Zvapupu muHusiku Hwekutenda Kwedu

Jesu ndiye ega Vhangeri: hatina chimwezve chekutaura
kana chimwe chapupu chokupupura.
—PAPA JOHANI PAURO II
Evangelium Vitae, N. 80

Kwese kwakatitenderedza, mhepo dzeiyi Dutu Guru dzatanga kurova vanhu varombo. Mhemberero inosuruvarisa yerufu inotungamirirwa nemutasvi weChisimbiso chechipiri chaZvakazarurwa uyo "anobvisa rugare kubva panyika" (Zva 6: 4), anofamba asingatyi munyika dzedu. Zvingave kuburikidza nehondo, kubvisa pamuviri, euthanasia, iyo poisoning yezvokudya zvedu, mhepo, uye mvura kana kuti mishonga yevane simba, the chiremera remunhu ari kutsikwa pasi pemahwanda ebhiza dzvuku… uye rugare rwake akabiwa. Ndiwo “mufananidzo waMwari” uri kurwiswa.

Ramba kuverenga