5. deň: Obnova mysle

AS stále viac sa odovzdávame pravdám Božím, modlime sa, aby nás premenili. Začnime: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen.

Ó, príď Duchu Svätý, Tešiteľ a Radca: veď ma po cestách pravdy a svetla. Prenikni do mojej bytosti ohňom svojej lásky a nauč ma Ceste, ktorou by som mal ísť. Dávam ti povolenie vstúpiť do hlbín mojej duše. Mečom Ducha, Slovom Božím, odtrhni všetky lži, očisti moju pamäť a obnov moju myseľ.

Príď, Duchu Svätý, ako plameň lásky, a spáliš všetok strach, keď ma vtiahneš do živých vôd, aby si osviežil moju dušu a obnovil moju radosť.

Príď Duchu Svätý a pomôž mi dnes a vždy prijímať, chváliť a žiť v bezpodmienečnej láske Otca ku mne, ktorá sa zjavila v živote a smrti Jeho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Príď, Duchu Svätý, a dovoľ mi, aby som nikdy nespadol späť do priepasti sebanenávisti a zúfalstva. O to prosím v najdrahšom mene Ježiš. Amen. 

Ako súčasť našej úvodnej modlitby pripojte svoje srdce a hlas k tejto chvále bezpodmienečnej lásky Božej...

bezpodmienečný

Aká široká a aká dlhá je láska Ježiša Krista?
A aká vysoká a hlboká je láska Ježiša Krista?

Bezpodmienečné, nekonečné
Je to nekonečné, neúprosné
Navždy, večné

Aká široká a aká dlhá je láska Ježiša Krista?
A aká vysoká a hlboká je láska Ježiša Krista?

Je to bezpodmienečné, nekonečné
Je to nekonečné, neúprosné
Navždy, večné

A nech sú korene môjho srdca
Choďte hlboko do pôdy úžasnej Božej lásky

Bezpodmienečné, nekonečné
Je to nekonečné, neúprosné
Bezpodmienečné, nekonečné
Je to nekonečné, neúprosné
Navždy, večné
Navždy, večné

— Mark Mallett z Dajte Pánovi vedieť, 2005©

Kdekoľvek ste práve teraz, tam vás Boh, Otec, priviedol. Nerobte si starosti ani paniku, ak ste stále v mieste bolesti a bolesti, cítite sa znecitlivení alebo vôbec nič. Skutočnosť, že si vôbec uvedomujete svoju duchovnú potrebu, je neklamným znakom toho, že milosť pôsobí vo vašom živote. Sú to slepí, ktorí odmietajú vidieť a zatvrdzujú si srdcia, ktorí majú problémy.

Dôležité je, aby ste pokračovali na mieste viera. Ako hovorí Písmo,

Bez viery nie je možné potešiť Ho, pretože každý, kto sa priblíži k Bohu, musí veriť, že existuje a že odmeňuje tých, ktorí Ho hľadajú. (Hebrejom 11:6)

Môžete sa na to spoľahnúť.

Zmena mysle

Včerajší deň bol pre mnohých z vás silným dňom, keď ste si možno po prvýkrát odpustili. Ak ste však strávili roky ponižovaním seba samého, možno ste si vytvorili vzorce, ktoré vyvolávajú dokonca aj podvedomé reakcie na nadávanie, obviňovanie a ponižovanie. Jedným slovom byť negatívna.

Krok, ktorý ste urobili, aby ste si odpustili, je obrovský a som si istý, že mnohí z vás sa už cítia ľahšie a znovu nájdený pokoj a radosť. Ale nezabudnite, čo ste počuli deň 2 — že náš mozog sa môže skutočne zmeniť negatívna myslenie. A tak musíme vytvoriť nové cesty v našom mozgu, nové vzorce myslenia, nové spôsoby, ako reagovať na skúšky, ktoré nás určite prídu otestovať.

Svätý Pavol teda hovorí:

Neprispôsobujte sa tomuto veku, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. (Rim 12:2

Musíme činiť pokánie a robiť vedomé rozhodnutia, aby sme išli proti zrnu svetského myslenia. V našom súčasnom kontexte to znamená pokánie z toho, že sme negatívny, sťažujúci sa, že sme odmietali naše kríže, že sme dovolili, aby nás premkol pesimizmus, úzkosť, strach a porazenectvo – ako apoštolov, ktorých v búrke zachvátila hrôza (aj s Ježišom na lodi). !). Negatívne myslenie je toxické nielen pre ostatných, ale aj pre seba. Ovplyvňuje vaše zdravie. Ovplyvňuje ostatných v miestnosti. Exorcisti hovoria, že to k vám dokonca priťahuje démonov. Myslite na to.

Ako teda zmeníme názor? Ako môžeme zabrániť tomu, aby sme sa opäť stali naším najväčším nepriateľom?

I. Pripomeňte si, kto ste

Som stvorený. som človek. Je to v poriadku s chybami; Učím sa na vlastných chybách. Nikto nie je ako ja, som jedinečný. Mám svoj vlastný účel a miesto v stvorení. Nemusím byť dobrý vo všetkom, len dobrý k ostatným a k sebe. Mám obmedzenia, ktoré ma učia, čo môžem a čo nie. Milujem seba, pretože Boh ma miluje. Som stvorený na Jeho obraz, takže som milujúci a schopný milovať. Môžem byť k sebe milosrdný a trpezlivý, pretože som povolaný byť trpezlivý a milosrdný k druhým.

II. Zmeňte svoje myšlienky

Čo je prvá vec, ktorú si pomyslíš ráno, keď vstaneš? Aké ťažké je vrátiť sa do práce... aké zlé je počasie... čo sa deje so svetom...? Alebo myslíš ako svätý Pavol:

Čokoľvek je pravdivé, čo je úctyhodné, čo je spravodlivé, čo je čisté, čo je milé, čo je milosrdné, či existuje nejaká výnimočnosť a či je niečo hodné chvály, premýšľajte o týchto veciach. (Fil 4:8)

Pamätajte, že nemôžete ovládať udalosti a okolnosti života, ale môžete ovládať svoje reakcie; môžete prevziať kontrolu nad svojimi myšlienkami. Aj keď nemôžete vždy ovládať pokušenia – tie náhodné myšlienky, ktoré vám nepriateľ hádže do mysle – môžete odmietnuť ich. Sme v duchovnom boji a budeme až do posledného dychu, ale je to boj, ktorý musíme neustále vyhrať, pretože Kristus už víťazstvo vyhral.

Lebo hoci žijeme vo svete, nevedieme svetskú vojnu, pretože zbrane nášho boja nie sú svetské, ale majú božskú moc ničiť pevnosti. Ničíme hádky a každú pyšnú prekážku poznania Boha a každú myšlienku berieme do zajatia, aby sme poslúchli Krista... (2 Kor 10, 3-5)

Pestujte pozitívne myšlienky, radostné myšlienky, myšlienky vďakyvzdania, myšlienky chvály, dôverujte myšlienkam, odovzdajte myšlienky, sväté myšlienky. Toto znamená…

...obnovte sa v duchu svojej mysle a oblečte si nové ja, stvorené na Boží spôsob v spravodlivosti a svätosti pravdy. (Ef 4:23-24)

Aj v týchto časoch, keď sa svet stáva čoraz temnejším a zlým, je ešte potrebnejšie, aby sme boli svetlom v temnote. Toto je jeden z dôvodov, prečo som nútený ustúpiť, pretože vy a ja sa potrebujeme stať armádou svetla – nie pochmúrnymi žoldniermi.

III. Zvýšte silu chvály

Nazývam nasledovné „Malá cesta svätého Pavla“. Ak žijete tento deň za dňom, hodinu za hodinou, premení vás to:

Vždy sa radujte, neustále sa modlite a ďakujte vo všetkých situáciách, lebo to je Božia vôľa pre vás v Kristovi Ježišovi. (1Tesalonickým 5:16)

Na začiatku tohto duchovného cvičenia som hovoril o potrebe vzývať Ducha Svätého každý deň. Tu je malé tajomstvo: modlitba chvály a požehnania Boha spôsobuje, že na vás zostúpi milosť Ducha Svätého. 

požehnanie vyjadruje základný pohyb kresťanskej modlitby: je to stretnutie Boha a človeka... naša modlitba stúpa v Duchu Svätom skrze Krista Otcovi – dobrorečíme mu za to, že nás požehnal; prosí o milosť Ducha Svätého, že zostupy skrze Krista od Otca — on nás žehná. -Katechizmus katolíckej cirkvi (CCC), 2626; 2627

Začnite svoj deň požehnaním Najsvätejšej Trojice,[1]porov. Preventívna modlitba v spodnej časti tu aj keď sedíte vo väzení alebo na nemocničnom lôžku. Je to prvý postoj rána, ktorý by sme mali zaujať ako Božie dieťa.

zbožňovanie je prvý postoj človeka, ktorý uznáva, že je tvorom pred svojím Stvoriteľom. -Katechizmus katolíckej cirkvi (CCC), 2626; 2628

Je toho oveľa viac, čo by sa dalo povedať o sile chváliť Boha. V Starom zákone chvála rozpútaní anjeli, porazené armády,[2]porov. 2 Par 20:15-16, 21-23 a zbúrané mestské hradby.[3]porov. Jozue 6:20 V Novom zákone chvála spôsobovala zemetrasenia a padali reťaze väzňov[4]por. Skutky 16: 22–34 a aby sa zjavili služobní anjeli, najmä v obeti chvály.[5]porov. Lukáš 22:43, Skutky 10:3–4 Osobne som videl ľudí fyzicky uzdravených, keď jednoducho začali nahlas chváliť Boha. Pán ma pred rokmi oslobodil od utláčajúceho ducha nečistoty, keď som začal spievať Jeho chvály.[6]porov Chvála slobode Takže ak naozaj chcete vidieť svoju myseľ pretvorenú a oslobodenie sa od reťazí negativity a temnoty, začnite chváliť Boha, ktorý sa medzi vami začne pohybovať. Pre…

Boh obýva chvály svojho ľudu (Žalm 22: 3)

Napokon, „nesmieš už žiť ako pohania v márnosti svojich myslí; zatemnení v chápaní, odcudzení od Božieho života pre svoju nevedomosť, pre tvrdosť srdca,“ hovorí sv.[7]Ef. 4: 17-18

Všetko robte bez reptania a spochybňovania, aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny uprostred krivého a prevráteného pokolenia, medzi ktorým žiarite ako svetlá vo svete... (Flp 2-14)

Môj drahý brat, moja drahá sestra: už nedýchajte „starému mužovi“. Vymeňte myšlienky temnoty za slová svetla.

Záverečná modlitba

Modlite sa záverečnou piesňou nižšie. (Keď som to nahrával, na konci som potichu plakal, keď som cítil, že Pán sa po rokoch pohne, aby uzdravil ľudí, ktorí Ho začali chváliť.)

Potom si vytiahnite denník a napíšte Pánovi o všetkých obavách, ktoré ešte máte, o prekážkach, ktorým čelíte, o smútku, ktorý nesiete... a potom si zapíšte všetky slová alebo obrazy, ktoré vám prídu na srdce, keď budete počúvať hlas Dobrého Pastiera.

Reťaze

Vyzuj si topánky, si na svätej pôde
Daj dole blues a spievaj svätý zvuk
V tomto kríku horí oheň
Boh je prítomný, keď Jeho ľud chváli

Reťaze padajú ako dážď, keď Ty
Keď sa pohybuješ medzi nami
Padajú reťaze, ktoré držia moju bolesť
Keď sa pohybuješ medzi nami
Tak uvoľ moje reťaze

Otriasajte mojím väzením, kým sa neoslobodím
Zatras mojím hriechom Pane, moja spokojnosť
Zapáľ ma svojím Duchom Svätým
Anjeli sa ponáhľajú, keď Tvoj ľud chváli

Reťaze padajú ako dážď, keď Ty
Keď sa pohybuješ medzi nami
Padajú reťaze, ktoré držia moju bolesť
Keď sa pohybuješ medzi nami
Tak uvoľ moje reťaze (opakujte 3x)

Uvoľ moje reťaze... zachráň ma, Pane, zachráň ma
...pretrhni tieto reťaze, pretrhni tieto reťaze,
rozbiť tieto reťaze...

— Mark Mallett z Dajte Pánovi vedieť, 2005©

 


 

Na cestu s Markom dovnútra  Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Teraz na telegrame. Kliknite na:

Sledujte Marka a denné „znamenia času“ na MeWe:


Postupujte podľa Markových spisov tu:

Vypočujte si toto:


 

 

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov. Preventívna modlitba v spodnej časti tu
2 porov. 2 Par 20:15-16, 21-23
3 porov. Jozue 6:20
4 por. Skutky 16: 22–34
5 porov. Lukáš 22:43, Skutky 10:3–4
6 porov Chvála slobode
7 Ef. 4: 17-18
Publikované v ÚVOD, LIEČEBNÝ ÚSTUP.