ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ—ਭਾਗ II


ਚਿਪ ਕਲਾਰਕ ©, ਸਮਿਥਸੋਨੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

 

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ

ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੇਂਟ ਫੌਸਟੀਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਹਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ ਐਤਵਾਰ, ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਨੋਟ: ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ.) ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਸ ਦਇਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲੁਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੈਪਲਟ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ ਚਿੱਤਰਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਸਕਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਬਲੀਦਾਨ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਆਤਮਾ ਹੈ; ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਂਗਾ। (ਜ਼ਬੂਰ 51)

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ - ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ ਲਈ ਪਿਆਸਾ:

ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, (ਤਾਂ) ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 3:20)

ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ—ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ, ਜਾਂ ਚੈਪਲੇਟ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਕਿਉਂ…?

 

ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਗਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫਲ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਉਗਾਉਣ ਲਈ।

"ਦੈਵੀ ਮਿਹਰ" ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ "ਦਿਨ" ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ. ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਇਆ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਚਮਕੇਗਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ (ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ. ਇਸੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ” ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਮ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਪਿਆਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ

ਹਾਂ, 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਦਇਆ ਦਾ ਗਹਿਣਾ: ਇਕਬਾਲ, ਦ ਯੂਕੇਰਿਸਟ, ਦਿ ਡਿਵਾਇਨ ਮਰਸੀ ਚੈਪਲੇਟ, ਦ ਰੋਜ਼ਰੀ, ਫਸਟ ਫਰਾਈਡੇਜ਼, ਦ ਸਕੈਪੁਲਰ, ਆਦਿ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੀਏ।  

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲਪਿਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ... ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਥਾਹ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।  -ਯਿਸੂ, ਸੇਂਟ ਫੌਸਟੀਨਾ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੀ, ਐਨ. 687, 848

 

 

 

 

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨਾ-ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ or ਗਾਹਕ ਇਸ ਜਰਨਲ ਨੂੰ. 

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ.

Comments ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.