ਰਾਖੇ ਦਾ ਗਾਣਾ

 

ਅੱਜ 5 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ… ਅੱਜ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ. 

 

IF ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ...

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਨੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ "ਸੈਂਕਟਸ" (ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਤੋਂ) ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ).

ਅਚਾਨਕ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਭੁੱਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡੇਹਰੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਠੇ. ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਚਰਚ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਉਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ “ਚੌਕੀਦਾਰ” ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋ ਰਾਖੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਭਰਿਆ ਮਸੀਹ ਹੈ! -ਪੋਪ ਜੋਨ ਪੌਲ II, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, XVII ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਵਕ ਦਿਵਸ, ਐਨ. 3; (ਸੀ.ਐਫ. 21: 11-12 ਹੈ)

 ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਅਧਿਆਇ 33:

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ: “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਵਾਂਗਾ… ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ … ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਰਾਖਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 33: 1-7)

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਮਖੌਲ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ, ਉਦਾਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਘਾਟ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਖੁਦ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੇ ਹੁਣ “ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” [1]ਸੀ.ਐਫ. ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸਨੇ "ਨਵੇਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ" ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ "ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ" ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ.

ਪਰ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ:

ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬੈਠਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਹੋ, ਇਕ ਸੁਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਚਲਾਕ ਛੋਹ ਨਾਲ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ... (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 33: 31-32)

ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ "ਰਿਪੋਰਟ" ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ... ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ!), ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਵੇਖਿਆ" ਅਤੇ "ਵੇਖੋ" ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ, "ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ" ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ.

ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਅਸਲ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਲ ਵਜੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਭਗ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਉਸੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਸੀ:

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, "ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ” “ਮੈਂ ਇਥੇ ਹਾਂ”, ਮੈਂ ਕਿਹਾ; "ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ!" ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ: ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓ! ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ! ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਬਣਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁੱਕੋ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ”

“ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ?” ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ. ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਘਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਇਕ ਉਜਾੜ ਕੂੜੇਦਾਨ ਹੈ. ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੈ. ” (ਯਸਾਯਾਹ 6: 8-12)

ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ "ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਕੇਤ" ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਨ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ, ਜੌਨ ਬੈਪਟਿਸਟ, ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ.

ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਹੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਹੈ. Poemਪੋਪ ਜੋਹਨ ਪੌਲ II, ਕਵਿਤਾ "ਸਟੈਨਿਸਲਾw" ਤੋਂ

ਮੈਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ, ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਵਾਂਗਾ. ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਰਮ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਉਪਕਰਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਂਟ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਮਹਾਨ: ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਿਆਂਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲੇਗੀ. -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਮਹਾਨ, ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵਾਲੀਅਮ. IV, ਪੀ. 1365-66

ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ forgivenessੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਉਪਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ “ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੌਪਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ) ਪੋਪ ਕਿਉਂ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ). ਮੈਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ. ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਭੇਸ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਅਟੱਲ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ:

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓ ... [ਪਰ] ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ. (ਈਜ਼ 33: 7-9)

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗਾ. ਪੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ. ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੌਂਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਕੈਚੇਚੇਸਿਸ, ਐਨਸਾਈਕਲੀਕਲ, ਡੌਗਮਾਸ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨਸਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ... ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ. ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਲਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ. ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੱਤ ਪ੍ਰਸੰਸਾ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਹੈ. 

ਚੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਥਿਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਵਣ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਚਨਾ ... ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ... ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ... ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ. ਚੇਲੇ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਜੋ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ. —ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਹੋਮਿਲੀ, ਮੈਡਲਿਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਐਨਰਿਕ ਓਲੀਆ ਹੇਰੇਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਮਾਸ, 9 ਸਤੰਬਰ, 2017; ewtnnews.com

ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 'ਹਿੱਲਣਾ' ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ." [2]ਕੋਮਬੀਆ ਦੇ ਮੇਡੇਲਿਨ ਵਿਚ ਐਨਰਿਕ ਓਲੀਆ ਹੇਰੇਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੁਮਿਲੀ; ewtnnews.com ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ: ਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਬਾ ਇੱਕ ਨੀਂਦਵੀਂ ਚਰਚ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੈ.

ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. —ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਕੈਥੋਲਿਕ ਨਿ Newsਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011, ਆਮ ਹਾਜ਼ਰੀਨ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੈ ਮਹਾਨ ਤੂਫਾਨ. ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ):

… ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਮੇਂ, ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ; ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਟੂ ਫਰਿਅਰ ਸਟੈਫਨੋ ਗੋਬੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 1994; ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪ੍ਰੀਮੇਟੂਰ ਬਿਸ਼ਪ ਡੋਨਾਲਡ ਮੋਂਟਰੋਜ਼

ਇਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ... ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ womenਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ. -ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਕਵੀਨ ਪੀਸ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੇਡ੍ਰੋ ਰੈਜਿਸ ਪਲਾਨਲਟੀਨਾ, ਅਪਰੈਲ 22; 25, 2017

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬੰਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ; [3]ਸੀ.ਐਫ. ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ, ਰੂਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ. ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਕਣਾ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ... ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ. ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ. ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ. Mir ਮਿਰਜਾਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਲੇਡੀ ਮਿਰਜਾਨਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017; ਜੂਨ 2, 2017

ਮੈਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ "ਬੁਆਏਂਡ" ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. 

ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ.

ਯਿਸੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ.

ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ,
ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ. 
ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ.
(ਜ਼ਬੂਰ 104)

 

 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

 

ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਸੀ.ਐਫ. ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ
2 ਕੋਮਬੀਆ ਦੇ ਮੇਡੇਲਿਨ ਵਿਚ ਐਨਰਿਕ ਓਲੀਆ ਹੇਰੇਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੁਮਿਲੀ; ewtnnews.com
3 ਸੀ.ਐਫ. ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣੋ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਗ , , , , , , , , , , .