤ ਰੀਡਿੰਗ

ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿਓ

ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੋ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਬਣੋ!

ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਜਾਰੀ

ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੋ

ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਦਿਲ

ਦਿਲ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਪੱਸਵੀ

 

ਇਸ ਲੇਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ! 

ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਮਾਰਚ 24 ਅਤੇ 25, 2017
ਨਾਲ
ਫਰ. ਫਿਲਿਪ ਸਕੌਟ, ਐਫਜੇਐਚ
ਐਨੀ ਕਾਰਟੋ
ਮਾਰਕ ਮੈਲੈਟ

ਸੇਂਟ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਐਨ ਸੈਟਨ ਚਰਚ, ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ, ਐਮ.ਓ. 
2200 ਡਬਲਯੂ. ਰੀਪਬਲਿਕ ਰੋਡ, ਬਸੰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਐਮਓ 65807
ਸਪੇਸ ਇਸ ਮੁਫਤ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ... ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋ.
www.streeningingandhealing.org
ਜਾਂ ਸ਼ੈਲੀ (417) 838.2730 ਜਾਂ ਮਾਰਗਰੇਟ (417) 732.4621 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

 

ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਮਾਰਚ, 27, 7: 00 ਵਜੇ

ਨਾਲ 
ਮਾਰਕ ਮੈਲੈਟ ਐਂਡ ਫਰਿਅਰ. ਮਾਰਕ ਬੋਜ਼ਾਦਾ
ਸੇਂਟ ਜੇਮਜ਼ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਕਟਾਵੀਸਾ, ਐਮ.ਓ.
1107 ਸਮਿਟ ਡਰਾਈਵ 63015 
636-451-4685


ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ.

ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਮੱਤੀ 28: 19
2 cf ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:2
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਟੈਗ , , , , , , , , , , , .

Comments ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.