Schism, Unoti?

 

MUMWE MUNHU akandibvunza rimwe zuva, "Hamusi kusiya Baba Vatsvene kana magisterium yechokwadi, ndizvo here?" Ndakavhundutswa nemubvunzo. "Aihwa! chii chakupa pfungwa iyoyo??" Akati akanga asina chokwadi. Saka ndakamusimbisa kuti kupatsanurana kwete patafura. Period.

Ramba kuverenga

Mbudzi

 

Tarirai, ndiri kuita chinhu chitsva!
Zvino yobuda, imi hamuzvioni here?
Ndinogadzira nzira murenje.
murenje, nzizi.
(Isaya 43: 19)

 

NDINE ndakafungisisa nguva yadarika nezve mafambiro ezvimwe zvinhu zvehumambo kuenda kutsitsi dzenhema, kana izvo zvandakanyora nezve makore mashoma apfuura: an Anti-Ngoni. Itsitsi dzakafanana dzenhema dzezvinonzi wokism, uko kuitira "kugamuchira vamwe", zvinhu zvose zvinofanira kugamuchirwa. Mitsetse yeVhangeri yakadzima, the shoko rokutendeuka inofuratirwa, uye zvinodikanwa zvinosunungura zvaJesu zvinoraswa nokuda kwezvibvumirano zvesaccharine zvaSatani. Zvinoita sekunge tiri kutsvaga nzira dzekupembedza chivi pane kutendeuka pachiri.Ramba kuverenga

Mhuri Inonyanya Kukosha

 

Kunyangwe isu kana ngirozi inobva kudenga
anofanira kukuparidzirai vhangeri
kunze kwezvatakaparidza kwamuri.
ngaave akatukwa!
(VaG. 1: 8)

 

IZVO akapedza makore matatu ari patsoka dzaJesu, achinyatsoteerera kudzidzisa kwake. Paakakwira Kudenga, Akavasiira “basa guru” rokuita “Itai vadzidzi vamarudzi ose . . . muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi” ( Mateu 28:19-20 ). Uye akabva avatumira “Mweya wechokwadi” kutungamirira dzidziso yavo nenzira isingakundikani (Joh 16:13). Nokudaro, mhuri yekutanga yeVaapositori yaizova isina mubvunzo, ichiisa gwara reChechi yose… nenyika.

Saka Peter akati kudii??Ramba kuverenga

The Great Fissure

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
"Ngapave nekusave nehunyanzvi kupfuura izvo zvakapihwa."
—PAPA Musande Stephen I (+ 257)

 

THE Mvumo yeVatican yekuti vapirisita vape makomborero kune "vaviri" vane murume mumwe chete uye avo vari muhukama "vasina kujairana" yakonzera kupokana kukuru mukati meChechi yeKatorike.

Mumazuva mashoma ekuziviswa kwayo, anenge makondinendi ese (Africa), misangano yemabhishopi (semuenzaniso. Hangari, Porendi), makadhinari, uye mirairo yechitendero rakarambwa mutauro unozvipikisa mu Fiducia vanokumbira (FS). Sekuburitswa kwenhau kuZenit mangwanani ano, "Masangano gumi nemashanu eEpiscopal kubva kuAfrica neEurope, pamwe nemaDiocese angangosvika makumi maviri pasi rose, akarambidza, akaganhurira, kana kumisa kushandiswa kwegwaro munzvimbo yeDiocese, zvichiratidza kupatsanurwa kuripo kwakapoteredza."[1]Jan 4, 2024, Zenit A Wikipedia peji kutevera kushora Fiducia vanokumbira parizvino vanoverenga kurambwa kubva kumabhishopi makumi maviri nemana makonferensi, makumi maviri nevapfumbamwe makadhinari nemabhishopi, uye neungano nomwe nemasangano ehupirisita, ezvitendero, uye evasiri. Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Jan 4, 2024, Zenit