On Deliverance

 

POSHI e "zvino mazwi" Ishe akaiswa chisimbiso pamwoyo wangu ndewekuti Ari kubvumira vanhu Vake kuti vaedzwe uye vacheneswe mumhando "kufona kwekupedzisira” kuvatsvene. Ari kubvumira "kutsemuka" kwehupenyu hwedu hwemweya kufumurwa uye kushandiswa kuitira zunza isu, sezvo pasisina nguva yasara yekugara pafenzi. Zvinoita sekunge yambiro nyoro kubva Kudenga kare ari yambiro, sechiedza chinovhenekera chemangwanani Zuva risati rabuda. Kuvhenekera uku ndiko a chipo [1]VaH 12:5-7: “Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaShe, kana kuora mwoyo kana uchitsiurwa naye; nekuti Ishe waanoda unomuranga; anorova mwanakomana mumwe nomumwe waanorangarira.” Tsungirira miedzo yako se“chirango”; Mwari vanokubatai sevanakomana. Nokuti ndianiko “mwanakomana” asingarangwi nababa vake?' kutimutsa kune vakuru ngozi pakunamata zvatiri kutarisana nazvo kubva patakapinda shanduko ye epochal - the nguva yekukohwaRamba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 VaH 12:5-7: “Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaShe, kana kuora mwoyo kana uchitsiurwa naye; nekuti Ishe waanoda unomuranga; anorova mwanakomana mumwe nomumwe waanorangarira.” Tsungirira miedzo yako se“chirango”; Mwari vanokubatai sevanakomana. Nokuti ndianiko “mwanakomana” asingarangwi nababa vake?'