Zuva regumi nerimwe: Simba reKutonga

EVEN kunyangwe tingave takaregerera vamwe, uye kunyangwe isu pachedu, pachine hunyengeri husina kujeka asi hune ngozi hwatinofanira kuve nechokwadi kuti hwadzurwa kubva muhupenyu hwedu - hunogona kuparadzanisa, kukuvadza, nekuparadza. Uye ndiro simba re mitongo isina kururama. Ramba kuverenga