Malá cesta

 

 

DO nestrácajte čas premýšľaním o hrdinstvách svätých, ich zázrakoch, mimoriadnych pokáních alebo extázach, ak vám to prinesie iba skľúčenosť v súčasnom stave („nikdy nebudem jedným z nich,“ zamumláme a potom sa rýchlo vrátime k status quo pod pätou Satana). Radšej sa potom zaoberajte jednoduchou chôdzou po Malá cesta, ktorá vedie nie menej k blahoslavenstvu svätých.

 

MALÁ CESTA

Ježiš predstavil Malú cestu, keď povedal svojim nasledovníkom:

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. (Mat 16:24)

Chcel by som to zopakovať iným spôsobom: Deny, Apply a Deify.

 

I. poprieť

Čo znamená zaprieť seba samého? Ježiš tak robil každý jeden okamih svojho pozemského života.

Nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal... Amen, amen, hovorím vám, syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí robiť svojho otca. (Ján 6:38, 5:19)

Prvým odrazovým mostíkom Malej cesty v každom okamihu je zaprieť vlastnú vôľu, ktorá je v protiklade s Božími zákonmi, zákonom lásky – odmietnuť „žiaru hriechu“, ako hovoríme v našich krstných sľuboch.

Lebo všetko, čo je vo svete, zmyselná žiadostivosť, lákadlo pre oči a domýšlivý život, nie je od Otca, ale je zo sveta. Svet a jeho lákadlá sa však míňajú. Kto však koná Božiu vôľu, zostáva naveky. (1. Jána 2:16-17)

Navyše to znamená uprednostniť Boha a blížneho pred seba: „Ja som tretí“.

Lebo Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. (Marek 10:45)

Prvým krokom v každom okamihu je teda a kenoze, vyprázdnenie seba samého, aby sme boli naplnení nebeským chlebom, ktorý je vôľou Otca.

Mojím jedlom je konať vôľu toho, ktorý ma poslal. (Ján 4:34)

 

II. Podať žiadosť

Keď spoznáme Božiu vôľu, musíme sa rozhodnúť platiť to v našich životoch. Ako som písal v Pri stávaní sa svätým, Otcova vôľa sa bežne prejavuje v našich životoch prostredníctvom „povinnosti okamihu“: riad, domáce úlohy, modlitba atď. „Vzať svoj kríž“ teda znamená plniť Božiu vôľu. V opačnom prípade je prvým krokom „odmietnutia“ nezmyselná introspekcia. Ako nedávno povedal pápež František,

...aké je krásne byť s Ním a aké nesprávne je váhať medzi „áno“ a „nie“, povedať „áno“, ale uspokojiť sa len s tým, že ste formálnym kresťanom. —Vatikánsky rozhlas, 5. novembra 2013

Naozaj, koľko kresťanov vie, čo je vôľa Božia, ale nerobia to!

Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa človeku, ktorý sa pozerá na svoju tvár v zrkadle. Vidí sa, potom zhasne a okamžite zabudne, ako vyzeral. Ale ten, kto nahliadne do dokonalého zákona slobody a vytrvá, a nie je poslucháčom, ktorý zabúda, ale činiteľom, ktorý koná, bude požehnaný v tom, čo robí. (Jakub 1:23-25)

Ježiš právom nazýva tento druhý krok na Malej ceste „krížom“, pretože práve tu sa stretávame s odporom tela, ťahaním sveta, vnútorným bojom medzi „áno“ alebo „nie“ Bohu. Preto tu robíme krok z milosti.

Lebo Boh je ten, ktorý pre svoj dobrý úmysel vo vás pôsobí, aby ste túžili aj pracovali. (Fil 2:13)

Ak Ježiš Kristus potreboval Šimona z Cyrény, aby Mu pomohol niesť svoj kríž, potom si buďme istí, že potrebujeme aj „Šimonov“: sviatosti, Slovo Božie, príhovor Márie a svätých a život modlitby.

Modlitba venuje milosť, ktorú potrebujeme pre záslužné činy. -Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 2010

Preto Ježiš povedal: „modliť sa vždy bez únavy" [1]Lukáš 18: 1 pretože povinnosťou okamihu je každý okamih. Vždy potrebujeme Jeho milosť, najmä preto, aby sme to dokázali zbožňovať naše diela….

 

III. Zbožštiť

Musíme zaprieť samých seba a potom sa uplatniť v Božej vôli. Ale ako nám pripomína svätý Pavol:

Ak sa rozdám zo všetkého, čo mám, a ak odovzdám svoje telo, aby som sa mohol chváliť, ale nemal by som lásku, nič nezískam. (1 Kor 13:3)

Jednoznačne povedané, naše „dobré skutky“ nie sú dobré, pokiaľ neobsahujú niečo z Boha ktorý je zdrojom všetkého dobra, ktorý je láska sama. To znamená robiť malé veci s veľkou starostlivosťou, ako keby sme ich robili pre seba.

‚Budeš milovať svojho blížneho ako seba samého. (Marek 12:31)

Nehľadajte veľké veci, robte malé veci s veľkou láskou... Čím menšia vec, tým väčšia musí byť naša láska. —Inštrukcie Matky Terezy pre sestry MC, 30. októbra 1981; od Príď, buď mojím svetlom, p. 34, Brian Kolodiejchuk, MC

Ježiš povedal: „Nasleduj ma“. Potom natiahol ruky na kríž a zomrel. To znamená, že nenechám omrvinky pod stolom, o ktorých viem, že tam sú, ale cítim sa príliš unavený na to, aby som znova vytiahol metlu a pozametal. Znamená to, že dieťa prebaľujem, keď plače, namiesto toho, aby som to nechal na manželku. Znamená to brať nielen z môjho prebytku, ale z mojich prostriedkov, aby som zabezpečil niekoho, kto je v núdzi. Znamená to byť posledný, keď môžem byť prvý. V súhrne to znamená, ako hovorievala Catherine Dohertyová, že si ľahnem na „druhú stranu Kristovho kríža“ – že ho „nasledujem“ tým, že zomriem sám sebe.

Týmto spôsobom Boh začína vládnuť na zemi ako v nebi kúsok po kúsku, pretože keď konáme v láske, Boh „ktorý je láska“ zaberá naše skutky. Vďaka tomu je soľ dobrá a svetlo sa leskne. Preto ma nielenže tieto skutky lásky budú viac a viac premieňať na samotnú Lásku, ale ovplyvnia aj tých, ktorých milujem Jeho láskou.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mat 5:16)

Láska je to, čo osvetľuje naše skutky nielen v našej poslušnosti pri ich vykonávaní, ale aj v poslušnosti ako vykonávame ich:

Láska je trpezlivá, láska je láskavá. Nie je žiarlivá, láska nie je pompézna, nie je nafúkaná, nie je drzá, nehľadá svoje záujmy, nie je temperamentná, nerozmýšľa nad zranením, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa. s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezlyhá. (1 Kor 13:4-8)

Láska je teda čo zbožšťuje naše skutky, napĺňajúc ich mocou Boha, ktorý je láska, aby premenili srdcia a samotné stvorenie.

 

OCKO

Odmietnuť, použiť a zbožštiť. Tvoria skratku DAD Malá cesta nie je samoúčelná, ale cesta k zjednoteniu s Otcom. Ocko, v angličtine je v hebrejčine „abba“. Ježiš prišiel, aby nás zmieril s naším Otcom, naším otcom, naším Abba. Nemôžeme byť zmierení s Nebeským Otcom, pokiaľ nepôjdeme v Ježišových stopách.

Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; Počúvaj ho. (Mat 17:5)

A keď budeme počúvať a nasledovať Ježiša, nájdeme Otca.

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto ma miluje, toho bude milovať môj Otec a ja ho budem milovať a zjavím sa mu. (Ján 14:21)

Horská_cestaAle Náš Otec tiež vie, že táto Cesta je a úzka cesta. Sú tam zákruty, strmé kopce a skaly; sú tam tmavé noci, úzkosti a desivé momenty. A tak nám poslal Utešiteľa, Ducha Svätého, aby nám pomohol volať v tých chvíľach:Abba, otec!" [2]porov. Rim 8:15; Gal 4:6 Nie, aj keď je Malá cesta jednoduchá, stále je ťažká. Ale práve tu musíme mať detskú vieru, aby sme, keď zakopneme a spadneme, keď sa úplne pokazíme a dokonca zhrešíme, obrátili sme sa k Jeho milosrdenstvu, aby sme začali odznova.

Toto pevné rozhodnutie stať sa svätým je pre mňa nesmierne potešujúce. Požehnávam vaše úsilie a dám vám príležitosť posvätiť sa. Dajte si pozor, aby ste nestratili príležitosť, ktorú vám moja prozreteľnosť ponúka na posvätenie. Ak sa ti nepodarí využiť príležitosť, nestrácaj pokoj, ale hlboko sa pokor predo mnou a s veľkou dôverou sa úplne ponor do môjho milosrdenstva. Týmto spôsobom získate viac, ako ste stratili, pretože pokornej duši sa poskytuje viac priazne, ako si sama žiada.. —Ježiš sv. Faustíne, Božské milosrdenstvo v mojej duši, Denník, č. 1361

Musíme byť zaujatí Jeho milosrdenstvom a vôľou, nie svojim zlyhaním a hriešnosťou!

Pokúste sa zo všetkých síl, bez nadmernej úzkosti, moje dcéry, robiť s dokonalosťou to, čo by ste mali a čo by ste chceli robiť. Raz ty niečo urobili, ale už na to nemysli. Namiesto toho premýšľajte len o tom, čo ešte musíte urobiť, čo by ste chceli urobiť, alebo čo práve robíte. Kráčajte po cestách Pánových jednoducho a netrápte sa. Mali by ste pohŕdať svojimi nedostatkami, ale s pokojom a nie s úzkosťou a nepokojom. Preto buďte s nimi trpezliví a naučte sa z nich mať úžitok vo svätom sebaponižovaní... — sv. Pio, List sestrám Ventrellovým, 8. marca 1918; Duchovné smerovanie Padre Pia pre každý deň, Gianluigi Pasquale, s. 232

Musíme zaprieť samých seba, uplatniť sa a zbožštiť svoje skutky tým, že budeme s láskou konať Božiu vôľu. Toto je skutočne obyčajná, neočarujúca Malá cesta. Ale povedie nielen vás, ale aj ostatných do života Božieho tu i vo večnosti.

Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo,
a môj Otec ho bude milovať,

a prídeme k nemu a urobíme
náš príbytok s ním. (Ján 14:23)

 

 

 


 

Sme na 61% cesty 
k nášmu cieľu 
1000 10 ľudí darujúcich XNUMX dolárov mesačne 

Ďakujeme za vašu podporu tejto službe na plný úväzok.

  

Pridajte sa k Markovi na Facebooku a Twitteri!
Facebook logoTwitterlogo

 
 
 
Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 Lukáš 18: 1
2 porov. Rim 8:15; Gal 4:6
Publikované v ÚVOD, spiritualita a označené , , , , , , , , , , , , .

Komentáre sú uzavreté.