Pakudzoreredza Chiremerera Chedu

 

Hupenyu hunogara hwakanaka.
Aya maonero echisikigo uye chokwadi chechiitiko,
uye munhu anodaidzwa kuti anzwisise chikonzero chikuru nei izvi zvakadaro.
Sei hupenyu hwakanaka?
—PAPA ST. JOHANI PAURO II,
Evangelium Vitae, 34

 

CHII zvinoitika mupfungwa dzevanhu kana tsika dzavo - a tsika yekufa - inovazivisa kuti hupenyu hwevanhu haungoraswa chete asi sezviri pachena huipi huripo kupasi? Chii chinoitika kupfungwa dzevana nevechiduku vakura vanoudzwa kakawanda kuti vanongovawo zvavo chibereko chemhindumupindu, kuti kuvapo kwavo “kunozarisa” pasi, kuti “carbon footprint” yavo iri kuparadza pasi? Chii chinoitika kune vakwegura kana vanorwara pavanoudzwa kuti hutano hwavo huri kudhura "system" zvakanyanya? Chii chinoitika kune vechidiki vanokurudzirwa kuramba bonde ravo rekubereka? Chii chinoitika kuchimiro chomunhu apo ukoshi hwavo hunorondedzerwa, kwete nechiremera chavo chomuzvarirwo asi kupfurikidza nokubereka kwavo?Ramba kuverenga

Marwadzo Evashandi: Depopulation?

 

PANO chikamu chisinganzwisisike muEvangeri raJohane apo Jesu anotsanangura kuti zvimwe zvinhu zvakaoma kwazvo kuti zviratidzwe kuVaapostora.

Ndichine zvinhu zvizhinji zvekutaura kwamuri, asi hamugoni kuzvitakura ikozvino; Kana Mweya wechokwadi auya, achakutungamirirai muchokwadi chose… achakuzivisai zvinhu zvinouya. (Johane 16: 12-13)

Ramba kuverenga

Kurarama Mazwi echiporofita aJohane Paul II

 

“Fambai sevana vechiedza … uye muedze kudzidza zvinofadza kuna Ishe.
Usatora rutivi mumabasa erima asina zvibereko”
( VaEfeso 5:8, 10-11 ).

Mumamiriro edu ezvinhu emagariro anhasi, anocherechedzwa na
kurwisana kunoshamisa pakati pe "tsika yehupenyu" ne "tsika yerufu" ...
kudiwa kwekukurumidzira kwekushandurwa kwetsika kwakadaro kwakabatanidzwa
kumamiriro ezvinhu ekare,
kunobvawo muushumiri hweChechi hweevhangeri.
Chinangwa cheVhangeri, chaizvoizvo, ndechokuti
"Kushandura vanhu kubva mukati uye kuti huve hutsva".
—John Paul II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu", n. 95

 

JOHANI PAUL II "Vhangeri reHupenyu” yakanga iri yambiro ine simba yechiporofita kuChechi pamusoro pechirongwa che“vane simba” kuisa “hurongwa hwesainzi uye hwakarongwa… Vanoita, akadaro, sa“Farao wekare, anonetseka nekuvapo uye kuwedzera…."[1]Evangelium, Vitae, n. 16, 17

Makanga muri 1995.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Evangelium, Vitae, n. 16, 17

Schism, Unoti?

 

MUMWE MUNHU akandibvunza rimwe zuva, "Hamusi kusiya Baba Vatsvene kana magisterium yechokwadi, ndizvo here?" Ndakavhundutswa nemubvunzo. "Aihwa! chii chakupa pfungwa iyoyo??" Akati akanga asina chokwadi. Saka ndakamusimbisa kuti kupatsanurana kwete patafura. Period.

Ramba kuverenga

Mbudzi

 

Tarirai, ndiri kuita chinhu chitsva!
Zvino yobuda, imi hamuzvioni here?
Ndinogadzira nzira murenje.
murenje, nzizi.
(Isaya 43: 19)

 

NDINE ndakafungisisa nguva yadarika nezve mafambiro ezvimwe zvinhu zvehumambo kuenda kutsitsi dzenhema, kana izvo zvandakanyora nezve makore mashoma apfuura: an Anti-Ngoni. Itsitsi dzakafanana dzenhema dzezvinonzi wokism, uko kuitira "kugamuchira vamwe", zvinhu zvose zvinofanira kugamuchirwa. Mitsetse yeVhangeri yakadzima, the shoko rokutendeuka inofuratirwa, uye zvinodikanwa zvinosunungura zvaJesu zvinoraswa nokuda kwezvibvumirano zvesaccharine zvaSatani. Zvinoita sekunge tiri kutsvaga nzira dzekupembedza chivi pane kutendeuka pachiri.Ramba kuverenga

Mhuri Inonyanya Kukosha

 

Kunyangwe isu kana ngirozi inobva kudenga
anofanira kukuparidzirai vhangeri
kunze kwezvatakaparidza kwamuri.
ngaave akatukwa!
(VaG. 1: 8)

 

IZVO akapedza makore matatu ari patsoka dzaJesu, achinyatsoteerera kudzidzisa kwake. Paakakwira Kudenga, Akavasiira “basa guru” rokuita “Itai vadzidzi vamarudzi ose . . . muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi” ( Mateu 28:19-20 ). Uye akabva avatumira “Mweya wechokwadi” kutungamirira dzidziso yavo nenzira isingakundikani (Joh 16:13). Nokudaro, mhuri yekutanga yeVaapositori yaizova isina mubvunzo, ichiisa gwara reChechi yose… nenyika.

Saka Peter akati kudii??Ramba kuverenga

The Great Fissure

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
"Ngapave nekusave nehunyanzvi kupfuura izvo zvakapihwa."
—PAPA Musande Stephen I (+ 257)

 

THE Mvumo yeVatican yekuti vapirisita vape makomborero kune "vaviri" vane murume mumwe chete uye avo vari muhukama "vasina kujairana" yakonzera kupokana kukuru mukati meChechi yeKatorike.

Mumazuva mashoma ekuziviswa kwayo, anenge makondinendi ese (Africa), misangano yemabhishopi (semuenzaniso. Hangari, Porendi), makadhinari, uye mirairo yechitendero rakarambwa mutauro unozvipikisa mu Fiducia vanokumbira (FS). Sekuburitswa kwenhau kuZenit mangwanani ano, "Masangano gumi nemashanu eEpiscopal kubva kuAfrica neEurope, pamwe nemaDiocese angangosvika makumi maviri pasi rose, akarambidza, akaganhurira, kana kumisa kushandiswa kwegwaro munzvimbo yeDiocese, zvichiratidza kupatsanurwa kuripo kwakapoteredza."[1]Jan 4, 2024, Zenit A Wikipedia peji kutevera kushora Fiducia vanokumbira parizvino vanoverenga kurambwa kubva kumabhishopi makumi maviri nemana makonferensi, makumi maviri nevapfumbamwe makadhinari nemabhishopi, uye neungano nomwe nemasangano ehupirisita, ezvitendero, uye evasiri. Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Jan 4, 2024, Zenit

Yambiro yeWatchman

 

VADikani hama muna Kristu Jesu. Ndinoda kukusiya mune imwe pfungwa yakanaka, kunyangwe svondo rino rinonetsa. Iri muvhidhiyo pfupi pazasi yandakarekodha svondo rapfuura, asi handina kumbotumira kwauri. Izvo zvakanyanya zvakakodzera Shoko rezvakaitika svondo rino, asi ishoko retariro. Asi ini ndinodawo kuteerera kune "izwi zvino" iro Ishe vanga vachitaura svondo rese. Ndichataura muchidimbu…Ramba kuverenga

Pakupomera Papa Francis nezvimwe…

THE Chechi yeCatholic yakasangana nekukamukana kwakadzama neChiziviso chitsva cheVatican chinobvumidza kuropafadzwa kwe "vaviri" vengochani, nemamiriro ezvinhu. Vamwe vari kundidaidza kuti ndishore Pope. Mark anopindura kune ese ari maviri makakatanwa mune yemanzwiro webcast.Ramba kuverenga

Takakona Kona?

 

Ongorora: Kubva zvandaburitsa izvi, ndawedzera mamwe mashoko anotsigira kubva kumazwi ane chiremera sezvo mhinduro pasi rese dzichiri kubuda. Ichi chakanyanya kukosha chidzidzo kuti zvisungo zveMuviri waKristu zvisanzwikwe. Asi chimiro chekufungisisa uku uye nharo dzinoramba dzisina kuchinjwa. 

 

THE nhau dzakapfurwa pasi rose sechipotsera: "Pope Francis vanotendera kubvumidza vafundisi veKatorike kuti vakomborere varume nevakadzi vakaroorana" (ABC News). Reuters akati: “Vatican inobvumidza makomborero kune varume nevakadzi vakaroorana mukutonga kwakakosha.”Kamwechete, misoro yenhau yanga isiri kumonyanisa chokwadi, kunyangwe paine zvimwe kunyaya… Ramba kuverenga