Powrót Żydów

 

WE znajdują się na samym szczycie zadziwiających wydarzeń w Kościele i na świecie. A wśród nich powrót Żydów do owczarni Chrystusa.

 

POWRÓT ŻYDÓW

Niektórzy chrześcijanie są dziś świadomi znaczenia Żydów w proroctwach. Niestety, często jest to przesadzone lub całkowicie niezrozumiane.

Naród żydowski nadal ma do odegrania rolę w historii zbawienia, jak podsumował św.Paweł:

Nie chcę, abyście byli nieświadomi tej tajemnicy, bracia, abyście nie stali się mądrzy w swojej własnej ocenie: zatwardziałość przyszła po części na Izrael, dopóki nie przyjdzie pełna liczba pogan, a tym samym cały Izrael będzie bądź zbawiony, jak jest napisane: „Wybawiciel wyjdzie z Syjonu, odwróci bezbożność od Jakuba; i takie jest moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy ”. (Rz 11-25)

To znaczy, że są przymierza Starego Testamentu z Izraelitami spełniony w Nowym Przymierzu, w Jezusie i przez Jezusa, który „gładzi ich grzechy” przez przelanie Swojej Najdroższej Krwi. Jak nauczał św. Jan Chryzostom, przychodzi ich przyjęcie do Nowego Przymierza…

Nie kiedy są obrzezani… ale kiedy osiągają przebaczenie grzechów. Jeśli więc to zostało obiecane, ale nigdy jeszcze się nie wydarzyło w ich przypadku, ani też nigdy nie cieszyli się przebaczeniem grzechów przez chrzest, to z pewnością się spełni. —Homilia XIX do Rzym. 11:27

Jednak jako Św. Paweł naucza, że ​​Bóg pozwolił, aby „zatwardziałość serca” przyszła na Izrael, aby Boży plan powszechnego zbawienia mógł się urzeczywistnić, aby „reszta” świata miała możliwość pojednania się z Bogiem, Ojciec. Pan bowiem „chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”. [1]1 Timothy 2: 4

Ta twardość, która spadła na Izrael, nie jest dla chrześcijan powodem do osądzania Żydów; wręcz przeciwnie, jest to okazja do przewidzenia nadchodzącej jedności całego Ludu Bożego, będącej częścią dramatycznych wydarzeń, które składają się na „czasy ostateczne”.

Nie bądź więc wyniosły, ale miej lęk. Bo gdyby Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, [być może] nie oszczędzi też ciebie. (Rz 11-20)

Nadejście chwalebnego Mesjasza jest zawieszone w każdym momencie historii, aż do uznania go przez „cały Izrael”, ponieważ „zatwardziałość przyszło na część Izraela” w ich „niewirze” wobec Jezusa… „Pełne włączenie” Żydów do Mesjasza zbawienie, w obliczu „pełnej liczby pogan”, umożliwi Ludowi Bożemu osiągnięcie „miary wielkości pełni Chrystusa”, w której „Bóg może być wszystkim we wszystkich”. -Katechizm Kościoła Katolickiego, rz. 674

 

NIE DLA DUALIZMU DWÓCH PRZYMIERZE

W tych czasach pojawia się jednak pewien dualizm, który skłania naród żydowski na inną ścieżkę zbawienia, tak jakby mieli swoje przymierza, a chrześcijanie swoje. W odniesieniu do Żydów i Bożych obietnic dla nich nie zapomina się o nich:

Bo dary i wezwanie Boże są nieodwołalne. (Rz 11, 29)

Jednak przymierza Starego Testamentu nie mogą być oddzielone od Jezusa Chrystusa, który jest spełnienie z nich i wszystkich pragnień religijnych, i jedyny sposób, dzięki któremu ludzkość zostanie zbawiona. w Komisja ds. Stosunków Religijnych z Żydami, państwa Watykan na swojej stronie internetowej:

„Kościół na mocy swej boskiej misji”, który ma być „wszechogarniającym środkiem zbawienia”, w którym tylko „można uzyskać pełnię środków zbawienia”; „Musi ze swej natury głosić światu Jezusa Chrystusa”. Naprawdę wierzymy, że przez Niego idziemy do Ojca (por. J 14, 6) „A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś” (J 17). —Komisja ds. Relacji Religijnych z Żydami, „O prawidłowym sposobie przedstawiania Żydów i judaizmu”; n. 7; watykan.va

Jak ujęła to Rosalind Moss, współczesna żydowsko-katolicka ewangelistka: bycie katolikiem jest „najbardziej żydowską rzeczą, jaką człowiek może zrobić”. [2]por Zbawienie pochodzi od Żydów, Roy H. Schoeman, s. 323 Żydowsko-katolicki konwertyta Roy Schoeman zeznaje:

Prawie każdy Żyd, który wstępuje do Kościoła katolickiego, głęboko odczuwa poczucie „powrotu”, które św. Paweł uchwycił w swoim obrazie gałązki oliwnej wszczepionej z powrotem do jej pierwotnego, naturalnego korzenia - że w żaden sposób nie opuszczają judaizmu, ale raczej nadchodzą do jego pełni. -Zbawienie pochodzi od Żydów, Roy H. Schoeman, s. 323

 

CIENIE I OBRAZY

Kluczem do zrozumienia Starego Testamentu jest odczytanie go jako typologia chrześcijaństwa, symboliczna zapowiedź Nowego Przymierza. Tylko w tym świetle - światłości świata, którym jest Jezus - może Stare Związek Testamentu z Nowym jest zrozumiały i pielęgnowany, a słowa proroków i patriarchów w pełni uchwycone. Co więcej, większość cała kolekcja religie można ostatecznie rozumieć jako poszukiwanie Boga, który jest wspólnym przeznaczeniem wszystkich narodów.

Kościół katolicki rozpoznaje w innych religiach, które szukają, pośród cieni i obrazów, Boga, który jest nieznany, ale bliski, ponieważ On daje życie i tchnienie i wszystko, i pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego Kościół uważa, że ​​wszelkie dobro i prawdę zawarte w tych religiach są „przygotowaniem do Ewangelii i dane przez Tego, który oświeca wszystkich ludzi, aby w końcu mieli życie”. -Katechizm Kościoła Katolickiego, rz. 843

Długa historia człowieka, zdruzgotanego niegdyś przez grzech pierworodny, zjednoczyła się na jednej drodze do Ojca, aby stać się „wszystkim we wszystkich”. Tą drogą jest Jezus, „droga i prawda i życie”. Nie oznacza to, że wszyscy będą zbawieni, ale tylko ci, którzy z wiarą przestrzegają przykazań Bożych, ponieważ jak powiedział Jezus: „Jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, pozostaniecie w mojej miłości…” (J 15:10). [3]por. CCC, rz. 847

Jezus zapewnia, że ​​„będzie jedna trzoda i jeden pasterz”. Nie można zatem postrzegać Kościoła i judaizmu jako dwóch równoległych dróg zbawienia, a Kościół musi świadczyć o Chrystusie jako Odkupicielu dla wszystkich, „zachowując przy tym jak najściślejszy szacunek dla wolności religijnej, zgodnie z nauczaniem Soboru II.
n Rada
(Deklaracja Dignitaries Humanae)". —Komisja ds. Relacji Religijnych z Żydami, „O prawidłowym sposobie przedstawiania Żydów i judaizmu”; n. 7; watykan.va

 

JEDNOŚĆ: WIELKA ODNOWIENIE

Jedność, o którą modlił się Jezus, nie jest jednością religii, ale jednością ludy. Ponadto ta jedność będzie w Chrystusie, to znaczy Jego mistyczne Ciało, którym jest Kościół. Wszystko, co jest zbudowane na piasku, zostanie zmyte podczas obecnej i nadchodzącej burzy.[4]por To, co jest zbudowane na piasku i Do Bastionu! - Część druga Pozostanie tylko to, co jest zbudowane na skale (ponieważ budował to Chrystus). [5]por Jezus, mądry budowniczy I tak Magisterium naucza:

Kościół katolicki, który jest królestwem Chrystusa na ziemi, ma być rozpowszechniany wśród wszystkich ludzi i wszystkich narodów ... —POPIEŚ PIUS XI, Quas primas, Encyklika, n. 12, 11 grudnia 1925; por. Mat 24:14

„I usłyszą mój głos i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz”. Niech Bóg… wkrótce spełni swoje proroctwo dotyczące przekształcenia tej pocieszającej wizji przyszłości w obecną rzeczywistość… —POPIEŚ PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi „O pokoju Chrystusa w swoim królestwie”, 23 grudnia 1922 r

W typologii Starego Testamentu Ojcowie Kościoła widzieli „Syjon” jako typ Kościoła.

Ten, który rozproszył Izraela, teraz gromadzi ich razem, strzeże ich jak pasterz swojej trzody… Wrzeszcząc, wejdą na wyżyny Syjonu, przyjdą z prądem ku błogosławieństwom Pana… będzie jeden pasterz dla wszystkich… Moje mieszkanie będzie być z nimi; Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (Jeremiasza 31:10, 12; Ezechiela 37:24, 27)

Ta dawno zapowiedziana jedność Żydów i pogan, nabyta przez krew Jezusa, została odnotowana przez św.Jana w jego Ewangelii:

Kajfasz… prorokował, że Jezus umrze za naród, a nie tylko za naród, ale także, aby zebrać rozproszone dzieci Boże w jedno. (Ewangelia Jana 11: 51-52)

Według Pisma Świętego i Ojców Kościoła nawrócenie Żydów zaczyna się sprawiedliwie wcześniejszy do „dnia Pańskiego”, owej „tysiącletniej” ery pokoju. 

Oto dzień Pański będzie tysiąc lat. —Liter Barnaby, Ojcowie Kościoła, rozdz. 15

Według proroka Malachiasza, Pan obiecuje dramatyczne odwrócenie; drzwi miłosierdzia zostaną szeroko otwarte przed wrotami sprawiedliwości:

Teraz posyłam do was proroka Eliasza, zanim nadejdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny; On zwróci serca ojców ku ich synom, a serca synów ku ich przodkom, abym nie przyszedł i nie zniszczył ziemi doszczętnie. (Mal 3: 23-24

Wielu Ojców Kościoła rozumiało, że oznacza to, że „dwaj świadkowie”, Henoch i Eliasz…elijah-and-enoch-siedemnastowieczna-ikona-muzeum-historyczne-w-sanoku-polska-przyciętektórzy nie umarli, ale zostali wzięci do raju - wrócą, aby głosić Ewangelię, aby przywrócić Żydom pełnię wiary - „ojców synów”.  

Nakażę moim dwóm świadkom prorokować przez te dwanaścieset sześćdziesiąt dni, ubrani w wory. (Ap 11: 3)

Henoch i Eliasz Thesbite zostaną wysłani i zwrócą serca ojców ku dzieciom, to znaczy synagodze Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i nauczaniu apostołów ... —Św. John Damascene, „Concerning the Antichrist”, De fide Ortodoks, IV, 26

… Żydzi uwierzą, kiedy wielki Eliasz przyjdzie do nich i przyniesie im naukę wiary. Sam Pan powiedział to samo: „Eliasz przyjdzie i przywróci wszystko”. —Theodoret of Cyr, Church Father, „Commentary on the List to the Romans”, Romansby Gerald L. Bray, Thomas C. Oden; str. 287

Nawrócenie Żydów na chrześcijaństwo pozostawi niemały wpływ na Kościół, który zachwiał się z powodu apostazji, światowości i rozluźnienia, według św. Tomasza z Akwinu:

Co, mówię, będzie oznaczać taką akceptację, ale że sprawi, że poganie powstaną do życia? Poganie to wierzący, którzy staną się letni: „Ponieważ zło się rozmnoży, miłość większości ludzi oziębnie” (Mt 24)lub całkowicie odpadnie, oszukany przez Antychrysta. Po nawróceniu Żydów powrócą oni do swego pierwotnego zapału. —Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Listu do Rzymian, Rzym. 11, n. 890; por. Akwinata do studium Biblii

Jak wyjaśnię poniżej, wydaje się, że Triumf Niepokalanego Serca jest właśnie „narodzinami” tej jedności, przynajmniej w jej początkowych stadiach, aby wzmocnić Ciało Chrystusa przeciwko oszustwom Antychrysta, które podążą za Oświeceniem sumienia. Cytując X-wiecznego francuskiego opata Adso:

Aby Antychryst nie przyszedł nagle i bez ostrzeżenia i nie oszukał i nie zniszczył całej ludzkości swoim błędem, przed jego przybyciem na świat zostaną wysłani dwaj wielcy prorocy Enoch i Eliasz. Będą bronić wiernych Boga przed atakiem Antychrysta boskimi ramionami i będą pouczać, pocieszać i przygotowywać wybranych do walki przez trzy i pół roku nauczania i głoszenia. Ci dwaj bardzo wielcy prorocy i nauczyciele nawrócą synów Izraela, którzy będą żyli w tym czasie, na wiarę i sprawią, że ich wiara nie do pokonania wśród wybranych w obliczu udręki tak wielkiej burzy. - Abbot Adso z Montier-En-Der, List o pochodzeniu i czasie Antychrysta; (ok. 950); pbs.org

936full-virgen-de-guadalupe.pngW wizji „kobiety obleczonej w słońce” rodzi „syna płci męskiej”, czyli całe Ciało Chrystusa (można by rzec, że jest to tylko „dziecko”, które jeszcze nie dorośnie do „pełnego wzrostu”). ”I„ męskość ”w dobie pokoju). Wtedy św. Jan widzi, że…

… Kobieta otrzymała dwa skrzydła wielkiego orła, aby mogła polecieć na swoje miejsce na pustyni, gdzie z dala od węża była pod opieką przez rok, dwa i pół roku. (Ap 12:14)

Czy inna możliwa interpretacja „dwóch skrzydeł” to łaski Henocha i Eliasza, dwóch świadków Objawienia, którzy umacniają Ciało Chrystusa w taki sposób, że „ci, którzy mają nadzieję w Panu, odnowią swoją siłę, wzniosą się na orły” skrzydełka"? [6]por. Izajasza 40; 31

… Przyjście Henocha i Eliasza, którzy żyją nawet teraz i będą żyć, aż przyjdą przeciwstawić się samemu Antychrystowi i zachować wybranych w wierze Chrystusa, a na koniec nawrócą Żydów, i jest pewne, że tak jest jeszcze niespełnione. —Św. Robert Bellarmine, De Summo Pontifice I, 3 lata

 

JAN PAWEŁ II I ZJEDNOCZENIE MATKI BOŻEJ

Albo Medjugorje - które jest nadal badane przez Watykan - odegra ogromną rolę w tych czasach (i ma już dziesiątki tysięcy nawróceń i powołań), albo po prostu upadnie, jak sugerują jego przeciwnicy.[7]por W Medjugorje Ciekawe jest jednak, że objawienia zaczęły się w święto św. Jana Chrzciciela, którego Jezus przyrównał do przyjścia w duchu Eliasza. [8]por. Mat 7: 11-13

W obecności Regionalnej Konferencji Episkopatu Oceanu Indyjskiego podczas ich do końca Spotkanie wraz z Papieżem Janem Pawłem II odpowiedział na ich pytanie dotyczące głównego proroczego przesłania Medziugorja, które nazwał „przedłużeniem Fatimy”: [9]por Medjugorje: „Just the Facts Ma'am”

Jak ujął to Urs von Balthasar, Maryja jest Matką, która ostrzega swoje dzieci. Wiele osób ma problem z Medjugorjem, z tym, że objawienia trwają zbyt długo. Oni nie rozumieją. Ale przekaz jest podany w określonym kontekście, odpowiada sytuacji w kraju. Przesłanie kładzie nacisk na pokój, na stosunki między katolikami, prawosławnymi i muzułmanami. Tam znajdziesz klucz do zrozumienia tego, co dzieje się na świecie i jego przyszłości. -Zmienione Medjugorje: lata 90-te, Triumf serca; S. Emmanuel; str. 196

Nie jest to synkretyczny pogląd na religię, tak jakby wszystkie religie były równe. W rzeczywistości, w rzekomym objawieniu Matki Bożej z Medziugorja, które często było zdezorientowane i błędnie interpretowane, proszono ją o 
pytanie, czy wszystkie religie są takie same? Odpowiedzią jest właściwa teologia tego, jak postrzegać niechrześcijan, w tym Żydów:

Członkowie wszystkich wyznań są równi przed Bogiem. Bóg panuje nad każdą wiarą, tak jak suweren nad swoim królestwem. Na świecie nie wszystkie religie są takie same, ponieważ nie wszyscy ludzie przestrzegają przykazań Boga. Odrzucają je i dyskredytują. —1 października 1981; Orędzia z Medziugorje, 1981-20131; str. 11

Ludzie są równi w oczach Boga - nie religie. „Zaprawdę rozumiem”, powiedział św. Piotr, „że Bóg nie okazuje stronniczości, ale w każdym narodzie jest Mu miły każdy, kto się Go boi i czyni to, co słuszne”. [10]Akty 10: 34-35

Rzeczywiście, Papież Benedykt potwierdził, że św. Jan Paweł II cenił…

… Wielkie oczekiwanie, że po tysiącleciu podziałów nastąpi tysiąclecie zjednoczeń… że wszystkie katastrofy naszego stulecia, wszystkie jego łzy, jak mówi Papież, zostaną na końcu pochwycone i zamienione w nowy początek. —Kardynał Joseph Ratzinger (PAPIEŻ BENEDYKT XVI), Salt of the Earth, wywiad z Peterem Seewaldem, P. 237

 

TRIUMF JEDNOŚCI

Jak napisałem w Triumfy w Piśmie ŚwiętymTriumf Niepokalanego Serca jest narodzinami zjednoczonego ludu, który wydaje się przynosić owoce, przynajmniej na wczesnym etapie, podczas „oka burzy”. Jeszcze raz, wydaje się, że to narodziny obejmują przynajmniej niektórych Żydów w gwałtownym czasie. 

Nadchodzi czas, kiedy książęta i ludy odrzucą autorytet Papieża. Niektóre kraje będą wolały swoich władców Kościoła od Papieża. Cesarstwo Niemieckie zostanie podzielone. Majątek kościoła zostanie zsekularyzowany. Kapłani będą prześladowani. Po narodzinach Antychrysta heretycy będą bez przeszkód głosić swoje fałszywe doktryny, co spowoduje, że chrześcijanie będą mieli wątpliwości co do swojej świętej wiary katolickiej. —Św. Hildegarda (ok. 1179), spirytus.net

Potrzebne jest „wielkie potrząsanie”, „oświecenie sumienia”, które św. Jan zdaje się opisywać w szóstej pieczęci, kiedy wszyscy na ziemi widzi w niebiosach „Baranka, który wydawał się zabity”.[11]Rev 5: 6

Wołali do gór i skał: „Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, ponieważ nadszedł wielki dzień ich gniewu i kto może go wytrzymać ? ” (Ap 6: 16-17)

Jak zauważyłem w Triumfy w Piśmie Świętym, wydawałoby się, że jest to to samo wydarzenie, co wtedy, gdy św. Michał Archanioł i jego kohorta przełamują większość mocy Szatana, co w naturalny sposób prowadzi do potężnego okresu ewangelizacji. [12]por Bliskie przyjście

Dzięki pomocy Michała wierne dzieci Boże będą maszerować pod jego opieką. Zdziesiątkują swoich wrogów i osiągną zwycięstwo dzięki mocy Bożej… W rezultacie wielu pogan przyłączy się do chrześcijan w prawdziwej wierze i powiedzą: „Bóg chrześcijan jest prawdziwym Bogiem, ponieważ takie cudowne dzieła zostały dokonane między chrześcijanie ”. —Św. Hildegarda (ok. 1179), spirytus.net

Owoc tej łaski i „ostatecznego ostrzeżenia” przed nadejściem „bezprawia” - który staje się Bożym narzędziem sprawiedliwości - najwyraźniej obejmowałby Żydów. Porównaj wizję św. Faustyny ​​dotyczącą „ostrzeżenia” z wizją proroka Zachariasza dotyczącą Izraelitów:

Zanim przyjdę jako sprawiedliwy Sędzia, przyjdę jako Król Miłosierdzia. Zanim nadejdzie dzień sprawiedliwości, nadejdzie daj ludziom taki znak na niebie: wszelkie światło na niebie zgaśnie i zapanuje wielka ciemność na całej ziemi. Wtedy znak krzyża będzie widoczny na niebie, az otworów, w których przybito dłonie i stopy Zbawiciela, wyjdą wielkie światła, które rozświetlą ziemię na pewien czas. Będzie to miało miejsce na krótko przed ostatnim dniem. —Jezus do św. Faustyny, Miłosierdzie Boże w mojej duszy, Dziennik, rz. 83; zwróć uwagę, że „ostatni dzień” niekoniecznie oznacza okres ostatnich 24 godzin, ale bardziej prawdopodobne jest, że „dzień Pański”. Widzieć Faustyny ​​i Dzień Pański

Wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha miłosierdzia i błagania, aby gdy spojrzeli na tego, przez którego przeszli, opłakiwali go, jak opłakuje jedynaka. opłakiwać go, jak się smuci z powodu pierworodnego. (Za 12:10)

Po otwarciu szóstej pieczęci św. Jan widzi specjalne oznaczenie, które ma miejsce przed karą, która obejmuje Antychrysta lub „bestię”.

Nie niszcz ziemi, morza ani drzew, dopóki nie położymy pieczęci na czołach sług naszego Boga ”. Słyszałem, ile oznaczono pieczęcią, sto czterdzieści cztery tysiące z każdego pokolenia Izraelitów… (Ap 7: 3-4)

Jak Biblia Nawarry komentarze: „Najbardziej prawdopodobna interpretacja jest taka, że ​​144 000 oznacza Żydów nawróconych na chrześcijaństwo”. [13]por Objawienie, s. 63, przypis 7: 1-17 Teolog dr Scott Hahn zauważa, że ​​ta pieczęć jest…

… Dając ochronę wierzącej resztce Izraela, która przejdzie przez ucisk. Może to odnosić się raczej do łaski duchowej wytrwałości niż do gwarancji fizycznego przetrwania. W szerszym kontekście Apokalipsy istnieje kontrast między pieczęcią Bożą, która jest wyryta na czołach sprawiedliwych, a piętnem bestii na brwiach niegodziwców. -Ignacego katolickiego studium Biblii, Nowy Testament, s. 501, przypis 7: 3

Znowu jest to zapowiedziane w Objawieniu 12, kiedy „niewiasta obleczona w słońce”, która była „rodząca”, przed ostatnią bitwą z bestią urodziła „syna płci męskiej”, a ona sama znajduje schronienie w „ pustynia". Jej korona z dwunastu gwiazd reprezentuje zarówno dwanaście plemion Izraela, jak i Dwunastu Apostołów, czyli cały Lud Boży. Dwunastu Apostołów, zauważa dr Hahn, „oznacza mesjańskie odrodzenie Izraela”. [14]por. Dr Scott Hahn, Ignacego katolickiego studium Biblii, Nowy Testament, s. 275, „Zbawienie Izraela” Rzeczywiście, wizja św. Jana obejmuje również tych „z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów i języków”, którzy przejdą przez wielki ucisk przed erą „tysiąca lat”. [15]por. Ap 7: 9-14 Zatem ostateczną konfrontacją między Kościołem a anty-Kościołem będzie bitwa między zjednoczony Ciało Chrystusa vs. mundur mistyczne ciało szatana.

 

JEROZOLIMA, CENTRUM ŚWIATA

Rola Jerozolimy w historii zbawienia odróżnia ją od innych miast na ziemi. W rzeczywistości jest to typ niebiańskiego Nowego Jeruzalem, wiecznego miasta, w którym wszyscy święci będą mieszkać w wiecznym świetle.

Jerozolima odegrała dużą rolę w męce, śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana, a wraz ze zniszczeniem świątyni figuruje jako proroctwo we wczesnym Kościele. Jednak Ojcowie Pierwszego Kościoła przewidzieli również, że Jerozolima ponownie stanie się centrum świata - na lepsze i gorzej - przed „odpoczynkiem szabatu” lub „erą pokoju”.

Lecz gdy Antychryst zniszczy wszystkie rzeczy na tym świecie, będzie panował przez trzy lata i sześć miesięcy i będzie siedział w świątyni w Jeruzalem; a potem Pan przyjdzie z Nieba w obłokach ... posyłając tego człowieka i tych, którzy idą za nim do jeziora ognia; ale wprowadzając dla sprawiedliwych czasy królestwa, to znaczy resztę, uświęcony siódmy dzień ... Mają się one odbyć w czasach królestwa, to znaczy siódmego dnia ... prawdziwy szabat sprawiedliwych. —St. Ireneusz z Lyonu, Ojciec Kościoła (140–202 ne); Przeciwko Haereses, Ireneusz z Lyonu, V.33.3.4, Ojcowie Kościoła, CIMA Publishing Co.

Św. Paweł mówi coś całkiem interesującego o ostatecznym nawróceniu Izraela do Jezusa Chrystusa.

Bo jeśli ich odrzucenie oznacza pojednanie świata, co będzie oznaczać ich przyjęcie, jeśli nie życie z martwych? (List do Rzymian 11:15)

Św. Paweł wiąże włączenie Żydów do zmartwychwstania Kościoła. Rzeczywiście, po śmierci Antychrysta św. Jan przewiduje, że ci, którzy odrzucili „znamię bestii”, wezmą udział w czymś, co on nazywa „pierwszym zmartwychwstaniem”. [16]por Nadchodzące zmartwychwstanie

Reszta zmarłych ożyła dopiero po upływie tysiąca lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (Objawienie Jana 20: 5)

Zasadnicze stwierdzenie dotyczy etapu pośredniego, w którym zmartwychwstali święci są jeszcze na ziemi i nie weszli jeszcze do stadium końcowego, gdyż jest to jeden z aspektów tajemnicy dni ostatecznych, która jeszcze nie została objawiona. - kardynał Jean Daniélou, SJ, teolog, Historia wczesnochrześcijańskich doktryn przed Soborem Nicejskim,

Ojcowie Kościoła to widzieli Jerozolima stałoby się centrum chrześcijaństwa po najprawdopodobniej zniszczenie Rzymu.

Wyznajemy, że królestwo zostało nam obiecane na ziemi, chociaż przed niebem, tylko w innym stanie istnienia; o ile będzie po zmartwychwstaniu przez tysiąc lat w zbudowanym przez Boga mieście Jerozolimie ... —Tertulian (155–240 ne), ojciec Kościoła w Nicejsku; Przeciwko Marcionowi, Ojcowie Ante-Nicejscy, Henrickson Publishers, 1995, t. 3, strony 342-343)

Pamiętajcie, oczywiście, że Żydzi zostali rozproszeni z Jerozolimy i całego Izraela jako kara za ich niewierność wobec przymierza Bożego - co nazywa się diaspora. Jednak Pismo Święte przepowiada, że ​​pewnego dnia powrócą… wydarzenie, na które teraz patrzymy w czasie rzeczywistym ponieważ Żydzi z całego świata nadal migrują do Izraela.

Popatrz! Sprowadzę ich z powrotem z ziemi północnej; Zgromadzę ich z krańców ziemi, niewidomych i chromych pośród nich, kobiety ciężarne, razem z rodzącymi - ogromną rzeszę - oni powrócą… Widzicie, zbieram ich ze wszystkich krajów, do których ja zbieram. doprowadził ich do mojej rosnącej wściekłości i wielkiego gniewu; Sprowadzę ich z powrotem do tego miejsca i osiedlę tutaj bezpiecznie… Zawrę z nimi wieczne przymierze, aby nigdy nie przestać czynić im dobra;
Włożę lęk o mnie w ich sercach, aby nigdy się ode mnie nie odwrócili. (Jeremiasza 31: 8; 32: 37-40)

Są wzywani z powrotem do swojej ziemi „w pracy”… jak kobieta obleczona w słońce, zarówno prześladowani, jak i przygotowujący się do tej jedności, o którą modlił się Chrystus i która dokonuje się przez Naszą Błogosławioną Matkę, „Matkę wszystkich narodów”. Dlatego możemy lepiej zrozumieć niezrównany atak na naród żydowski na przestrzeni wieków antysemityzmu, holokaustu nazizmu, a teraz po raz kolejny dramatyczny wzrost przemocy wobec Żydów, szczególnie na Bliskim Wschodzie iw Europie. [17]por. washingtonpost.com, 15 kwietnia 2015; frontpagemag.com, 19 kwietnia 2015 To tak, jakby Szatan usiłował zgładzić naród żydowski i w jakiś sposób pokrzyżować plan Boży, gdyż do nich należy także „synostwo, chwała, przymierza, nadanie prawa, kult i obietnice; do nich należą patriarchowie, a do ich rodu według ciała jest Chrystus ”. [18]Rzym 9: 4

… Ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. (Ewangelia Jana 4:22)

To znaczy, że do nich należą również to, co św. Piotr nazywa czas ułaskawienia, co Ojcowie Kościoła rozumieli jako „tysiąc lat” i prawdziwy „szabat” po śmierci Antychrysta, ale przed końcem czasów.

Módlmy się więc o przyśpieszenie Triumfu Niepokalanego Serca i nadejście Królestwa Bożego, kiedy Żydzi i poganie będą adorować Chrystusa Baranka w Najświętszej Eucharystii, przygotowując się na Jego powrót w chwale na koniec czasu. 

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby wasze grzechy zostały zmyte, a Pan dał wam czas pokrzepienia i zesłał wam Mesjasza już wyznaczonego dla was, Jezusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu powszechnego przywrócenia, Bóg przemawiał przez usta swoich świętych proroków od dawna. (Dz 3-19)

Ja i każdy inny ortodoksyjny chrześcijanin jestem pewien, że nastąpi zmartwychwstanie ciała, a następnie tysiąc lat w odbudowanym, upiększonym i powiększonym mieście Jeruzalem, jak zapowiedzieli prorocy Ezechiel, Izajasz i inni… Człowiek pośród nas Jan, jeden z Apostołów Chrystusa, przyjął i przepowiedział, że naśladowcy Chrystusa będą mieszkać w Jerozolimie przez tysiąc lat, a potem nastąpi powszechne i, krótko mówiąc, wieczne zmartwychwstanie i sąd. —St. Justin Męczennik, Dialog z Trypho, rozdz. 81, Ojcowie Kościoła, Dziedzictwo chrześcijańskie

 

POWIĄZANE CZYTANIE

Niektórzy będą sprzeciwiać się temu pismu, ponieważ wierzą, że Antychryst przyjdzie na sam koniec czasu. Widzieć Antychryst w naszych czasach i Jak zaginęła era

Kiedy powraca Eliasz

Dni Eliasza… i Noego

Nadchodzące przywrócenie rodziny

Nadchodząca fala jedności

Bliskie przyjście

 

Dziękuję za waszą miłość, modlitwy i wsparcie!

 

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy
1 1 Timothy 2: 4
2 por Zbawienie pochodzi od Żydów, Roy H. Schoeman, s. 323
3 por. CCC, rz. 847
4 por To, co jest zbudowane na piasku i Do Bastionu! - Część druga
5 por Jezus, mądry budowniczy
6 por. Izajasza 40; 31
7 por W Medjugorje
8 por. Mat 7: 11-13
9 por Medjugorje: „Just the Facts Ma'am”
10 Akty 10: 34-35
11 Rev 5: 6
12 por Bliskie przyjście
13 por Objawienie, s. 63, przypis 7: 1-17
14 por. Dr Scott Hahn, Ignacego katolickiego studium Biblii, Nowy Testament, s. 275, „Zbawienie Izraela”
15 por. Ap 7: 9-14
16 por Nadchodzące zmartwychwstanie
17 por. washingtonpost.com, 15 kwietnia 2015; frontpagemag.com, 19 kwietnia 2015
18 Rzym 9: 4
Opublikowany w HOME, CZAS ŁASKI.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.