Wakaitei?

 

Jehovha akati kuna Kaini, "Waiteiko?
Inzwi reropa remunin'ina wako
ari kuchema kwandiri ari pasi” 
( Gen. 4:10 ).

—PAPA ST JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, kwete. 10

Uye saka ndinokupikira kwazvo nhasi
kuti handina mhosva
nokuda kweropa romumwe wenyu.

nokuti handina kutya kukuparidzirai
hurongwa hwaMwari hwese...

Saka svinurira uye urangarire
kuti kwemakore matatu, usiku nemasikati,

ndinoramba ndichikuyambirai mumwe nomumwe wenyu
nemisodzi.

( Mabasa 20:26-27, 31 )

 

Mushure memakore matatu ekutsvagisa kwakanyanya uye kunyora nezve "denda," kusanganisira a vhidhiyo izvo zvakaenda kuhutachiona, handina kunyora zvishoma nezvazvo mugore rapfuura. Zvimwe nemhaka yokuneta kwakanyanyisa, zvimwe kudiwa kwokudzikamisa rusaruro noruvengo rwakasangana nemhuri yangu munharaunda yataimbogara. Izvo, uye munhu anogona kungonyevera zvakanyanya kusvikira warova misa yakaoma: apo avo vane nzeve dzekunzwa vakanzwa - uye vamwe vese vanozonzwisisa kana mhedzisiro yekunyeverwa isina kuteererwa inovabata ivo pachavo.

Ramba kuverenga

Iye Zvino Izwi mu2024

 

IT hazviratidzike kare kare kuti ndakamira pabani sezvo dutu rakatanga kupinda mukati. Mashoko akataurwa mumwoyo mangu akabva azova “shoko razvino” rinotsanangura raizoumba hwaro hwechipostora ichi kwemakore gumi nemasere aitevera:Ramba kuverenga

On Deliverance

 

POSHI e "zvino mazwi" Ishe akaiswa chisimbiso pamwoyo wangu ndewekuti Ari kubvumira vanhu Vake kuti vaedzwe uye vacheneswe mumhando "kufona kwekupedzisira” kuvatsvene. Ari kubvumira "kutsemuka" kwehupenyu hwedu hwemweya kufumurwa uye kushandiswa kuitira zunza isu, sezvo pasisina nguva yasara yekugara pafenzi. Zvinoita sekunge yambiro nyoro kubva Kudenga kare ari yambiro, sechiedza chinovhenekera chemangwanani Zuva risati rabuda. Kuvhenekera uku ndiko a chipo [1]VaH 12:5-7: “Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaShe, kana kuora mwoyo kana uchitsiurwa naye; nekuti Ishe waanoda unomuranga; anorova mwanakomana mumwe nomumwe waanorangarira.” Tsungirira miedzo yako se“chirango”; Mwari vanokubatai sevanakomana. Nokuti ndianiko “mwanakomana” asingarangwi nababa vake?' kutimutsa kune vakuru ngozi pakunamata zvatiri kutarisana nazvo kubva patakapinda shanduko ye epochal - the nguva yekukohwaRamba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 VaH 12:5-7: “Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaShe, kana kuora mwoyo kana uchitsiurwa naye; nekuti Ishe waanoda unomuranga; anorova mwanakomana mumwe nomumwe waanorangarira.” Tsungirira miedzo yako se“chirango”; Mwari vanokubatai sevanakomana. Nokuti ndianiko “mwanakomana” asingarangwi nababa vake?'

Sarudzo Yakaitwa

 

Hapana imwe nzira yekuzvitsanangura kunze kwekuremerwa kunodzvinyirira. Ndakagara ipapo, ndakazembera pachigaro changu, ndichiedza kuteerera kuverengwa kweMisa paSvondo yeTsitsi Dzamwari. Zvaiita sekuti mashoko aya aibaya nzeve dzangu achidzika.

Tariro Yokupedzisira Yoruponeso?

 

THE Svondo yechipiri yeIsita ndi Divine Ngoni Svondo. Izuva iro Jesu akavimbisa kudurura nyasha zvisingaenzaniswi kusvika padanho iro, kune vamwe, iro “Tariro yekupedzisira yoruponeso.” Zvakadaro, maKaturike mazhinji havazive kuti mutambo uyu chii kana kumbonzwa nezve iwo kubva papurupiti. Sezvauchaona, rino harisi zuva rakajairika…

Ramba kuverenga

Nzira Shanu Dzokuti “Usatya”

PAKUYEUKA ST. JOHANI PAURO II

Usatya! Vhurai mikova kuna Kristu ”!
—ST. JOHN PAUL II, Homily, Saint Peter's Square
Gumiguru 22, 1978, Nha. 5

 

Kutanga kuburitswa munaJune 18th, 2019.

 

EHE, Ndinoziva John Paul II kazhinji aiti, "Usatya!" Asi sezvatinoona Dutu mhepo ichiwedzera kutikomberedza uye mafungu anotanga kukurira Bharaki raPeter… Se rusununguko rwekunamata uye rwekutaura kusimba uye iyo mukana weantikristu inoramba iri pakatarisana… se Maporofita aMarian ari kuzadzikiswa mune chaiyo-nguva uye yambiro yapapa enda unheeded… sekushushikana kwako pachako, kupesana uye kusuwa zvinokukomberedza iwe… munhu anogona sei kudaro kwete kutya? ”Ramba kuverenga