ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ, ਟਿਯਨਾ (ਮਾਲਲੇਟ) ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ

 

ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਇਕ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ.
ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਸਕੋਂ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਲਓ;
ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ!

(ਜੌਹਨ੍ਹ XXX: 16-32)

 

ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਾਗਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੇ ਪਲ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਆਤਮਕ ਪਿਤਾਪਣ ਨਬੀ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ:

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਏ. ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਖਿੰਡਾ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਹਰ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਸਨ; ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਈ. (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 34: 5-6)

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਮਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਜੜ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈ ਚੀਕਦਾ ਹੈ.

ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਭੇਜਾਂਗਾ: ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। (ਆਮੋਸ 8:11)

ਪਰ ਯਿਸੂ, ਮਹਾਨ ਚਰਵਾਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਜੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲ੍ਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਾਂਗਾ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ. (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 34: 11-12)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ.

 

ST ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋਸਫ਼

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ theਰਤ ਚਰਚ ਦੀ “ਸ਼ੀਸ਼ਾ” ਹੈ:

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ. - ਸਟੈਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਸਹਾਕ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵਾਲੀਅਮ. ਮੈਂ, ਪੀ.ਜੀ. 252

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ “ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ” ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸਰ Augustਗਸਟੁਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਲੂਕਾ 2: 1)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ "ਰਜਿਸਟਰਡ” ਇਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ,ਰਤ, “ਸੂਰਜ ਪਹਿਨੇ womanਰਤ,” ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚਰਚ…

... ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਰਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.—ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਕੈਸਟਲ ਗੈਨੋਲਡੋ, ਇਟਲੀ, ਏ.ਯੂ.ਜੀ. 23, 2006; ਜ਼ੈਨਿਟ 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਸ ਲਈ, ਵੀ, ਹੈ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਦਾ ਸਮਾਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ yਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ. ਇਸ ਲਈ ਵੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੂਮੈਨ-ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ ਯੁੱਗ. ਅੱਜ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਘੰਟੇ, ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ — ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਂਗੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੱ .ੇ ਗਏ ਹਨ.

 

ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋਸਫ਼

ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਂਟ ਜੋਸੇਫ (ਹੇਠਾਂ) ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ. ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ” - ਸੌਂਪਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਂਟ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ. ਉਸਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ toਰਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ?

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅੱਖ.

ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਚੁੱਪੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ "ਧਮਕੀ" ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਚਿੰਤਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ. ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ. ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ.

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ. ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਐਂਟੀਥੀਸੀਸ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ. ਦੀ ਆਤਮਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਦੀ ਆਤਮਾ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਆ ​​ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ. (ਯਾਕੂਬ 4: 7)

ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ, ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ ਧਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਉਣਾ:

 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵੋਂਗੇ,
ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ. (ਯਸਾਯਾਹ 30:15)

 


ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਐਕਟ. ਜੋਸਫ਼

ਪਿਆਰੇ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ,
ਕ੍ਰਿਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ
ਚਰਚ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ:
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਮਰਿਯਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ
ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਵਾਦੀ,

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾਪਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ.
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਬਾਓ;
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਲਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ;
ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ.

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓ. ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ;
ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ; ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ.

ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਸਕਾਂ,
ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਉੱਕਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕੀਤੀ,
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿੱਚ moldਾਲ਼ੋ ਅਤੇ ਬਣਾਉ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ,
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ,
ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਨਾਦਿ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਗਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ,
ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ, ਆਮੀਨ.

(ਮਾਰਕ ਮੈਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ)

 

ਸਬੰਧਿਤ ਰੀਡਿੰਗ

ਚਰਚ ਵਿਚ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ, ਫਰਿਅਰ ਪੜ੍ਹੋ. ਡੌਨ ਕੈਲੋਵੇ ਦਾ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

 
ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ french! (ਮਰਸੀ ਫਿਲਿਪ ਬੀ!)
ਡੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਲਾਈ ਮੇਸ éਕਰਿਟਸ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਕਲੀਕੇਜ਼ ਸੁਰ ਲੇ ਡਰਾਪੇਉ:

 
 
Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ.