Zuva regumi: Simba Rokuporesa reRudo

IT anoti muna XNUMX Johane:

Isu tinoda, nokuti iye akatanga kutida. ( 1 Johani 4:19 )

Kudzokera shure uku kuri kuitika nekuti Mwari vanokuda. Dzimwe nguva chokwadi chakaoma chauri kusangana nacho ndechekuti Mwari vanokuda. Kuporeswa uye kusunungurwa kwawava kutanga kuwana imhaka yekuti Mwari vanokuda. Akakuda pakutanga. Haazoregi kukuda.Ramba kuverenga