Wakaitei?

 

Jehovha akati kuna Kaini, "Waiteiko?
Inzwi reropa remunin'ina wako
ari kuchema kwandiri ari pasi” 
( Gen. 4:10 ).

—PAPA ST JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, kwete. 10

Uye saka ndinokupikira kwazvo nhasi
kuti handina mhosva
nokuda kweropa romumwe wenyu.

nokuti handina kutya kukuparidzirai
hurongwa hwaMwari hwese...

Saka svinurira uye urangarire
kuti kwemakore matatu, usiku nemasikati,

ndinoramba ndichikuyambirai mumwe nomumwe wenyu
nemisodzi.

( Mabasa 20:26-27, 31 )

 

Mushure memakore matatu ekutsvagisa kwakanyanya uye kunyora nezve "denda," kusanganisira a vhidhiyo izvo zvakaenda kuhutachiona, handina kunyora zvishoma nezvazvo mugore rapfuura. Zvimwe nemhaka yokuneta kwakanyanyisa, zvimwe kudiwa kwokudzikamisa rusaruro noruvengo rwakasangana nemhuri yangu munharaunda yataimbogara. Izvo, uye munhu anogona kungonyevera zvakanyanya kusvikira warova misa yakaoma: apo avo vane nzeve dzekunzwa vakanzwa - uye vamwe vese vanozonzwisisa kana mhedzisiro yekunyeverwa isina kuteererwa inovabata ivo pachavo.

Ramba kuverenga