ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ

 

ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ. 

 

ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ… - ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਵਕ ਦਿਵਸ, ਸਿਡਨੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2008

ਮੈਂ ਇਸ 'ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ' ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੋਸ ਖੜੋਣ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਚਰਚ. ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਪਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ! ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ. 

ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ —— ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ! ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ! (ਆਮੋਸ 3: 8)

 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਮਰ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚ ਫਾਦਰਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਏ:

ਇਸ ਲਈ ਨਿਹਚਾ, ਉਮੀਦ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ (1 ਕੁਰਿੰ 13:13).

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਮਰ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ “ਨਿਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ” (ਅਫ਼. 2: 8) ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ. ਪਰ ਪਤਝੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਹੱਬਾਬੁਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:

… ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ, ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। (ਹੈਬ 2: 4)

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਹੇਬਰਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ. ਕੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਹਚਾ ਦਾHimਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ.

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ... ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ... ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ. ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. (ਇਬ 11: 1, 6-7)

ਸੇਂਟ ਪੌਲੁਸ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਯਾਕੂਬ, ਯੂਸੁਫ਼, ਮੂਸਾ, ਗਿਦਾonਨ, ਡੇਵਿਡ, ਆਦਿ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. (ਇਬ 11: 39-40)

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਫਿਰ, ਇੱਕ ਸੀ ਆਸ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੀਜ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਉਮਰ.

 

ਉਮੀਦ ਦਾ ਉਮਰ

“ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ” ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ.

ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ. ਚਰਚ "ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ." -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, 763

ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ:

ਪਾਪ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਤ ਹੈ ... ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ... ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ (ਰੋਮ 6:23; 8: 20-21).

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਰਮ ਕਾਰਜ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪ ਅਦਾ ਕੀਤੀ. ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ! ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਦਾ Davidਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ: ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਕਾਬੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ. ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ: ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ.

ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ “ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ” ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕੇ. ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਠੰਡੀ ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ "ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ" ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ. -ਪੋਪ ਜੋਨ ਪੌਲ II, ਉਰਬੀ ਅਤੇ ਓਰਬੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਈਸਟਰ ਐਤਵਾਰ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2001

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ” ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰਭਵਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ. ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਹੈ ਸੰਭਵ ਕਰਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ. “ਕੁੱਖ” ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫੋਂਟ ਹੈ; “ਬੀਜ” ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਟ, ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, "ਅੰਡੇ" ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਮਸੀਹ ਹੈ:

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? (2 ਕੁਰਿੰ 13: 5)

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ: “ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ”(ਰੋਮ 8:24). ਅਸੀਂ "ਉਮੀਦ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ “ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ”(ਗੈਲ 2:20). ਇਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ “ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ” ਵਿਚ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ "ਬੁੱ .ੇ ਆਦਮੀ" ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ.

… ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ofੰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਤਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. (ਐਫ਼ 4: 22-24)

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ. ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ: ਕਰਾਸ ਦਾ ਰਾਹ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਪਾ:

… ਜਦ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਯੂਹੰਨਾ 12:24)

ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਣਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਇਹ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ... ਪਰ ਉਮੀਦ.

… ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀਵਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ... ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਝ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. (2 ਕੁਰਿੰ 4:10, 2 ਕੁਰਿੰ 5: 4)

ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਮਦਰ ਚਰਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਮੇਰੇ ਬਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ! (ਗਾਲ 4:19)

ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ:

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ... ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ... (ਰੋਮ 8: 19-22)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਇਕ ਯੁੱਗ ਹੈ ਆਸ ਅਗਲੇ ਦੇ... an ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਮਰ.

 

ਪਿਆਰ ਦਾ ਯੁੱਗ

ਰੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਦਯਾ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ), ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਅਮੀਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. (ਅਫ਼ 2: 4-7)

"… ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ…“, ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੁ Churchਲੀ ਚਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ (ਸੀ.ਐਫ. 2 ਪੀ. 3: 9) ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਚਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਰਵਾਹੇ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ:

... ਇਸ ਇਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿਆਰੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਹੈ. (2 ਪਤ 3: 8)

ਦਰਅਸਲ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ “ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ” ਵੀ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੌਨ ਪੌਲ II ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ “ਦੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਾਰ” ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਿਥੈ ਨੂ? ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਵ ਦੀ ਉਮਰਈ…

… ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ… (1 ਕੁਰਿੰ 13:13)

ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਚਰਚ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ "ਨਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ" ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ... ਚਰਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੰਤਮ ਪਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੇਗੀ. -ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ., 675, 677

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ "ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ”(2 ਕੁਰਿੰ 3:18), ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਖ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ “sunਰਤ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ” ਜਿਸਨੂੰ ਪੋਪ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰੀ ਅਤੇ ਮਦਰ ਚਰਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ...

… ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ. (ਪ੍ਰਕਾ. 12: 2)

ਇਹ “ਮਰਦ ਬੱਚਾ” ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ”ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ” ਪਰ ਫਿਰ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,

ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ. (12: 5)

ਬੇਸ਼ਕ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਏ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ! ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, “ਪੂਰਾ ਮਸੀਹ,” ਇੱਕ “ਸਿਆਣਾ” ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ:

... ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੱਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ. (ਅਫ਼ 4:13)

ਪਿਆਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਚਰਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ "ਪਰਿਪੱਕਤਾ" ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ. ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗੀ (ਭਾਵ. “ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ”) ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ” (ਜਨ 15-10).

ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ - ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.-ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਮਾਰਗਰੇਟ ਮੈਰੀ,www.sacredheartdevotion.com

ਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹਰ ਤੱਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ (ਸੀ.ਐਫ. ਯਸਾਯਾਹ 42: 4)…

ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, [ਸਾਰੇ] ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ… OPਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਇਲੈਵਨ, ਕੁਆਸ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਐਨਸਾਈਕਲੀਕਲ, ਐਨ. 12, ਦਸੰਬਰ 11, 1925

… ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਰੋਕੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ “ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ:

ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ “ਪੂਰਾ ਸੰਮਿਲਨ”, “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ” ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮਾਪ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ “ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ”. -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੈਟੀਜ਼ਮ, ਐਨ. 674 

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ ਆਸ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਨਾਦਿ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ... ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨਾਦਿ ਯੁੱਗ.

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਦਯਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ; ਇਕ ਉਮੀਦ ਜੋ ਇਕ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਨਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਲੋਪ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. (1 ਪਤ 1: 3-5)

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ... ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ consecੰਗ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ... ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚEsਜੇਸੁਸ ਟੂ ਵੇਨੇਬਲ ਮਾਰੀਆ ਕੌਨਸਪੀਸੀਨ ਕੈਬਰੇਰਾ ਡੀ ਅਰਮੀਡਾ; ਫਰ. ਮੈਰੀ-ਮਿਸ਼ੇਲ ਫਿਲਿਪਨ, ਕੋਨਚਿਟਾ: ਇਕ ਮਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਡਾਇਰੀ, ਪੀ. 195-196

ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ. —ਪੋਪ ਜੋਨ ਪੌਲ II, ਹੋਮਿਲੀ, ਕ੍ਰਾਕੋ, ਪੋਲੈਂਡ, 18 ਅਗਸਤ, 2002; www.vatican.va

ਆਹ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਜੀਵ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ. ਬਰਬਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਏਟ ਵਾਲੰਟਾਸ ਤੁਆ  (“ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ”) ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ- ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ .ੰਗ ਨਾਲ. ਆਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ! ਇਸ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ... Esਜੇਸੁਸ ਟੂ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ਼ ਰੱਬ, ਲੁਇਸਾ ਪਿਕਕਾਰੇਟਾ, ਹੱਥ-ਲਿਖਤ, ਫਰਵਰੀ 8, 1921; ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਰੇਵਰੇਂਟ ਜੋਸਫ ਇਯਾਨੂਜ਼ੀ, ਪੀ .80

… ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ: “ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ” (ਮੱਤੀ 6:10)…. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ “ਸਵਰਗ” ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ “ਧਰਤੀ” “ਸਵਰਗ” ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ, ਭਲਿਆਈ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ - ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. - ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਜਨਰਲ ਸਰੋਤਿਆਂ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2012, ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ lovesਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ.  —ਪੋਪ ਜੋਹਨ ਪੌਲ II, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਪ ਜੋਨ ਪੌਲ II ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, 1 ਜਨਵਰੀ 2000

ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੁੰਮਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ… ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਚ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, Nox sicut ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ. OPਪੋਪ ਪਿਕਸ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਉਰਬੀ ਅਤੇ ਓਰਬੀ ਪਤਾ, ਮਾਰਚ 2, 1957; ਵੈਟੀਕਨ.ਵਾ

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੱਚ ਦਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ. - ਪੋਪ ਜੋਨ ਪੌਲ II, ਰੇਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼, ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ, 1981

 


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ:

  • ਪੋਪਸ, ਚਰਚ ਫਾਦਰਸ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ "ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ" ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਮਾਰਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੋ: ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾn.

 

 

ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. 

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਅਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਟੈਗ , , , , , , , , , , , , , , .