ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਮੰਗਲਵਾਰ, 13 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਲਈ
ਆਪਟ. ਕਰਾਸ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ


ਤੋਂ ਆਦਮ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਮਾਈਕਲੈਂਜਲੋ, ਸੀ. 1511

 

“ਓ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ”

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਦਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯਾਤਰਾ ... ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ. ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ:

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ: ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਗੋਡੇ ਮੋੜ ਜਾਣਗੇ; ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਜੀਭ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇਗੀ, "ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਵਿੱਚ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। (ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਨ)

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੋ. ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੀ ਹੋ: ਰਚਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ.

ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੁੰਮਣਗੇ. ਸਚਾਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੇਖੇਗਾ. (ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ)

ਬੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੋ. ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ…

 
 

ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਦਲਾ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਬੁੱਧ ... ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਲਦੀ; ਉਹ ਜੋ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇਗਾ। (ਵਿਸ 6: 12-14)

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ? ”

ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,

ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ.

 

ਕੀ ਮੈਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ?

ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਮਨ? ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਬੇਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜੀਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ?

ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? (ਯਸਾਯਾਹ 66: 9)

ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, "ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ." ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ manਰਤ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚ ਦੇਵੇਗੀ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ theਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗਾ.

ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ. (ਯਸਾਯਾਹ 55:11)

ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਸਵੇਰ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਬਲਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਚਿਆਈ ਵੇਖਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ... ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ; ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਤਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. (ਯਸਾਯਾਹ 62: 1-2; Rev 2:17)

 

ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੂਝ

In ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਰਿਪੇਖ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹਨ, ਭਾਵ, ਤਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ - ਇਕੱਲੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁੱਖ ਖੁਦ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

ਬੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. (ਲੂਕਾ 7:35)

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਰਹੱਸਮਈ earthੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਯੁਕਰਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ. (ਇਬ 12: 1) 

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਿਯਮ ਅੱਜ ਬਣੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਕੀਏ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਅੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ "ਪਹਿਲੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ" ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੰਤ, ਅਲੌਕਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, "ਸਚਿਆਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ" ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਵੇਖੋ) ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆਮਤ). ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਰੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਟ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.

ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ. ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ. ਉਸਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ; ਅਮੀਰ ਉਸ ਨੇ ਖਾਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਲੂਕਾ 1: 50-55)

ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ: ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਅਤੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ. ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ (ਲੂਕਾ 1: 68-73 ਦੇਖੋ).

 

ਬਣਾਉ ਦਾ ਬਦਲਾਅ 

ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਤੀ 11:19 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. (ਮੱਤੀ 11:19)

ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਵਾਵਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. . ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਂਟ ਥੌਮਸ ਐਕਿਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ “ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ” ਹੈ; ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ.

ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜੁਬਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਪ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 

 

ਮਹਾਨ ਜੁਬਲੀ 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਜੁਬਲੀ ਹੈ.

... ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਅਮੀਰੀ ਦਿਖਾਏਗਾ. (ਅਫ਼ 2: 7)

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਿਨ. (ਲੂਕਾ 4: 18-19)

ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਾ “ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ” ਇੱਥੇ "ਬਦਲਾ" ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ "ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ", ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ, ਇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਲ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਇਆ ਅਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਬ੍ਰਹਮ ਫਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. (ਯਸਾਯਾਹ 35: 4)

ਇਸ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਰਿਯਮ ਨੂੰ “ਤਿਆਰ ਕਰਨ” ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਜੋ ਜੁਬਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੋਪ ਜੌਨ ਪੌਲ II ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ "ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ" ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗੀ; ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ;ੰਗ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ (ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ); ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਨਸੀਅਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ; ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਯੁਕਰਿਸਟ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਚਮਕੇਗੀ; ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਇੱਕੋ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ… ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਵਾਪਸੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜੀਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ... ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ? -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਲੂਯਿਸ ਡੀ ਮਾਂਟਫੋਰਟ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ, ਐਨ. 5; www.ewtn.com

 

ਪਿਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਕੀ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਤਣੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣਗੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਯੁਕੇਰਸਿਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ - ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੇਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਫਲ ਦੇਣਗੇ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨ - ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਓ!

ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ... ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ. ਅਮਨ (ਲੂਕਾ 1: 78-79)

ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ. ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ. -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, n.1040

 

ਸੂਚਨਾ:

ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਸਬਸਕ੍ਰਾਈ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  1. ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਰ ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ "ਸਪੈਮ" ਵਜੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮਾਰਕਮੈੱਲਟ. com ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ.
  2. ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਕ ਮੇਲ ਫਿਲਟਰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਈਮੇਲ “ਕਬਾੜ ਨਹੀ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰੋ.
  3. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਬਾਕਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ. ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਬਾਕਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ "ਬਾounceਂਸ" ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਮੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ] ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.   

 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ:

 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ.

 

ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਡਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਹੁਣ ਵਰਡ ਬੈਨਰ

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਮਾਸ ਰੀਡਿੰਗਸ, ਅਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ.