Nzara Inoitwa Nevanhu

 

HAY mwaka uchangopera kwandiri (ndosaka ndanonoka kuuya). Nhasi, ndave kuenda kumunda wekupedzisira kunokohwa, ndanga ndichicherechedza zvirimwa zvakandipoteredza. Sekuona neziso, anenge ese ari canola. Iyi (ikozvino) imbeu yakagadziridzwa inopfapfaidzwa neglyphosate (aka. Roundup) kakawanda tisati takohwa.[1]Glyphosate ikozvino yakabatana nayo kuderedza urume uye kenza. Chigadzirwa chekupedzisira hachisi chinhu chaunogona kudya, zvirinani, kwete zvakananga. Mbeu inoshandurwa kuita zvigadzirwa zvakasiyana semafuta ecanola kana margarine - asi kwete inodyiwa segorosi, bhari, kana rye. 
Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Glyphosate ikozvino yakabatana nayo kuderedza urume uye kenza.

Chipo

 

Mukufunga kwangu Pamusoro peRadical Traditionalism, Ndakazonongedza kumweya wekumukira mune zvese zvinonzi "kunyanya kuchengetedza" pamwe ne "kufambira mberi" muChechi. Mune yekutanga, vanongogamuchira maonero akamanikana edzidziso yeChechi yeKatorike ivo vachiramba kuzara kweKutenda. Kune rumwe rutivi, kuedza kunofambira mberi kushandura kana kuwedzera kune "dhipoziti yekutenda." kana kuberekwa neMweya wechokwadi; uye hazvienderane neTsika Inoyera (pasinei nekupikisa kwavo).Ramba kuverenga

Pamusoro peRadical Traditionalism

 
 
Vamwe vanhu vari kutaura kuti iyi blog inoita semavara machena pane tan kumashure. Iro idambudziko nebrowser yako. Gadziridza kana chinja kune imwe browser, seFirefox.
 

PANO hapana mubvunzo kuti chimurenga chepashure peVatican II che "progressives" chakakonzera nyonganyonga muChechi, pakupedzisira kuenzanisa mirairo yese yechitendero, mavakirwo echechi, mimhanzi uye tsika dzechiKatorike - zvinopupurirwa zviri pachena muzvinhu zvese zvakatenderedza Liturgy. Ndanyora zvakawanda pamusoro pekukuvadzwa kweMisa sezvazvakabuda mushure meSecond Vatican Council (ona Kushandisa Misa) Ndakanzwa nhoroondo dzekutanga dzekuti “vamutsiridzi” vakapinda sei mumaruwa pakati pehusiku, mifananidzo yekugeza chena, kuputsa zvidhori, uye kutora saha yechani kuti vashongedze maatari akakwirira. Munzvimbo yavo, atari yakareruka yakafukidzwa nejira jena yakasiiwa yakamira pakati penzvimbo tsvene—kukutyisa kwavaendi kuchechi vakawanda paMisa yakatevera. vakati kwandiri, "Ndizvo zvamuri kuita imi!"Ramba kuverenga

Bvunza, Tsvaka, uye Gogodzai

 

Kumbirai uye muchapiwa;
tsvakai uye muchawana;
gogodzai mugozarurirwa mukova...
Zvino kana imi makaipa?
munoziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka;
zvikuru sei Baba venyu vari kudenga
ipa zvinhu zvakanaka kune vanokumbira kwaari.
(Mat. 7: 7-11)


Nguva pfupi yadarika, zvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta zvakakandwa mukusahadzika, kana zvisina kunyombwa, nevamwe vane tsika dzechinyakare.[1]cf. Luisa Akarwisa Zvakare; Chimwe chirevo ndechekuti zvinyorwa zvaLuisa "zvinonyadzisira" nekuda kwemufananidzo wekufananidzira, semuenzaniso, waLuisa "anoyamwa" pazamu raKristu. Zvakadaro, uyu ndiwo mutauro usinganzwisisike weMagwaro pachawo: "Uchamwa mukaka wamarudzi, ucharerwa pamazamu oumambo… Kuti unwe nomufaro pamazamu ake mazhinji!… Sokunyaradza kunoita mai mwana wavo, saizvozvo ndichakunyaradzai…” (Isaiah 60:16, 66:11-13) Paivewo nenhaurwa yakadeuka yakadeuka pakati peDicastery for the Doctrine of the Faith nabhishopi anoita seakamisa Basa rake ukuwo mabhishopu eKorea akapa mutongo usina kunaka asi usinganzwisisike.[2]ona Chikonzero chaLuisa Piccarreta chakamiswa here? Zvisinei, the pamutemo chinzvimbo cheChechi pane zvakanyorwa neMuranda waMwari uyu chinoramba chiri chimwe che“tendero” sezvinyorwa zvake takura zvisimbiso zvakakodzera zvechechi, iyo isina kubviswa naPope.[3]ie. Mavhoriyamu 19 okutanga aLuisa akagamuchira Nihil Obstat kubva kuSt. Hannibal di Francia, uye Imprimatur kubva kuna Bishop Joseph Leo. Maawa makumi maviri nemana ekutambudzika kwaIshe wedu Jesu Kristu uye Mhandara Yakaropafadzwa Maria muHumambo hweKuda kwaMwari takurawo zvisimbiso zvakafanana zvechechi.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Luisa Akarwisa Zvakare; Chimwe chirevo ndechekuti zvinyorwa zvaLuisa "zvinonyadzisira" nekuda kwemufananidzo wekufananidzira, semuenzaniso, waLuisa "anoyamwa" pazamu raKristu. Zvakadaro, uyu ndiwo mutauro usinganzwisisike weMagwaro pachawo: "Uchamwa mukaka wamarudzi, ucharerwa pamazamu oumambo… Kuti unwe nomufaro pamazamu ake mazhinji!… Sokunyaradza kunoita mai mwana wavo, saizvozvo ndichakunyaradzai…” (Isaiah 60:16, 66:11-13)
2 ona Chikonzero chaLuisa Piccarreta chakamiswa here?
3 ie. Mavhoriyamu 19 okutanga aLuisa akagamuchira Nihil Obstat kubva kuSt. Hannibal di Francia, uye Imprimatur kubva kuna Bishop Joseph Leo. Maawa makumi maviri nemana ekutambudzika kwaIshe wedu Jesu Kristu uye Mhandara Yakaropafadzwa Maria muHumambo hweKuda kwaMwari takurawo zvisimbiso zvakafanana zvechechi.

Kudzivirira Vatican II & nekuvandudzwa

 

Tinogona kuona kuti kurwisa
vachipesana naPope neChechi
musabva kunze chete;
asi, kutambura kweChechi
kubva mukati meChechi,
kubva kuchivi chiri muChechi.
Izvi zvagara zvichizivikanwa,
asi nhasi tinozviona nenzira inotyisa zvechokwadi:
kutambudzwa kukuru kweChechi
haibvi kuvavengi vekunze.
asi anozvarwa nechivi mukati meChechi.
—PAPA BENEDICT XVI,

kubvunzurudza mundege kuenda kuLisbon,
Portugal, Chivabvu 12, 2010

 

NA kuparara kwehutungamiriri muChechi yeRoma uye hurongwa hunofambira mberi huri kubuda kubva kuRoma, vaKatorike vakawanda vari kutiza matunhu avo kunotsvaka Misa “dzechinyakare” nenzvimbo dzokutizira dzeOrthodox.Ramba kuverenga

Mashura Hachichina?

 

THE Vatican yakapa zvisungo zvitsva zvekuona "zvinoitika zvemashura", asi pasina kusiya mabhishopi ane mvumo yekuzivisa zvisinganzwisisike sezvinhu zvakatumirwa nedenga. Ko izvi zvichakanganisa sei kwete chete kuenderera mberi kwekuona mirau asi kushanda kwese kwemweya muChechi?Ramba kuverenga

America: Kuzadzisa Zvakazarurwa?

 

Humambo hunofa riini?
Inoputsika munguva imwe inotyisa here?
Kwete, kwete.
Asi pane nguva inouya
apo vanhu varo havachatendi mazviri…
-tirera, Megalopolis

 

IN 2012, apo kutiza kwangu kwakakwira pamusoro peCalifornia, ndakanzwa Mweya uchindikurudzira kuti ndiverenge Zvakazarurwa Zvitsauko 17-18. Pandakatanga kuverenga, zvakaita sekunge chidzitiro chaisimuka pairi bhuku reArcane, seimwe peji yetishu dzakatetepa dzichitenderera kuratidza zvimwe zvisinganzwisisike mufananidzo we "nguva dzekupedzisira." Shoko rokuti “apocalypse” rinoreva, kutaura zvazviri, kufumura.

Zvandakaverenga zvakatanga kuisa America muchiedza chebhaibheri chitsva chose. Sezvandainzvera hwaro hwenhau yenyika iyoyo, handina kukwanisa kuita kunze kwokuiona semumiriri akakodzera zvikurusa weiyo St. John yakadana kuti “chakavanzika Bhabhironi” (verenga Chakavanzika Bhabhironi). Kubva ipapo, maitiro maviri achangoburwa anoita seanosimbisa iwo maonero…

Ramba kuverenga

Keepin 'Izvo Pamwechete

 

NA misoro yenhau ichiwedzera kutyisa uye kutyisa neawa uye mashoko echiporofita anoungira zvakafanana, kutya uye kufunganya zviri kuita kuti vanhu va“rasikirwe nazvo.” Iyi yewebhu yakakosha inotsanangura, saka, maitirwo atingaite "kuzvichengeta pamwechete" sezvo nyika yakatitenderedza inotanga kuparara ...Ramba kuverenga

Kuvhiya kweCosmic

 

Kutanga kuburitswa munaJuly 5, 2007…

 

KUNAMATA pamberi peSakaramende Rakakomborerwa, Ishe vakaita kunge vachitsanangura kuti sei nyika iri kupinda mukunatswa izvozvi, zvinoita kunge zvisingachinjiki

Munhoroondo yese yeChechi Yangu, pakave nenguva apo Mutumbi waKristu wakarwara. Panguva idzodzo ndatumira mishonga.

Ramba kuverenga

Wakaitei?

 

Jehovha akati kuna Kaini, "Waiteiko?
Inzwi reropa remunin'ina wako
ari kuchema kwandiri ari pasi” 
( Gen. 4:10 ).

—PAPA ST JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, kwete. 10

Uye saka ndinokupikira kwazvo nhasi
kuti handina mhosva
nokuda kweropa romumwe wenyu.

nokuti handina kutya kukuparidzirai
hurongwa hwaMwari hwese...

Saka svinurira uye urangarire
kuti kwemakore matatu, usiku nemasikati,

ndinoramba ndichikuyambirai mumwe nomumwe wenyu
nemisodzi.

( Mabasa 20:26-27, 31 )

 

Mushure memakore matatu ekutsvagisa kwakanyanya uye kunyora nezve "denda," kusanganisira a vhidhiyo izvo zvakaenda kuhutachiona, handina kunyora zvishoma nezvazvo mugore rapfuura. Zvimwe nemhaka yokuneta kwakanyanyisa, zvimwe kudiwa kwokudzikamisa rusaruro noruvengo rwakasangana nemhuri yangu munharaunda yataimbogara. Izvo, uye munhu anogona kungonyevera zvakanyanya kusvikira warova misa yakaoma: apo avo vane nzeve dzekunzwa vakanzwa - uye vamwe vese vanozonzwisisa kana mhedzisiro yekunyeverwa isina kuteererwa inovabata ivo pachavo.

Ramba kuverenga

Iye Zvino Izwi mu2024

 

IT hazviratidzike kare kare kuti ndakamira pabani sezvo dutu rakatanga kupinda mukati. Mashoko akataurwa mumwoyo mangu akabva azova “shoko razvino” rinotsanangura raizoumba hwaro hwechipostora ichi kwemakore gumi nemasere aitevera:Ramba kuverenga

On Deliverance

 

POSHI e "zvino mazwi" Ishe akaiswa chisimbiso pamwoyo wangu ndewekuti Ari kubvumira vanhu Vake kuti vaedzwe uye vacheneswe mumhando "kufona kwekupedzisira” kuvatsvene. Ari kubvumira "kutsemuka" kwehupenyu hwedu hwemweya kufumurwa uye kushandiswa kuitira zunza isu, sezvo pasisina nguva yasara yekugara pafenzi. Zvinoita sekunge yambiro nyoro kubva Kudenga kare ari yambiro, sechiedza chinovhenekera chemangwanani Zuva risati rabuda. Kuvhenekera uku ndiko a chipo [1]VaH 12:5-7: “Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaShe, kana kuora mwoyo kana uchitsiurwa naye; nekuti Ishe waanoda unomuranga; anorova mwanakomana mumwe nomumwe waanorangarira.” Tsungirira miedzo yako se“chirango”; Mwari vanokubatai sevanakomana. Nokuti ndianiko “mwanakomana” asingarangwi nababa vake?' kutimutsa kune vakuru ngozi pakunamata zvatiri kutarisana nazvo kubva patakapinda shanduko ye epochal - the nguva yekukohwaRamba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 VaH 12:5-7: “Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaShe, kana kuora mwoyo kana uchitsiurwa naye; nekuti Ishe waanoda unomuranga; anorova mwanakomana mumwe nomumwe waanorangarira.” Tsungirira miedzo yako se“chirango”; Mwari vanokubatai sevanakomana. Nokuti ndianiko “mwanakomana” asingarangwi nababa vake?'

Sarudzo Yakaitwa

 

Hapana imwe nzira yekuzvitsanangura kunze kwekuremerwa kunodzvinyirira. Ndakagara ipapo, ndakazembera pachigaro changu, ndichiedza kuteerera kuverengwa kweMisa paSvondo yeTsitsi Dzamwari. Zvaiita sekuti mashoko aya aibaya nzeve dzangu achidzika.

Tariro Yokupedzisira Yoruponeso?

 

THE Svondo yechipiri yeIsita ndi Divine Ngoni Svondo. Izuva iro Jesu akavimbisa kudurura nyasha zvisingaenzaniswi kusvika padanho iro, kune vamwe, iro “Tariro yekupedzisira yoruponeso.” Zvakadaro, maKaturike mazhinji havazive kuti mutambo uyu chii kana kumbonzwa nezve iwo kubva papurupiti. Sezvauchaona, rino harisi zuva rakajairika…

Ramba kuverenga

Nzira Shanu Dzokuti “Usatya”

PAKUYEUKA ST. JOHANI PAURO II

Usatya! Vhurai mikova kuna Kristu ”!
—ST. JOHN PAUL II, Homily, Saint Peter's Square
Gumiguru 22, 1978, Nha. 5

 

Kutanga kuburitswa munaJune 18th, 2019.

 

EHE, Ndinoziva John Paul II kazhinji aiti, "Usatya!" Asi sezvatinoona Dutu mhepo ichiwedzera kutikomberedza uye mafungu anotanga kukurira Bharaki raPeter… Se rusununguko rwekunamata uye rwekutaura kusimba uye iyo mukana weantikristu inoramba iri pakatarisana… se Maporofita aMarian ari kuzadzikiswa mune chaiyo-nguva uye yambiro yapapa enda unheeded… sekushushikana kwako pachako, kupesana uye kusuwa zvinokukomberedza iwe… munhu anogona sei kudaro kwete kutya? ”Ramba kuverenga

Kumutswa kweChechi

 

Iwo ane chiremera kwazvo maonero, uye iyo inoonekwa
kunyatsoenderana neMagwaro Matsvene, ndiko kuti,
mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike
kamwe zvakare kupinda pane nguva ye
kubudirira nokukunda.

-Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu,
Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

 

PANO ndima isinganzwisisike iri mubhuku raDanieri iri kufutunuka yedu nguva. Inotizve zviri kuratidzwa naMwari panguva ino apo nyika ichienderera nerima ...Ramba kuverenga

Kushuva kweChechi

Kana izwi risati rashandurwa.
richava ropa rinotendeuka.
—ST. JOHN PAUL II, kubva mudetembo "Stanislaw"


Vamwe vevaverengi vangu venguva dzose vangave vakacherechedza kuti ndakanyora zvishoma mumwedzi ichangopfuura. Chikamu chechikonzero, sezvamunoziva, ndechekuti tiri kurwira hupenyu hwedu kurwisa maindasitiri emhepo turbines - kurwa kwatiri kutanga kuita. kumwe kufambira mberi pamusoro.

Ramba kuverenga

ChiKristu chaicho

 

Sezvo chiso chaIshe Wedu chaive chashatiswa muKushuva Kwake, saizvozvowo, chiso cheChechi chave chakasvibiswa munguva ino. Anomiririra chii? Basa rake nderei? Shoko rake nderei? Chii chinoita chiKristu chaicho kutaridzika chaizvo?

Ramba kuverenga

Zvapupu muHusiku Hwekutenda Kwedu

Jesu ndiye ega Vhangeri: hatina chimwezve chekutaura
kana chimwe chapupu chokupupura.
—PAPA JOHANI PAURO II
Evangelium Vitae, N. 80

Kwese kwakatitenderedza, mhepo dzeiyi Dutu Guru dzatanga kurova vanhu varombo. Mhemberero inosuruvarisa yerufu inotungamirirwa nemutasvi weChisimbiso chechipiri chaZvakazarurwa uyo "anobvisa rugare kubva panyika" (Zva 6: 4), anofamba asingatyi munyika dzedu. Zvingave kuburikidza nehondo, kubvisa pamuviri, euthanasia, iyo poisoning yezvokudya zvedu, mhepo, uye mvura kana kuti mishonga yevane simba, the chiremera remunhu ari kutsikwa pasi pemahwanda ebhiza dzvuku… uye rugare rwake akabiwa. Ndiwo “mufananidzo waMwari” uri kurwiswa.

Ramba kuverenga

Pakudzoreredza Chiremerera Chedu

 

Hupenyu hunogara hwakanaka.
Aya maonero echisikigo uye chokwadi chechiitiko,
uye munhu anodaidzwa kuti anzwisise chikonzero chikuru nei izvi zvakadaro.
Sei hupenyu hwakanaka?
—PAPA ST. JOHANI PAURO II,
Evangelium Vitae, 34

 

CHII zvinoitika mupfungwa dzevanhu kana tsika dzavo - a tsika yekufa - inovazivisa kuti hupenyu hwevanhu haungoraswa chete asi sezviri pachena huipi huripo kupasi? Chii chinoitika kupfungwa dzevana nevechiduku vakura vanoudzwa kakawanda kuti vanongovawo zvavo chibereko chemhindumupindu, kuti kuvapo kwavo “kunozarisa” pasi, kuti “carbon footprint” yavo iri kuparadza pasi? Chii chinoitika kune vakwegura kana vanorwara pavanoudzwa kuti hutano hwavo huri kudhura "system" zvakanyanya? Chii chinoitika kune vechidiki vanokurudzirwa kuramba bonde ravo rekubereka? Chii chinoitika kuchimiro chomunhu apo ukoshi hwavo hunorondedzerwa, kwete nechiremera chavo chomuzvarirwo asi kupfurikidza nokubereka kwavo?Ramba kuverenga

Marwadzo Evashandi: Depopulation?

 

PANO chikamu chisinganzwisisike muEvangeri raJohane apo Jesu anotsanangura kuti zvimwe zvinhu zvakaoma kwazvo kuti zviratidzwe kuVaapostora.

Ndichine zvinhu zvizhinji zvekutaura kwamuri, asi hamugoni kuzvitakura ikozvino; Kana Mweya wechokwadi auya, achakutungamirirai muchokwadi chose… achakuzivisai zvinhu zvinouya. (Johane 16: 12-13)

Ramba kuverenga

Kurarama Mazwi echiporofita aJohane Paul II

 

“Fambai sevana vechiedza … uye muedze kudzidza zvinofadza kuna Ishe.
Usatora rutivi mumabasa erima asina zvibereko”
( VaEfeso 5:8, 10-11 ).

Mumamiriro edu ezvinhu emagariro anhasi, anocherechedzwa na
kurwisana kunoshamisa pakati pe "tsika yehupenyu" ne "tsika yerufu" ...
kudiwa kwekukurumidzira kwekushandurwa kwetsika kwakadaro kwakabatanidzwa
kumamiriro ezvinhu ekare,
kunobvawo muushumiri hweChechi hweevhangeri.
Chinangwa cheVhangeri, chaizvoizvo, ndechokuti
"Kushandura vanhu kubva mukati uye kuti huve hutsva".
—John Paul II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu", n. 95

 

JOHANI PAUL II "Vhangeri reHupenyu” yakanga iri yambiro ine simba yechiporofita kuChechi pamusoro pechirongwa che“vane simba” kuisa “hurongwa hwesainzi uye hwakarongwa… Vanoita, akadaro, sa“Farao wekare, anonetseka nekuvapo uye kuwedzera…."[1]Evangelium, Vitae, n. 16, 17

Makanga muri 1995.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Evangelium, Vitae, n. 16, 17

Schism, Unoti?

 

MUMWE MUNHU akandibvunza rimwe zuva, "Hamusi kusiya Baba Vatsvene kana magisterium yechokwadi, ndizvo here?" Ndakavhundutswa nemubvunzo. "Aihwa! chii chakupa pfungwa iyoyo??" Akati akanga asina chokwadi. Saka ndakamusimbisa kuti kupatsanurana kwete patafura. Period.

Ramba kuverenga

Mbudzi

 

Tarirai, ndiri kuita chinhu chitsva!
Zvino yobuda, imi hamuzvioni here?
Ndinogadzira nzira murenje.
murenje, nzizi.
(Isaya 43: 19)

 

NDINE ndakafungisisa nguva yadarika nezve mafambiro ezvimwe zvinhu zvehumambo kuenda kutsitsi dzenhema, kana izvo zvandakanyora nezve makore mashoma apfuura: an Anti-Ngoni. Itsitsi dzakafanana dzenhema dzezvinonzi wokism, uko kuitira "kugamuchira vamwe", zvinhu zvose zvinofanira kugamuchirwa. Mitsetse yeVhangeri yakadzima, the shoko rokutendeuka inofuratirwa, uye zvinodikanwa zvinosunungura zvaJesu zvinoraswa nokuda kwezvibvumirano zvesaccharine zvaSatani. Zvinoita sekunge tiri kutsvaga nzira dzekupembedza chivi pane kutendeuka pachiri.Ramba kuverenga

Mhuri Inonyanya Kukosha

 

Kunyangwe isu kana ngirozi inobva kudenga
anofanira kukuparidzirai vhangeri
kunze kwezvatakaparidza kwamuri.
ngaave akatukwa!
(VaG. 1: 8)

 

IZVO akapedza makore matatu ari patsoka dzaJesu, achinyatsoteerera kudzidzisa kwake. Paakakwira Kudenga, Akavasiira “basa guru” rokuita “Itai vadzidzi vamarudzi ose . . . muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi” ( Mateu 28:19-20 ). Uye akabva avatumira “Mweya wechokwadi” kutungamirira dzidziso yavo nenzira isingakundikani (Joh 16:13). Nokudaro, mhuri yekutanga yeVaapositori yaizova isina mubvunzo, ichiisa gwara reChechi yose… nenyika.

Saka Peter akati kudii??Ramba kuverenga

The Great Fissure

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
"Ngapave nekusave nehunyanzvi kupfuura izvo zvakapihwa."
—PAPA Musande Stephen I (+ 257)

 

THE Mvumo yeVatican yekuti vapirisita vape makomborero kune "vaviri" vane murume mumwe chete uye avo vari muhukama "vasina kujairana" yakonzera kupokana kukuru mukati meChechi yeKatorike.

Mumazuva mashoma ekuziviswa kwayo, anenge makondinendi ese (Africa), misangano yemabhishopi (semuenzaniso. Hangari, Porendi), makadhinari, uye mirairo yechitendero rakarambwa mutauro unozvipikisa mu Fiducia vanokumbira (FS). Sekuburitswa kwenhau kuZenit mangwanani ano, "Masangano gumi nemashanu eEpiscopal kubva kuAfrica neEurope, pamwe nemaDiocese angangosvika makumi maviri pasi rose, akarambidza, akaganhurira, kana kumisa kushandiswa kwegwaro munzvimbo yeDiocese, zvichiratidza kupatsanurwa kuripo kwakapoteredza."[1]Jan 4, 2024, Zenit A Wikipedia peji kutevera kushora Fiducia vanokumbira parizvino vanoverenga kurambwa kubva kumabhishopi makumi maviri nemana makonferensi, makumi maviri nevapfumbamwe makadhinari nemabhishopi, uye neungano nomwe nemasangano ehupirisita, ezvitendero, uye evasiri. Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Jan 4, 2024, Zenit

Yambiro yeWatchman

 

VADikani hama muna Kristu Jesu. Ndinoda kukusiya mune imwe pfungwa yakanaka, kunyangwe svondo rino rinonetsa. Iri muvhidhiyo pfupi pazasi yandakarekodha svondo rapfuura, asi handina kumbotumira kwauri. Izvo zvakanyanya zvakakodzera Shoko rezvakaitika svondo rino, asi ishoko retariro. Asi ini ndinodawo kuteerera kune "izwi zvino" iro Ishe vanga vachitaura svondo rese. Ndichataura muchidimbu…Ramba kuverenga

Pakupomera Papa Francis nezvimwe…

THE Chechi yeCatholic yakasangana nekukamukana kwakadzama neChiziviso chitsva cheVatican chinobvumidza kuropafadzwa kwe "vaviri" vengochani, nemamiriro ezvinhu. Vamwe vari kundidaidza kuti ndishore Pope. Mark anopindura kune ese ari maviri makakatanwa mune yemanzwiro webcast.Ramba kuverenga

Takakona Kona?

 

Ongorora: Kubva zvandaburitsa izvi, ndawedzera mamwe mashoko anotsigira kubva kumazwi ane chiremera sezvo mhinduro pasi rese dzichiri kubuda. Ichi chakanyanya kukosha chidzidzo kuti zvisungo zveMuviri waKristu zvisanzwikwe. Asi chimiro chekufungisisa uku uye nharo dzinoramba dzisina kuchinjwa. 

 

THE nhau dzakapfurwa pasi rose sechipotsera: "Pope Francis vanotendera kubvumidza vafundisi veKatorike kuti vakomborere varume nevakadzi vakaroorana" (ABC News). Reuters akati: “Vatican inobvumidza makomborero kune varume nevakadzi vakaroorana mukutonga kwakakosha.”Kamwechete, misoro yenhau yanga isiri kumonyanisa chokwadi, kunyangwe paine zvimwe kunyaya… Ramba kuverenga

Kutarisana neDutu

 

CHITSVA Kunyomba kwatekeshera pasi rose paine misoro yenhau yekuti Pope Francis vapa mvumo kuvafundisi kuti vakomborere vanhu vanengochani. Panguva iyi, nyaya dzepamusoro hadzina kutenderera. Iyi ndiyo Yakaputsika Chikepe Mukuru Mukadzi Wedu akataura nezvake makore matatu apfuura? Ramba kuverenga

Umambo Hwakapikirwa

 

zvose zviri zviviri kutya nokukunda kwomufaro. Ichocho chakanga chiri chiono chomuporofita Dhanieri chenguva yemberi apo “chikara chikuru” chaizomuka pamusoro penyika yose, chikara “chakasiyana kwazvo” nezvikara zvakapfuura izvo zvakamanikidzira kutonga kwazvo. Iye akati “ichapedza ose nyika, iputse, nokuipwanya” nepakati pe“madzimambo gumi.” Ichapidigura mutemo uye kunyange kushandura karenda. Mumusoro mayo makabuda nyanga youdhiyabhorosi ine vavariro yoku“dzvinyirira vatsvene voWokumusorosoro.” Kwamakore matatu nehafu, anodaro Dhanieri, vachaiswa kwaari—iye anozivikanwa munyika yose so“Anopesana naKristu.”Ramba kuverenga

Vhidhiyo: Uprofita HwepaRoma

 

SIMBA uporofita hwakapiwa muSt. Peter’s Square muna 1975—mashoko anoratidzika kuva ari kuitika zvino munguva yedu yazvino. Kubatana naMark Mallett ndiye murume akagamuchira chiporofita ichocho, Dr. Ralph Martin veRenewal Ministries. Vanokurukura nezvenguva dzinonetsa, dambudziko rekutenda, uye mukana weAntikristu mumazuva edu - pamwe neMhinduro kune zvese!Ramba kuverenga

Hondo Pakusikwa - Chikamu III

 

THE Chiremba akadaro asingazezi, “Tinofanirwa kupisa kana kucheka thyroid yako kuti iite kuti ive nyore. Unofanira kugara uchinwa mushonga kweupenyu hwako hwose.” Mudzimai wangu Lea akamutarisa seanopenga ndokuti, “Ini handikwanise kubvisa nhengo yemuviri wangu nekuti haisi kushanda kwauri. Nei tisingawane chikonzero nei muviri wangu uri kuzvirwisa woga panzvimbo pezvo?” Chiremba akadzorera ziso rake sekunge iye akanga achipenga. Akapindura nehasha achiti, “Iwe enda nenzira iyoyo uye uchasiya vana vako vari nherera.”

Asi ini ndaiziva mudzimai wangu: aizotsunga kutsvaga dambudziko uye kubatsira muviri wake kuzvidzorera. Ramba kuverenga

Nhema Huru

 

…mutauro weapocalyptic wakatenderedza mamiriro ekunze
akaita zvakaipa zvikuru kuvanhu.
Zvakakonzera kushandisa zvisina kunaka uye kusashanda.
Mari dzepfungwa dzavewo dzakakura.
Vanhu vazhinji, kunyanya vadiki,
raramai muchitya kuti kuguma kwava pedyo.
kazhinji kazhinji zvinotungamirira kukuora mwoyo kunopedza simba
nezveramangwana.
Kutarisa chokwadi kwaizoparadza
idzo dzeapocalyptic kufunganya.
—Steve Forbes, Forbes yaJuly 14, 2023

Ramba kuverenga

Hondo Yekusika - Chikamu II

 

MEDICINE INVERTED

 

TO MaKatorike, makore zana apfuura kana zvakadaro ane kukosha muchiporofita. Sezvo ngano ichienda, Pope Leo XIII akava nechiratidzo panguva yeMisa izvo zvakamusiya achishamisika chose. Maererano nemumwe akaona:

Leo XIII akaona zvechokwadi, muchiratidzo, mweya yemadhimoni yakanga ichiungana paGuta risingaperi (Roma). --Baba Domenico Pechenino, chapupu chakaona; Ephemerides Liturgicae, yakashumwa muna 1995, p. 58-59; www.vaperempixer.com

Zvinonzi Pope Leo akanzwa Satani achikumbira Ishe kwe“makore ane zana” kuti aedze Chechi (izvo zvakaguma nomunyengetero wakakurumbira zvino kuna St. Mikaeri Mutumwa Mukuru).[1]cf. Catholic News Agency Ishe pavakabaya wachi kuti vatange zana rekuyedza, hapana anoziva. Asi zvamazvirokwazvo, udhiabhorosi akaiswa pachisiko chose muzana ramakore rechi 20, kutanga mushonga pachayo…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Catholic News Agency

Hondo Yekusika - Chikamu I

 

Ndanga ndichinzwisisa kunyora iyi nhevedzano kweanopfuura makore maviri ikozvino. Ndakatobata mamwe mativi, asi nguva pfupi yapfuura, Ishe akandipa chiedza chegirini kuti ndizivise noushingi iri “shoko razvino.” Chainyanya kundifungira nhasi Kuverenga kweMisa, izvo zvandichataura kumagumo… 

 

HONDO YEAPOCALYPTIC… PANE UTANO

 

PANO ihondo yokurwisana nechisiko, iyo pakupedzisira iri hondo yoMusiki amene. Kurwisa kwacho kunosvika pakukura uye kwakadzika, kubva pachiri chidiki kusvika pakakwirira pakusikwa, murume nomukadzi vakasikwa “nomufananidzo waMwari.”Ramba kuverenga

Nei Uchiri MuKaturike?

PASHURE nhau dzinodzokororwa dzezvinonyadzisa nemakakatanwa, kugarirei muKaturike? Muchiitiko ichi chine simba, Mark naDaniel vanoisa kunze kwezvavanotenda pachavo: vanoita nyaya yekuti Kristu pachake anoda kuti nyika ive yeKatorike. Izvi ndezvechokwadi kushatirisa, kukurudzira, kana kunyaradza vazhinji!Ramba kuverenga

Ndiri Mudzidzi waJesu Kristu

 

Papa havagoni kuita chinyengeri
paanotaura ex cathedra,
iyi idzidziso yekutenda.
Mukudzidzisa kwake kunze kwe 
ex cathedra statementsZvisinei,
anogona kuita kusanzwisisika kwedzidziso,
kukanganisa uye kunyange dzidziso dzakatsauka.
Uye sezvo papa haana kufanana
neChechi yose,
Chechi yakasimba
kupfuura Pope mumwechete anotadza kana munyengeri.
 
—Bhishopi Athanasius Schneider
Svondo 19th, 2023, onepeterfive.com

 

I ITA kwenguva yakareba tichinzvenga mashoko mazhinji pasocial media. Chikonzero ndechekuti vanhu vave vane hutsinye, vanotonga, vasina rudo - uye kazhinji muzita re "kudzivirira chokwadi." Asi shure kwedu dandemutande rekupedzisira, ndakaedza kupindura vamwe vaipomera mumwe wangu Daniel O'Connor neni kuti “tinotuka” Papa. Ramba kuverenga

Nguva Yekuchema

Munondo Unopfuta: Nyukireya-inokwanisa missile yakapfura pamusoro peCalifornia munaNovember, 2015
Caters Nhau Agency, (Abe Blair)

 

1917:

… Kuruboshwe kweMukadzi wedu uye pamusoro zvishoma, takaona Ngirozi ine munondo unopfuta muruoko rwayo rweruboshwe; kupenya, kwakaburitsa murazvo wemoto waitaridza sekunge vachapisa nyika; asi vakafa vachisangana nekubwinya uko Mai Vedu vakapenya kwaari kubva kuruoko rwake rwerudyi: achinongedzera pasi neruoko rwake rwerudyi, Mutumwa akashevedzera nezwi guru: 'Kutendeuka, Kutendeuka, Kutendeuka!—Sr. Lucia weFatima, Chikunguru 13, 1917

Ramba kuverenga

Kuvhiringidzwa kweMwanakomana

Kuedza kwemumwe munhu kutora mufananidzo "chishamiso chezuva"

 

Sezvo kudzikatidzika kwezuva yave kuda kuyambuka United States (secrescent pamusoro pemamwe matunhu), ndanga ndichifunga nezve “chishamiso chezuva” zvakaitika muFatima muna Gumiguru 13, 1917, mavara emurarabungu akamonereka kubva pairi… mwedzi muchena pamireza yeIslam, uye mwedzi unomira pauri Mukadzi Wedu weGuadalupe. Zvino ndawana fungidziro iyi mangwanani ano kubva muna Kubvumbi 7, 2007. Zvinoita sekuti kwandiri tiri kurarama Zvakazarurwa 12, uye ndichaona simba raMwari richiratidzwa mumazuva ano ekutambudzika, kunyanya kubudikidza. Amai vedu Vakaropafadzwa - “Mary, nyeredzi inopenya inozivisa Zuva” (POPE ST. JOHN PAUL II, Kusangana neVechidiki paAir Base yeCuatro Vientos, Madrid, Spain, Chivabvu 3, 2003)… Ini ndinoona kuti handisi kutaura kana kukudziridza kunyora uku asi kungoburitsazve, saka hezvino… 

 

JESU akati kuna St. Faustina,

Pamberi peZuva reRuramisiro, ndiri kutumira iro Zuva reNgoni. -Dhayari reMweya Tsitsi, kwete. 1588

Iyi nhevedzano inoratidzwa paMuchinjikwa:

(NGONI) Ipapo [tsotsi] ndokuti, "Jesu, ndirangarireiwo pamunouya muumambo hwenyu." Akamupindura, "Ameni, ndinoti kwauri, nhasi uchava neni muParadhiso."

(KURURAMISIRA :) Yakanga zvino yave nguva yemasikati uye rima rakauya pamusoro penyika yose kusvika pa23 masikati nekuda kwekuora kwezuva. (Ruka 43: 45-XNUMX)

 

Ramba kuverenga

Yambiro yeRwanda

 

Wakati azarura chisimbiso chechipiri.
Ndakanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichidanidzira.
"Huya kumberi."
Rimwe bhiza rakabuda, dzvuku.
Mutasvi waro akapiwa simba
kubvisa rugare panyika.

kuti vanhu vaurayane.
Uye akapiwa bakatwa guru.
(Zvak. 6: 3-4)

…tinopupurira zviitiko zvezuva nezuva uko vanhu
kuratidzika kuva kuri kuwedzera kushatirwa
uye ane hasha…
 

—POPE BENEDICT XVI, Homily yePendekosti,
Dai 27th, 2012

 

IN 2012, ndakaburitsa rakasimba "ikozvino izwi" randinotenda kuti riri "kuvhurwa" panguva ino. Ndakanyora ipapo (cf. Nyevero muMhepo) yeyambiro yekuti mhirizhonga ichauya kamwe kamwe panyika sembavha usiku nekuti tiri kuenderera muchivi chakakomba, nokudaro vachirasikirwa nedziviriro yaMwari.[1]cf. Gehena Rakabudiswa Zvinogona kunge zviri chaizvo kudonha kweiyo Dutu Guru...

Kana vadyara mhepo, vanokohwa chamupupuri. (Hos. 8: 7)Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Gehena Rakabudiswa

Kuteerera Kwekutenda

 

Zvino kuna iye anogona kukusimbisai.
maererano neevhangeri yangu uye nokuparidzwa kwaJesu Kristu...
kumarudzi ose kuti vaunze kuteerera kwokutenda... 
(VaR. 16: 25-26)

... akazvininipisa akava anoteerera kusvikira parufu,
kunyange rufu pamuchinjikwa. (VaF. 2: 8)

 

MWARI anofanira kunge achidzungudza musoro wake, kana asiri kuseka Chechi Yake. Nokuti hurongwa hurikuitika kubva pakutanga kweRuregerero hwave hwekuti Jesu azvigadzirire Mwenga ari “Isina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chipi zvacho, kuti ave mutsvene asina gwapa” ( VaEf. 5:27 ). Uye zvakadaro, vamwe mukati mehierarchy pachayo[1]cf. Muedzo Wokupedzisira vasvika padanho rekutanga nzira dzekuti vanhu varambe vari muchitadzo chinofa, asi vachinzwa “kugamuchirwa” muChechi.[2]Chokwadi, Mwari anogamuchira vose kuti vaponeswe. Mamiriro eruponeso urwu ari mumashoko aIshe Wedu pachake: "Tendeukai mutende evhangeri" (Marko 1:15). Chiono chakasiana zvikuru sei pane chaMwari! Igomba guru rakadii pakati pechokwadi chezviri kuitika nenzira yechiporofita panguva ino - kucheneswa kweChechi - uye izvo mamwe mabhishopi ari kuudza pasi rose!Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Muedzo Wokupedzisira
2 Chokwadi, Mwari anogamuchira vose kuti vaponeswe. Mamiriro eruponeso urwu ari mumashoko aIshe Wedu pachake: "Tendeukai mutende evhangeri" (Marko 1:15).