Chýba správa… pápežského proroka

 

THE Svätý Otec bol veľmi nepochopený nielen svetskou tlačou, ale aj niektorým stádom. [1]porov Benedikt a Nový svetový poriadok Niektorí mi napísali, že možno je tento pápež „protipápežom“ v kahootz s Antikristom! [2]porov Čierny pápež? Ako rýchlo niektorí utekajú zo Záhrady!

Pápež Benedikt XVI nie volanie po centrálnej všemocnej „globálnej vláde“ – niečo, čo on a pápeži pred ním priamo odsúdili (napr. socializmus) [3]Ďalšie citáty pápežov o socializme, porov. www.tfp.org a www.americaneedsfatima.org —Ale globálne rodina ktorý stavia ľudskú osobu a jej nedotknuteľné práva a dôstojnosť do centra celého ľudského rozvoja v spoločnosti. Nechaj nás byť absolútne jasné v tomto:

Štát, ktorý by poskytoval všetko a absorboval všetko do seba, by sa nakoniec stal čírou byrokraciou neschopnou zaručiť to, čo trpiaci človek - každý človek - potrebuje: totiž milujúci osobný záujem. Nepotrebujeme štát, ktorý reguluje a kontroluje všetko, ale štát, ktorý v súlade so zásadou subsidiarity veľkoryso uznáva a podporuje iniciatívy vyplývajúce z rôznych sociálnych síl a spája spontánnosť s blízkosťou tých, ktorí to potrebujú. … Nakoniec tvrdenie, že len vďaka spoločenským štruktúram by sa diela charity stali nadbytočnými, maskuje materialistickú koncepciu človeka: mylná predstava, že človek môže žiť „iba z chleba“ (Mt 4: 4; porov. Dt 8: 3) - presvedčenie, ktoré ponižuje človeka a v konečnom dôsledku ignoruje všetko, čo je konkrétne ľudské. —OBSAH BENEDIKT XVI., Encyklika, Deus Caritas Est, n. 28. decembra 2005

Jednotlivé národy nemôžu fungovať usporiadane bez vládnutia. Rovnako ani globálna rodina národov nemôže fungovať a zdravo interagovať bez globálneho tela (ako napr reformovaný Organizácia spojených národov), ktorá zachováva fyzickú aj duchovnú dôstojnosť človeka, a tým podporuje skôr spravodlivejší svet než groteskné nerovnosti, ktoré vidíme teraz.

Aby nevznikla nebezpečná univerzálna moc tyranskej povahy, riadenie globalizácie musí byť poznačené subsidiaritou, členené do niekoľkých vrstiev a zahŕňajúcich rôzne úrovne, ktoré môžu spolupracovať. Globalizácia si určite vyžaduje autoritu, pokiaľ predstavuje problém globálneho spoločného dobra, v ktorom je potrebné pokračovať. Ak však nejde o zásah do slobody, musí byť tento orgán organizovaný subsidiárne a stratifikovaným spôsobom.. —OBSAHUJTE BENEDIKT XVI., Charity vo Veritate, n.57

Len byrokracia to však nemôže dosiahnuť.

pozemské mesto je podporovaný nielen vzťahmi práv a povinností, ale v ešte väčšej a zásadnejšej miere vzťahmi bezodplatnosti, milosrdenstva a spoločenstva. Láska vždy prejavuje Božiu lásku aj v medziľudských vzťahoch, dáva teologickú a spásnu hodnotu všetkým záväzkom k spravodlivosti na svete.

Ďalším dôležitým hľadiskom je spoločné dobro. Milovať niekoho znamená túžiť po dobre toho človeka a robiť účinné kroky na jeho zabezpečenie. —OBSAHUJTE BENEDIKT XVI., Charity vo Veritate, n. 6-7

Keď sa pozrieme cez horizont ľudskej civilizácie, vidíme svet zbavený týchto princípov. Vidíme rozorvanú krajinu, ktorá sa borí pod ekonomickou korupciou, materialistickými spoločnosťami, slabými a bezchrbtovými politikmi, chamtivosťou, násilím a rýchlo rastúcou priepasťou medzi bohatými a chudobnými. Zároveň existuje skutočný…

... explózia vzájomnej závislosti na svete, všeobecne známa ako globalizácia. Pavol VI. To čiastočne predvídal, ale prudké tempo jeho vývoja sa nedalo očakávať. —Ibid. n. 33

Súbeh týchto trendov priviedol celý svet do neistého priepasti.

... bez pravdy charity by táto globálna sila mohla spôsobiť bezprecedentné škody a vytvoriť nové rozdiely v ľudskej rodine. —Ibid. n. 33

Najnovšia encyklika pápeža, Charita v Veritate (Charity in Truth) v reakcii na túto globálnu krízu je možno viac ako čokoľvek iné posledná výzva k pokániu národom— pozvanie do Srdca Kristovho vytvoriť „civilizáciu lásky“ — alebo nasledovať jej súčasnú cestu do srdca šelmy, čím...

... ľudstvo čelí novým rizikám zotročenia a manipulácie. —Ibid n. 26

Niektorí hovoria, že pápež je naivný, keď presadzuje globálny orgán na podporu fenoménu globalizácie, že takýto orgán bude vzhľadom na ľudskú povahu nevyhnutne zlý. Bol Ježiš naivný, keď povedal: „Odplať cisárovi, čo patrí cisárovi? [4]por. Mk 12:17 alebo keď sv. Pavol povedal: „Poslúchajte svojich vodcov a buďte im podriadení“? [5]por. Heb 13: 17 alebo „Nech je každý človek podriadený vyšším autoritám...“? [6]por. Rim 13: 1 Našou povinnosťou ako Cirkvi je predstaviť evanjeliový ideál, neklesať v strachu z tých, ktorí by ho zneužívali. Bohužiaľ, sme tí naivní, ktorí podceňujú moc evanjelia!

Ale toto všetko povedalo, myslím si, že hlavný bod bol väčšinou zmeškaný. A to je to Pápež Benedikt hovorí prorocky k Cirkvi a svetu rovnakým spôsobom prorok Jonáš navštívil Ninive, aby vydal posledné varovanie, že jeho súčasná cesta povedie k zničeniu. Ale počúva to niekto?

 

POČUJEME?

V evanjeliu počujeme, ako Kristus volá:

Jeruzalem, Jeruzalem, vy, ktorí zabíjate prorokov a kamenujete tých, ktorí sú k vám poslaní! Ako často som túžil zhromaždiť vaše deti, keď si sliepka zhromaždila svoje mláďa pod krídlami, a vy ste to odmietli! Nech sa páči! Váš dom bude prenechaný vám. (Lukáš 13:34)

Náš dom bude ponechaný na nás, to znamená, že urobíme žať, čo zasejeme ak odmietneme byť zhromaždení pod Kristovým krídlom, aby sme mu dovolili upokojiť a zjednotiť národy, nie do globálnej konformity, ale globálnej rodina. Uvidíte, Antikrist nie je nič iné ako vyvrcholenie vtelenie o našom kolektívnom odmietnutí Boha do jedinej osoby „nezákonného“, čím zožneme jeho hroznú vládu, ktorá je úplným plodom „kultúry smrti“. Toto je naznačené v učení Druhého vatikánskeho koncilu:

Všetci musíme podstúpiť zmenu srdca. Musíme sa pozerať na celý svet a pozerať sa na úlohy, ktoré môžeme všetci urobiť spoločne, aby sme podporili blaho rodiny človeka. Nesmie nás zavádzať falošný pocit nádeje. Pokiaľ sa neustúpi od nepriateľstva a nenávisti, pokiaľ sa neuzavrú záväzné a čestné dohody, ktoré zabezpečia univerzálny mier v budúcnosti, môže ľudstvo, ktoré už je vo vážnom nebezpečenstve, čeliť napriek svojmu úžasnému pokroku v poznaní toho dňa katastrofy, keď iný mier nevie. než strašný pokoj smrti.  —Gaudium et spes, nn. 82-83; Liturgia hodín, zväzok IV, str. 475-476. 

Ak si človek prečíta encykliku Benedikta XVI. až do konca (niečo, s čím sa, zdá sa, len málo komentátorov obťažovalo), počujeme Svätého Otca – po tom, čo je načrtnutá komplexná kresťanská vízia ľudského rozvoja – vkladať nádej úplne, nie do „reformovanej Organizácie Spojených národov“. “, ale v Božie ruky na príhovor Cirkvi:

Rozvoj potrebuje kresťanov so zdvihnutými rukami smerom k Bohu v modlitbe kresťania pohnutí vedomím, že láska naplnená pravdou, charita v pravde, z ktorého vychádza autentický vývoj, nevyrábame my, ale sú nám dané. Z tohto dôvodu sa aj v najťažších a najkomplexnejších časoch musíme okrem poznania toho, čo sa deje, predovšetkým obrátiť k Božej láske. Rozvoj si vyžaduje pozornosť na duchovný život, vážne zohľadnenie zážitkov dôvery v Boha, duchovného spoločenstva v Krista, spoliehania sa na Božiu prozreteľnosť a milosrdenstvo, lásky a odpustenia, sebazaprenia, prijatia ostatných, spravodlivosti a mieru. To všetko je nevyhnutné, ak sa majú „srdcia z kameňa“ zmeniť na „srdcia z tela“ (Ez 36:26), vďaka čomu bude život na zemi „božský“, a teda hodnejší pre ľudstvo.. —Ibid. n. 79

Nie je tam nič naivné. Zatiaľ čo svetské médiá sú (opäť) v šialenstve nad nepochopeným významom tejto encykliky a iných súvisiacich vyhlásení, len málokto pochopil jej duchovný význam. Je to Božia výzva na ľudskú rodinu stať sa rodinoulebo počul „výkrik chudobných“, ktorý zatiaľ padá na „kamenné srdcia“. [7]porov Počuje výkrik chudobných? Ako dlho môže Boh sledovať, ako ich slzy vytekajú z pohára Jeho milosrdnej spravodlivosti? [8]porov Plnosť hriechu

 

O CENE ... SLOVA PÁPEŽSKÉHO PRORCA

Skutočným problémom v tejto chvíli našej histórie je, že Boh je miznúce z ľudského horizontu a so stmievaním svetla, ktoré prichádza od Boha, sa ľudstvo stráca na orientácii s čoraz zjavnejšími ničivými účinkami. —POPE BENEDIKT XVI, list ... všetkým biskupom sveta, 10. marca 2009; Katolícka online

Ústavy a zákony môžu fungovať iba vtedy, ak dôjde k zhode v podstatných otázkach. Tento základný konsenzus odvodený z kresťanského dedičstva je ohrozený ... V skutočnosti to robí dôvod slepým voči tomu, čo je podstatné. Spoločným záujmom, ktorý musí spájať všetkých ľudí dobrej vôle, je odolávať tomuto zatmeniu rozumu a zachovať si jeho schopnosť vidieť to podstatné, vidieť Boha a človeka, vidieť to, čo je dobré a čo je pravda. Ide o samotnú budúcnosť sveta. —POPE BENEDICT XVI, Address to the Roman Curia, 20. decembra 2010

Ak technický pokrok nebude zodpovedať zodpovedajúcemu pokroku v etickej formácii človeka, vo vnútornom raste človeka (porov. Ef 3; 16 Kor 2), potom to vôbec nie je pokrok, ale hrozba pre človeka a pre svet. —OBSAH BENEDIKT XVI., Encyklika, Spe Salvi, č. 22

Veda môže výrazne prispieť k tomu, aby sa svet a ľudstvo stalo ľudskejším. Môže však tiež zničiť ľudstvo a svet, pokiaľ nie je riadený silami, ktoré ležia mimo neho. —OBSAH BENEDIKT XVI., Encyklika, Spe Salvi, č. 25

... tyrania mamony [...] perverzuje ľudstvo. Už nikdy nie je dosť potešenia a z nadmerného množstva klamania opitosti sa stáva násilie, ktoré trhá celé regióny - a to všetko v mene fatálneho nepochopenia slobody, ktoré slobodu človeka v skutočnosti podkopáva a v konečnom dôsledku ničí. —POPE BENEDICT XVI, Address to the Roman Curia, 20. decembra 2010

Kto chce eliminovať lásku, pripravuje sa na elimináciu človeka ako takého. —OBSAH BENEDIKT XVI., Encyklika, Deus Caritas Est (Boh je láska), n. 28b

Nemôžeme zakryť skutočnosť, že na obzore sa zhromažďuje veľa hrozivých mrakov. Nesmieme však stratiť srdce, skôr musíme udržiavať plameň nádeje nažive v našich srdciach ... —PÁPEŽ BENEDIKT XVI., Katolícka tlačová agentúra,
Januára 15th, 2009

Buďte pripravení položiť svoj život tak, aby ste osvietili svet Kristovou pravdou; reagovať s láskou na nenávisť a nerešpektovanie života; ohlasovať nádej vzkrieseného Krista v každom kúte zeme. —POPE BENEDICT XVI, Posolstvo mladým ľuďom na svete, Svetové dni mládeže, 2008

Cirkev sa zmenší vo svojich rozmeroch, bude potrebné začať znova. Z tohto testu by však vyplynula cirkev, ktorá bude posilnená procesom zjednodušovania, ktorý zažila, jej obnovenou schopnosťou nahliadnuť do seba ... Cirkev sa početne zníži. —Kardinál Ratzinger (Pápež Benedikt XVI.), Boh a svet, 2001; rozhovor s Petrom Seewaldom

 

Podporte Markovu službu celým časom:

 

Na cestu s Markom dovnútra  Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Teraz na telegrame. Kliknite na:

Sledujte Marka a denné „znamenia času“ na MeWe:


Postupujte podľa Markových spisov tu:

Vypočujte si toto:


 

 
Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov Benedikt a Nový svetový poriadok
2 porov Čierny pápež?
3 Ďalšie citáty pápežov o socializme, porov. www.tfp.org a www.americaneedsfatima.org
4 por. Mk 12:17
5 por. Heb 13: 17
6 por. Rim 13: 1
7 porov Počuje výkrik chudobných?
8 porov Plnosť hriechu
Publikované v ÚVOD, VÝBORNÉ TROUBY! a označené , , , , , , , , , , , , , , , .

Komentáre sú uzavreté.