Klucz do kobiety

 

Znajomość prawdziwej doktryny katolickiej o Najświętszej Maryi Pannie zawsze będzie kluczem do dokładnego zrozumienia tajemnicy Chrystusa i Kościoła. —PAPIEŁ PAWEŁ VI, Przemówienie, 21 listopada 1964

 

TAM jest głębokim kluczem, który wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób Błogosławiona Matka odgrywa tak wzniosłą i potężną rolę w życiu ludzkości, a zwłaszcza wierzących. Kiedy to zrozumiemy, rola Maryi nie tylko nabierze większego sensu w historii zbawienia, a Jej obecność lepiej zrozumiana, ale wierzę, że sprawi, że będziecie chcieli sięgnąć po Jej rękę bardziej niż kiedykolwiek.

Kluczem jest to: Maryja jest prototypem Kościoła.

 

NIEPOKALANE LUSTRO

Święta Maryjo… stałeś się obrazem Kościoła, który przyjdzie… —POPIE BENEDYKTA XVI, Spe Salvi nr 50

W osobie Najświętszej Maryi Panny jest wzorem i doskonałość tego, czym Kościół stanie się w wieczności. Jest arcydziełem Ojca, „formą”, jaką jest i jakim ma się stać Kościół.

Kiedy mówi się o jednym z nich, można zrozumieć znaczenie obu, prawie bez zastrzeżeń. - Błogosławiony Izaak ze Stelli, Liturgia Godzin, Vol. I, str. 252

W swojej encyklice Redemtporis Mater („Matka Odkupiciela”), Jan Paweł II zwraca uwagę na to, że Maryja działa jako zwierciadło tajemnic Boga.

„Maryja głęboko wpisała się w historię zbawienia i w pewien sposób jednoczy i odzwierciedla w sobie główne prawdy wiary”. Wśród wszystkich wierzących jest jak „zwierciadło”, w którym odbijają się w najgłębszy i najbardziej klarowny sposób „potężne dzieła Boże”.  -Matko Odkupiciela, n. 25

W ten sposób Kościół może zobaczyć się we „wzorze” Maryi.

Maryja jest całkowicie zależna od Boga i całkowicie skierowana ku Niemu, a obok swojego Syna jest najdoskonalszym obrazem wolności i wyzwolenia ludzkości i wszechświata. To na Niej jako na Matkę i Wzór musi patrzeć Kościół, aby w pełni zrozumieć sens swojej własnej misji.  —POPE JAN PAWEŁ II, Matko Odkupiciela, n. 37

Ale wtedy, Maryję również można zobaczyć na obrazie Kościoła. Właśnie dzięki tej wzajemnej refleksji możemy dowiedzieć się więcej o misji Maryi wobec nas, Jej dzieci.

Jak omówiłem w Dlaczego Mary?Jej rola w historii zbawienia jest zarówno matką, jak i pośredniczką dotychczasowy Pośrednik, którym jest Chrystus. [1]„Dlatego Błogosławiona Dziewica jest wzywana przez Kościół pod tytułem Orędowniczka, Auxiliatrix, Adjutrix i Mediatrix. Należy to jednak rozumieć tak, że nie odbiera ani nie dodaje nic do godności i skuteczności Chrystusa, jedynego Pośrednika ”. por. Matko Odkupiciela, n. 40 Musimy jednak mieć absolutną jasność, co to oznacza, aby „z zapałem powstrzymywać się zarówno od wszelkich rażących przesady, jak i od drobnej ograniczoności w rozważaniu szczególnej godności Matki Bożej”: [2]por. Sobór Watykański II, Lumen Gentium, rz. 67

Macierzyński obowiązek Maryi wobec ludzi w żaden sposób nie przesłania ani nie umniejsza tego wyjątkowego pośrednictwa Chrystusa, ale raczej ukazuje Jego moc. Albowiem cały zbawczy wpływ Najświętszej Dziewicy na ludzi nie bierze się z jakiejś wewnętrznej konieczności, ale z Boskiej przyjemności. Wypływa z nadmiaru zasług Chrystusa, opiera się na Jego pośrednictwie, całkowicie od niego zależy i czerpie z niego całą swoją moc. W żaden sposób nie utrudnia, ale raczej sprzyja bezpośredniemu zjednoczeniu wiernych z Chrystusem. - II Sobór Watykański, Lumen Gentium, rz. 60

Jeden z jej tytułów to „orędowniczka łaski” [3]por Redemtporis Mater, n. 47 i „brama niebios”. [4]por Redemtporis Mater, n. 51 Widzimy w tych słowach odzwierciedlenie roli Kościoła: 

Kościół na tym świecie to sakrament zbawieniaznak i narzędzie komunii Boga i ludzi. —Katechizm Kościoła Katolickiego, 780

Tak więc Maryja była także narzędziem komunii Boga i ludzi, odkąd Chrystus odebrał jej swoje ciało. Maryja działa zatem na swój własny, wyjątkowy sposób jako „sakrament zbawienia” dla nas - brama do Bramy, którą jest Chrystus. [5]por. Jana 10: 7; Jeśli Kościół prowadzi nas do zbawienia korporacyjnie, że tak powiem, Matka Maryja prowadzi każdą duszę indywidualnie, zwłaszcza gdy się jej powierza, tak jak dziecko sięga po rękę matki. [6]por Wielki Dar

Macierzyństwo Maryi, które staje się dziedzictwem mężczyzny, jest prezent: dar, który sam Chrystus składa każdemu osobiście. Odkupiciel powierza Maryję Janowi, ponieważ powierza Jana Maryi. U stóp Krzyża zaczyna się to szczególne zawierzenie ludzkości Matce Chrystusa, które w dziejach Kościoła było praktykowane i wyrażane na różne sposoby… —POPE JAN PAWEŁ II, Matko Odkupiciela, n. 45

Jest jeszcze więcej powodów, by nie wahać się powierzyć jej siebie, jeśli Sam Ojciec powierzył Swojego jedynego Syna jej „aktywnej posłudze” [7]por RM, rz. 46 kiedy w niej fiatofiarowała się całkowicie do współpracy w Jego misji: „Oto ja służebnica Pańska". [8]Luke 1: 38 I powtarza to raz po raz Ojcu, biorąc duszę pod swoją opiekę. Jak bardzo pragnie karmić każdego z nas tym duchowym mlekiem dzięki którym jest pełna! [9]por. Łukasza 1:28

Maryja jest pełna łaski, ponieważ Pan jest z nią. Łaska, którą jest napełniona, to obecność Tego, który jest źródłem wszelkiej łaski… —Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2676

A zatem to Jezus nas kocha przez miłość Jego i ludzkiej, Matko, że odkrywamy troskę Maryi o ludzi…

… Ona przychodzi do nich w szerokiej gamie ich pragnień i potrzeb. —POP E JANA PAWŁA II, Matko Odkupiciela, n. 21

Pamiętając, że ta Matka jest wzorem i typem, słusznie nazywamy także Kościół „matką”. W typologii Starego Testamentu „Syjon” jest symbolem Kościoła, a więc także Maryi:

… Syjon będzie nazywany „matką”, bo wszyscy będą jego dziećmi. (Psalm 87: 5; Liturgia godzin, Tom II, str. 1441)

Kościół, podobnie jak Maryja, jest „pełen łaski”:

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas w Chrystusie każde duchowe błogosławieństwo w niebiosach… (Ef 1: 3)

Kościół karmi nas chlebem Słowa i jesteśmy karmieni Krwią Chrystusa. W jaki więc sposób Maryja „karmi” nas, swoje dzieci?

Ze względu na zwięzłość pragnę zawęzić „zbawczy wpływ” Maryi do słów, które wyznajemy w Credo Nicejskim:

Wierzymy w jeden, święty, powszechny i ​​apostolski Kościół. - zatwierdzony w rozszerzonej formie na soborze w Konstantynopolu w 381 r

Można powiedzieć, że rolą Maryi w życiu wierzącego jest urzeczywistnienie tych czterech atrybutów indywidualnie w każdej duszy.

 

JEDEN…

Duch Święty jest głównym sprawcą, który czyni nas „jednym w Chrystusie”. Symbol tej jedności odnajduje się doskonale w Najświętszej Eucharystii:

… My, chociaż jest ich wielu, jesteśmy jednym ciałem, ponieważ wszyscy spożywamy jeden bochenek. (1 Kor 10:17)

Również przez działanie Ducha Świętego żywioły chleba i wina przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa przez modlitwę szafarza:

"Tak więc, Ojcze, przynosimy Ci te dary. Prosimy Cię, abyś uczynił je świętymi mocą Twojego Ducha, aby stały się Ciałem i Krwią Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa… ” —Modlitwa eucharystyczna III

Tak, jest to moc Ducha Świętego działając w Maryi i przez Maryję jako Matkę i „pośredniczkę łaski” [10]por Matko Odkupiciela, przypis n. 105; por. Prefacja do Mszy Najświętszej Maryi Panny, Matki i Pośredniczki Łaski że nasza „elementarna” natura ulega dalszej przemianie: 

As mama ona przemienia nasze słabe „tak” w swoje własne poprzez swoje potężne wstawiennictwo. Nasze „tak” powierzenia Jej naszego życia pozwala Jej powiedzieć o nas tak, jak naprawdę może powiedzieć o Jezusie: „To jest ciało moje; to jest moja krew ”. -Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!”, Ks. George W. Kosicki i ks. Gerald J. Farrell, s. 87

Bierze w swoje ręce chleb i wino naszej ludzkiej natury i dzięki mocy Ducha Świętego zjednoczeni z jej macierzyńskim wstawiennictwem stajemy się coraz bardziej innym „Chrystusem”, a tym samym coraz głębiej wchodzimy w „Jednego” to jest Trójca Święta; więcej „jednego” z naszym bratem w potrzebie. I tak jak Kościół staje się „jednym” z Eucharystią, którą poświęca, tak też my stajemy się „jednym” z Maryją, zwłaszcza gdy jesteśmy poświęcony jej.

Zostało to mocno zilustrowane po wykonaniu moje pierwsze poświęcenie się Maryi. Na dowód mojej miłości zostawiłem dość żałosny bukiet goździków u jej stóp w małym kościółku, w którym byłem żonaty (to wszystko, co mogłem znaleźć w tym małym miasteczku). Później tego dnia, kiedy wróciłem na mszę, odkryłem, że moje kwiaty zostały przeniesione do stóp posągu Jezusa i zostały doskonale ułożone w wazonie z domieszką Cygana („oddech dziecka”). Instynktownie wiedziałem, że moja niebiańska Matka wysyła wiadomość o swoim macierzyńskim pośrednictwie, o tym, jak coraz bardziej „przemienia” nas w podobieństwo swojego Syna poprzez zjednoczenie z Nią. Kilka lat później przeczytałem tę wiadomość:

Chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca. Obiecuję zbawienie tym, którzy ją przyjmą, a te dusze będą kochane przez Boga jak kwiaty złożone przeze mnie, aby ozdobić Jego tron. -Błogosławiona Matka s. Łucji z Fatimy. Ta ostatnia linijka dotycząca „kwiatów” pojawia się we wcześniejszych relacjach z objawień Łucji; Fatima własnymi słowami Łucji: wspomnienia siostry Łucji, Louis Kondor, SVD, s. 187, przypis 14.

 

ŚWIĘTY

Chleb i wino stają się „święte” mocą Ducha Świętego. To, co staje się obecne na ołtarzu, jest wcielona świętość: Ciało i Krew naszego Pana przez modlitwę kapłana:

… Uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela. -CCC, n. 1330

Tak jak Maryja towarzyszyła Jezusowi na krzyżu, towarzyszy każdemu ze swoich dzieci do krzyża, przyjąć własne całkowite poświęcenie. Robi to, pomagając nam ją stworzyć fiat nasz własny: "Niech mi się stanie według Twego słowa". [11]Luke 1: 23 Prowadzi nas drogą pokuty i umierania dla siebie ”aby życie Jezusa objawiło się także w naszym ciele". [12]2 Kor 4: 10 To życie Jezusa, przeżywane zgodnie z wolą Bożą iw Jego woli, stając się pokornymi „służebnicami Pańskimi”, jest zapachem świętości.

A dobrze wiadomo, że im bardziej jej dzieci wytrwają i postępują w tej postawie, tym bliżej Maryja prowadzi je do „niezbadanych bogactw Chrystusa” (Ef 3: 8). —POPE JAN PAWEŁ II, Matko Odkupiciela, n. 40

Im bardziej jesteśmy nastawieni do naszej Matki, tym bardziej stajemy się jednością z jej misją: aby Jezus narodził się ponownie na świecie przez nas:

W ten sposób Jezus jest zawsze poczęty. W ten sposób rozmnaża się On w duszach. On jest zawsze owocem nieba i ziemi. Dwóch rzemieślników musi zgodzić się na dzieło, które jest jednocześnie arcydziełem Boga i najwyższym wytworem ludzkości: Duch Święty i Najświętsza Maryja Panna… ponieważ są jedynymi, którzy mogą odtworzyć Chrystusa. - abp Luis M. Martinez, Uświęciciel, p. 6

Ponownie widzimy lustrzane odbicie tego macierzyńskiego dzieła w Kościele…

Moje małe dzieci, z którymi znowu rodzę, aż Chrystus zostanie w was ukształtowany! (Gal. 4:19)

To podwójne działanie Boga jest najbardziej widoczne w Objawieniu 12: 1: „kobieta obleczona w słońce… [która] była brzemienna i płakała z bólu, pracując nad porodem ”:

Ta Kobieta reprezentuje Maryję, Matkę Odkupiciela, ale jednocześnie reprezentuje cały Kościół, Lud Boży wszystkich czasów, Kościół, który w każdym czasie z wielkim bólem na nowo rodzi Chrystusa. —POPIEŁ BENEDYKT XVI, Castel Gandolfo, Włochy, SIERPIEŃ. 23, 2006; Zenit

Maryja jest nie tylko wzorem i postacią Kościoła; ona jest czymś więcej. Albowiem „z matczyną miłością współdziała w narodzinach i rozwoju” synów i córek Matki Kościoła. —POPE JAN PAWEŁ II, Matko Odkupiciela, n. 44

Bóle porodowe i porodowe są symbolami Krzyż i Zmartwychwstanie. Kiedy jesteśmy „poświęceni” Jezusowi przez Maryję, towarzyszy nam ona na Kalwarię, gdzie „ziarno pszenicy musi umrzeć” i wzejdzie owoc świętości. To narodziny odbijają się w zwierciadle Kościoła poprzez zbawcze łono chrzcielnicy.

Zobacz, gdzie jesteś ochrzczony, zobacz, skąd pochodzi chrzest, jeśli nie z krzyża Chrystusa, z jego śmierci. —Św. Ambroży; CCC, n. 1225

 

KATOLICKI

W Credo słowo „katolicki” jest użyte w jego najprawdziwszym znaczeniu, które jest „uniwersalne”.

Wraz z odkupieńczą śmiercią Jej Syna macierzyńskie pośrednictwo służebnicy Pańskiej nabrało wymiaru uniwersalnego, gdyż dzieło odkupienia obejmuje całą ludzkość. —POPE JAN PAWEŁ II, Matko Odkupiciela, n. 46

Tak jak Maryja uczyniła swoją misję swojego Syna, tak też będzie prowadzić dusze, które są Jej powierzone, aby uczyniły swoją misję Jezusa. Aby uczynić z nich prawdę apostołowie. Tak jak Kościołowi powierzono czynienie „uczniów ze wszystkich narodów”, tak Maryja jest zobowiązana czynić uczniów dla wszystkie narody.

Pod koniec liturgii kapłan często odprawia wiernych, mówiąc: „Msza się skończyła. Idź w pokoju, by kochać Pana i służyć Mu. ” Wierzący są „wysyłani” z powrotem na świat, aby nieśli „Serce Chrystusa”, które właśnie otrzymali na rynek. Za jej pośrednictwem Maryja formuje w wierzących Serce Chrystusa, to znaczy płomień miłosierdziaw ten sposób jednocząc ich z uniwersalną misją Jezusa, która wykracza poza granice i granice.

… Kościół jest katolicki, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. „Gdzie jest Chrystus Jezus, tam jest Kościół katolicki”. W Niej trwa pełnia Ciała Chrystusa zjednoczonego z Jego Głową; oznacza to, że otrzymuje od niego „pełnię środków zbawienia”, których On zechciał, -CCC, rz. 830

Zatem można by również powiedzieć: „Gdzie jest Chrystus Jezus, tam jest Maryja ”. W Niej tkwiła pełnia ciała Chrystusa… otrzymała od Niego „pełnię łaski”, której On zechciał.

W ten sposób Maryja w swoim nowym macierzyństwie w Duchu obejmuje każdego w Kościele i obejmuje każdego z osobna przez Kościół. —POPE JAN PAWEŁ II, Matko Odkupiciela, n. 47

 

APOSTOLSKI

Maryja nas obejmuje ”przez Kościół." Tak więc, jak Kościół jest „apostolski”, tak też jest Maryja, a raczej cel Maryi w duszy indywidualnej ma charakter apostolski. (Przez apostolstwo rozumie się, że jest ukorzeniony wi w komunia z apostołami).

Jak często dusze wracały z maryjnych sanktuariów na całym świecie z nową miłością i zapałem do Kościoła? Jak wielu kapłanów, których znam osobiście, powiedzieli, że znaleźli swoje powołanie przez „Matkę” podczas jej objawień! Przyprowadza swoje dzieci do Jezusa, gdzie Go można znaleźć: „Tam, gdzie jest Chrystus Jezus, tam jest Kościół katolicki. ” Maria nigdy nie zaprzeczyłaby swojemu Synowi, który obiecał zbudować Swój Kościół na Piotrze. Kościołowi powierzono „prawdę, która nas wyzwala”, prawdę, której świat pragnie.

Zbawienie znajduje się w prawdzie. Ci, którzy są posłuszni natchnieniu Ducha prawdy, są już na drodze zbawienia. Ale Kościół, któremu powierzono tę prawdę, musi wyjść naprzeciw ich pragnieniom, aby przynieść im prawdę. -CCC, rz. 851

Matka Boża wyjdzie do duszy Jej poświęconej, aby „zaspokoić ich pragnienie” prawdy. Będzie uważnie prowadzić uległą duszę drogą prawdy, tak jak została powierzona Kościołowi. Jak Kościół karmi nas piersią Świętej Tradycji i Sakramentów, tak nasza Matka karmi nas piersiami Prawdy i Łaski.

In poświęcenie się Maryi, prosi, abyśmy codziennie odmawiali różaniec. Jeden z Piętnaście obietnic uważa się, że skierowała się do św. Dominika i błogosławionego Alana (XIII w.) do tych, którzy odmawiają różaniec, czy to…

… Będzie bardzo potężną zbroją przeciwko piekłu; zniszczy występek, uwolni od grzechu i rozwiąże herezję. —Erosary.com

Podczas gdy zawsze istnieje możliwość ludzkiej wolności, a tym samym odrzucenia prawdy, dusza modląca się z Maryją ma szczególną łaskę w usuwaniu herezji i błędów. Jak bardzo potrzebne są te łaski dzisiaj! 

Uformowana w swojej „szkole” Maryja pomaga wyposażyć duszę w „mądrość z góry”.

Wraz z różańcem lud chrześcijański siedzi w szkole Maryi i jest prowadzony do kontemplacji piękna na obliczu Chrystusa i do doświadczenia głębi Jego miłości…. Ta szkoła Maryi jest tym skuteczniejsza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Ona naucza, uzyskując dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, dając nam niezrównany przykład swojej własnej „pielgrzymki wiary”.  —POPE JAN PAWEŁ II, Rosarium Virginis Mariae n. 1

 

SERCE NIEPOKALANE

Można było niemal bez końca spoglądać w tę iz powrotem między lustrem i odbiciem Maryi i Kościoła, odkrywając tajemnice misji drugiej osoby. Ale pozwólcie, że zakończę tymi słowami św. Teresy de Lisieux:

Gdyby Kościół był ciałem złożonym z różnych członków, nie mogło mu zabraknąć najszlachetniejszych ze wszystkich; musi mieć Serce i Serce Płonące Miłością. -Autobiografia świętego, Msgr. Ronald Knox (1888-1957), s. 235

Jeśli Jezus jest Głową ciała Chrystusa, to być może Maryja jest serce. Jako „pośredniczka łask”, pompuje ponadobfite zasługi Krwi Chrystusa wszystkim członkom Ciała. Do każdego z nas należy otwarcie tętnic „umysłu i serca” na ten „dar” Boży. Niezależnie od tego, czy otrzymasz ten dar, czy nie, Ona pozostanie Twoją Matką. Ale jak wielka to będzie łaska, jeśli przyjmiesz ją, pomodlisz się i będziesz się od niej uczyć własny dom, to znaczy twoje serce.

`` Kobieto, oto twój syn! '' Wtedy rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”! I od tej godziny uczeń zabrał ją do swojego domu ”. (Ewangelia Jana 19: 25-27)

 

Po raz pierwszy opublikowano 20 kwietnia 2011. 

 

 

Aby otrzymać broszurę o poświęceniu się Jezusowi przez Maryję, kliknij baner:

 

Niektórzy z was nie wiedzą, jak odmawiać różaniec lub uważają to za zbyt monotonne lub męczące. Chcemy Ci udostępnić, bez kosztów, moja dwupłytowa produkcja czterech tajemnic różańca pt Oczami: podróż do Jezusa. To było ponad 40,000 XNUMX dolarów na wyprodukowanie, w tym kilka piosenek, które napisałem dla naszej Błogosławionej Matki. To było wspaniałe źródło dochodu, aby pomóc naszej służbie, ale zarówno moja żona, jak i ja uważamy, że nadszedł czas, aby udostępnić ją tak swobodnie, jak to tylko możliwe w tej godzinie ... i będziemy ufać, że Pan będzie nadal dbał o naszą rodzinę. wymagania. Na dole znajduje się przycisk darowizny dla tych, którzy są w stanie wesprzeć tę służbę. 

Po prostu kliknij okładkę albumu
który przeniesie Cię do naszego cyfrowego dystrybutora.
Wybierz album Różaniec, 
następnie „Pobierz”, a następnie „Do kasy” i
następnie postępuj zgodnie z pozostałymi instrukcjami
aby pobrać swój darmowy różaniec już dziś.
Następnie… zacznij się modlić z mamą!
(Proszę, pamiętajcie o tej służbie i mojej rodzinie
w twoich modlitwach. Dziękuję bardzo).

Jeśli chcesz zamówić fizyczną kopię tego dysku CD,
przejdź do markmallett.com

Okładka

Jeśli chcesz tylko piosenki do Marii i Jezusa z Marka Koronka do Miłosierdzia Bożego Jej oczamimożesz kupić album Tu maszktóry zawiera dwie nowe pieśni uwielbienia napisane przez Marka dostępne tylko na tym albumie. Możesz go pobrać w tym samym czasie:

HYAcvr8x8

 

 

 

 

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy
1 „Dlatego Błogosławiona Dziewica jest wzywana przez Kościół pod tytułem Orędowniczka, Auxiliatrix, Adjutrix i Mediatrix. Należy to jednak rozumieć tak, że nie odbiera ani nie dodaje nic do godności i skuteczności Chrystusa, jedynego Pośrednika ”. por. Matko Odkupiciela, n. 40
2 por. Sobór Watykański II, Lumen Gentium, rz. 67
3 por Redemtporis Mater, n. 47
4 por Redemtporis Mater, n. 51
5 por. Jana 10: 7;
6 por Wielki Dar
7 por RM, rz. 46
8 Luke 1: 38
9 por. Łukasza 1:28
10 por Matko Odkupiciela, przypis n. 105; por. Prefacja do Mszy Najświętszej Maryi Panny, Matki i Pośredniczki Łaski
11 Luke 1: 23
12 2 Kor 4: 10
Opublikowany w HOME, MARY i oznaczone , , , , , , , , , , , , .

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.