Ndiri Mudzidzi waJesu Kristu

 

Papa havagoni kuita chinyengeri
paanotaura ex cathedra,
iyi idzidziso yekutenda.
Mukudzidzisa kwake kunze kwe 
ex cathedra statementsZvisinei,
anogona kuita kusanzwisisika kwedzidziso,
kukanganisa uye kunyange dzidziso dzakatsauka.
Uye sezvo papa haana kufanana
neChechi yose,
Chechi yakasimba
kupfuura Pope mumwechete anotadza kana munyengeri.
 
—Bhishopi Athanasius Schneider
Svondo 19th, 2023, onepeterfive.com

 

I ITA kwenguva yakareba tichinzvenga mashoko mazhinji pasocial media. Chikonzero ndechekuti vanhu vave vane hutsinye, vanotonga, vasina rudo - uye kazhinji muzita re "kudzivirira chokwadi." Asi shure kwedu dandemutande rekupedzisira, ndakaedza kupindura vamwe vaipomera mumwe wangu Daniel O'Connor neni kuti “tinotuka” Papa. Ramba kuverenga

Nguva Yekuchema

Munondo Unopfuta: Nyukireya-inokwanisa missile yakapfura pamusoro peCalifornia munaNovember, 2015
Caters Nhau Agency, (Abe Blair)

 

1917:

… Kuruboshwe kweMukadzi wedu uye pamusoro zvishoma, takaona Ngirozi ine munondo unopfuta muruoko rwayo rweruboshwe; kupenya, kwakaburitsa murazvo wemoto waitaridza sekunge vachapisa nyika; asi vakafa vachisangana nekubwinya uko Mai Vedu vakapenya kwaari kubva kuruoko rwake rwerudyi: achinongedzera pasi neruoko rwake rwerudyi, Mutumwa akashevedzera nezwi guru: 'Kutendeuka, Kutendeuka, Kutendeuka!—Sr. Lucia weFatima, Chikunguru 13, 1917

Ramba kuverenga

Kuvhiringidzwa kweMwanakomana

Kuedza kwemumwe munhu kutora mufananidzo "chishamiso chezuva"

 

Sezvo kudzikatidzika kwezuva yave kuda kuyambuka United States (secrescent pamusoro pemamwe matunhu), ndanga ndichifunga nezve “chishamiso chezuva” zvakaitika muFatima muna Gumiguru 13, 1917, mavara emurarabungu akamonereka kubva pairi… mwedzi muchena pamireza yeIslam, uye mwedzi unomira pauri Mukadzi Wedu weGuadalupe. Zvino ndawana fungidziro iyi mangwanani ano kubva muna Kubvumbi 7, 2007. Zvinoita sekuti kwandiri tiri kurarama Zvakazarurwa 12, uye ndichaona simba raMwari richiratidzwa mumazuva ano ekutambudzika, kunyanya kubudikidza. Amai vedu Vakaropafadzwa - “Mary, nyeredzi inopenya inozivisa Zuva” (POPE ST. JOHN PAUL II, Kusangana neVechidiki paAir Base yeCuatro Vientos, Madrid, Spain, Chivabvu 3, 2003)… Ini ndinoona kuti handisi kutaura kana kukudziridza kunyora uku asi kungoburitsazve, saka hezvino… 

 

JESU akati kuna St. Faustina,

Pamberi peZuva reRuramisiro, ndiri kutumira iro Zuva reNgoni. -Dhayari reMweya Tsitsi, kwete. 1588

Iyi nhevedzano inoratidzwa paMuchinjikwa:

(NGONI) Ipapo [tsotsi] ndokuti, "Jesu, ndirangarireiwo pamunouya muumambo hwenyu." Akamupindura, "Ameni, ndinoti kwauri, nhasi uchava neni muParadhiso."

(KURURAMISIRA :) Yakanga zvino yave nguva yemasikati uye rima rakauya pamusoro penyika yose kusvika pa23 masikati nekuda kwekuora kwezuva. (Ruka 43: 45-XNUMX)

 

Ramba kuverenga

Yambiro yeRwanda

 

Wakati azarura chisimbiso chechipiri.
Ndakanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichidanidzira.
"Huya kumberi."
Rimwe bhiza rakabuda, dzvuku.
Mutasvi waro akapiwa simba
kubvisa rugare panyika.

kuti vanhu vaurayane.
Uye akapiwa bakatwa guru.
(Zvak. 6: 3-4)

…tinopupurira zviitiko zvezuva nezuva uko vanhu
kuratidzika kuva kuri kuwedzera kushatirwa
uye ane hasha…
 

—POPE BENEDICT XVI, Homily yePendekosti,
Dai 27th, 2012

 

IN 2012, ndakaburitsa rakasimba "ikozvino izwi" randinotenda kuti riri "kuvhurwa" panguva ino. Ndakanyora ipapo (cf. Nyevero muMhepo) yeyambiro yekuti mhirizhonga ichauya kamwe kamwe panyika sembavha usiku nekuti tiri kuenderera muchivi chakakomba, nokudaro vachirasikirwa nedziviriro yaMwari.[1]cf. Gehena Rakabudiswa Zvinogona kunge zviri chaizvo kudonha kweiyo Dutu Guru...

Kana vadyara mhepo, vanokohwa chamupupuri. (Hos. 8: 7)Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Gehena Rakabudiswa

Kuteerera Kwekutenda

 

Zvino kuna iye anogona kukusimbisai.
maererano neevhangeri yangu uye nokuparidzwa kwaJesu Kristu...
kumarudzi ose kuti vaunze kuteerera kwokutenda... 
(VaR. 16: 25-26)

... akazvininipisa akava anoteerera kusvikira parufu,
kunyange rufu pamuchinjikwa. (VaF. 2: 8)

 

MWARI anofanira kunge achidzungudza musoro wake, kana asiri kuseka Chechi Yake. Nokuti hurongwa hurikuitika kubva pakutanga kweRuregerero hwave hwekuti Jesu azvigadzirire Mwenga ari “Isina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chipi zvacho, kuti ave mutsvene asina gwapa” ( VaEf. 5:27 ). Uye zvakadaro, vamwe mukati mehierarchy pachayo[1]cf. Muedzo Wokupedzisira vasvika padanho rekutanga nzira dzekuti vanhu varambe vari muchitadzo chinofa, asi vachinzwa “kugamuchirwa” muChechi.[2]Chokwadi, Mwari anogamuchira vose kuti vaponeswe. Mamiriro eruponeso urwu ari mumashoko aIshe Wedu pachake: "Tendeukai mutende evhangeri" (Marko 1:15). Chiono chakasiana zvikuru sei pane chaMwari! Igomba guru rakadii pakati pechokwadi chezviri kuitika nenzira yechiporofita panguva ino - kucheneswa kweChechi - uye izvo mamwe mabhishopi ari kuudza pasi rose!Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Muedzo Wokupedzisira
2 Chokwadi, Mwari anogamuchira vose kuti vaponeswe. Mamiriro eruponeso urwu ari mumashoko aIshe Wedu pachake: "Tendeukai mutende evhangeri" (Marko 1:15).

Rambai muri mandiri

 

Kekutanga kuburitswa Chivabvu 8, 2015…

 

IF hauna rugare, zvibvunze mibvunzo mitatu: Ndiri mukuda kwaMwari here? Ndiri kumuvimba here? Ndiri kuda Mwari nemuvakidzani panguva ino here? Zviri nyore, ndiri kuva akatendeka, kuvimba, uye kuda?[1]ona Kuvaka Imba Yerunyararo Pese paunorasikirwa nerunyararo, pfuura nemumibvunzo iyi segwaro rekutarisa, wobva wagadzirisa chimwe kana zvimwe zvepfungwa nemaitiro ako panguva iyoyo uchiti, “Ah, Ishe, ndine hurombo, ndarega kugara mamuri. Ndiregerereiwo ndibatsireiwo nditange futi." Nenzira iyi, iwe uchagadzira zvishoma nezvishoma a Imba Yerunyararo, kunyangwe pakati pemiedzo.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Kuvaka Imba Yerunyararo