ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

 

 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਲਿਆਉਣਾ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਣਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ?

 

ਇਮੀਨੇਂਸ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ.

ਇਹ ਅਗਿਆਤ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਟਰਾਇਲ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ "ਦੇਰੀ" ਹੋਵੇਗੀ. Ate ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਐਨ. 673

ਪਰ,

ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪਲ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ “ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ” ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਵਿਚ “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ।”  ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਮਸੀਹ, ਯਿਸੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ”    -ਸੀ ਸੀ ਸੀ, ਐਨ. N674.

 

ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਏ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ or ਅਮਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ. "ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀ" ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਧੀ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ.

ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, "ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਵੇਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ. (ਜ਼ੇਕ 8: 11-12)

ਜਦੋਂ?

ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵਹਿਣਗੀਆਂ ... ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ. ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ; ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱooksਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਣਗੀਆਂ। (ਯਸਾਯਾਹ 2: 2-4)

ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਉਭਰੇਗਾ ਦੇ ਬਾਅਦ The ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ Eucharistic ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰੇਗਾ ਦੌਰੇ ਉਸ ਦਾ ਝੁੰਡ… (ਜ਼ੇਕ 10:30)

ਦੋਵੇਂ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ" ਦਾ ਕੇਂਦਰ.

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੌਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸਦੀਵੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਹੋਣਗੇ। -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਜਸਟਿਨ ਮਾਰਟਾਇਰ, ਟ੍ਰਾਈਫੋ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਚਰਚ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ

 

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ

ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ "ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ" ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ. 

ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਹੈ. (2 ਪੰ. 3: 8)

ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ. ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ:

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਸੀ; ਇਸਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ "ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ... ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਆਈ. ਤਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ... ਉਸਨੇ ਅਜਗਰ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਪ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਤਾਨ ਹੈ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ... (ਰੇਵ. 19:11, 15; 20: 1-2)

ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਜੀਵਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਹੱਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ. ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਕੀਏ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ.

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, "ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ," ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ, "ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ." (ਜ਼ੇਕ 13: 8-9)

 

ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ

ਫਿਰ “ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ” ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ: ਦੋਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-

ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ “ਪੂਰਾ ਸੰਮਿਲਨ”, “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ” ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮਾਪ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ “ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ”. —ਸੀਸੀਸੀ, ਐਨ. 674 

ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ, ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਹਿਲਡਗਾਰਡ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਸੀਨ ਪੈਟਰਿਕ ਬਲੂਮਫੀਲਡ, 2005; ਪੀ .79

ਰੱਬ ਦੇ ਇਹ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਵਚਨ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਮਸੀਹ ਦਾ,

… ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਗ਼ ਜਾਂ ਮੁਰਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਅਫ਼ 5:27)

ਇਹ ਹੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ੈਤਾਨਿਕ ਬਗਾਵਤ (ਗੋਗ ਅਤੇ ਮੈਗੋਗ) ਦਾ ਉਭਾਰ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ. The ਅਮਨ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਫਿਰ, ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੈ ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ ਜਿਸ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾੜੇ ਵੱਲ ਉਸਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ.

[ਜੌਨ ਪੌਲ II] ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ.  Ardਕਾਰਡੀਨਲ ਜੋਸਫ ਰੈਟਜਿੰਗਰ (ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI), ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ, ਪੀ. 237

 

 

ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. 

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਅਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ.