ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ

ਰੀਡਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੁਈਸਾ ਪਿਕਾਰਰੇਟਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। "ਮੈਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ," ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੁਈਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "...ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣੀ, ਪਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ." [1]ਵੋਲ. 19, 6 ਜੂਨ, 1926 ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ "ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ."

ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਵਉੱਚ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸਦੀਵੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ। , ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਸਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਅਰਥਾਤ, ਇਸਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। — ਖੰਡ 19, ਮਈ 23, 1926

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸੋਨਸ਼ਿਪ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ." [2]ਵੋਲ. 17, 18 ਜੂਨ, 1925 ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ: ਇਹ ਹੈ ਕੋਲ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।[3]"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ." - ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੈਟੀਜ਼ਮ, 307 ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਯੁੱਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ… ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ… ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ… ਚਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੋ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ… ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। —ਫਰਵਰੀ 8, 1921, 10 ਫਰਵਰੀ, 1924, 22 ਫਰਵਰੀ, 1921

ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੈਟੀ ਵੱਡੀ ਸੌਦਾ ਵਰਗਾ ਆਵਾਜ਼. ਤਾਂ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ?

ਮਹਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੁਈਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:

...ਸੂਰਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ... ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡੀਜੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।  — ਖੰਡ 19, ਮਈ 10, 23, 1926

… ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। —ਵਾਲੀਅਮ 15, ਦਸੰਬਰ 8, 1922

ਅਤੇ ਫਿਰ, ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰਿਯਮ ਬਾਰੇ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਉਸਨੂੰ ਰਾਣੀ, ਮਾਂ, ਬਾਨੀ, ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। — ਖੰਡ 19, ਮਈ 31, 1926

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ:

ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਚੰਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਾਰਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ ... ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਰ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੜੀ। (ਪ੍ਰਕਾ 12:1, 5)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ, ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ:

ਇਹ ਔਰਤ ਮਰਿਯਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਰਚ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. —ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਕੈਸਟਲ ਗੈਂਡੋਲਫੋ, ਇਟਲੀ, ਅਗਸਤ 23, 2006; ਜ਼ੈਨਿਟ; cf ਕੈਥੋਲਿਕ.ਆਰ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁਈਸਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।[4]“...ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।" -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਐਨ. 67 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ:

...ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ... ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ. — ਭਾਗ 19, ਜੂਨ 6, 20, 1926, 

ਲੁਈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, "ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਔਰਤ" - ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਸਡ ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵ-ਰੂਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ - ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, "ਆਮ ਸਟਾਕ" ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜੋਂ ਲੁਈਸਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ [5]ਵੋਲ. 19, 6 ਜੂਨ, 1926 ਅਤੇ ਇੱਕ “ਪੁਰਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਰਚ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਰੀਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ. ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ…

... ਇੱਕ ਕਠੋਰਤਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ... (ਰੋਮੀ 11:25-26)

... ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ:

…ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਿਪੱਕ ਮਰਦਾਨਗੀ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੱਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ… ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਦਾਗ ਜਾਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:13, 5:27)

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਦੇ "ਸੂਰਜ" ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ "ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ" ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ:[6]ਸੀ.ਐਫ. ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ, ਸਾਫ਼ ਲਿਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। (ਪ੍ਰਕਾ 19:6-8)

ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ

ਪੋਪ ਪੀਅਸ XI ਦੁਆਰਾ 1922 ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

“ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ… ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ… ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ... ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ, ਬਲਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ. … ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। OPਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਇਲੈਵਨ, “ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਤੇ, ਦਸੰਬਰ 23, 1922

ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ; ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਜੋਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। (ਜ਼ਬੂਰ 2:7-9)

ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ “ਟੁੱਟਣਾ” ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ "ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁੱਗ" ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ "ਜਾਨਵਰ" ਸਮੇਤ [7]ਸੀ.ਐਫ. ਰੇਵ 19: 20 ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:[8]ਸੀ.ਐਫ. ਰੇਵ 19: 21

...ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਪੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਬਘਿਆੜ ਲੇਲੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੀਤਾ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜਾਵੇਗਾ... (ਯਸਾਯਾਹ 11:4-9) ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਅ ਨੂੰ ਮੈਅ ਵਿੱਚ ਲਤਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। (ਪ੍ਰਕਾ 19:15)

ਪਰ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:

ਜੇਤੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ… ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। (Rev 2: 26-28)

"ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੜੀ" ਅਟੱਲ, ਅਟੱਲ, ਅਟੱਲ "ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ" ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ, ਫਿਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ...

... ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਦ ਆਇਆ ਜੋ ਅੰਤ ਤਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਵਿਕਾtors ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ… ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ. -ਨਵਾਰਾ ਬਾਈਬਲ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ; ਫੁਟਨੋਟ, ਪੀ. 50

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ "ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਦੀ "ਬਹਾਲੀ" ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।[9]ਸੀ.ਐਫ. ਚਰਚ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ 

ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। -ਜੇਸੁਸ ਟੂ ਲੂਇਸਾ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919, ਭਾਗ. 12 

ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:4-6)

ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੈਟੀਜ਼ਮ, ਐਨ. 2816

ਉਹ "ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ" ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ in ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। "ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰੇ" ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਅਤੇ "ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ" ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ:

ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ। (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 22:16)

…ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੈ। — ਜੀਸਸ ਟੂ ਲੁਈਸਾ, ਵੋਲ. 19, 27 ਮਈ, 1926

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੇਰਾਲਡਜ਼ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ।[10]ਸੀ.ਐਫ. ਦੋ ਹੋਰ ਦਿਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ... ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। (2 ਪਤਰਸ 1:19… 3:8)

ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ “ਔਰਤ” ਅਤੇ “ਪੁਰਸ਼ ਬੱਚੇ” ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਜਗਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰੇਗਾ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਮ ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਝੂਠੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ. ਪਰ "ਪੁਰਸ਼ ਬੱਚੇ" ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਆ" ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਗਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਅਜਗਰ ਉਸ beforeਰਤ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖ stood਼ਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਨਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ. (ਪ੍ਰਕਾ. 12: 4-5)

ਕਈ ਵਾਰ ਲੁਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹੱਸਮਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ "ਫੜੀ" ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਯੂਕੇਰਿਸਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।[11]ਸੀ.ਐਫ. ਲੁਈਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ:

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਹਨ... ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਧੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੋ. Esਜੇਸੁਸ ਟੂ ਲੂਇਸਾ, ਖੰਡ 11, 18 ਮਈ, 1915

ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਵੇਖੇ; ਇਸ ਲਈ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ - ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ leੱਕਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ; ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ.

ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਮਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ; ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਵਰਗੀ ਮਾਂ ਨੇ ਛੋਹਿਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮਿੱਠੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਆਵੇ. ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਜਿਸਦੀ ਉਸਦੀ ਮਾਤ - ਭਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ. ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ, ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ. ਓਹ! ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. -ਵੋਲ. 33, 6 ਜੂਨ, 1935

ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, "ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੰਡੇ" ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।” (ਪ੍ਰਕਾ. 20:4) ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ “ਅੰਤ ਤੀਕ” ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਈ…

ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਹਾਂ; ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਾਂ. (ਰੋਮੀਆਂ 14: 8)

 

ਹੇ, ਅਧਰਮੀ ਸੰਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ,
ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ,
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ - ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ,
ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ;
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ -
ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ FIAT ਦਾ ਯੁੱਗ।
ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਗੇ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਲਝਾ ਦਿਆਂਗਾ।

—ਜੀਸਸ ਟੂ ਲੁਈਸਾ, ਵੋਲ. 12, 8 ਫਰਵਰੀ, 1921

ਸਬੰਧਤ ਪੜ੍ਹਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੁਈਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ

 

 

ਨਾਲ ਨਿਹਿਲ ਓਬਸਟੈਟ

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ. ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਮੀ ਡਬਲਯੂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ “ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ” ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:


ਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

ਹੇਠਾਂ ਸੁਣੋ:


 

 
Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਵੋਲ. 19, 6 ਜੂਨ, 1926
2 ਵੋਲ. 17, 18 ਜੂਨ, 1925
3 "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ." - ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੈਟੀਜ਼ਮ, 307
4 “...ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।" -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਐਨ. 67
5 ਵੋਲ. 19, 6 ਜੂਨ, 1926
6 ਸੀ.ਐਫ. ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ
7 ਸੀ.ਐਫ. ਰੇਵ 19: 20
8 ਸੀ.ਐਫ. ਰੇਵ 19: 21
9 ਸੀ.ਐਫ. ਚਰਚ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ
10 ਸੀ.ਐਫ. ਦੋ ਹੋਰ ਦਿਨ
11 ਸੀ.ਐਫ. ਲੁਈਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਟੈਗ , , , .