Brakuje przesłania… papieskiego proroka

 

THE Ojciec Święty był bardzo źle rozumiany nie tylko przez świecką prasę, ale także przez część trzody. [1]por Benedykt i Nowy Porządek Świata Niektórzy pisali do mnie, sugerując, że być może ten papież jest „anty-papieżem” w kahootz z Antychrystem! [2]por Czarny papież? Jak szybko niektórzy uciekają z Ogrodu!

Papież Benedykt XVI jest nie wzywając do centralnego wszechpotężnego „globalnego rządu” – coś, co on i papieże przed nim wprost potępili (tj. socjalizm) [3]Inne cytaty papieży na temat socjalizmu por. www.tfp.org i www.americaneedsfatima.org —Ale globalnie członków Twojej rodziny która stawia osobę ludzką i jej nienaruszalne prawa i godność w centrum wszelkiego rozwoju człowieka w społeczeństwie. Bądźmy absolutnie jasne na ten temat:

Państwo, które zapewniłoby wszystko, wchłaniając wszystko w siebie, ostatecznie stałoby się zwykłą biurokracją, niezdolną do zagwarantowania tego, czego potrzebuje cierpiący - każda osoba, a mianowicie kochającej osobistej troski. Nie potrzebujemy państwa, które reguluje i kontroluje wszystko, ale państwa, które zgodnie z zasadą pomocniczości hojnie uznaje i wspiera inicjatywy wynikające z różnych sił społecznych i łączy spontaniczność z bliskością potrzebujących. … W końcu twierdzenie, że sprawiedliwe struktury społeczne uczyniłyby dzieła miłosierdzia zbytecznymi, maskuje materialistyczną koncepcję człowieka: błędne przekonanie, że człowiek może żyć „samym chlebem” (Mt 4, 4; por. Pwt 8, 3) - przekonanie, które poniża człowieka i ostatecznie lekceważy wszystko, co jest specyficznie ludzkie. —PAPIEŁ BENEDYKTA XVI, Encyklika, Deus Caritas est, rz. 28 grudnia 2005

Poszczególne narody nie mogą funkcjonować w sposób uporządkowany bez zarządzania. Podobnie globalna rodzina narodów nie może zdrowo funkcjonować i wchodzić w interakcje bez globalnego ciała (takiego jak np reformowany ONZ), która stoi na straży zarówno fizycznej, jak i duchowej godności człowieka, wspierając w ten sposób bardziej sprawiedliwy świat, a nie groteskowe nierówności, które widzimy teraz.

Aby nie wytwarzać niebezpiecznej uniwersalnej mocy o charakterze tyranii, zarządzanie globalizacją musi charakteryzować się pomocniczościąpodzielone na kilka warstw i obejmujące różne poziomy, które mogą ze sobą współpracować. Globalizacja z pewnością wymaga autorytetu, o ile stwarza problem globalnego dobra wspólnego, do którego należy dążyć. Jednak władza ta musi być zorganizowana pomocniczo i rozwarstwiona, aby nie naruszać wolności.. —POPIE BENEDYKTA XVI, Caritas in Veritate, nr 57

Ale sama biurokracja nie może tego osiągnąć.

Połączenia ziemskie miasto jest promowana nie tylko przez stosunki praw i obowiązków, ale w jeszcze większym i bardziej fundamentalnym stopniu przez stosunki bezinteresowności, miłosierdzia i komunii. Miłość zawsze przejawia miłość Boga także w relacjach międzyludzkich, nadaje wartość teologiczną i zbawczą wszelkiemu zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości na świecie.

Inną ważną kwestią jest dobro wspólne. Kochać kogoś to pragnąć dobra tej osoby i podejmować skuteczne kroki, aby je zabezpieczyć. —POPIE BENEDYKTA XVI, Caritas in Veritate, n. 6–7

Spoglądając przez horyzont ludzkiej cywilizacji, widzimy świat pozbawiony tych zasad. Widzimy rozdarty krajobraz wyginający się pod wpływem korupcji gospodarczej, materialistycznych społeczeństw, słabych i pozbawionych kręgosłupa polityków, chciwości, przemocy i szybko rosnącej przepaści między bogatymi a biednymi. Jednocześnie istna…

… Eksplozja światowych współzależności, zwana potocznie globalizacją. Paweł VI częściowo to przewidział, ale okrutnego tempa, w jakim ewoluował, nie można było przewidzieć. —Ibid. n. 33

Zbieżność tych trendów doprowadziła cały świat do niebezpiecznej przepaści.

… Bez kierownictwa prawdziwej miłości ta globalna siła może spowodować bezprecedensowe szkody i stworzyć nowe podziały w rodzinie ludzkiej. —Ibid. n. 33

Najnowsza encyklika Papieża, Caritas in Veritate (Charity in Truth) w odpowiedzi na globalny kryzys jest chyba czymś więcej niż czymkolwiek innym ostateczne wezwanie do pokuty dla narodów— zaproszenie do Serca Chrystusa, aby stworzyć „cywilizację miłości” — lub podążać jej obecną ścieżką do serca bestii, dzięki której…

… Ludzkość jest narażona na nowe ryzyko zniewolenia i manipulacji. —Ibid n. 26

Niektórzy twierdzą, że papież jest naiwny, promując globalną organizację wspierającą zjawisko globalizacji, że taka organizacja nieuchronnie będzie zła, biorąc pod uwagę ludzką naturę. Czy Jezus był naiwny, kiedy powiedział: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara”? [4]por. Mk 12 albo gdy św. Paweł powiedział: „Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im poddani”? [5]por. Hbr 13:17 lub „Niech każdy człowiek będzie podporządkowany władzom wyższym…”? [6]por. Rz 13 Naszym obowiązkiem jako Kościoła jest przedstawianie ideału Ewangelii, a nie unikanie strachu przed tymi, którzy go nadużywają. Niestety, jesteśmy naiwniakami, którzy nie doceniają mocy Ewangelii!

Ale wszystko to powiedziawszy, uważam, że główny punkt został przeoczony. I to jest to Papież Benedykt mówi proroczo do Kościoła i świata w podobny sposób prorok Jonasz odwiedził Niniwę, aby wydać ostatnie ostrzeżenie, że jej obecna ścieżka doprowadzi do zniszczenia. Ale czy ktoś słucha?

 

CZY SŁUCHAMY?

W Ewangelii słyszymy wołanie Chrystusa:

Jeruzalem, Jeruzalem, wy, którzy zabijacie proroków i kamienujecie tych, którzy są do was posłani! Ileż razy pragnąłem zebrać wasze dzieci, jak kura zbiera potomstwo pod skrzydła, a wy odmawialiście! Niech tak będzie! Twój dom zostanie ci pozostawiony. (Łk 13:34)

Nasz dom zostanie nam pozostawiony, to znaczy my zbieraj to, co zasialiśmy jeśli odmówimy zgromadzenia pod skrzydłami Chrystusa, aby pozwolić Mu uspokoić i zjednoczyć narody, nie w globalną zgodność, ale w globalną członków Twojej rodziny. Widzisz, Antychryst jest niczym innym jak kulminacją, czyli wcielenie naszego zbiorowego odrzucenia Boga w pojedynczą osobę „niegodziwca”, zbierając w ten sposób jego straszne panowanie, które jest całkowitym urzeczywistnieniem „kultury śmierci”. Wynika to z nauczania Soboru Watykańskiego II:

Wszyscy musimy przejść przemianę serca. Musimy spojrzeć na cały świat i zobaczyć zadania, które wszyscy możemy wykonać razem, aby promować dobrobyt rodziny ludzkiej. Nie możemy dać się zwieść fałszywemu poczuciu nadziei. O ile antagonizm i nienawiść nie zostaną porzucone, o ile nie zostaną zawarte wiążące i uczciwe porozumienia, zapewniające powszechny pokój w przyszłości, ludzkość, już w poważnym niebezpieczeństwie, może stanąć w obliczu pomimo jej cudownego postępu w wiedzy w tym dniu katastrofy, kiedy nie zazna innego pokoju niż straszny spokój śmierci.  - Gaudium et spes, nn. 82-83; Liturgia godzin, tom IV, str. 475-476. 

Jeśli ktoś przeczyta encyklikę Benedykta XVI do końca (co wydaje się, że niewielu komentatorów zadało sobie trud), słyszymy, jak Ojciec Święty – po przedstawieniu kompleksowej chrześcijańskiej wizji rozwoju człowieka – pokłada całkowitą nadzieję, a nie w „zreformowanej Organizacji Narodów Zjednoczonych ”, ale w ręce Boga za wstawiennictwem Kościoła:

Rozwój potrzebuje chrześcijan z ramionami wzniesionymi do Boga na modlitwie, chrześcijanie, poruszeni świadomością, że miłość pełna prawdy, caritas in veritate, z którego wywodzi się autentyczny rozwój, nie jest przez nas produkowany, ale nam dany. Z tego powodu, nawet w najtrudniejszych i najbardziej złożonych czasach, oprócz rozpoznania tego, co się dzieje, musimy przede wszystkim zwrócić się do miłości Boga. Rozwój wymaga zwrócenia uwagi na życie duchowe, poważnego rozważenia doświadczeń zaufania Bogu, duchowej wspólnoty z Chrystusem, polegania na Bożej opatrzności i miłosierdziu, miłości i przebaczenia, samozaparcia, akceptacji innych, sprawiedliwości i pokoju. Wszystko to jest niezbędne, jeśli „serca z kamienia” mają zostać przemienione w „serca cielesne” (Ez 36:26), czyniąc życie na ziemi „boskimi”, a tym samym bardziej godnymi ludzkości. —Ibid. n. 79

Nie ma w tym nic naiwnego. Podczas gdy świeckie media (ponownie) szaleją z powodu niezrozumianego znaczenia tej encykliki i innych powiązanych stwierdzeń, niewielu pojęło jej duchowe znaczenie. Jest to wezwanie Boga skierowane do rodziny ludzkiej stać się rodziną, bo usłyszał „krzyk ubogich”, które jak dotąd spada na „serca z kamienia”. [7]por Czy słyszy wołanie biednych? Jak długo Bóg może patrzeć, jak ich łzy wylewają się z kielicha Jego miłosiernej sprawiedliwości? [8]por Pełnia grzechu

 

O PRAKTYCE… SŁOWA PAPIESKIEGO PROROKA

Prawdziwym problemem w tym momencie naszej historii jest to, że Bóg jest znikając z ludzkiego horyzontu, a wraz ze ściemnieniem światła, które pochodzi od Boga, ludzkość traci orientację, co ma coraz wyraźniejsze destrukcyjne skutki. —POPIEŁ BENEDYKTA XVI, List… do wszystkich biskupów świata, 10 marca 2009; Catholic Online

Konstytucje i prawo mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy istnieje taki konsensus w sprawach zasadniczych. Ten fundamentalny konsensus wywodzący się z chrześcijańskiego dziedzictwa jest zagrożony… W rzeczywistości czyni to rozum ślepym na to, co istotne. Oparcie się temu zaćmieniu rozumu i zachowanie jego zdolności widzenia tego, co istotne, widzenia Boga i człowieka, widzenia tego, co jest dobre, a co prawdziwe, jest wspólnym interesem, który musi zjednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli. Stawką jest przyszłość świata. —POPIEŁ BENEDYKT XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 20 grudnia 2010

Jeśli postępowi technicznemu nie towarzyszy odpowiedni postęp w formacji etycznej człowieka, w jego wewnętrznym rozwoju (por. Ef 3; 16 Kor 2), to wcale nie jest postęp, ale zagrożenie dla człowieka i świata. —PAPIEŁ BENEDYKTA XVI, Encyklika, Spe Salvi, rz. 22

Nauka może znacznie przyczynić się do uczynienia świata i ludzkości bardziej ludzkimi. Jednak może również zniszczyć ludzkość i świat, jeśli nie będzie kierowany przez siły, które leżą na zewnątrz. —PAPIEŁ BENEDYKTA XVI, Encyklika, Spe Salvi, rz. 25

… Tyrania mamony […] wypacza ludzkość. Żadna przyjemność nigdy nie wystarczy, a nadmiar oszukańczego odurzenia staje się przemocą, która rozdziera całe regiony - a wszystko to w imię fatalnego niezrozumienia wolności, które faktycznie podważa wolność człowieka i ostatecznie ją niszczy. —POPIEŁ BENEDYKT XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 20 grudnia 2010

Kto chce wyeliminować miłość, przygotowuje się do wyeliminowania człowieka jako takiego. —PAPIEŁ BENEDYKTA XVI, Encyklika, Deus Caritas est (Bóg jest miłością), n. 28b

Nie możemy ukryć, że na horyzoncie zbiera się wiele groźnych chmur. Nie możemy jednak tracić ducha, powinniśmy raczej podtrzymywać żywy płomień nadziei w naszych sercach ... —POPE BENEDICT XVI, Katolicka Agencja Informacyjna,
Stycznia 15th, 2009

Bądźcie gotowi postawić na szali swoje życie, aby oświecić świat prawdą Chrystusa; odpowiadać miłością na nienawiść i lekceważenie życia; głosić nadzieję zmartwychwstałego Chrystusa w każdym zakątku ziemi. —POPIEŁ BENEDYKT XVI, Przesłanie do młodych ludzi na świecie, Światowe Dni Młodzieży 2008

Kościół zostanie zmniejszony w swoich wymiarach, konieczne będzie rozpoczęcie od nowa. Jednak z tej próby wyłoniłby się Kościół, który zostałby wzmocniony przez proces uproszczenia, którego doświadczył, poprzez jego nową zdolność do patrzenia w głąb siebie… Kościół zostanie liczbowo zredukowany. —Kardynał Ratzinger (PAPIEŻ BENEDYKT XVI), Bóg i świat, 2001; wywiad z Peterem Seewaldem

 

Wspieraj pełnoetatową służbę Marka:

 

Podróżować z Markiem Połączenia Teraz słowo,
kliknij poniższy baner, aby subskrybuj.
Twój e-mail nie zostanie nikomu udostępniony.

Teraz na Telegramie. Kliknij:

Śledź Marka i codzienne „znaki czasu” na MeWe:


Śledź pisma Marka tutaj:

Posłuchaj następujących:


 

 
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy
1 por Benedykt i Nowy Porządek Świata
2 por Czarny papież?
3 Inne cytaty papieży na temat socjalizmu por. www.tfp.org i www.americaneedsfatima.org
4 por. Mk 12
5 por. Hbr 13:17
6 por. Rz 13
7 por Czy słyszy wołanie biednych?
8 por Pełnia grzechu
Opublikowany w HOME, TRĄBKI OSTRZEŻENIA! i oznaczone , , , , , , , , , , , , , , , .

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.