ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਪਵਿੱਤਰ ਹਫਤੇ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ


 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਵੇਸਵਾ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਚੋਰ, ਸਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਰਾਜਿਆਂ, ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਝੂਠੇ, ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਬਦਚਲਣ, ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਨਸ਼ੇੜੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਗਲੂਟਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ …….

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 

ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋਵੋ. ਡਰ ਜਾਓ. ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ. ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ, ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਗਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਖੂਨ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਗਈ; ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੂਟ ਭੇਜੀ; ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਲਾ! ਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ! ਇਸ ਝੂਠ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਅਣਚਾਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਜੜੀ ਦੁਆਰਾ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹੋ, ਨਹੁੰ ਦੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਛੇਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱ bੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ: ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਜੋ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ. (ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ)

ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾਤ-ਤੋਂ-ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ…

… ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ; ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ… (ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ)

ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਸਰਦਾਰਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਚਾਈ, ਨਾ ਡੂੰਘਾਈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ. ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ. (ਰੋਮ 8: 38-39)

 

 

ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ.

ਗਾਹਕ

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮਾਸ ਰੀਡਿੰਗਸ.