Kľúč k žene

 

Znalosť skutočnej katolíckej náuky o Najsvätejšej Panne Márii bude vždy kľúčom k presnému pochopeniu tajomstva Krista a Cirkvi. —POPE PAUL VI, Discourse, 21. novembra 1964

 

TAM je hlboký kľúč, ktorý odomyká, prečo a ako má Najsvätejšia Matka takú vznešenú a mocnú úlohu v životoch ľudstva, ale najmä veriacich. Akonáhle to niekto pochopí, nielenže má Máriina úloha v dejinách spásy väčší zmysel a jej prítomnosť je viac pochopená, ale verím, že vás to opustí a budete chcieť viac ako kedykoľvek predtým siahnuť po jej ruke.

Kľúčové je toto: Mária je prototypom Cirkvi.

 

ZRKADLENÉ ZRKADLO

Svätá Mária ... stal si sa obrazom Cirkvi, ktorá príde ... —OBSAH BENEDIKTU XVI., Spe Salvi, n.50

V osobe blahoslavenej matky je vzorom a dokonalosť toho, čím sa Cirkev stane vo večnosti. Je Otcovým majstrovským dielom, „formou“, ktorou Cirkev je a má sa stať.

Keď sa povie ktorýkoľvek z nich, význam sa dá pochopiť obidvom, takmer bez kvalifikácie. —Blahoslavený Izák zo Stelly, Liturgia hodín, Zv. Ja, str. 252

Vo svojej encyklike Redemtporis Mater („Matka Vykupiteľa“), Ján Pavol II. Si všíma, ako Mária funguje ako zrkadlo Božích tajomstiev.

"Mária hlboko figurovala v dejinách spásy a určitým spôsobom v sebe spája a zrkadlí ústredné pravdy viery." Medzi všetkými veriacimi je ako „zrkadlo“, v ktorom sa najhlbším a priezračným spôsobom odrážajú „mocné Božie diela“.  -Redemptoris Mater, n. 25

Cirkev sa tak môže vidieť vo „vzori“ Márie.

Mária je úplne závislá na Bohu a úplne zameraná na neho a po boku svojho Syna je najdokonalejším obrazom slobody a oslobodenia ľudstva a vesmíru. Cirkev sa musí pozerať na ňu ako na Matku a Model, aby mohla úplne pochopiť význam jej vlastného poslania.  — PÁPEŽ JÁN PAVOL II. Redemptoris Mater, n. 37

Ale potom, Aj Máriu možno vidieť na obraze Cirkvi. Práve v tejto vzájomnej reflexii sa môžeme dozvedieť viac o poslaní Márie pre nás, jej deti.

Ako som diskutoval v Prečo Mary?, jej úloha v dejinách spásy je ako Matka i prostredníčka the,en Prostredník, ktorým je Kristus. [1]„Preto je Cirkev vzývaná k Presvätej Bohorodičke pod titulmi Advokát, Auxiliatrix, Adjutrix a Mediatrix. Toto je však potrebné chápať tak, že to nijako nezbavuje a nepridáva nič na dôstojnosti a efektívnosti Krista, jediného Sprostredkovateľa. “ por. Redemptoris Mater, n. 40 60 Musíme si však byť úplne jasní, čo to znamená, aby sme sa „horlivo zdržali všetkých hrubých zveličení, ako aj drobnej úzkoprsosti pri zvažovaní jedinečnej dôstojnosti Matky Božej“: [2]por. Druhý vatikánsky koncil, Lumen Gentium, č. 67

Materská povinnosť Márie voči ľuďom nijako nezakrýva ani nezmenšuje toto jedinečné Kristovo sprostredkovanie, ale skôr ukazuje Jeho moc. Celý spásny vplyv Presvätej Bohorodičky na ľudí pochádza nie z nejakej vnútornej potreby, ale z božského potešenia. Vyplýva to z nadbytku zásluh Krista, spočíva na Jeho sprostredkovaní, úplne na ňom závisí a čerpá z neho všetku svoju moc. V žiadnom prípade to nebráni, skôr podporuje okamžité spojenie veriacich s Kristom. —Druhý vatikánsky koncil, Lumen Gentium, n. 60

Jedným z jej titulov je „obhajca milosti“. [3]porov Redemtporis Mater, n. 47 a „nebeská brána“. [4]porov Redemtporis Mater, n. 51 V týchto slovách vidíme odraz úlohy Cirkvi: 

Cirkev na tomto svete je sviatosť spásy, znak a nástroj spoločenstva Boha a ľudí. —Katechizmus katolíckej cirkvi, 780

Aj Mária bola nástrojom spoločenstva Boha a ľudí, odkedy jej Kristus vzal svoje telo. Mária potom koná svojím jedinečným spôsobom ako „sviatosť spásy“ pre nás - brána k bráne, ktorou je Kristus. [5]por. Ján 10: 7; Ak nás Cirkev vedie k spáse korporátne, Matka Mária takpovediac vedie každú dušu individuálne, najmä keď sa jej človek zverí, spôsob, akým dieťa siaha po matkinej ruke. [6]porov Veľký dar

Máriino materstvo, ktoré sa stáva dedičstvom človeka, je a darček: dar, ktorý sám Kristus osobne dáva každému jednotlivcovi. Vykupiteľ zveruje Máriu Jánovi, pretože zveruje Jána Márii. Pod krížom začína to zvláštne zverenie ľudstva Kristovej Matke, ktoré sa v dejinách Cirkvi praktizuje a vyjadruje rôznymi spôsobmi ... — PÁPEŽ JÁN PAVOL II. Redemptoris Mater, n. 45

Existuje ešte viac dôvodov, prečo neváhať zveriť sa s ňou, ak sám Otec zveril svojho jediného Syna do svojej „aktívnej služby“ [7]porov RM, č. 46 keď, v nej fiatsa úplne ponúkla, že bude spolupracovať na Jeho misii: „Hľa, ja som služobnica Pána. " [8]Lukáš 1: 38 A toto opakuje znovu a znovu k Otcovi, keď si vezme dušu do svojej starostlivosti. Ako túži ošetrovať každého z nás tým duchovným mliekom milosť s ktorými je plná! [9]por. Lukáš 1:28

Mária je plná milosti, pretože Pán je s ňou. Milosť, ktorou je naplnená, je prítomnosť toho, ktorý je zdrojom všetkej milosti ... —Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 2676

A teda je to Ježiš, ktorý nás miluje cez láska Jeho a náš Matke, že objavíme Máriinu starostlivosť o ľudí ...

... prichádza k nim v širokej škále ich želaní a potrieb. —POP E John Paul II, Redemptoris Mater, n. 21

Pamätajúc na to, že táto Matka je vzorom a typom, právom nazývame aj Cirkev „matkou“. V typológii Starého zákona je „Sion“ symbolom Cirkvi, a teda aj Márie:

… Sion sa bude volať „Matka“, pretože všetky budú jeho deti. (Žalm 87: 5; Liturgia hodín, Zväzok II, s. 1441)

A rovnako ako Mária, aj Cirkev je „plná milosti“:

Požehnaný buď Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal v Kristovi každé duchovné požehnanie na nebesiach ... (Ef 1: 3)

Cirkev nás živí chlebom Slova a sme ošetrovateľní Kristovou krvou. Aké sú potom spôsoby, ako Mary „ošetrí“ nás, svoje deti?

Kvôli stručnosti chcem zúžiť Máriin „spásonosný vplyv“ na slová, ktoré vyznávame v Nicejskom vyznaní viery:

Veríme v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú cirkev. —Schválené v rozšírenej podobe na koncile v Carihrade, 381 n. L

Dalo by sa povedať, že úlohou Márie v živote veriaceho človeka je dosiahnuť tieto štyri atribúty jednotlivo v každej duši.

 

JEDEN ...

Duch Svätý je hlavným činiteľom, ktorý nás robí „jedným v Kristovi“. Symbol tejto jednoty sa dokonale nachádza vo svätej eucharistii:

... aj keď sme veľa, sme jedno telo, pretože všetci máme podiel na jednom bochníku. (1 Kor 10:17)

Aj pôsobením Ducha Svätého, živlov chleba a vína sa premieňajú na Kristovo telo a krv prostredníctvom modlitby ministra:

"A tak ti, otče, prinášame tieto dary. Žiadame vás, aby ste ich svätili mocou svojho Ducha, aby sa mohli stať telom a krvou vášho Syna, nášho Pána Ježiša Krista ... “ —Eucharistická modlitba III

Podobne, je to moc Ducha Svätého práca v Márii a prostredníctvom nej ako Matky a „prostredníčky milosti“ [10]porov Redemptoris Mater, poznámka pod čiarou č. 105; por. Predhovor omše Presvätej Bohorodičky, Matky a Prostrednice milosti že naša „živelná“ povaha sa ďalej transformuje: 

As matka mocným príhovorom premieňa naše slabé „áno“ na svoje vlastné. Naše „áno“, keď sme jej zverili svoje životy, jej umožňuje povedať o nás, ako môže skutočne povedať o Ježišovi: „Toto je moje telo; toto je moja krv. “ -Duch a nevesta hovoria: „Poďte!“, O. George W. Kosicki a o. Gerald J. Farrell, s. 87

Berie do svojich rúk chlieb a víno našej ľudskej prirodzenosti a skrze moc Ducha Svätého zjednoteného s jej materinským príhovorom sa čoraz viac stávame ďalším „Kristom“, a tým hlbšie vstupujeme do „Jedného“. to je Najsvätejšia Trojica; viac „jeden“ s našim bratom v núdzi. A tak ako sa Cirkev stáva „jedným“ s Eucharistiou, ktorú zasväcuje, aj my sa stávame „jedným“ s Máriou, zvlášť keď sme zasvätený jej.

Toto som mal ilustrované po tom, čo som to urobil moje prvé zasvätenie Márii. Na znak mojej lásky som jej nechal v maličkom kostole, kde som sa oženil, pri nohách dosť žalostnú kyticu karafiátov (to je všetko, čo som v tom malom mestečku našiel). Neskôr v ten deň, keď som sa vrátil na omšu, som zistil, že moje kvety boli presunuté k nohám sochy Ježiša a boli perfektne zariadené vo váze s dotykom Gyp („detský dych“). Inštinktívne som vedela, že moja nebeská Matka posiela správu o svojom materinskom sprostredkovaní, o tom, ako nás čoraz viac „mení“ na podobu svojho Syna prostredníctvom nášho spojenia s ňou. O niekoľko rokov neskôr som si prečítal túto správu:

Chce vo svete ustanoviť oddanosť môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Sľubujem spásu tým, ktorí ju objímajú, a tieto duše bude Boh milovať ako kvety, ktoré som umiestnil na ozdobu Jeho trónu. -Blahoslavená matka sestre Lucii z Fatimy. Tento posledný riadok týkajúci sa „kvetov“ sa objavuje v predchádzajúcich správach o Luciiných zjaveniach; Fatima podľa vlastných slov Lucia: Spomienky sestry Lucia, Louis Kondor, SVD, s, 187, poznámka pod čiarou 14.

 

SVÄTÝ

Chlieb a víno sa vyrábajú „sväté“ prostredníctvom sily Ducha Svätého. To, čo sa stane prítomným na oltári, je vtelenie svätosti: telo a krv nášho Pána modlitbou kňaza:

… Predstavuje jednu obetu Krista Spasiteľa. -CCC, n. 1330 1377

Rovnako ako Mária sprevádzala Ježiša ku krížu, sprevádza každé svoje dieťa na kríži, prijať svoju vlastnú totálnu obetavosť. Robí to tak, že nám pomáha, aby sme ju vytvorili fiat náš vlastný: "Nech sa mi to stane podľa tvojho slova. " [11]Lukáš 1: 23 Vedie nás cestou pokánia a umierania k sebe samému “aby sa Ježišov život mohol prejaviť aj v našom tele. " [12]2 Cor 4: 10 Tento Ježišov život žil podľa Božej vôle a v tom, že sme sa stali pokornými „služobnicami Pána“, je vôňou svätosti.

A je dobre známe, že čím viac jej deti vytrvajú a napredujú v tomto postoji, tým bližšie ich Mária vedie k „nevyspytateľnému Kristovmu bohatstvu“ (Ef 3). — PÁPEŽ JÁN PAVOL II. Redemptoris Mater, n. 40

Čím viac sme oddaní svojej Matke, tým viac sa stávame jedno s jej poslaním: aby sa Ježiš znovu narodil na svet skrze nás:

To je spôsob, akým je Ježiš vždy počatý. To je spôsob, ako je reprodukovaný v dušiach. Vždy je plodom neba a zeme. Dvaja remeselníci sa musia zhodnúť na diele, ktoré je súčasne Božím majstrovským dielom a najvyšším produktom ľudstva: Duch Svätý a najsvätejšia Panna Mária ... pretože sú jediní, ktorí môžu reprodukovať Krista. —Arcibiskup Luis M. Martinez, Posvätiteľ, p. 6

Opäť vidíme zrkadlový obraz tohto materského diela v Cirkvi ...

Moje malé deti, s ktorými opäť pracujem, kým sa vo vás nestvorí Kristus! (Gal. 4:19)

Toto Božie dvojité pôsobenie je najzjavnejšie v Zjavení 12: 1: „žena oblečená do slnka ... [ktorá] bola s dieťaťom a nariekala bolesťami, keď sa namáhala rodiť “:

Táto Žena predstavuje Máriu, Matku Vykupiteľa, ale súčasne predstavuje celú Cirkev, Boží ľud všetkých čias, Cirkev, ktorá vo všetkých dobách znovu s veľkými bolesťami rodí Krista. —POPE BENEDICT XVI, Castel Gandolfo, Taliansko, AUG. 23, 2006; Zenit

Mária nie je iba modelom a postavou Cirkvi; ona je omnoho viac. Pre „s materinskou láskou spolupracuje na narodení a vývoji“ synov a dcér Matky Cirkvi. — PÁPEŽ JÁN PAVOL II. Redemptoris Mater, n. 44

Pôrodné a pôrodné bolesti sú symbolmi Kríž a Vzkriesenie. Keď sme „zasvätení“ Ježišovi prostredníctvom Márie, sprevádza nás na Kalváriu, kde „musí zomrieť pšeničné zrno“ a stúpať ovocie svätosti. Toto pôrode sa odráža v zrkadle Cirkvi prostredníctvom spásneho lona krstiteľnice.

Pozri, kde si pokrstený, pozri, odkiaľ pochádza krst, ak nie z Kristovho kríža, z jeho smrti. —Sv. Ambrose; CCC, n. 1225

 

KATOLÍCKE

Vo Vyznaní viery sa slovo „katolícky“ používa v pravom slova zmysle, čo je „univerzálne“.

Vykupiteľskou smrťou jej Syna nadobudlo materinské sprostredkovanie služobnice Pána univerzálny rozmer, pretože dielo vykúpenia zahŕňa celé ľudstvo. — PÁPEŽ JÁN PAVOL II. Redemptoris Mater, n. 46

Tak ako si Mária ustanovila poslanie svojho Syna, bude viesť aj duše, ktoré jej boli dané, aby si vytvorili poslanie Ježiša. Aby z nich bola pravda apoštoli. Rovnako ako je Cirkev poverená vydávaním „učeníkov všetkých národov“, Mária je poverená vydávaním učeníkov pre všetky národy.

Na konci liturgie kňaz často prepustí veriacich slovami: „Omša sa skončila. Choďte v pokoji milovať a slúžiť Pánovi. “ Veriaci sú „poslaní“ späť do sveta, aby niesli „Kristovo srdce“, ktoré práve prijali, na trh. Mária prostredníctvom svojho sprostredkovania formuje Kristovo Srdce vo veriacich, to znamená plameň lásky, a tak ich zjednocuje s univerzálnym poslaním Ježiša, ktoré presahuje hranice a hranice.

... Cirkev je katolícka, pretože je v nej prítomný Kristus. "Kde je Kristus Ježiš, tam je katolícka cirkev." V nej existuje plnosť Kristovho tela spojeného s jeho hlavou; to znamená, že od neho prijíma „plnosť prostriedkov spásy“, ktorú chcel. -CCC, č. 830

Dalo by sa teda povedať: „Kde je Kristus Ježiš, tam je aj Mária. “ Vo svojej existencii plnila Kristovo telo ... prijala od neho „plnosť milosti“, ktorú chcel.

Mária tak vo svojom novom materstve v Duchu objíma každého v Cirkvi a objíma každého z nás. cez kostol. — PÁPEŽ JÁN PAVOL II. Redemptoris Mater, n. 47

 

Apostolico

Mária nás objíma “cez kostol." Tak, ako je Cirkev „apoštolská“, tak je to aj s Máriou, lepšie povedané, Máriin cieľ v duši jednotlivca má apoštolskú povahu. (Apoštolským sa myslí to, že je zakorenený v a v spoločenstiev s apoštolmi.)

Ako často sa vracali duše z mariánskych svätýň po celom svete s novou láskou a horlivosťou pre Cirkev? Koľko je kňazov, ktorých osobne poznám, ktorí povedali, že našli svoje povolanie prostredníctvom „Matky“ počas jej zjavení! Privádza svoje deti k Ježišovi, kde sa nachádza: “Kde je Kristus Ježiš, tam je katolícka cirkev. “ Mária by nikdy neprotirečila svojmu Synovi, ktorý sľúbil, že na Petrovi postaví svoju Cirkev. Tejto cirkvi bola zverená „pravda, ktorá nás oslobodzuje“, pravda, po ktorej svet žízni.

Spása sa nachádza v pravde. Tí, ktorí poslúchajú vnuknutie Ducha pravdy, sú už na ceste spásy. Ale Cirkev, ktorej bola táto pravda zverená, musí vyjsť v ústrety ich želaniam, aby im priniesla pravdu. -CCC, č. 851

Presvätá Matka pôjde do duše zasvätenej jej, aby „splnila ich túžbu“ po pravde. Starostlivo povedie poslušnú dušu po ceste pravdy, ako bola zverená Cirkvi. Ako nás Cirkev dojčí na prsiach posvätnej tradície a sviatostí, tak nás naša Matka dojčí na prsiach Pravdy a Milosti.

In zasvätenie Márii, žiada, aby sme sa každý deň modlili ruženec. Jeden z Pätnásť sľubov verí sa, že urobila svätého Dominika a blahoslaveného Alana (13. storočie) tým, ktorí sa modlia ruženec, je to ...

... bude veľmi silným pancierom proti peklu; zničí zlozvyk, vyslobodí z hriechu a rozptýli kacírstvo. —Erosary.com

Aj keď vždy existujú možnosti ľudskej slobody, a teda odmietnutia pravdy, modlitba duše s Máriou má zvláštnu milosť pri rozptýlení bludu a bludu. Aké potrebné sú dnes tieto milosti! 

Mary, ktorá bola založená vo svojej „škole“, pomáha vybaviť dušu „múdrosťou zhora“.

S ružencom, kresťanským ľudom sedí v Máriinej škole a je vedený kontemplovať krásu na tvári Krista a prežívať hlbiny jeho lásky ... Táto Máriina škola je o to účinnejšia, keď si uvedomíme, že ona učí tým, že pre nás hojne získava dary Ducha Svätého, aj keď nám ponúka neporovnateľný príklad svojej vlastnej „púte viery“.  — PÁPEŽ JÁN PAVOL II. Rosarium Virginis Mariae, n. 1 14

 

POSLEDNÉ SRDCE

Jeden mohol takmer pokračovať nekonečným pohľadom sem a tam medzi zrkadlom a odrazom Márie a Cirkvi a odomykať tak tajomstvá týkajúce sa poslania toho druhého. Ale dovoľte mi uzavrieť tieto slová svätej Terézie de Lisieux:

Keby bola Cirkev orgánom zloženým z rôznych členov, nemohla by chýbať tá najušľachtilejšia zo všetkých; musí mať Srdce a Srdce HORIACE LÁSKOU. -Autobiografia svätca, Mons. Ronald Knox (1888-1957), s. 235

Ak je Ježiš hlavou Kristovho tela, potom je pravdepodobne Mária Srdce. Ako „prostredníčka milostí“ pumpuje nadbytočné zásluhy Kristovej krvi všetkým členom tela. Je na každom z nás individuálne, aby sme tomuto „Božiemu“ daru otvorili tepny „mysle a srdca“. Či už tento dar dostaneš alebo nie, zostane tvojou Matkou. Ale aká veľká bude milosť, ak ju privítate, pomodlíte sa s ňou a poučíte sa z nej svoj vlastný domov, to je vaše srdce.

„Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny ju učeník vzal k sebe domov. ““ (Ján 19: 25–27)

 

Prvýkrát zverejnené 20. apríla 2011. 

 

 

Ak chcete dostať brožúru o zasvätení sa Ježišovi prostredníctvom Márie, kliknite na banner:

 

Niektorí z vás nevedia, ako sa modliť ruženec, alebo sa vám to zdá príliš jednotvárne alebo únavné. Chceme vám dať k dispozícii, bez nákladov, zavolala som moju produkciu dvoch CD na štyri tajomstvá ruženca Jej očami: Cesta k Ježišovi. To bolo na výrobu viac ako 40,000 XNUMX dolárov, čo obsahuje niekoľko piesní, ktoré som napísal pre našu blahoslavenú matku. To bol veľký zdroj príjmu, ktorý pomohol našej službe, ale ja aj moja žena cítime, že je čas, aby sme ich v túto hodinu sprístupnili čo najslobodnejšie ... a budeme dôverovať v Pána, že bude naďalej zabezpečovať našu rodinu. potreby. V dolnej časti je tlačidlo pre darcov pre tých, ktorí sú schopní podporovať toto ministerstvo. 

Jednoducho kliknite na obal albumu
ktorá vás zavedie k nášmu digitálnemu distribútorovi.
Vyberte si ružencový album, 
potom „Stiahnuť“ a potom „Pokladňa“ a
potom postupujte podľa ostatných pokynov
aby ste si dnes stiahli ruženec zadarmo.
Potom ... začnite sa modliť s mamou!
(Pamätajte, prosím, na túto službu a moju rodinu
vo svojich modlitbách. Ďakujem ti veľmi pekne).

Ak si chcete objednať fyzickú kópiu tohto CD,
prejdite na markmallett.com

Obal

Ak by ste chceli iba piesne k Marii a Ježišovi od Marka Božie milosrdenstvo Jej očamisi môžete kúpiť album Nech sa páčiktorá obsahuje dve nové piesne na uctievanie od Marka, ktoré sú k dispozícii iba na tomto albume. Môžete si ich stiahnuť súčasne:

HYAcvr8x8

 

 

 

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 „Preto je Cirkev vzývaná k Presvätej Bohorodičke pod titulmi Advokát, Auxiliatrix, Adjutrix a Mediatrix. Toto je však potrebné chápať tak, že to nijako nezbavuje a nepridáva nič na dôstojnosti a efektívnosti Krista, jediného Sprostredkovateľa. “ por. Redemptoris Mater, n. 40 60
2 por. Druhý vatikánsky koncil, Lumen Gentium, č. 67
3 porov Redemtporis Mater, n. 47
4 porov Redemtporis Mater, n. 51
5 por. Ján 10: 7;
6 porov Veľký dar
7 porov RM, č. 46
8 Lukáš 1: 38
9 por. Lukáš 1:28
10 porov Redemptoris Mater, poznámka pod čiarou č. 105; por. Predhovor omše Presvätej Bohorodičky, Matky a Prostrednice milosti
11 Lukáš 1: 23
12 2 Cor 4: 10
Publikované v ÚVOD, MARY a označené , , , , , , , , , , , , .

Komentáre sú uzavreté.